Teksti suurus:

Järelevalve teostamine Kanepi Valla Valimiskomisjoni tegevuse üle

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2013
Avaldamismärge:RT III, 26.03.2013, 4

Järelevalve teostamine Kanepi Valla Valimiskomisjoni tegevuse üle

Vastu võetud 21.03.2013 nr 12

Asjaolud ja menetluse senine käik

17.05.2012 avaldas Kanepi Vallavolikogu umbusaldust vallavanem Aivar Lutsule. 28.06.2012 valis Kanepi Vallavolikogu vallavanemaks Urmas Hallapi. Vallavanemale umbusalduse avaldamise päevast hakkas kulgema KOKS § 52 lõike 1 punktis 4 sätestatud kahekuuline tähtaeg, mille jooksul uue vallavanema nimetamata jätmine toob kaasa volikogu tegutsemisvõimetuse, ja neljakuuline tähtaeg, mille jooksul sama tagajärje toob kaasa valitsuse liikmete kinnitamata jätmine.

Riigikohus leidis 12.03.2013 asjas nr 3-4-1-6-13 tehtud otsuse punktis 26, et „Kanepi vallavolikogu tegutsemisvõimetus kui KOKS § 18 lõike 1 punktis 1 nimetatud volituste ennetähtaegse lõppemise alus oli KOKS § 52 lõike 1 punkti 4 alusel saabunud nelja kuu möödumisel vallavanema umbusaldamisest 17. mail 2012.“

Seega muutus volikogu alates 18.09.2012 tegutsemisvõimetuks, kuid käesoleva ajani Kanepi Valla Valimiskomisjon asendusliikmeid määranud ei ole.

14.03.2013 edastas Vabariigi Valimiskomisjon Kanepi Valla Valimiskomisjoni esimehele selgitused, milliseid toiminguid peab Kanepi Valla Valimiskomisjon volikogu tegutsemisvõimetusest tulenevalt tegema ning selgitas valla valimiskomisjoni ülesandeid asendusliikmete määramisel, istungi kokkukutsumisel ja volikogu esimehe valimisel.

15.03.2013 ja 19.03.2013 soovis Kanepi Valla Valimiskomisjoni esimees Riigikogu Kantselei valimiste osakonnalt e-posti teel selgitust, kuidas määrata Kanepi Vallavolikogu asendusliikmed seoses volikogu tegutsemisvõimetusega ning kuidas koostada vastav valla valimiskomisjoni otsus.

 

Järelevalve algatamine

Ülaltoodust tulenevalt ja arvestades seda, et:

1) Kanepi Valla Valimiskomisjon ei ole Vabariigi Valimiskomisjoni käesoleva otsuse tegemise ajaks volikogu asendusliikmeid määranud;

2) Kanepi Valla Valimiskomisjon on 4.02.2013 vastu võtnud otsuse „Volikogu tegutsemisvõimetuse tuvastamine“ ning leidnud, et volikogu oli tegutsemisvõimeline;

3) seaduspärase olukorra taastamiseks volikogus on Vabariigi Valimiskomisjonil vajalik juhendada Kanepi Valla Valimiskomisjoni seaduse nõuete kohaste toimingute tegemisel ning otsuste vastuvõtmisel;

otsustab Vabariigi Valimiskomisjon teostada järelevalvet Kanepi Valla Valimiskomisjoni tegevuse üle.

 

Järelevalve käigus tuvastatud asjaolud

1. Kanepi Vallavolikogus on 13 liiget. 2009. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel sai Eesti Keskerakond 9 mandaati, Eesti Reformierakond 3 mandaati ning Isamaa ja Res Publica Liit 1 mandaadi.

