Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2021. a korralduse nr 294 „Politsei- ja Piirivalveameti kaasamine Terviseameti ülesannete täitmisesse, mis on seotud nakkushaiguse COVID-19 epideemilise leviku tõkestamisega“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT III, 23.12.2021, 2

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2021. a korralduse nr 294 „Politsei- ja Piirivalveameti kaasamine Terviseameti ülesannete täitmisesse, mis on seotud nakkushaiguse COVID-19 epideemilise leviku tõkestamisega“ muutmine

Vastu võetud 23.12.2021 nr 459

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 452 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse 27. mai 2021. a määruse nr 54 „Terviseameti ülesannete täitmisse korrakaitseorgani kaasamise tingimused ja kord“ § 3 lõigete 2 ja 3 alusel:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2021. a korraldust nr 294 „Politsei- ja Piirivalveameti kaasamine Terviseameti ülesannete täitmisesse, mis on seotud nakkushaiguse COVID-19 epideemilise leviku tõkestamisega“ ja sõnastada punkt 4 järgmiselt:
4. Politsei- ja Piirivalveamet kaasatakse korralduse punktis 2 nimetatud Terviseameti ülesannete täitmisse alates 16. augustist 2021. a kuni 14. märtsini 2022. a, välja arvatud juhul, kui hädaolukord lõppeb varem.“.

2. Korraldus jõustub 31. detsembril 2021. a.

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee

Korraldusega pikendatakse Politsei- ja Piirivalveameti kaasamist Terviseameti ülesannete täitmisse. Kehtiva korralduse alusel on Politsei- ja Piirivalveamet kaasatud 2021. a lõpuni. Kuivõrd epideemia kestab, on tarvis kaasamist pikendada 14. märtsini 2022. a.

Viiruse SARS-CoV-2 uue omikrontüve leviku tõttu on ette näha nakkusjuhtude hulga suurenemist. Seetõttu võib eeldada, et viiruse delta- ja omikrontüve mõjul nakkushaiguse COVID-19 epideemiline levik kestab. Terviseametil endal puuduvad ressursid nende piirangute jõustamiseks.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json