Teksti suurus:

Enn Siska kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.10.2017
Avaldamismärge:RT III, 26.10.2017, 7

Enn Siska kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 23.10.2017 nr 44

Kaebuse asjaolud ja sisu

Enn Siska esitas 22.10.2017 kaebuse, milles leiab, et Väike-Maarja vallasekretäri haridustase ei vasta KOKS § 55 lõikes 2 sätestatud nõuetele, mistõttu tal puudub õigus vallasekretäri kohal töötada. Kuna vallasekretär on ka samaaegselt valla valimiskomisjoni esimees, on valla valimiskomisjoni koosseis ebaseaduslik. See on oluline rikkumine vabade ning ausate valimiste läbiviimise korral, sest valimiste tööd juhib ning korraldab isik, kellele puudub tegelikult üldse seaduslik alus seda tööd teha. Eeltoodu rikub kaebaja kui valija põhiseaduslikke õigusi.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. KOVVS § 64 kohaselt saab kaebuse esitada isik, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava otsuse või toiminguga rikutud. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt ka Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid kohtuasjades nr 3-4-1-35-05 p 10, 3-4-1-6-13 p 20, ja 3-4-1-31-14, p 16). Kaebusest ei nähtu kaebaja subjektiivsete õiguste rikkumist, s.t valla- või linnasekretäri kvalifikatsioon ega ka valla valimiskomisjoni tegevus hääletamise korraldamisel ja hääletamis- ning valimistulemuste kindlakstegemisel ei ole mõjutanud tema kui valija õigusi. Seetõttu ei ole kaebus esitatud KOVVS §-s 64 sätestatud korda järgides ja Vabariigi Valimiskomisjon jätab kaebuse läbi vaatamata.

2. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et kaebaja on samasisulise kaebuse (vallasekretäri haridustaseme kohta) esitanud kaks korda ja Vabariigi Valimiskomisjon on nende kohta võtnud vastu otsused (6.09.2017 nr 30; 28.09.2017 nr 33). Nende otsuste vaidlustamise tähtaeg on möödunud vastavalt KOVVS §  661. Kaebuses ei ole välja toodud uusi asjaolusid, mis tingiksid samas küsimuses esitatud kaebuse veelkordset läbivaatamist. KOVVS mõttega ei ole kooskõlas samadel asjaoludel esitatud kaebuse mitmekordne läbivaatamine, kuna see muudaks sisutuks seaduses Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse peale kaebuse esitamiseks ette nähtud kolmepäevase tähtaja. Samuti ei ole see kooskõlas menetlusökonoomia põhimõttega.


Lähtudes KOVVS § 65 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Enn Siska kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json