2. Volikogu tegutsemisvõimetuks osutumise ajal (18.09.2012) oli volikogu koosseis järgmine:

Eesti Keskerakond
Aivar Luts
Avo Kruusla
Ainar Põder
Arno Kakk
Urmas Kivirand
Vahur Tohver
Aavo Maat
Andres Kelner
Meinhard Aljes

Eesti Reformierakond
Jaak Kõiv
Janis Kukk
Priit Kask

Isamaa ja Res Publica Liit
Vaike Meesak

3. Volikogu tegutsemisvõimetuks osutumise ajal (18.09.2012) olid kahe volikogu liikme volitused peatunud – Annika Ladva volitused isikliku avalduse alusel vastavalt KOKS § 19 lõike 2 punktile 3 (01.07.2012-01.01.2013) ning Urmas Hallapi volitused, kes oli valitud 28.06.2012 Kanepi vallavanemaks. Annika Ladva esitas uue avalduse, milles soovis täiendavalt volitused peatada 01.01.2013-01.05.2013.

4. Kanepi Valla Valimiskomisjon määras 9.11.2009 otsusega nr 7 Aivar Lutsu (valiti Kanepi vallavanemaks) asemel volikogu liikmeks asendusliikme Mati Kongo.  29.11.2011 otsusega nr 10 määras Kanepi Valla Valimiskomisjon Annika Ladva (volitused peatati isikliku avalduse alusel) asemel volikogu liikmeks asendusliikme Meinhard Aljese. 29.05.2012 otsusega nr 12 otsustas Kanepi Valla Valimiskomisjon „[T]aastada Aivar Luts’u volitused ja lõpetada teda asendanud volikogu liikme Mati Kongo volitused Kanepi Vallavolikogus“. Kanepi Valla Valimiskomisjoni 29.06.2012 otsusega nr 13 peatati Annika Ladva avalduse alusel veelkordselt tema volikogu liikme volitused ning määrati asendusliikmeks Meinhard Aljes.

5. Kanepi Vallavolikogu on 26.11.2009 kinnitanud vallavalitsuse liikmeteks Aare Plato ning Olev Pärna, kes on Eesti Keskerakonna asendusliikmete nimekirjas. 

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukohad

6. Kuna Kanepi Valla Valimiskomisjon on 4.02.2013 vastu võtnud otsuse nr 16 „Volikogu tegutsemisvõimetuse tuvastamine“ ning otsuses leidnud, et volikogu oli tegutsemisvõimeline, tuleb see otsus tühistada.

7. Samuti tuleb Kanepi Valla Valimiskomisjonil tühistada kõik volikogu liikmete volitusi käsitlevad valimiskomisjoni otsused, mis on vastu võetud volikogu tegutsemisvõimetuse perioodil alates 18.09.2012. Selliseks otsuseks on 28.12.2012 otsus nr 15.

8. Kuna volikogu normaalse töö taastumiseks on oluline, et volikogu asendusliikmete määramine toimuks seaduspäraselt ning seetõttu on vajalik juhendada Kanepi Valla Valimiskomisjoni, analüüsib Vabariigi Valimiskomisjon järgnevalt Kanepi Vallavolikogu asendusliikmete määramise korda lähtudes KOKS §-des 18-201 sätestatust, Kanepi Vallavolikogu koosseisust 18.09.2012 seisuga ning Kanepi Vallavolikogu asendusliikmete nimekirjast.

9. Kõigi 18.09.2012 seisuga Kanepi Vallavolikogu liikme volitusi omanud isikute volitused tuleb lugeda lõppenuks vastavalt KOKS § 18 lõike 1 punktile 1 ja § 52 lõikele 2.

10. Kuna Annika Ladva ning Urmas Hallapi volikogu liikme volitused olid volikogu tegutsemisvõimetuks osutumise hetkel peatunud, ei loeta nende volikogu liikme volitusi lõppenuks.

11. Annika Ladva volikogu liikme volitused olid peatatud kuni 01.01.2013, kuid ta esitas volikogu liikme volituste peatamiseks uue avalduse, milles soovis volitused peatada kuni 01.05.2013. Uuest avaldusest tulenevalt on Kanepi Valla Valimiskomisjon 28.12.2012 vastu võtnud otsuse nr 15, mille Vabariigi Valimiskomisjon käesoleva otsusega tühistab. Seetõttu peab Kanepi Valla Valimiskomisjon avalduse uuesti läbi vaatama, peatama Annika Ladva volitused vastavalt KOKS § 19 lõike 2 punktile 3 ning määrama talle asendusliikme vastavalt KOKS §-le 20.

