Teksti suurus:

Peeter Kangro kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.09.2013
Avaldamismärge:RT III, 26.09.2013, 2

Peeter Kangro kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 20.09.2013 nr 20

Kaebuse asjaolud ja menetluse käik

Teet Raatsin esitas 10. septembril 2013 Tartu Linna Valimiskomisjonile registreerimiseks üksikkandidaat Peeter Kangro kandideerimisdokumendid.

Tartu Linna Valimiskomisjon kontrollis Peeter Kangro kandideerimisdokumente ja tuvastas järgmised puudused:
1) Peeter Kangro kandideerimisavaldus ja kandidaadi ankeet on allkirjastatud Teet Raatsini poolt;
2) Teet Raatsinil puudub Peeter Kangro üksikkandidaadina registreerimiseks sellekohane volikiri;
3) Peeter Kangro püsiv elukoht ei asu Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas;
4) Peeter Kangro on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

Tartu Linna Valimiskomisjon tegi 11.09.2013 Teet Raatsinile ettepaneku esitada valimiskomisjonile puuduolevad kandideerimisdokumendid (Peeter Kangro volikiri ja Peeter Kangro poolt allkirjastatud kandideerimisavaldus ning kandidaadi ankeet). Teet Raatsin esitas nimetatud dokumendid kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 36 lõikes 6 nimetatud tähtaja jooksul 12.09.2013.

Ühtlasi esitas Teet Raatsin Peeter Kangro nimel läbi Tartu Linna Valimiskomisjoni 10.09.2013 Vabariigi Valimiskomisjonile taotluse jätta kohaldamata siseriikliku KOVVS sätted, mis keelavad vangistust kandvatel isikutel valimistel kandideerida ning kanda Peeter Kangro üksikkandidaadina 20.10.2013 toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste nimekirja. Nimetatud taotlusele vastas Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu oma 13.09.2013 kirjaga nr 22-7/13-14/3, milles teavitas taotlejat sellest, et valimiskomisjonidel tuleb oma tegevuses lähtuda seadustest ning Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuses ei ole otsustada kehtivate siseriiklike seaduste võimaliku mittekohaldamise üle. Samuti tuleb Tartu linnas kandideerida soovivatel isikutel pöörduda enda registreerimiseks Tartu Linna Valimiskomisjoni poole, kuna vastavalt KOVVS §-le 37 on see valla või linna valimiskomisjoni pädevuses.

Tartu Linna Valimiskomisjon jättis oma 13.09.2013 aasta otsusega nr 20 Peeter Kangro üksikkandidaadina registreerimata.

Põhiseaduse § 156 lõike 2 kohaselt on hääleõiguslikud seaduses ettenähtud tingimustel selle kohaliku omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kaheksateist aastat vanad. Hääleõigus hõlmab hääletamisõigust ja kandideerimisõigust, seega valla või linna territooriumil püsivalt elamise nõue on nii aktiivse kui passiivse valimisõiguse tingimuseks. KOVVS § 5 lõige 5 sätestab kandideerimisõiguslikkuse tingimustena, et 1) valija peab olema hääleõiguslik, 2) tema püsiv elukoht peab hiljemalt valimisaasta 1. augustil asuma vastavas vallas või linnas. KOVVS § 5 lõikes 5 sätestatud vallas püsivalt elamise aja nõude näol on tegemist nn paiksustsensusega, s.t isik peab kandideerimisõiguse omandamiseks olema elanud vallas või linnas teatud ajavahemiku.

Kuna Peeter Kangro püsiv elukoht asus Eesti rahvastikuregistri andmetel 1.08.2013 seisuga Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas, on Tartu Linna Valimiskomisjon seisukohal, et KOVVS § 5 lõikes 5 sätestatud püsiva elukoha nõuet arvestades ei ole Peeter Kangro 20.10.2013 toimuvatel Tartu Linnavolikogu valimistel kandideerimisõiguslik.

KOVVS § 5 lg 6 sätestab, et volikogu liikmeks ei või kandideerida isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust. Kuna Peeter Kangro on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust, ei ole Peeter Kangro KOVVS § 5 lõikes 6 sätestatud kandideerimise keeldu arvestades 20.10.2013 toimuvatel Tartu Linnavolikogu valimistel kandideerimisõiguslik.

