Teksti suurus:

Maa munitsipaalomandisse andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 25.06.2012, 8

Maa munitsipaalomandisse andmine

Vastu võetud 21.06.2012 nr 265

Korraldus kehtestatakse vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 6 ja § 28 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määrusega nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“.

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Avinurme Vallavolikogu 18. jaanuari 2012. a otsuse nr 91 alusel on Avinurme Vallavalitsus edastanud 22. veebruari 2012. a kaaskirjaga nr 5-4.4/1555 Keskkonnaministeeriumile Avinurme Vallavalitsuse 20. veebruari 2012. a taotluse nr 5-4.4/1544 Ida-Viru maakonnas Avinurme vallas Avinurme alevikus asuvate Rakvere tänav L1 (pindala 165 m2, sihtotstarve – transpordimaa), Rakvere tänav L2 (pindala 197 m2, sihtotstarve – transpordimaa), Rakvere tänav L3 (pindala 179 m2, sihtotstarve – transpordimaa), Rakvere tänav L4 (pindala 59 m2, sihtotstarve – transpordimaa), Rakvere tänav L5 (pindala 75 m2, sihtotstarve – transpordimaa), Võidu tänav L1 (pindala 81 m2, sihtotstarve – transpordimaa), Võidu tänav L2 (pindala 695 m2, sihtotstarve – transpordimaa), Võidu tänav L3 (pindala 256 m2, sihtotstarve – transpordimaa), Võidu tänav L4 (pindala 436 m2, sihtotstarve – transpordimaa) ja Võidu tänav L5 (pindala 637 m2, sihtotstarve – transpordimaa) maaüksuste Avinurme valla munitsipaalomandisse andmiseks vastavalt maa asendiplaanidele1. Tuginedes Avinurme Vallavolikogu 14. novembri 1996. a otsusega nr 8 kehtestatud Avinurme valla üldplaneeringule ja regionaalministri 11. juuli 2011. a käskkirjale nr 1-4/148 „Kergliiklusteede kava“, taotleb Avinurme vald Rakvere tänav L1–L5 ja Võidu tänav L1–L5 maaüksuseid munitsipaalomandisse avalikult kasutatava kergliiklustee rajamiseks.

 

2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

Vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 1 antakse tasuta munitsipaalomandisse maareformi seaduse §-s 28 nimetatud maa. Maareformi seaduse § 28 lõike 2 alusel võib munitsipaalomandisse anda kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajalikku maad, mida ei ole nimetatud sama paragrahvi lõikes 1.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 1 tulenevalt otsustab ja korraldab omavalitsusüksus lisaks sama paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud ülesannetele neid kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud teiste seadustega.  

Teeseaduse § 2 lõike 1 kohaselt on tee maantee, tänav, metsatee, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis. Teeseaduse § 14 kohaselt käsitatakse teehoiuna teetööde tegemist, kavandamist, teekasutuse korraldamist, tee kaitsevööndi hooldamist, tee projekteerimist ning tee haldamisega seotud muud tegevust ja teetööks nimetatakse sama seaduse §-s 17 sätestatud tee ehitamist, remontimist ja hooldamist. Teeseaduse § 25 lõige 3 sätestab, et valla- või linnavalitsus korraldab teehoidu kohalikel teedel ja on kohustatud nendel teedel looma tingimused ohutuks liiklemiseks. Seega on avalikult kasutatava kergliiklustee rajamine ja selle korrashoiu korraldamine omavalitsusüksuse ülesanne.

Eeltoodust lähtuvalt on Rakvere tänav L1–L5 ja Võidu tänav L1–L5 maaüksuste vajalikkus Avinurme vallale omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana põhjendatud.

 

3. OTSUS

Lähtudes eeltoodust ja vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 6 ja § 28 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määrusega nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ anda kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana Avinurme valla munitsipaalomandisse Ida-Viru maakonnas Avinurme vallas Avinurme alevikus asuvad Rakvere tänav L1 (pindala 165 m2, sihtotstarve – transpordimaa), Rakvere tänav L2 (pindala 197  m2, sihtotstarve – transpordimaa), Rakvere tänav L3 (pindala 179 m2, sihtotstarve – transpordimaa), Rakvere tänav L4 (pindala 59 m2, sihtotstarve – transpordimaa), Rakvere tänav L5 (pindala 75 m2, sihtotstarve – transpordimaa), Võidu tänav L1 (pindala 81 m2, sihtotstarve – transpordimaa), Võidu tänav L2 (pindala 695 m2, sihtotstarve – transpordimaa), Võidu tänav L3 (pindala 256 m2, sihtotstarve – transpordimaa), Võidu tänav L4 (pindala 436 m2, sihtotstarve – transpordimaa) ja Võidu tänav L5 (pindala 637 m2, sihtotstarve – transpordimaa) maaüksused vastavalt maa asendiplaanidele1. Maaüksused antakse munitsipaalomandisse avalikult kasutatava kergliiklustee rajamiseks.

 

4. VAIDLUSTAMISVIIDE

Korralduse peale võib halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemise päevast arvates.

 

5. KORRALDUSE TEATAVAKS TEGEMINE

Keskkonnaministeeriumil teha korraldus Avinurme Vallavalitsusele teatavaks.

1 Asendiplaanidega saab tutvuda Maa-ametis.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json