Teksti suurus:

Kaitseväe juhataja ametikohale nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 27.02.2024, 2

Kaitseväe juhataja ametikohale nimetamine

Vastu võetud 22.02.2024 nr 49

Kaitseväeteenistuse seaduse § 93 lõike 2 alusel, kaitseministri ettepanekul ja võttes arvesse Riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha ning kooskõlas avaliku teenistuse seaduse § 26 lõikega 1:

1. Nimetada kolonel Andrus Merilo (isikukood 37306020277) Kaitseväe juhatajaks määratud ajaks viieks aastaks alates 1. juulist 2024. a kuni 30. juunini 2029. a.

2. Kaitseväe juhataja põhipalga määrab valdkonna eest vastutav minister.

3. Kaitseväe juhataja avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1, 3, 4 ja 5 (ametiasutuse juhtimine, riigi julgeoleku ja põhiseadusliku korra tagamine, alaliselt riigi sõjaline kaitsmine ja valmistumine selleks ning süütegude menetlemine) ning muudest õigusaktidest, millega on määratud Kaitseväe juhataja avaliku võimu teostamise pädevus.

4. Kaitseväe juhataja ametikoha asukoht on Tallinn ning paikkond on Eesti.

5. Kaitseväe juhataja ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse valdkonna eest vastutavale ministrile, välja arvatud juhul, kui seaduses on sätestatud teisiti.

6. Kolonel Andrus Merilo avaliku teenistuse staaž 30. juuni 2024. a seisuga on 29 aastat 8 kuud ja 5 päeva.

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json