Teksti suurus:

Anatoli Zõbini kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.05.2018
Avaldamismärge:RT III, 25.05.2018, 1

Anatoli Zõbini kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 22.05.2018 nr 52

Kaebuse asjaolud

Lüganuse Vallavolikogu liige Heidi Uustalu esitas (Reformierakonna nimekirja kuuluvate vallavolikogu liikmete nimel) 6.05.2018 Lüganuse Valla Valimiskomisjonile taotluse volikogu asendusliikme määramiseks Anatoli Zõbini asemele. Taotluse esitaja leidis, et  Anatoli Zõbini ja Lüganuse Vallavalitsuse vahel on 6.02.2018 sõlmitud käsundusleping nr 22/2018, mis on oma sisult töölepingule iseloomulike tunnustega. Tulenevalt eeltoodust kohaldub kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 18 lõige 1 punkt 6 ja Anatoli Zõbini volitused volikogu liikmena on lõppenud alates käsunduslepingu jõustumisest, mistõttu esineb vajadus asendusliikme määramiseks. KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 kohaselt lõpevad volikogu liikme volitused muuhulgas nimetamisega sama valla  või linna kohaliku omavalitsuse ametnikuks või töötamisega sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel. Taotluse esitaja palus Lüganuse Valla Valimikomisjonil välja selgitada menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud, vajadusel koguda tõendeid omal algatusel ning neid oma pädevuse piires hinnata. Teiseks palus taotluse esitaja valimiskomisjonil KOKS § 20 lõike 1 kohaselt määrata volikokku asendusliige käesoleval hetkel õigusvastaselt volikogu liikmeks oleva Anatoli Zõbini asemele, kelle volitused on KOKS § 18 lõike 1 punktis 6 sätestatud juriidilise fakti saabumisel enne tähtaega lõppenud.

Lüganuse Valla Valimiskomisjon vaatas taotluse läbi ning 14.05.2018 otsusega nr 21 „Asendusliikme määramine“ määras Anatoli Zõbini asendusliikmeks Lüganuse Vallavolikogus Naima Soppe (valimisliit MEIE VALD), põhjendusel, et Anatoli Zõbini volikogu liikme volitused on lõppenud KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel.

Lüganuse Vallavalitsus sõlmis käsunduslepingu nr 22/2018 Anatoli Zõbiniga 6.02.2018 tähtajaga kuni 31.12.2018. Anatoli Zõbin esitas 7.05.2018 ülesütlemisavalduse milles ütleb käsunduslepingu üles samast kuupäevast.Lüganuse Valla Valimikomisjoni 14.05.2018 koosoleku protokollist nr 11 nähtub, et Anatoli Zõbiniga on sõlmitud ka varasemalt aastaseid käsunduslepinguid täpselt samasuguste ülesannetega teenuse osutamiseks (aastatel 2012-2017).

Lüganuse Valla Valimiskomisjoni 14.05.2018 otsuses nr 21 viitas valimiskomisjon RKPJKo 5.05.2014 lahendile nr 3-4-1-15-14 ning leidis, et valimiskomisjon peab tuvastama, kas Anatoli Zõbini ja Lüganuse Vallavalitsuse vahel sõlmitud leping vastab oma sisult käsunduslepingule VÕS § 619 mõttes või töölepingule TLS § 1 lõike 1 mõttes. Valimiskomisjon leidis, et kokkuvõtlikult tuleb Riigikohtu praktika järgi töölepingu ja käsunduslepingu eristamisel lähtuda kogumis muu hulgas järgmistest asjaoludest: kes korraldab ja juhib lepingu kohaselt tööprotsessi; kes määrab töö tegemise aja, koha ning viisi; kes maksab töövahendite eest; kellel lasub töö tegemisega kaasnev riisiko; kes saab tulu või kasumi; kas tööd tegev isik on arvatud organisatsiooni töötajate koosseisu ning kas ta allub selle sisekorrale (RKTKo 3-2-1-3-05, punkt 13).

