Teksti suurus:

Maa munitsipaalomandisse andmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 25.06.2012, 9

Maa munitsipaalomandisse andmine

Vastu võetud 21.06.2012 nr 266

Korraldus kehtestatakse vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 6 ja § 28 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määrusega nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“.

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Tõrva Linnavolikogu 15. novembri 2011. a otsuse nr 23 ja Helme Vallavolikogu 30. novembri 2011. a otsuse nr 29 alusel on Tõrva Linnavalitsus esitanud 13. veebruari 2012. a kaaskirjaga nr 5.3-3/106 Keskkonnaministeeriumile Tõrva Linnavalitsuse 8. veebruari 2012. a taotluse nr 82, täiendatud 14. märtsi 2012. a kirjaga nr 5.3-3/106, Valga maakonnas Tõrva linnas asuva Lauka tn 1 maaüksuse (pindala 1692 m2, sihtotstarve – tootmismaa) ning Tõrva Linnavalitsuse 7. veebruari 2012. a taotluse nr 83 Valga maakonnas Tõrva linnas asuva Transpordi tänava maaüksuse (pindala 534 m2, sihtotstarve – transpordimaa) ja Valga maakonnas Helme vallas Roobe külas asuva Transpordi tänava maaüksuse (pindala 368  m2, sihtotstarve – transpordimaa) Tõrva linna munitsipaalomandisse andmiseks vastavalt maa asendiplaanidele1. Tõrva Linnavolikogu 20. aprilli 2004. a otsusega nr 5 kehtestatud endise Valga KEK-i tööstuspiirkonna detailplaneeringule tuginedes taotleb Tõrva linn Lauka tn 1 maaüksust munitsipaalomandisse konteinerkatlamaja ja küttematerjali hoidla rajamiseks ning Transpordi tänava maaüksusi (pindaladega 534 m2 ja 368 m²) kohaliku tee rajamiseks.

 

2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

Vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 1 antakse tasuta munitsipaalomandisse maareformi seaduse §-s 28 nimetatud maa. Maareformi seaduse § 28 lõike 2 alusel võib munitsipaalomandisse anda kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajalikku maad, mida ei ole nimetatud sama paragrahvi lõikes 1.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. Seega on Tõrva linnas katlamaja rajamine omavalitsusüksuse ülesande täitmine eesmärgiga korraldada Tõrva linnas kommunaalmajandust. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 1 tulenevalt otsustab ja korraldab omavalitsusüksus lisaks sama paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud ülesannetele neid kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud teiste seadustega.

Teeseaduse § 2 lõike 1 kohaselt on tee maantee, tänav, metsatee, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis. Vastavalt sama seaduse § 4 lõikele 1 ja §-le 51 on kohalik tee avalikult kasutatav tee. Teeseaduse § 14 kohaselt käsitatakse teehoiuna teetööde tegemist, kavandamist, teekasutuse korraldamist, tee kaitsevööndi hooldamist, tee projekteerimist ning tee haldamisega seotud muud tegevust ja teetööks nimetatakse sama seaduse §-s 17 sätestatud tee ehitamist, remontimist ja hooldamist. Teeseaduse § 25 lõige 3 sätestab, et valla- või linnavalitsus korraldab teehoidu kohalikel teedel ja on kohustatud nendel teedel looma tingimused ohutuks liiklemiseks. Seega on kohaliku tee rajamine ning selle korrashoiu korraldamine omavalitsusüksuse ülesanne.

Eeltoodust tulenevalt on Lauka tn 1 maaüksuse ja Transpordi tänava maaüksuste Tõrva linna munitsipaalomandisse andmine omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana põhjendatud.

 

3. OTSUS

Lähtudes eeltoodust ning vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 6 ja § 28 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määrusega nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“ anda kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana Tõrva linna munitsipaalomandisse Valga maakonnas Tõrva linnas asuvad Lauka tn 1 maaüksus (pindala 1692 m2, sihtotstarve – tootmismaa) ja Transpordi tänava maaüksus (pindala 534 m2, sihtotstarve – transpordimaa) ning Valga maakonnas Helme vallas Roobe külas asuv Transpordi tänava maaüksus (pindala 368 m2, sihtotstarve – transpordimaa) vastavalt maa asendiplaanidele1. Lauka tn 1 maaüksus antakse munitsipaalomandisse konteinerkatlamaja ja selle teenindamiseks vajaliku küttematerjali hoidla rajamiseks ning Transpordi tänava maaüksused (pindaladega 534 m2 ja 368 m2) antakse munitsipaalomandisse kohaliku tee rajamiseks.

 

4. VAIDLUSTAMISVIIDE

Korralduse peale võib halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemise päevast arvates.

 

5. KORRALDUSE TEATAVAKS TEGEMINE

Keskkonnaministeeriumil teha korraldus Tõrva Linnavalitsusele teatavaks.

1 Asendiplaanidega saab tutvuda Maa-ametis.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json