Teksti suurus:

Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiseks komisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.09.2017
Avaldamismärge:RT III, 27.01.2017, 8

Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiseks komisjoni moodustamine

Vastu võetud 26.01.2017 nr 16

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõigete 1 ja 2 ning § 30 lõike 31 alusel:

1. Moodustada riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiseks valitsuskomisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni liikmeteks ettevõtlus- ja juhtimisekspertidena tulenevalt nende pikaajalisest ja rahvusvahelisest juhtimiskogemusest ning laitmatust eri- ja ärialasest reputatsioonist kolmeks aastaks:
  1) Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekul Gunnar Okk;
  2) rahandusministri ettepanekul Erkki Raasuke;
  3) majandus- ja taristuministri ettepanekul Sven Pertens;
  4) ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ettepanekul David James O’Brock-Kaljuvee.

3. Nimetada komisjoni liikmeteks tulenevalt ametikohast:
  1) Rahandusministeeriumi kantsler;
  2) riigi osalust valitseva ministeeriumi kantsler asjaomase riigi osalusega äriühingu nõukogu käsitleval arutelul;
  3) Rahandusministeeriumi valitsetava riigi osalusega äriühingu nõukogu käsitleval arutelul ning komisjoni töökorralduslike küsimuste aruteludel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler.

4. Nimetada komisjoni esimeheks Erkki Raasuke.

5. Komisjoni töö eest vastutab rahandusminister. Rahandusministeerium tagab komisjoni teenindamise ja finantseerimise.

6. Komisjoni ülesandeks on riigi osalusega äriühingu osaluse valitsejale ettepanekute tegemine:
  1) nõukogu liikme valimiseks ja tagasikutsumiseks;
  2) äriühingu spetsiifikat arvestades nõukogu koosseisu suuruse (ja nõukogu liikmete arvu) kohta;
  3) äriühingu nõukogu liikmetele makstava tasu määramiseks.

7. Oma ülesannete täitmiseks komisjon:
  1) analüüsib regulaarselt äriühingu spetsiifikast ja vajadustest lähtuvalt, millise kompetentsiga isikute osalemine nõukogudes on vajalik;
  2) hindab nõukogude liikmete kandidaatide sobivust;
  3) kaasab vajaduse korral analüüside tegemiseks ja hinnangute andmiseks valitsusväliste organisatsioonide esindajaid, vastava ala asjatundjaid, väliseksperte ja teisi isikuid.

8. Komisjon kinnitab hiljemalt 15. märtsiks 2017. a oma töökorra, kus näeb ette vähemalt komisjoni koosolekute toimumise sageduse ja vormi, koosoleku päevakorrapunktide ettevalmistamise ja otsuste tegemise põhimõtted.

9. Komisjoni liikmetele makstakse tasu koosolekul osalemise eest järgmiselt:
  1) komisjoni esimees – 300 eurot;
  2) komisjoni liige – 200 eurot;
  3) komisjoni töös osaleva punktis 3 nimetatud kantsleri tööd ei tasustata;
  4) ühes kalendrikuus ei maksta tasu rohkem kui 705 eurot komisjoni esimehele ning 470 eurot komisjoni liikmele.

10. Riigi osaluse valitseja lähtub komisjoni hinnangust riigi osalusega äriühingu nõukogu:
  1) liikme valimisel või valimise ettepaneku tegemisel nõukogu liikme kandidaadi sobivuse kohta. Kui komisjoni pakutud kandidaat ei ole osaluse valitseja hinnangul sobilik, põhjendab osaluse valitseja komisjonile oma seisukohta ning komisjon esitab osaluse valitsejale 15 tööpäeva jooksul uue kandidaadi;
  2) liikmete optimaalse arvu kohta;
  3) liikmetele makstava tasu kohta.

11. Komisjon teeb hiljemalt 31. maiks 2017. a punkti 7 alapunkti 1 kohase esmase analüüsi. Lähtuvalt analüüsi tulemustest ja nõukogude liikmete volituste kehtivuse tähtajast teeb komisjon osaluste valitsejatele ettepanekud nõukogude liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json