Lüganuse Vallavalitsuse ja Anatoli Zõbini vahel sõlmitud käsunduslepingu punktis 1.1 on sätestatud lepingu objekt, mille kohaselt kohustub käsundisaaja vastavalt lepingule osutama käsundiandjale teenuseid (täitma käsundi) ja käsundiandja kohustub maksma kokkulepitud tasu. Käsundisaaja ülesanded seisnevad järgnevas:

a) Kiviõli linnas Spordi 9 asuva jalgpallistaadioni, tenniseväljaku ja teenindushoone hooldamine, teenindamine ja korrashoid.

b) Treeningute läbiviimise ja ruumide kasutamise korraldamine, sh graafikute koostamine vastavalt vajadusele.

c) Lüganuse Vallavalitsusele ettepanekute tegemine vara säilimise ja parendamise eesmärgil.

d) Sisekorraeeskirjade täitmise tagamine.

e) Lüganuse valla spordivõistluste läbiviimise abistamine.

Käsunduslepingu punktis 3 on kokku lepitud käsundisaaja kohustused:

3.1. käsundisaaja peab käsundi täitmisel tegutsema käsundiandjale lojaalselt ja käsundi laadist tuleneva vajaliku hoolsusega;
3.2. käsundisaaja peab täitma käsundi isiklikult vastavalt oma teadmistele ja võimetele käsundiandja jaoks parima kasuga ning ära hoidma kahju tekkimise käsundiandja varale;
3.3. käsundisaaja peab käsundi täitmisel järgima käsundiandja juhiseid;
3.4. käsundisaaja vastutab talle pandud ülesannete korrektse ja tähtaegse täitmise eest;
3.5. käsundisaaja vastutab tema käsutusse antud vara hoidmise ja säilimise eest.

Valimiskomisjon on seisukohal, et leping vastab töölepingu sisulistele tunnustele, sest lepingu kohaselt on käsundisaaja allutatud käsundiandja juhtimisele ja kontrollile. Sellest annavad tunnistust lepingu punktid, mille kohaselt peab käsundisaaja täitma ja tagama sisekorraeeskirjade täitmise (punkt 1.1 d), käsundi täitmisel tegutsema käsundiandjale lojaalselt ja käsundi laadist tuleneva vajaliku hoolsusega (punkt 3.1), täitma käsundi isiklikult käsundiandja jaoks parima kasuga (punkt 3.2) täitma käsundiandja juhiseid (punkt 3.3) ning vastutab tema käsutusse antud vara hoidmise ja säilimise eest (punkt 3.5).

Valimiskomisjon on seisukohal, et Anatoli Zõbiniga sõlmitud lepingut tuleb käsitada töölepinguna, sest ülesannete kirjelduse kohaselt on tegemist igapäevasele tööprotsessile suunatud tegevusega. Hoone korrashoid tuleb tagada igapäevaselt, treeningud toimuvad 5 päeva nädalas. Lisaks toimuvad staadionil nädalavahetustel võistlused. Nii treeningute kui võistluste läbiviimiseks tuleb tagada igapäevaselt staadioni ja teenindushoone korrashoid, s.t koristus, vajaliku remondi teostamine, niitmine jne.

Käsunduslepingu ülesannetest tulenevalt võib järeldada, kuidas ja millal käsundisaaja teenust osutab. Teenust osutatakse iga päev ja ka nädalavahetustel. Selleks, et treeningud saaksid toimuda ettenähtud kellaaegadel, peab staadioni ja teenindava hoone korrashoiu tagama alates hommikust kuni treeningute lõppemiseni. Teenuse osutamise kohaks on Lüganuse vallale kuuluv Kiviõli linna Spordi tn 9 asuv jalgpallistaadion, tenniseväljak ja teenindushoone. Käsundisaaja kasutab teenuse osutamisel vallavalitsusele kuuluvaid ruume, tehnikat ja töövahendeid.

