Teksti suurus:

Sotsiaalministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 24.08.2021, 1

Sotsiaalministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine

Vastu võetud 19.08.2021 nr 296

Vabariigi Valitsuse seaduse § 55 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 22 lõigete 1 ja 2 alusel ning kuulanud ära tippjuhtide valikukomisjoni arvamuse:

1. Nimetada Maarjo Mändmaa (isikukood 37412080044) Sotsiaalministeeriumi kantsleri ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 23. augustist 2021. a kuni 22. augustini 2026. a.

2. Maarjo Mändmaa põhipalk on 90 protsenti ministrile makstavast ametipalgast.

3. Sotsiaalministeeriumi kantsleri avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1, 2 ja 8 (ametiasutuse juhtimine, riikliku ja haldusjärelevalve teostamine ning Sotsiaalministeeriumi pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine ja rakendamine) ning muudest õigusaktidest, millega on määratud ministeeriumi kantsleri pädevus.

4. Sotsiaalministeeriumi kantsleri ametikoha asukoht on Tallinn.

5. Sotsiaalministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse valdkonna eest vastutavale ministrile, välja arvatud distsiplinaarmenetluse algatamine ja distsiplinaarkaristuse määramine ning ametikohalt vabastamine.

6. Maarjo Mändmaa teenistusstaaž 22. augusti 2021. a seisuga on 14 aastat 9 kuud 17 päeva.

Korraldust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json