Teksti suurus:

Meelis Kaldalu kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2017
Avaldamismärge:RT III, 26.10.2017, 5

Meelis Kaldalu kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 23.10.2017 nr 42

Kaebuse sisu

Meelis Kaldalu esitas 18. oktoobril 2017 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, milles märgitakse, et mitmetes haldusreformiga liidetavates omavalitsustes on ilmnenud PS § 156 rikkumine. Sellega seoses taotleb kaebaja, et Vabariigi Valimiskomisjon selgitaks välja, millistes omavalitsustes korraldati volikogu valimised vastuolus põhiseadusega ning olulise mõju korral valimistulemustele tühistaks valimistulemused nendes omavalitsustes.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. KOVVS § 63 kohaselt on kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav taotlus vaadata läbi ja tühistada valla või linna valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiste korraldaja või valla või linna valimiskomisjoni toiming. Samuti tuleb vastavalt KOVVS § 65 lg 1 p-le 4 kaebuses ära näidata, kuidas vaidlustatav otsus või toiming rikub kaebaja õigusi.

2. Meelis Kaldalu ei vaidlusta oma kaebuses ühtki valla või linna valimiskomisjoni otsust või toimingut, samuti mitte valimiste korraldaja toimingut. Valimiskaebust ei ole võimalik esitada oma üldist laadi kahtlustuste kontrollimiseks. Sama on märkinud Riigikohus oma 20. märtsi 2015 lahendis nr 3-4-1-10-15 (p. 10).

3. Ülaltoodust tulenevalt tuleb kaebus jätta läbi vaatamata.


Lähtudes KOVVS § 65 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json