Lüganuse Vallavalitsus on taganud teenindushoone ruumides käsundisaajale kontori ruumi, milles on olemas lauatelefon, internetiühendus. Vallavalitsus kannab hoone jooksvad kulud, tasub elektrienergia, soojusenergia, vee ja sidekulud. Vallavalitsuse eelarvest ostetakse tööriistad, remondivahendid, muruseemet jms ning on soetatud kaks muruniidukit ja mururull.

Valimiskomisjoni hinnangul viitab töölepingu tunnustele ka käsunduslepingus kokku lepitud tasu maksmise viis. TLS § 1 lg 1 järgi teeb töölepingu alusel füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Tööandja maksab töötajale töö eest tasu. Käsunduslepingu punktis 5.1 on pooled tasu maksmises ja viisis kokku leppinud. Tasu makstakse üks kord kuus, ehk siis käsundisaaja saab perioodilist tasu ehk palka.  Tasu makstakse vastavalt tavapärase töölepingu tingimustele, pidades seejuures oluliseks töö tegemise protsessi, mitte töö tulemust.

Käsunduslepingu punkti 5.3 kohaselt lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel on käsundisaajal õigus mõistlikule osale tasule, arvestades käsundisaaja poolt selleks ajaks tehtut. Juhul, kui käsundisaaja ütleb lepingu üles käsundiandjast tulenevatel põhjustel või käsundiandja ütleb lepingu ennetähtaegselt üles, siis kohustub käsundiandja maksma käsundisaajale kokkulepitud tasu kuni lepingu ülesütlemise kuupäevani. Käsunduslepingu puhul saab VÕS-ist tulenevalt mittevastava töö korral keelduda tasu maksmisest. Töölepingu korral maksab tööandja  kuupõhist töötasu, kuid töötajalt on õigus nõuda kahju hüvitamist (TLS § 74). Seda saaks rakendada Anatoli Zõbini lepingu puhul, mis oma sisult ja töö iseloomult vastab täielikult töölepingu tingimustele.

Lüganuse Valla Valimiskomisjoni liikmed Tiina Urban ja Margarita Kappinen väisasid 8.05.2018 Spordi tn 9 asuvat spordirajatist ja vestlesid Anatoli Zõbiniga, kes viibis staadionil vaatamata sellele, et selleks päevaks oli käsundusleping lõppenud. Küsimuse peale, miks ta seda teeb, vastas ta, et „keegi peab ju tööd tegema. See pole võimalik, et siin kedagi ei ole, et uksed on kinni. Tulen iga päev vara hommikul ja lähen koju hilja õhtul. Nädalavahetustel korraldame võistluseid. Treeningud toimuvad iga päev“. Lüganuse valla valimiskomisjoni liikmed vestlesid 10.05.2018 jalgpalliklubi Irbis treeneriga, kes tunnistas, et Anatoli Zõbin hooldab ja hoiab korras nii staadionit kui ka teenindavat hoonet, teeb vajadusel pisiremonti, niidab, koristab, peseb treening- ja võistlusvorme.

Tunnistust selle kohta, et Anatoli Zõbin kasutab teenuse osutamiseks Spordi tn 9 teenindushoone ruume iga päev, annab USS Security hoone signalisatsiooni väljavõte.

Arvestades eeltoodud asjaolusid on Lüganuse Valla Valimiskomisjon seisukohal, et Lüganuse Vallavalitsuse ja Anatoli Zõbini vahel sõlmitud käsunduslepingu sisu vastab töölepingu tunnustele, mistõttu on alust käsitada lepingut töölepinguna. Seega on Anatoli Zõbini volitused Lüganuse Vallavolikogu liikmena KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel lõppenud ja Lüganuse Valla Valimiskomisjonil tuleb määrata volikogusse asendusliige.

