Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse korralduste muutmine tulenevalt ministeeriumi nime ja ministrite pädevuse muutmisest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2015
Avaldamismärge:RT III, 26.08.2015, 1

Vabariigi Valitsuse korralduste muutmine tulenevalt ministeeriumi nime ja ministrite pädevuse muutmisest

Vastu võetud 13.08.2015 nr 337

Korraldus kehtestatakse käesoleva korralduse punktidega 1–33 muudetavate korralduste aluseks olevate volitusnormide alusel.

1. Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 1999. a korralduse nr 157 „Valitsuskomisjoni moodustamine Vabariigi Valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vahelise koostöö arendamiseks“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 1999. a korralduse nr 157 „Valitsuskomisjoni moodustamine Vabariigi Valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vahelise koostöö arendamiseks“ punktis 2 asendada sõna „regionaalvaldkonna“ sõnaga „valdkonna“.

2. Vabariigi Valitsuse 10. juuni 2003. a korralduse nr 376 „Asjatundjate komisjoni moodustamine poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. juuni 2003. a korralduses nr 376 „Asjatundjate komisjoni moodustamine poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks“ teha järgmised muudatused:

1) punkt 2 sõnastada järgmiselt:

„2. Nimetada komisjoni esimeheks valdkonna eest vastutav minister ja komisjoni liikmeteks:

Endiste Poliitvangide Loode-Eesti Ühingu esimees

Sihtasutuse Eesti Mälu Instituut juhatuse liige

Noorsootöö Keskuse isamaalise kasvatuse projektijuht

Eesti Vabadusvõitlejate Liidu esindaja

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler

EESTI MEMENTO LIIDU esindaja

Murtud Rukkilille Ühingu juhatuse esimees

Rahandusministeeriumi esindaja

Eesti Represseeritute Registri Büroo juhataja

Sihtasutuse Unitas tegevjuht

Sihtasutuse Eesti Välispoliitika Instituut juhatuse esimees“;

2) punktis 5 asendada sõna „Siseministeeriumil“ sõnaga „Justiitsministeeriumil“.

3. Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2004. a korralduse nr 94 „Väikesaarte komisjoni moodustamine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2004. a korralduse nr 94 „Väikesaarte komisjoni moodustamine“ punktist 2 jätta välja sõnad „Siseministeeriumi esindaja“ ning asendada sõnad „Rahandusministeeriumi esindaja“ sõnadega „Rahandusministeeriumi kaks esindajat“.

4. Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a korralduse nr 439 „Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a korralduse nr 439 „Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine“ punktis 1 asendada sõna „Põllumajandusministeeriumi“ sõnaga „Maaeluministeeriumi“.

5. Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduse nr 478 „Kohanimenõukogu moodustamine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduse nr 478 „Kohanimenõukogu moodustamine“ punktides 1 ja 2 asendada sõna „Siseministeerium“ sõnaga „Rahandusministeerium“ vastavas käändes.

6. Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2007. a korralduse nr 311 „Valitsuskomisjoni moodustamine Kagu-Eesti piirialade elanike probleemide lahendamiseks“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2007. a korralduses nr 311 „Valitsuskomisjoni moodustamine Kagu-Eesti piirialade elanike probleemide lahendamiseks“ teha järgmised muudatused:

1) punkti 2 täiendada sõnadega „Maaeluministeeriumi esindaja ja Rahandusministeeriumi esindaja“ ning asendada sõnad „Siseministeeriumi esindajad“ sõnadega „Siseministeeriumi esindaja“;

2) punktis 5 asendada sõna „Siseministeeriumil“ sõnaga „Rahandusministeeriumil“.

7. Vabariigi Valitsuse 18. oktoobri 2007. a korralduse nr 458 „Perioodi 2007–2013 Euroopa territoriaalse koostöö Eesti-Läti piiriülese koostöö rakenduskava korraldus-, auditeerimis- ja makseasutuse nimetamine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. oktoobri 2007. a korralduse nr 458 „Perioodi 2007–2013 Euroopa territoriaalse koostöö Eesti-Läti piiriülese koostöö rakenduskava korraldus-, auditeerimis- ja makseasutuse nimetamine“ punktid 1 ja 2 sõnastada järgmiselt:

„1. Nimetada perioodi 2007–2013 Euroopa territoriaalse koostöö Eesti-Läti piiriülese koostöö rakenduskava korraldusasutuseks ja auditeerimisasutuseks Rahandusministeerium.