 

Kaebuse sisu ja volitused

16.09.2013 esitas Teet Raatsin Tartu Linna Valimiskomisjoni kaudu Peeter Kangro nimel kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles taotles Tartu Linna Valimiskomisjoni 13.09.2013 otsuse nr 20 tühistamist. Lisaks taotletakse Vabariigi Valimiskomisjonilt läbi Tartu Linna Valimiskomisjoni Peeter Kangro kandmist üksikkandidaadina 20.10.2013 toimuvatele kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste üksikkandidaatide nimekirja. Tartu Linna Valimiskomisjon edastas nimetatud kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile 18.09.2013.

Kaebusele lisas Teet Raatsin volikirja, millega Peeter Kangro volitas teda esitama üksikkandidaadi registreerimise avaldust Tartu linna valimisringkonnas nr 1.

Kaebuse kohaselt ei nõustu Peeter Kangro Tartu Linna Valimiskomisjoni otsusega alljärgnevatel põhjustel.

Peeter Kangro viibib (elab) püsivalt juba rohkem kui 5 aastat Tartus, aadressil Turu 56, kus asub Tartu vangla. Kõik riigiasutused suhtlevad temaga seda tema tegelikku, mitte formaalset (rahvastikuregistri järgset) aadressi silmas pidades. Ilmselgelt on KOVVS § 5 lg-s 5 sätestatud klausli mõte takistada kandidaatidel kandideerida korraga mitmes erinevas omavalitsuses. Samas peab isikutel säilima aga võimalus kandideerida just selles omavalitsuses, kus on nende tegelik elukoht ja mille arengusse nad soovivad sellest tulenevalt panustada. Kuna Peeter Kangro viibib Tartu vanglas, kes keeldub talle andmast sissekirjutust, tuleb jätta kohaldamata KOVVS § 5 lõikes 5 sätestatud piirang.

Samuti leiab Peeter Kangro, et KOVVS § 5 lõige 6 on vastuolus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 1. protokolli artikliga 3 ning seda täpsustavate Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtulahenditega, ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikliga 25, Euroopa Nõukogu Veneetsia Komisjoni heade tavade koodeksiga valimisküsimustes ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 39 ja 40 selles osas, et Eesti Vabariigis kohtu poolt süüdi mõistetud ja vanglakaristust kandvad isikud ei saa kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerida.

Kaebaja leiab, et põhiseaduse § 123 kohaselt kohaldatakse siseriikliku ja rahvusvahelise õiguse vastuolu korral rahvusvahelise õiguse sätteid. Seetõttu on vangide kandideerimiskeeld vastuolus ka põhiseadusega. Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktika loob olukorra, kus siseriiklik seadus võib küll kehtida, kuid ei ole täitmiseks kohustuslik. Kui seda aga täidetakse, kaasneb sellega koheselt seadusele allutatud isikute Konventsioonis kaitstud õiguste rikkumine.

 

Tartu Linna Valimiskomisjoni selgitus

Tartu Linna Valimiskomisjon jääb 18.09.2013 selgituses oma 13.09.2013 otsuses toodud seisukohtade juurde ning leiab, et kaebus tuleks jätta rahuldamata.

Esitatud kaebuse osas leiab Tartu Linna Valimiskomisjon, et Teet Raatsini poolt Peeter Kangro nimel esitatud kaebus ei vasta KOVVS § 63 lg 2 nõuetele. Viidatud sätte kohaselt kirjutab kaebusele alla selle esitaja, erakonna või valimisliidu kaebusele kirjutab alla erakonna või valimisliidu volitatud esindaja. Teet Raatsini esitatud volikirjast ja KOVVS-st ei tulene, et nimetatud volikiri annaks Teet Raatsinile volituse Peeter Kangro nimel kõnealuse kaebuse esitamiseks.

Tartu Linna Valimiskomisjon selgitab, et kuna Peeter Kangro  kandideerimisdokumentides ilmnes püsiva elukoha andmete viga, mida polnud võimalik parandada ning kuna ilmnes et Peeter Kangro on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust ning nimetatud olukorda polnud võimalik muuta, ei tehtud Teet Raatsinile KOVVS § 36 lõike 6 kohast ettepanekut nimetatud vigade parandamiseks.