KOKS § 18 sätestab volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise loetelu. Nimetatud paragrahvi lõike 1 punkti 6 kohaselt lõpevad volikogu liikme volitused enne tähtaega nimetamisega sama valla või linna kohaliku omavalitsuse ametnikuks või töötamisega sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel.Tuginedes varasemale kohtupraktikale lõpevad volikogu liikme volitused ennetähtaegselt KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 kohaselt ka juhul, kui volikogu liikmega sõlmitud käsunduslepingu sisu vastab töölepingu tunnustele (Riigikohtu lahend 3-4-1-15-14).

Kaebuse sisu

17.05.2018 esitas Anatoli Zõbin kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles taotles Lüganuse Valla Valimiskomisjoni 14.05.2018 otsus nr 21 tühistamist. Taotleja leidis, et valimiskomisjon ei oleks pidanud taotlust  menetlema, kuna Heidi Uustalu ei saa pidada puudutatud isikuks, kellel on õigus vastavat taotlust esitada. Lüganuse Valla Valimiskomisjonile taotluse esitanud Heidi Uustalu on Lüganuse Vallavolikogu liige ning teise volikogu liikme volituste olemasolu või ennetähtaegne lõppemine ei mõjuta tema volikogu liikme volitusi. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik. Eeltoodust tulenevalt puudus Lüganuse Valla Valimiskomisjonil alus vaidlustatud otsuse tegemiseks ning see tuleb tühistada.

Teiseks leiab kaebaja, et tegemist ei olnud töölepinguga KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 mõttes. Kaebaja põhjendab väidet, et Lüganuse Valla Valimiskomisjon on vaidlustatud otsuse teinud ebaõigesti üksnes formaalsetel alustel. Kuna kaebaja ja Lüganuse Vallavalitsuse vahel sõlmitud käsunduslepingust leiti mõningad töösuhetele viitavaid tunnused, asuti seisukohale, et tegemist on piisava alusega lugeda volikogu liikme volitused KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel lõppenuks. Vaidlustatavas otsuses ei ole analüüsitud küsimust, kas vaidlusalune leping ja kaebaja ametikohtstaadioni ja tenniseväljaku hooldajana ohustavad kuidagi omavalitsuse funktsioonide ja vastutuse lahusust ning võivad tekitada huvide konflikti. Kui vastus sellele küsimusele on eitav, siis on vaidlustatav otsus ebaõige.

Kaebaja juhib tähelepanu, et temaga sõlmitud käsunduslepingu valmistas ette Lüganuse vallasekretär Tiina Urban, kes Lüganuse Valla Valimiskomisjoni esimehena hindas selle lepingu õiguslikku tähendust. Kaebaja väitel on tegemist huvide konfliktiga ja vallasekretär oleks pidanud end selle taotluse lahendamisest taandama, mis ainuüksi on piisav valimiskomisjoni otsuse tühistamiseks.

Lüganuse Valla Valimiskomisjoni selgitus

Lüganuse Valla Valimiskomisjon esitas 18.05.2018 selgitused Anatoli Zõbini kaebuse kohta, 6.02.2018 Anatoli Zõbiniga sõlmitud käsunduslepingu, 6.05.2018 taotluse Lüganuse Valla Valimiskomisjonile volikogu asendusliikme määramiseks ja Lüganuse Valla Valimiskomisjoni 14.05.2018 koosoleku protokolli nr 11.

Lüganuse Valla Valimiskomisjoni selgitab, et valla valimiskomisjonile esitatud taotlus koosneb kahest osast, millest esimeses taotletakse Lüganuse valla ja Anatoli Zõbini vahel sõlmitud käsunduslepingu hindamisel välja selgitada olulist tähtsust omavad asjaolud, koguda tõendeid ning neid valimiskomisjoni pädevuse piires hinnata.

