Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.09.2020
Avaldamismärge:RT III, 26.09.2020, 1

Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Vastu võetud 26.09.2020 nr 333

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 5 punkti 3 ja lõiget 8:

1. Täiendada Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korraldust nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ punktiga 42 järgmises sõnastuses:
42. Punktides 1 ja 2 ning punkti 4 alapunktis 6 sätestatut ei kohaldata haiguse tunnusteta isikute kohta, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi või Soome Vabariigi territooriumil ning saabunud vahetult nimetatud riikidest Eesti Vabariiki, juhul kui nimetatud riikide viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 25 ning kui isiku saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit. Välisministeerium avaldab vastava teabe oma veebilehel.“.

2. Korraldus jõustub 28. septembril 2020. a.

3. Korraldus avaldada Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud viiruse leviku tõkestamise nõuded, meetmed ja piirangud.

Euroopas on praegu enamikus riikides täheldatav COVID-19 haigust põhjustava koroonaviirusega SARS-CoV-2 nakatumise kasv. Arvestades tihedaid igapäevaseid suhteid naaberriikidega hõlbustatakse ettenähtud erandiga selliste inimeste piiriülest liikumist, kellel puuduvad haigussümptomid ja teadaolev kokkupuude nakkushaigega, ning võimaldatakse põhjendatud juhtudel erandeid kohustusest pärast riigipiiri ületamist 14 päeva oma elukohas või püsivas viibimiskohas viibida juhul, kui nimetatud riikide COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on üle 25. Üldjuhul jäävad elukohas või asukohas viibimiseks nakatumise piirmäärad samaks. Muudatusega kehtestatud erandid on põhjendatud, et lihtsustada vajalikel juhtudel piiriülest liikumist ühtses majandusruumis. Majanduse toimimiseks ja inimestele maksimaalselt tavapärase elukorralduse võimaldamiseks on vajalik, et inimestel säiliks võimalus minimaalsete mõistlike takistustega piiriüleselt tööl käia, osaleda õppetöös, saada tervishoiuteenust, täita perekondlikke kohustusi ja läbida riiki transiidi korras olukorras, kus koroonaviirusega nakatumise näitajad suurenevad kogu regioonis. Ka ettenähtud erandi rakendamise järel võetakse riikides viiruse leviku tõkestamiseks asjakohaseid meetmeid, sealhulgas laialdane testimine, haigete isoleerimine jne.

Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json