Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2020. a korralduse nr 336 „Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.11.2020
Avaldamismärge:RT III, 26.11.2020, 5

Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2020. a korralduse nr 336 „Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele“ muutmine

Vastu võetud 26.11.2020 nr 418

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatut:

1. Täiendada Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2020. a korralduse nr 336 „Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele“ punkti 3 alapunktiga 33 järgmises sõnastuses:
„33) kui isik on saabunud Eestisse korvpalli meeste Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri tõttu, teda testitakse Terviseameti juhiste ja 26. oktoobril 2020. a Rahvusvahelise Korvpalliföderatsiooni FIBA kinnitatud „COVID-19 Protocol for FIBA Official National Team and Club Competitions“ nõuete kohaselt, talle on tehtud vähemalt enne iga võistlust mitte varem kui üks kalendripäev enne võistluspäeva ja võistluspäeval COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 test ja nende testide tulemused on olnud negatiivsed ning ta järgib keeldu lahkuda oma elukohast või viibimiskohast, välja arvatud treeningtegevuseks, võistlustegevuseks või riiki saabumiseks või riigist lahkumiseks.“.

2. Korraldus jõustub allakirjutamisel ja kehtib kuni 1. detsembrini 2020. a.

3. Korraldus avaldada Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Korraldusega muudetakse Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2020. a korraldust nr 336 „Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele“. Korralduse muudatusega tehakse karantiinis viibimise suhtes erand korvpalli Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril osalevatele Eesti, Venemaa, Itaalia ning Põhja-Makedoonia delegatsiooni liikmetele, et võimaldada neil jätkata kuni 1. detsembrini 2020. a treeningtegevuse ja võistlusmängudes osalemisega ka lähikontaktsetena, kui nende enda testi tulemus on negatiivne, nende korduval testimisel on samuti nende testitulemused negatiivsed ning isikud viibivad võistlusisolatsioonis, mille kohaselt on neil lubatud lahkuda oma elukohast või viibimiskohast, milleks on näiteks hotell, ainult treeninguks, võistlemiseks või riiki saabumiseks või riigist lahkumiseks. Nimetatud tingimuste puhul juhindutakse Terviseameti juhistest, muu hulgas sellest, et delegatsioonide transport peatumispaika, treening- ja võistluspaika ning riiki saabumisel ja riigist lahkumisel peab olema korraldatud nii, et välditud on kokkupuude teiste delegatsioonide ja isikutega.

Kehtiva korralduse nr 336 kohaselt kehtib karantiinis viibimise nõue COVID-19 haiguse diagnoosi saanud isikuga lähikontaktis olnud isikute kohta kuni diagnoosi saanud isiku terveks tunnistamiseni või 14 päeva möödumiseni lähikontaktsuse tuvastamisest.

Korralduse punktiga 1 muudetakse korraldust selliselt, et lisatakse alus, mis võimaldab korvpalli Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril osalevatel Eesti, Venemaa, Itaalia ning Põhja-Makedoonia delegatsiooni liikmetel jätkata treeningtegevuse ja võistlusmängudes osalemisega ka olukorras, kus üks või mitu sama delegatsiooni liiget on saanud positiivse COVID-19 testi tulemuse. Muudatus on seotud ühekordse turniiri korraldamisega Eestis, seega kehtestatakse regulatsioon kindlaksmääratud ajavahemikuks. Nimetatud säte kehtib allakirjutamisest kuni 1. detsembrini 2020. a.

Erandi tegemine kätkeb minimaalset ohtu viiruse levikule, sest delegatsioonid viibivad Eestis võistlusisolatsioonis ehk hotellist pääseb delegatsioon välja ainult treeninguteks ja mängudeks kaks korda päevas. Delegatsioonidel ei ole lubatud teha ühtegi lisasõitu ning selle tagamist turvab turvaettevõte. Delegatsioonid ei puutu Eestis olles kokku teiste isikutega. Turniiri korraldamisel järgitakse 26. oktoobril 2020. a Rahvusvahelise Korvpalliföderatsiooni FIBA kinnitatud „COVID-19 Protocol for FIBA Official National Team and Club Competitions“ reegleid, mille kohaselt tuleb tagada lähikontaktide vähesus hajutamisega transpordil, toitlustamisel, koosolekutel, ööbimisel, ning Eestis kehtestatud viiruse leviku piiranguid. Viiruse leviku ohu minimeerimiseks saabuvad võistkonnad Eestisse viis päeva enne võistlusmänge.

Ohutuse tagamise eesmärgil toimuvad mängud lähikontaktsete võistkondade osalusel ilma pealtvaatajateta.

Positiivse testi andnud isik isoleeritakse kohe majutusasutuse eraldi korrusele. Isolatsiooniruumi saatmisel tagatakse see, et isik ei puutu kokku teiste isikutega. Isikule korraldatakse esimesel võimalusel uus testimine, et välja selgitada, ega ei ole tegemist valepositiivse testi tulemusega. Juhul kui kordustest osutub negatiivseks, siis pärast 24 tunni möödumist korraldatakse veel kolmas test, et jõuda selgusele ja olla kindlad testimise tulemustes. Lähikontaktsetele korraldatakse uus test esimesel päeval pärast positiivse tulemuse selgumist kooskõlas Terviseameti soovitustega, et selgitada välja, kas on teisi isikuid, kellele viirus on võinud kanduda. Mängu päeval tehakse test lähikontaktsetele võimalikult vahetult enne mängu Terviseametiga kooskõlastatult, kasutades antigeeni kiirtesti.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json