Menetluse läbiviimise otsustamisel lähtus valimiskomisjon Riigikohtu seisukohast (kohtuasi nr 3-4-1-15-14), et valimiskomisjoni pädevuses on anda hinnang volikogu liikme ja ametiasutuse vahel sõlmitud lepingule. Valimiskomisjonil tuleb KOKS § 20 lõike 1 alusel volikogu asendusliikme määramisel hinnata, kas volikogu liige volitused on enne tähtaega lõppenud töötamise tõttu sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel. Riigikohus on leidnud, et valimiskomisjon on kohustatud välja selgitada menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud, vajadusel koguda tõendeid omal algatusel. Samuti lähtus valimiskomisjon KOKS § 18 lõike 3 punktist 1, mille kohaselt edastab valla või linnasekretär kolme tööpäeva jooksul valimiskomisjonile muuhulgas § 18 lõike 1 punktis 6 sätestatud asjaolu teatavaks saamisest vastava teate valimiskomisjonile.

Valimiskomisjon jõudis seisukohale, et Lüganuse Vallavalitsuse ja volikogu liikme Anatoli Zõbini vahel 6.02.2018 sõlmitud käsunduslepingul nr 22/2018 on kõiki asjaolusid kogumis hinnates töölepingule omaseid tunnuseid, seetõttu on alust käsitada lepingut töölepinguna. Kõnealuse käsunduslepingu tingimused ja ka ülesannete täitmise viis vastavad töölepingu seaduses töölepingut puudutavale regulatsioonile. Anatoli Zõbini volikogu liikme volitused Lüganuse Vallavolikogus lõppesid KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel 6.02.2018 ning tema asemel tuleb valimiskomisjonil määrata volikogusse asendusliige.

Valimiskomisjon tegi 14.05.2018 otsuse nr 21 eelneva valimiskomisjoni protokollilise otsuse alusel, mille kohaselt on Anatoli Zõbini ja Lüganuse Vallavalitsuse vahel sõlmitud leping oma olemuselt ja tunnustelt tööleping.

Kaebaja väide, et eelnimetatud käsunduslepingu valmistas ette Lüganuse vallasekretär Tiina Urban ning seetõttu on tekkinud lubamatu huvide konflikt, sest Tiina Urban valimiskomisjoni esimehena hindas selle lepingu õiguslikku tähendust, on ekslik, sest nimetatud lepingu valmistas ette valdkonna abivallavanem ja allkirjastas vallavanem. Seega ei olnud valimiskomisjoni esimehel kohustust end asja lahendamisest taandada.

Valimiskomisjon märgib ka, et Anatoli Zõbin on Lüganuse Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liige.

Lüganuse Valla Valimiskomisjon jääb 14.05.2018 otsuses nr 21 esitatud põhjenduste ja seisukohtade juurde.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kaebus on esitatud Lüganuse Valla Valimiskomisjoni otsuse peale, millega määrati kaebajale asendusliige Lüganuse Vallavolikogus. Seega on kaebajal kaebeõigus KOVVS § 64 kohaselt.

2. KOKS § 18 lõike 1 punkt 6 sätestab, et volikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega seoses nimetamisega sama valla või linna kohaliku omavalitsuse ametnikuks või töötamisega sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel. Käesolevas asjas on vaidlus selles, et volikogu liikmel Anatoli Zõbinil on Lüganuse Vallavalitsusega sõlmitud käsundusleping, mis sisuliselt võib vastata töölepingu tunnustele. Lüganuse Valla Valimiskomisjon määras 14.05.2018 otsusega nr 21 Anatoli Zõbinile asendusliikme, põhjendusel, et Anatoli Zõbini volikogu liikme volitused on lõppenud KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel.

3. Volikogu liikme volituste lõppemise tuvastamine on valla valimiskomisjoni toiming mille eesmärk on asendusliikme määramine. Antud juhul ei oma tähtsust, kas isikul kes asjaoludest teavitas on KOVVS mõttes kaebeõigus või mitte, kuna tegemist ei olnud kaebemenetlusega. Valla valimiskomisjonile ei esitatud kaebust, vaid taotlus vallavolikogu asendusliikme määramiseks.