12. Kanepi Valla Valimiskomisjon on ekslikult vastu võtnud 29.05.2012 otsuse nr 12, milles otsustati taastada Aivar Lutsu volitused ning lõpetada Mati Kongo volitused. KOKS § 201 lõike 2 kohaselt lõpevad volikogu liikme volituste taastumisel selle asendusliikme volitused, kes on viimasena määratud asendama samas nimekirjas kandideerinud volikogu liiget sellest valimisringkonnast. Seetõttu oleks valla valimiskomisjon pidanud lõpetama Meinhard Aljese kui viimasena Eesti Keskerakonna asendusliikmete nimekirjast volikogu liikme volitused saanud asendusliikme volitused ning Mati Kongo volikogu liikme volitused pidanuksid säilima.

13. Kanepi Valla Valimiskomisjoni 29.11.2011 otsusega nr 10 ning seejärel 29.05.2012 otsusega nr 13 sai Meinhard Aljes volikogu liikme volitused vastavalt KOKS § 20 lõikele 3 ning täitis volikogu liikme ülesandeid kuni volikogu tegutsemisvõimetuks osutumiseni. See otsus volikogu tegutsemisvõimetuks muutumise hetkel kehtis ning seda polnud vaidlustatud. Seetõttu loeb Vabariigi Valimiskomisjon, et Meinhard Aljese volitused volikogu tegutsemisvõimetuks osutumise hetkel olid olemas ning tema volikogu liikme volitused lõppevad ennetähtaegselt vastavalt KOKS § 18 lõike 1 punktile 1 ja § 52 lõikele 2. Seetõttu puudub vajadus täiendava järelevalve teostamiseks Kanepi Valla Valimiskomisjoni otsuste nr 12 ja 13 seaduslikkuse üle ning täiendava ettekirjutuse tegemiseks, kuna tagantjärgi ei ole võimalik Mati Kongo volikogu liikme volitusi taastada.

14. Urmas Hallap valiti 28.06.2012 Kanepi Vallavolikogu poolt vallavanemaks. KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 kohaselt peatuvad volikogu liikme volitused kui volikogu liige on samas vallas valitud vallavanemaks. KOKS seostab seega volituste peatumise just nimelt vallavanemaks valimisega ning asjaolu, et Urmas Hallap ei saanud vallavanema volitusi vastavalt KOKS § 28 lõikele 3, ei oma siinkohal tähendust. Seetõttu tuleb Urmas Hallapi volitused lugeda peatunuks vastavalt KOKS § 19 lõike 2 punktile 1 ning talle määrata asendusliige KOKS §-s 20 sätestatud korras.

15. Eesti Keskerakonna nimekirjas asendusliikmete nimekirjast saavad muuhulgas volikogu liikmete volitused Aare Plato ning Olev Pärna, kes on käesoleval ajal vallavalitsuse liikmed. Nende volikogu liikme volitused tuleb peatada vastavalt KOKS § 19 lõike 2 punktile 1 ning määrata asendusliikmed KOKS §-s 20 sätestatud korras.

16. Ülejäänud liikmete osas tuleb asendusliikmed määrata vastavalt KOKS §-s 20 sätestatule.

17. Valimiskomisjoni muude toimingute osas tuleb lähtuda Vabariigi Valimiskomisjoni 14.03.2013 kirjas esitatud selgitustest.

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 17 lõikest 1 ja lõike 2 punktidest 1 ning 4 lähtudes Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Tühistada Kanepi Valla Valimiskomisjoni 28.12.2012 otsus nr 15 ja 4.02.2013 otsus nr 16.

2. Teha Kanepi Valla Valimiskomisjonile ettekirjutus asendusliikmete määramise otsuse tegemiseks ning asendusliikmete määramiseks vastavalt käesolevas otsuses toodud seisukohtadest.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json