2. Valdkonna eest vastutaval ministril määrata korraldusasutuse ja auditeerimisasutuse ülesandeid täitvad Rahandusministeeriumi struktuuriüksused ja vastutavad ametnikud.“.

8. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2009. a korralduse nr 573 „Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu institutsionaalse koosseisu kinnitamine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2009. a korralduses nr 573 „Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu institutsionaalse koosseisu kinnitamine“ asendada sõna „Põllumajandusministeerium“ sõnaga „Maaeluministeerium“.

9. Vabariigi Valitsuse 30. septembri 2010. a korralduse nr 381 „„Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina ministrite kabineti vahelise majandus-, tööstus-, teadus- ja tehnikakoostöö kokkuleppe“ alusel moodustatava ühiskomisjoni Eesti-poolse koosseisu kinnitamine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. septembri 2010. a korralduses nr 381 „„Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina ministrite kabineti vahelise majandus-, tööstus-, teadus- ja tehnikakoostöö kokkuleppe“ alusel moodustatava ühiskomisjoni Eesti-poolse koosseisu kinnitamine“ asendada sõna „Põllumajandusministeeriumi“ sõnaga „Maaeluministeeriumi“.

10. Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 2010. a korralduse nr 482 „„Eesti Vabariigi valitsuse ja Valgevene Vabariigi valitsuse vahelise kaubandus- ja majandussuhete kokkuleppe“ alusel moodustatava ühiskomitee Eesti-poolse koosseisu kinnitamine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 2010. a korralduses nr 482 „„Eesti Vabariigi valitsuse ja Valgevene Vabariigi valitsuse vahelise kaubandus- ja majandussuhete kokkuleppe“ alusel moodustatava ühiskomitee Eesti-poolse koosseisu kinnitamine“ asendada sõna „Põllumajandusministeeriumi“ sõnaga „Maaeluministeeriumi“.

11. Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2011. a korralduse nr 103 „Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise vahetuskokkuleppe allkirjastamiseks volituste andmine ning vahendite kasutamine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2011. a korralduses nr 103 „Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise vahetuskokkuleppe allkirjastamiseks volituste andmine ning vahendite kasutamine“ teha järgmised muudatused:

1) punktis 2 asendada sõna „põllumajandusminister“ sõnaga „maaeluminister“;

2) korralduse lisas „Vahendite kasutajad“ asendada sõna „Põllumajandusministeerium“ sõnaga „Maaeluministeerium“.

12. Vabariigi Valitsuse 25. aprilli 2011. a korralduse nr 196 „„Eesti Vabariigi valitsuse ning Belgia prantsuskeelse kogukonna ja Vallooni piirkonna koostöökokkuleppe“ alusel moodustatava ühiskomisjoni Eesti-poolse koosseisu kinnitamine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. aprilli 2011. a korralduse nr 196 „„Eesti Vabariigi valitsuse ning Belgia prantsuskeelse kogukonna ja Vallooni piirkonna koostöökokkuleppe“ alusel moodustatava ühiskomisjoni Eesti-poolse koosseisu kinnitamine“ punktis 1 asendada sõna „Põllumajandusministeeriumi“ sõnaga „Maaeluministeeriumi“.

13. Vabariigi Valitsuse 4. augusti 2011. a korralduse nr 340 „Siseministeeriumi juhtimisel koostatud hädaolukorra lahendamise plaanide kehtestamine“ muutmine

Kehtestada Vabariigi Valitsuse 4. augusti 2011. a korralduse nr 340 „Siseministeeriumi juhtimisel koostatud hädaolukorra lahendamise plaanide kehtestamine“ punkti 1 alapunktis 10 nimetatud „Kiirgushädaolukorra lahendamise plaan“ uues sõnastuses.

14. Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2012. a korralduse nr 61 „Volitatud asutuste määramine kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste punktisüsteemi rakendamiseks“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2012. a korralduse nr 61 „Volitatud asutuste määramine kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste punktisüsteemi rakendamiseks“ punktis 4 asendada sõna „Põllumajandusministeerium“ sõnaga „Maaeluministeerium“.

15. Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2012. a korralduse nr 173 „Maakonnaplaneeringu koostamise algatamine Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2012. a korralduse nr 173 „Maakonnaplaneeringu koostamise algatamine Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks“ punktides 3 ja 6 asendada sõna „Siseministeerium“ sõnaga „Rahandusministeerium“ vastavas käändes.

16. Vabariigi Valitsuse 24. mai 2012. a korralduse nr 234 „Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist ettevalmistava komisjoni moodustamine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 24. mai 2012. a korralduse nr 234 „Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist ettevalmistava komisjoni moodustamine“ punktis 2 asendada sõna „Põllumajandusministeeriumi“ sõnaga „Maaeluministeeriumi“.

17. Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 2012. a korralduse nr 441 „Maakonnaplaneeringute algatamine Hiiu ja Pärnu maakonnaga piirnevatel merealadel“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 2012. a korralduse nr 441 „Maakonnaplaneeringute algatamine Hiiu ja Pärnu maakonnaga piirnevatel merealadel“ punktis 4 asendada sõna „Siseministeeriumile“ sõnaga „Rahandusministeeriumile“.

18. Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 2013. a korralduse nr 29 „Nõusoleku andmine riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 2013. a korralduses nr 29 „Nõusoleku andmine riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks“ asendada sõna „Põllumajandusministeeriumile“ sõnaga „Maaeluministeeriumile“.

19. Vabariigi Valitsuse 25. aprilli 2013. a korralduse nr 208 „Nende hädaolukordade nimekiri, mille kohta koostatakse riskianalüüs ja lahendamise plaan, ning hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamiseks pädevate täidesaatva riigivõimu asutuste määramine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. aprilli 2013. a korralduse nr 208 „Nende hädaolukordade nimekiri, mille kohta koostatakse riskianalüüs ja lahendamise plaan, ning hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamiseks pädevate täidesaatva riigivõimu asutuste määramine“ punktiga 1 kehtestatud lisas „Nende hädaolukordade nimekiri, mille kohta koostatakse riskianalüüs ja lahendamise plaan, ning hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamiseks pädevad täidesaatva riigivõimu asutused“ asendada läbivalt sõna „Põllumajandusministeerium“ sõnaga „Maaeluministeerium“.

20. Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013. a korralduse nr 337 „Maakonnaplaneeringute algatamine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013. a korralduse nr 337 „Maakonnaplaneeringute algatamine“ punktides 5 ja 6 asendada sõna „Siseministeerium“ sõnaga „Rahandusministeerium“ vastavas käändes.

21.Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a korralduse nr 107 „„Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020“ ja selle rakendusplaani aastateks 2014–2017 heakskiitmine“ muutmine

Kehtestada Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a korralduse nr 107 „„Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020“ ja selle rakendusplaani aastateks 2014–2017 heakskiitmine“ punktis 1 nimetatud „Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020“ ja selle rakendusplaan aastateks 2014–2017 uues sõnastuses ning teha korralduses järgmised muudatused:

1) punkt 2 sõnastada järgmiselt:

„2. Määrata arengukava elluviimise eest vastutavaks ministeeriumiks Rahandusministeerium koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumiga.“;

2) punktis 4 asendada sõna „Siseministeeriumil“ sõnaga „Rahandusministeeriumil“.

22. Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2014. a korralduse nr 303 „„Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016–2023” koostamise ettepaneku heakskiitmine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2014. a korralduse nr 303 „„Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016–2023” koostamise ettepaneku heakskiitmine“ punktis 2 asendada sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium“.

23. Vabariigi Valitsuse 17. septembri 2014. a korralduse nr 389 „Volituste andmine mittetulundusühingu Pärnumaa Ühistranspordikeskus asutamiseks“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 2014. a korralduse nr 389 „Volituste andmine mittetulundusühingu Pärnumaa Ühistranspordikeskus asutamiseks“ punktis 1 asendada sõna „Siseministeerium“ sõnaga „Rahandusministeerium“.

24. Vabariigi Valitsuse 19. septembri 2014. a korralduse nr 411 „Volituse andmine AS-i Vireen aktsiakapitali suurendamiseks“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. septembri 2014. a korralduse nr 411 „Volituse andmine AS-i Vireen aktsiakapitali suurendamiseks“ punktis 2 asendada sõna „Põllumajandusministeerium“ sõnaga „Maaeluministeerium“.

25. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2014. a korralduse nr 420 „Valitsuskomisjoni moodustamine kahepoolsete läbirääkimiste pidamiseks Omavalitsusliitude Koostöökoguga“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2014. a korralduses nr 420 „Valitsuskomisjoni moodustamine kahepoolsete läbirääkimiste pidamiseks Omavalitsusliitude Koostöökoguga“ teha järgmised muudatused:

1) punktides 2, 3 ja 6 asendada sõna „Siseministeerium“ sõnaga „Rahandusministeerium“ vastavas käändes;

2) punkt 9 sõnastada järgmiselt:

„9. Läbirääkimiste kokkulepete ja lahkhelide protokollid lisatakse riigi eelarvestrateegiale või iga-aastase riigieelarve seaduse eelnõu seletuskirjale.“.

26. Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2014. a korralduse nr 473 „Volituse andmine Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i asutamiseks ja nõusoleku andmine kinnisasja võõrandamiseks üleandmise teel mitterahalise sissemaksena“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2014. a korralduse nr 473 „Volituse andmine Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i asutamiseks ja nõusoleku andmine kinnisasja võõrandamiseks üleandmise teel mitterahalise sissemaksena“ punktis 4 asendada sõna „Põllumajandusministeerium“ sõnaga „Maaeluministeerium“.

27. Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2014. a korralduse nr 560 „Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks pädevad asutused ja kontaktpunktid muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2014. a korralduse nr 560 „Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks pädevad asutused ja kontaktpunktid“ punkti 1 alapunktis 11 asendada sõna „Põllumajandusministeerium“ sõnaga „Maaeluministeerium“.

28. Vabariigi Valitsuse 8. jaanuari 2015. a korralduse nr 15 „Volituse andmine Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i aktsiakapitali suurendamiseks ja riigivara üleandmine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. jaanuari 2015. a korralduse nr 15 „Volituse andmine Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i aktsiakapitali suurendamiseks ja riigivara üleandmine“ punktis 3 asendada sõna „Põllumajandusministeerium“ sõnaga „Maaeluministeerium“ vastavas käändes.

29. Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2015. a korralduse nr 45 „Liikmeõiguste teostaja määramine ja volituse andmine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2015. a korralduses nr 45 „Liikmeõiguste teostaja määramine ja volituse andmine“ teha järgmised muudatused:

1) punktis 1 asendada sõna „Põllumajandusministeerium“ sõnaga „Maaeluministeerium“;

2) punktis 2 asendada sõna „põllumajandusministrit“ sõnaga „maaeluministrit“.

30. Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2015. a korralduse nr 107 „„Siseturvalisuse arengukava 2015‒2020“ heakskiitmine“ muutmine

Kehtestada Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2015. a korralduse nr 107 „„Siseturvalisuse arengukava 2015‒2020“ heakskiitmine“ punktis 1 nimetatud „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ uues sõnastuses.

31. Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2015. a korralduse nr 108 „„Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2015. a korralduse nr 108 „„Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine“ punktis 2 asendada sõna „Põllumajandusministeerium“ sõnaga „Maaeluministeerium“.

32. Vabariigi Valitsuse 14. mai 2015. a korralduse nr 194 „Valitsuskomisjoni moodustamine kohaliku halduse reformi ettevalmistamiseks“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2015. a korralduse nr 194 „Valitsuskomisjoni moodustamine kohaliku halduse reformi ettevalmistamiseks“ punktis 6 asendada sõna „Siseministeeriumil“ sõnaga „Rahandusministeeriumil“.

33. Vabariigi Valitsuse 4. juuni 2015. a korralduse nr 238 „Valitsuskomisjoni moodustamine Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piiriülese koostöö tõhustamiseks“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 4. juuni 2015. a korralduse nr 238 „Valitsuskomisjoni moodustamine Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piiriülese koostöö tõhustamiseks“ punktis 5 asendada sõna „Siseministeeriumil“ sõnaga „Rahandusministeeriumil“.

34. Korralduse jõustumine

Korraldus jõustub 1. septembril 2015. a.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json