Teksti suurus:

Maa munitsipaalomandisse andmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 25.06.2012, 7

Maa munitsipaalomandisse andmine

Vastu võetud 21.06.2012 nr 264

Korraldus kehtestatakse vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 6 ja § 28 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määrusega nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“.

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Vormsi Vallavolikogu 28. veebruari 2011. a otsuse nr 5, muudetud 30. aprilli 2012. a otsusega nr 12, alusel on Vormsi Vallavalitsus esitanud 4. mai 2012. a kaaskirjaga nr 4.1/570/2012 keskkonnaministrile 2. mai 2012. a taotluse Lääne maakonnas Vormsi vallas Hullo külas asuvate Jäätmekeskuse maaüksuse (pindala 7243 m2, sihtotstarve – tootmismaa) ja Komposti maaüksuse (pindala 7609 m², sihtotstarve – tootmismaa) Vormsi valla munitsipaalomandisse andmiseks vastavalt maa asendiplaanidele1. Lähtudes Vormsi Vallavolikogu 18. mai 2009. a määrusega nr 6 vastu võetud Vormsi valla jäätmekavast 2009–2015 ja kooskõlas Vormsi Vallavolikogu 30. aprilli 2012. a otsusega nr 13 kehtestatud Hullo küla Jäätmekeskuse ja biopuhasti ümbruse maa-ala detailplaneeringuga taotleb Vormsi vald Jäätmekeskuse maaüksust munitsipaalomandisse jäätmejaama ja Komposti maaüksust kompostimisväljaku rajamiseks.

 

2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED
 
Vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 1 antakse tasuta munitsipaalomandisse maareformi seaduse §-s 28 nimetatud maa. Maareformi seaduse § 28 lõike 2 alusel võib munitsipaalomandisse anda kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajalikku maad, mida ei ole nimetatud sama paragrahvi lõikes 1.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 1 tulenevalt otsustab ja korraldab omavalitsusüksus lisaks sama paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud ülesannetele neid kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud teiste seadustega. 

Jäätmeseaduse § 12 lõikest 2 tulenevalt korraldavad jäätmehoolduse arendamist oma haldusterritooriumil omavalitsusorganid ning sama seaduse § 31 lõike 1 alusel peab kohalik omavalitsus korraldama jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Seega on jäätmehoolduse korraldamise eesmärgil jäätmejaama ja kompostimisväljaku rajamine omavalitsusüksuse ülesanne.

Eeltoodust lähtuvalt on Jäätmekeskuse ja Komposti maaüksuste vajalikkus Vormsi vallale omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana põhjendatud.

3. OTSUS

Lähtudes eeltoodust ning vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 6 ja § 28 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määrusega nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ anda kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana Vormsi valla munitsipaalomandisse Lääne maakonnas Vormsi vallas Hullo külas asuvad Jäätmekeskuse maaüksus (pindala 7243 m2, sihtotstarve – tootmismaa) ja Komposti maaüksus (pindala 7609 m2, sihtotstarve – tootmismaa) vastavalt maa asendiplaanidele1. Jäätmekeskuse maaüksus antakse munitsipaalomandisse jäätmejaama ning Komposti maaüksus kompostimisväljaku rajamiseks.

 

4. VAIDLUSTAMISVIIDE

Korralduse peale võib halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemise päevast arvates.

 

5. KORRALDUSE TEATAVAKS TEGEMINE

Keskkonnaministeeriumil teha korraldus Vormsi Vallavalitsusele teatavaks.

1 Asendiplaanidega saab tutvuda Maa-ametis.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json