Teksti suurus:

Meelis Kaldalu kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2017
Avaldamismärge:RT III, 26.10.2017, 4

Meelis Kaldalu kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 23.10.2017 nr 41

Kaebuse sisu

Meelis Kaldalu esitas 19. oktoobril 2017 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, mille kohaselt on Eestis suur probleem valimiskaebuste menetlemisega. Kaebaja viitab, et tema kaebused jäeti 2015. aastal menetlemata nii Vabariigi Valimiskomisjonis kui ka Riigikohtus. Ka sel aastal ei ole tema kaebusi menetletud, Tartu linnasekretär võttis tema kaebuse arvele märgukirjana. Seetõttu taotleb kaebaja, et kaebusi hakatakse viimaks sisuliselt menetlema ning see võetakse prioriteediks ning seisukoha võtmist, et salajaste e-valimiste korraldamine on muutunud põhiseadusevastaseks ning e-valimiste kõvakettad tuleb säilitada.

23. oktoobril 2017 esitas Meelis Kaldalu Vabariigi Valimiskomisjoni koosoleku ajal e-kirja teel avalduse, milles esitas täiendavad selgitused ja muutis oma taotlusi, soovides kõikides omavalitsustes e-hääletamise kehtetuks tunnistamist ning valimiste tulemuste tervikuna kehtetuks tunnistamist ning uute valimiste korraldamist.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. KOVVS § 63 kohaselt on kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav taotlus vaadata läbi ja tühistada valla või linna valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiste korraldaja või valla või linna valimiskomisjoni toiming. Käesolevast kaebusest ei selgu, milliste kaebuste menetlemata jätmist kaebaja vaidlustab.

2. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab, et komisjon saab kaebusi lahendada ainult talle antud pädevuse piires. Kaebused, mis ilmselgelt ei vasta KOVVS § 65 lõikes 1 sätestatud nõuetele või mis on esitatud KOVVS § 66 lg-s 1 sätestatud tähtaega rikkudes ja mille puhul kaebaja ei näita ära põhjust, miks tal ei olnud võimalik kaebust varem esitada, jätab komisjon vastavalt KOVVS § 65 lg-le 3 läbi vaatamata. Kaebajale mittemeelepärase otsuse tegemine ei tähenda kaebuste menetlemisele kehtestatud nõuete rikkumist.

3. Täiendavalt märgib Vabariigi Valimiskomisjon, et komisjon ei ole Meelis Kaldalu kaebusi ignoreerinud. Meelis Kaldalu kaebust seoses tema kaebuse vastamisega märgukirjana Jüri Mölderi poolt arutas Vabariigi Valimiskomisjon oma 15. oktoobri 2017 koosolekul. 2015. aastal menetles Vabariigi Valimiskomisjon kaheksat Meelis Kaldalu kaebust (Vabariigi Valimiskomisjoni otsused nr 82–89).

4. Kaebaja taotlus seoses elektroonilise hääletamisega ei ole kaebuse põhjendustega seotud, seega ei ole võimalik seda käesoleva kaebuse raames hinnata. Mis puudutab 23. oktoobril 2017 esitatud avaldust, siis menetlustähtaja möödumise tõttu kaebust enam täiendada ei saa, samuti ei ole allkirja puudumise tõttu järgitud seaduses ette nähtud vorminõudeid. Seega jätab komisjon avalduse läbi vaatamata.

5. Ülaltoodust tulenevalt tuleb kaebus jätta läbi vaatamata.


Lähtudes KOVVS § 65 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json