Tartu Linna Valimiskomisjoni hinnangul on kaebuses esitatud seisukoht Peeter Kangro püsiva elukoha määratlemise osas väär. KOVVS § 5 lõike 5 kohaselt tuleb kandideerimisõiguse määratlemisel  lähtuda KOVVS § 5 lõikes 1 toodud püsiva elukoha definitsioonist.

Samuti on väär esitatud seisukoht, nagu oleks Tartu Linna Valimiskomisjon pidanud jätma kohaldamata siseriikliku KOVVS-i sätted, mis keelavad vangistust kandvatel isikutel kandideerida. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 3 lõikest 1 tuleneb kohustus teostada riigivõimu seaduse alusel ning Tartu Linna Valimiskomisjon saab oma tegevuses lähtuda vaid kehtivatest seadustest ning tema pädevuses pole hinnata KOVVS-i vastavust põhiseadusele ja Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingutele ega otsustada võimaliku vastuolu korral KOVVS-i kohaldamata jätmist.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. KOVVS § 65 lõike 1 kohaselt võib huvitatud isik, kui ta leiab, et maakonna valimiskomisjoni otsuse või toiminguga või elektroonilise hääletamise komisjoni toiminguga rikutakse tema õigusi, esitada kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile.

2. Kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile on esitanud Teet Raatsin kui Peeter Kangro volitatud esindaja. Teet Raatsinit teavitati 18.09.2013 kirjaga vajadusest täpsustada talle antud volituste ulatust. Teet Raatsin esitas 20.09.2013 Vabariigi Valimiskomisjonile uue volituse, mille kohaselt Peeter Kangro volitab teda esindama end 2013. a oktoobris toimuvate valimistega seotud küsimustes, sealhulgas kaebemenetlustes valimiskomisjonides, kohtutes ja Euroopa Inimõiguste Kohtus.

3. Seetõttu leiab Vabariigi Valimiskomisjon, et Peeter Kangro kaebus tema üksikkandidaadina registreerimata jätmise kohta tuleb tulenevalt KOVVS § 65 lõikest 1 läbi vaadata.

4. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub Tartu Linna Valimiskomisjoni 13.09.2013 otsuses nr 20 toodud põhjendustega Peeter Kangro registreerimata jätmiseks kandideerimisõiguse puudumise tõttu.

5. KOVVS § 5 lõike 5 kohaselt tuleb kandideerimisõiguse määratlemisel  lähtuda KOVVS § 5 lõikes 1 toodud püsiva elukoha definitsioonist. KOVVS § 5 lg 1 määratleb isiku püsiva elukohana tema elukoha, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse ning ei võimalda isikul või valimiskomisjonil määratleda isiku püsiva elukohana rahvastikuregistrijärgsest elukohast erinevat elukohta. Kuna Peeter Kangro püsiv elukoht ei asu rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas, puudub tal kandideerimisõigus 20.10.2013 Tartu Linnavolikogu valimistel.

6. KOVVS § 5 lõige 6 näeb ette, et volikogu liikmeks ei või kandideerida tegevväelane ega isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

7. Peeter Kangro on kuriteos süüdi mõistetud ja kannab vanglakaristust Tartu vanglas. Seega ei ole tal võimalik kandideerida 20.10.2013 toimuvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ning Tartu Linna Valimiskomisjon on teda kandidaadina registreerimata jättes järginud KOVVS-i nõudeid.

8. KOVVS võimaliku vastuolu osas põhiseaduse ja Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingutega, märgib Vabariigi Valimiskomisjon, et PS § 3 lõikest 1 tulenevast seaduslikkuse põhimõttest lähtuvalt tuleb haldusorganil, sh valimiskomisjonil, oma tegevuses lähtuda kehtivatest seadustest. Võimaliku vastuolu hindamine kehtivate seaduste ja Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingute vahel ning kehtivate seaduste kohaldamata jätmise otsustamine ei ole haldusorgani pädevuses. Samuti puudub haldusorganil pädevus pöörduda põhiseaduslikkuse järelevalve algatamiseks kohtusse.

9. Ülaltoodust tulenevalt jätab Vabariigi Valimiskomisjon Tartu Linna Valimiskomisjoni 13.09.2013 otsuse nr 20 muutmata ning  kaebuse selle peale rahuldamata.

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 65 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Peeter Kangro kaebus rahuldamata.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json