4. Vastavalt KOKS § 20 lõikele 1 peavad valimiskomisjonid KOKS §-des 18 ja 19 sätestatud juhtudel määrama valimiskomisjoni otsusega asendusliikme. Volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise korral tuleb selleks valimiskomisjonil kõigepealt kindlaks teha, kas esineb KOKS § 18 lõikes 1 märgitud asjaolu. KOKS § 18 lõike 3 punkti 1 kohaselt peab valla- või linnasekretär teavitama valla või linna valimiskomisjoni kolme päeva jooksul KOKS § 18 lõike 1 punktis 6 sätestatud asjaolust teatavamaks saamisest. Volikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega automaatselt KOKS §-s 18 loetletud juriidiliste faktide esinemisel, mistõttu ei ole volituste lõpetamiseks vaja valimiskomisjoni otsust. Valimiskomisjoni otsus võetakse vastu volikogu asendusliikme määramiseks ja selles otsuses peab valimiskomisjon põhjendama asendusliikme määramist (vt RKPJKo 5.05.2014 otsus 3-4-1-15-14, punktid 33; RKPJKo 27.11.2014 otsus 3-4-1-53-14 punkt 27).

5. Vajadusel peab valimiskomisjon ise kindlaks tegema, kas volikogu liikme volitused on KOKS § 18 lõike 1 punktis 6 märgitud asjaoludel lõppenud või mitte. Seetõttu tuli valimiskomisjonil KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 rakendamisel selgitada, kas volikogu liikme ja vallavalitsuse vahel on sõlmitud tööleping või mitte (vt RKPJKo 5.05.2014 otsus 3-4-1-15-14, punktid 34 ja 35; RKPJKo 27.11.2014 otsus 3-4-1-53-14 punkt 32).Lüganuse Valla Valimiskomisjon on hinnanud, kas Anatoli Zõbini ja Lüganuse Vallavalitsuse vahel sõlmitud leping vastab oma sisult käsunduslepingule VÕS § 619 mõttes või töölepingule TLS § 1 lg 1 mõttes. Lüganuse Valla Valimiskomisjon on seisukohal, et käsunduslepingu sisu vastab töölepingu tunnustele.

6. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub Lüganuse Valla Valimiskomisjoni 14.05.2015 otsuses nr 21 esitatud seisukohtade, lepingu sisu analüüsiga, samuti järeldusega, et Anatoli Zõbini töötamine Lüganuse  Vallavalitsuses 6.02.2018 sõlmitud käsunduslepingu nr 22/2018 alusel oli tegelikult töötamine töölepingu alusel KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 mõttes. Vabariigi Valimiskomisjon ei korda neid seisukohti omas otsuses.

7. Kaebaja väitel oleks Lüganuse Valla Valimiskomisjon pidanud analüüsima küsimust, kas vaidlusalune leping ja kaebaja kohustused staadioni ja tenniseväljaku hooldajana ohustavad kuidagi omavalitsuse funktsioonide ja vastutuse lahusust ning võivad tekitada huvide konflikti. Vabariigi Valimiskomisjon on seisukohal, et KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 kohaselt on volikogu liikme volituste lõppemise aluseks töötamine sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel. Kui valimiskomisjon on  tuvastanud, et leping oli sisult tööleping, ei ole huvide konflikti olemasolu või puudumise hindamine täiendavalt vajalik. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et kui volikogu liige on samaaegselt töölepingulises, s.t alluvussuhtes vallavalitsusega, ongi tegemist iseenesest huvide konfliktiga ning sellise võimaluse on seadusandja KOKS § 18 lõike 1 punktis 6 välistanud.

8. Ülaltoodud põhjustel tuleb kaebus jätta rahuldamata.

Lähtudes KOVVS § 66 lõike 3 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Anatoli Zõbini kaebus rahuldamata.

Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

 

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json