Teksti suurus:

Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2020
Avaldamismärge:RT III, 26.03.2020, 8

Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta

Vastu võetud 24.03.2020 nr 46
RT III, 24.03.2020, 7
jõustumine 27.03.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2020RT III, 26.03.2020, 527.03.2020

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada isikutele liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld kaubanduskeskustes, sest rahvarohketes kohtades on viiruse leviku risk väga kõrge ja seetõttu on praeguses suure nakatunute arvuga olukorras proportsionaalne piirata nimetatud kohtades isikute liikumist ja koosviibimist. Liikumisvabaduse piirang on vajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut.

2. Juhul kui alljärgnevates kohtades on tagatud sisse- ja väljapääsude juures desinfitseerimisvahendite olemasolu ning kaubanduspinna valdajate korraldatud kontroll punktis 3 sätestatud nõude järgimise üle, ei kohaldu punktis 1 sätestatud piirang kaubanduskeskustes olevatele järgmistele kauplustele ja osutatavatele teenustele:
  1) toidukauplused;
  2) apteegid;
  3) kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel;
  4) pangakontorid;
  5) telekommunikatsiooniettevõtete müügikohad;
  6) pakiautomaadid;
  7) toitlustusasutused, kus ei toimu toidu kohapeal tarbimist, vaid toimub üksnes toidu kaasamüük;
  8) postkontorid:
   1. Kambja postkontor;
   2. Elva postkontor;
   3. Lihula postkontor;
   4. Mustla postkontor;
   5. Sindi postkontor;
   6. Võhma postkontor;
   7. Kehra postkontor;
   8. Keila postkontor;
   9. Maardu postkontor;
   10. Paldiski postkontor;
   11. Jõhvi postkontor;
   12. Kohtla-Järve postkontor;
   13. Iidla postkontor;
   14. Tapa postkontor;
   15. Kunda postkontor;
   16. Kohila postkontor.
[RT III, 26.03.2020, 5 - jõust. 27.03.2020]

21. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti liikumispiiranguga hõlmatud ala töötajate ja omaniku või tema esindaja suhtes.
[RT III, 26.03.2020, 5 - jõust. 27.03.2020]

3. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada kaubandustegevuseks kasutatavates või sellega seotud üldkasutatavates hoonete osades viibimisel liikumispiirang, mille kohaselt võib liikuda ringi üksi või kahekesi, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.

4. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksustel tagada punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piirangu täitmine korralduses ettenähtud tingimuste kohaselt.

5. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksusel tagada punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piirangust oma haldusüksuse territooriumi elanike ja ettevõtjate teavitamine ning anda soovitus punktis 3 nimetatud hoonete osade valdajatele paigaldada kaubanduspinna sisse- ja väljapääsu juurde desinfitseerimisvahendid.

6. Punktis 3 sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.

7. Korraldusega kehtestatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

8. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

9. Korraldus jõustub 27. märtsil 2020. a.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

/otsingu_soovitused.json