Teksti suurus:

Peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 46 „Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“ muutmine

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.03.2020
Avaldamismärge:RT III, 26.03.2020, 5

Peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 46 „Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“ muutmine

Vastu võetud 26.03.2020 nr 50

Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast muuta peaministri 24. märtsi 2020. a korraldust nr 46, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud kaubandusettevõtetes, järgmiselt:

1. Täiendada korralduse punkti 2 alapunktiga 8 järgmises sõnastuses:
„8) postkontorid:
1. Kambja postkontor;
2. Elva postkontor;
3. Lihula postkontor;
4. Mustla postkontor;
5. Sindi postkontor;
6. Võhma postkontor;
7. Kehra postkontor;
8. Keila postkontor;
9. Maardu postkontor;
10. Paldiski postkontor;
11. Jõhvi postkontor;
12. Kohtla-Järve postkontor;
13. Iidla postkontor;
14. Tapa postkontor;
15. Kunda postkontor;
16. Kohila postkontor.“.

2. Täiendada korraldust punktiga 21 järgmises sõnastuses:
„21. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti liikumispiiranguga hõlmatud ala töötajate ja omaniku või tema esindaja suhtes.“.

3. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

4. Korraldus jõustub 27. märtsil 2020. a.

Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas
Eriolukorra juht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json