Teksti suurus:

Robert Kiviselja kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2017
Avaldamismärge:RT III, 26.10.2017, 6

Robert Kiviselja kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 23.10.2017 nr 43

Kaebuse asjaolud ja sisu

Pärnu Linnavolikogu valimistel kandideeris Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) nimekirjas Robert Kiviselg (kandidaat nr 347). 20.10.2017 esitas Robert Kiviselg kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebaja leiab, et ühe kandidaadi nr 341 hääletamissedel, mis on väidetavalt loetud kehtetuks, oleks pidanud lugema kehtivaks. Sedeli siseküljele registreerimisnumbri kirjutamiseks ettenähtud lahtrisse on kirjutatud selgelt ja loetavalt kandidaadi number (nr 341), kuid valimissedeli tagumisele välimisele küljele on kirjutatud number 431 – number, mida ühelgi kandidaadil antud piirkonnas ei ole. Kaebaja küsib, kas sellisel juhul jääb valija soov arusaamatuks ning hääletamissedel tuleb lugeda rikutuks või mitte ja millise paragrahvi alusel. Samuti soovib kaebaja selgitust, kas valija võib kirjutada oma numbri ükskõik kuhu valimissedelil ja see võetakse arvesse.

Pärnu Linna Valimiskomisjoni selgitus

Pärnu Linna Valimiskomisjoni 23.10.2017 selgituse kohaselt oli viidatud hääletamissedel jaoskonnakomisjoni nr 5 hääletamissedelite seas. Kuna sedelile on kirjutatud kaks erinevat numbrit, ei ole valija tahe üheselt arusaadav. KOVVS § 54 lõike 8 punktide 2 ja 3 kohaselt tunnistatakse kehtetuks hääletamissedel, millele on kandidaadi registreerimisnumbreid kirjutatud rohkem kui üks või millele kirjutatud numbriga kandidaati ei kandideeri selles valimisringkonnas.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Vaidlustatav toiming on hääletamistulemuste kindlakstegemine Pärnu linnas. Kaebuses puudub selgelt väljendatud põhjendus, miks kaebaja leiab, et vaidlustatud toiming pole seaduslik, nagu sätestab KOVVS § 65 lõige 1 punkt 5. Sisuliselt on kaebaja esitanud selgitustaotluse hääletamissedeli reeglite kehtivuse kohta. Võib eeldada, et kaebaja eesmärk on, et kaebuses viidatud hääletamissedel tuleb lugeda kehtivaks.

2. KOVVS § 65 lõike 1 punkt 4 sätestab, et kaebuses tuleb esitada põhjused, miks kaebuse esitaja leiab, et vaidlustatav otsus või toiming rikub tema õigusi. Kaebuses sellist põhjendust esitatud ei ole. Kaebaja on vaidlustanud teisele kandidaadile antud häälte arvu. Vaidlusaluse hääletussedeli kehtivaks või kehtetuks lugemine ei mõjuta kaebajale antud häälte arvu ja ei riku seetõttu kaebaja õigusi. KOVVS § 64 kohaselt on kaebeõigus isikul, kelle õigusi on vaidlustatava otsuse või toiminguga rikutud. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid kohtuasjades nr 3-4-1-35-05 p 10, 3-4-1-6-13 p 20, ja 3-4-1-31-14, p 16). Erakonna nimel saab kaebuse esitada erakonna volitatud esindaja (KOVVS § 65 lg 2).

3. Ülaltoodust tulenevalt jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi vaatamata.

4. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et KOVVS § 54 lõike 8 punkt 2 sätestab, et kehtetuks tunnistatakse hääletamissedel, millele ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit või millele on neid kirjutatud rohkem kui üks. Kaebusele lisatud hääletamissedeli pildilt on näha, et hääletamissedelile on selleks ettenähtud kohta kirjutatud kandidaadi nr 341 number. Kandidaati registreerimisnumbriga 431 Pärnu Linnavolikogu valimistel valimisringkonnas nr 1 ega nr 2 ei kandideeri. Seetõttu leiab Vabariigi Valimiskomisjon, et kuna sedelile on märgitud ainult ühe kandidaadi registreerimisnumber (341), ei ole KOVVS § 54 lõike 8 punkt 2 kehtetuse alusena antud juhul kohaldatav ning hääletamissedel tuleb lugeda kehtivaks.


Lähtudes KOVVS § 12 lõike 2 punktist 1 ja § 65 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Jätta Robert Kiviselja kaebus läbi vaatamata.

2. Teha Pärnu Linna Valimiskomisjonile ettekirjutus Pärnu linna valimisringkonnas nr 1 hääletamistulemuste protokollis muudatuse tegemiseks, muuta kandidaadile nr 341 antud häälte arv vastavalt Vabariigi Valimiskomisjoni seisukohtade punktis 4 sätestatule ja märkida erinevus protokolli lisas.


Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json