Teksti suurus:

Meelis Kaldalu kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2017
Avaldamismärge:RT III, 26.10.2017, 3

Meelis Kaldalu kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 23.10.2017 nr 40

Kaebuse asjaolud

Meelis Kaldalu esitas 19. oktoobril 2017 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, milles taotleb, et Vabariigi Valimiskomisjon hakkaks viimaks kaebusi sisuliselt menetlema ning võtaks seisukoha, et salajaste e-valimiste korraldamine on muutunud põhiseadusevastaseks ning e-valimiste kõvakettad tuleb säilitada.

Kaebaja hinnangul toimusid 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimised olukorras, kus oli tuvastatud e-valimiste turvarisk. Tegu võib olla tahtliku turvaauguga laialdase jälgimise läbiviimiseks. Seega on e-valimiste salajasus teoreetiliselt kompromiteeritud. Seetõttu on vajalik e-valimiste kõvaketaste säilitamine, et kiibirikke olemuse avalikkusele teatavaks saamisel oleks võimalik tulevikus valimiste turvalisuse huvides samme võtta Eesti demokraatia säilitamiseks ja tugevdamiseks, sh avalike e-valimiste juurutamiseks. Nii asjaolu, et e-valimistel ei tuvastata valijaid silmast silma kui ka tõik, et e-valimispäev ja valimispäev ei kattu ning e-häält pole võimalik valimispäeval ümber valida, on muutnud valimiste ühetaolisuse raskesti hoomatavaks.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. KOVVS § 63 kohaselt on kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav taotlus vaadata läbi ja tühistada valla või linna valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiste korraldaja või valla või linna valimiskomisjoni toiming. Samuti tuleb vastavalt KOVVS § 65 lg 1 p-le 4 kaebuses ära näidata, kuidas vaidlustatav otsus või toiming rikub kaebaja õigusi.

2. Kaebaja oli 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Tartu Linnavolikogu kandidaat. Seega võiks kaebajal olla subjektiivne huvi vaidlustada hääletamis- ja valimistulemused Tartu linnas.

3. Elektroonilisi hääli säilitatakse vastavalt KOVVS § 702 lg-le 2. Nendel toimingutel kandidaadile antud häälte kindlakstegemisega puutumust ei ole, seega need tema õigusi rikkuda ei saa. Kaebaja ei ole ka talle antud häälte osas pretensioone esitanud.

4. Kaebuses on esitatud mitmeid ettepanekuid elektroonilise hääletamise ümberkorraldamiseks. Valimiskaebuse esitamist rahulolematuse tõttu kehtiva õigusliku regulatsiooniga KOVVS ette ei näe.

5. Ülaltoodust tulenevalt tuleb kaebus jätta läbi vaatamata.


Lähtudes KOVVS § 65 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json