Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.08.2021
Avaldamismärge:RT III, 27.08.2021, 1

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele” muutmine

Vastu võetud 27.08.2021 nr 309

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel ning arvestades § 27 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning § 28 lõikes 8 sätestatut:

1. Täiendada Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele” punkti 4 alapunktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) kui isik on saabunud Eestisse võrkpalli meeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupiturniiri või FIBA korvpalli meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri või Eesti rahvuskoondise jalgpallimängude tõttu, teda testitakse Terviseameti juhiste ja vastava rahvusvahelise spordialaliidu kinnitatud nõuete kohaselt, talle on tehtud kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist, viivitamata Eestisse saabumise järel ning Eestis iga 48 tunni järel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 test ja nende testide tulemused on olnud negatiivsed ning ta järgib keeldu lahkuda oma elukohast või viibimiskohast, välja arvatud treeningtegevuseks, võistlustegevuseks, riiki saabumiseks või riigist lahkumiseks. Nimetatud nõuded laienevad ka Eesti delegatsiooni liikmele, keda testitakse üks päev enne võistluse algust ja seejärel iga 48 tunni järel.”.

2. Korraldus jõustub 29. augustil 2021. a ja kehtib kuni 27. novembrini 2021. a.

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja massiteabevahendites.

Korraldusega muudetakse Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korraldust nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele” (edaspidi korraldus nr 212).

Korralduse nr 212 kohaselt kehtib karantiinis viibimise nõue COVID-19 haiguse diagnoosi saanud isikuga lähikontaktis olnud isikutele 10 päeva möödumiseni lähikontaktsuse tuvastamisest. Nimetatud piirangut ei kohaldata lähikontaktse suhtes, kes:
1) on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva (edaspidi läbipõdenu);
2) on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta (edaspidi vaktsineeritu);
3) on võrdsustatud vaktsineerituga.

Vaktsineerimata või COVID-19 haiguse mitteläbipõdenud isikutele 10-kalendripäevase karantiini kehtestamine võib takistada rahvusvaheliste kõrge tasemega spordisündmuste korraldamist, kui sündmusel osaleva delegatsiooni liige annab positiivse proovi ning selle tagajärjel peab osa delegatsioonist, kes on tunnistatud lähikontaktseks (sõltumata nende antud testide tulemustest), viibima eneseisolatsioonis.

Korralduse nr 212 punkti 4 lisatakse erisus, mida rakendatakse rahvusvahelise kõrge tasemega spordiürituse korraldamisel.

Korraldusse lisatud õiguslik alus võimaldab esiteks 01.09.–09.09.2021 toimuval võrkpalli meeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupiturniiril osalevatel Eesti, Läti, Saksamaa, Prantsusmaa, Slovakkia ja Horvaatia delegatsiooni vaktsineerimata või COVID-19 haiguse mitteläbipõdenud liikmetel jätkata treeningtegevuse ja võistlusmängudes osalemisega ka olukorras, kus ühe või mitme sama delegatsiooni liikme COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtesti või SARS-CoV-2 RT-PCR testi tulemus on positiivne, aga nende enda testi tulemus peale lähikontaktseks tunnistamist on olnud negatiivne.

Teiseks võimaldab korraldusse lisatud erisus 13.09.–17.09.2021 toimuval FIBA korvpalli meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril osalevatel Eesti, Leedu, Austria, Montenegro, Saksamaa ja Portugali korvpalliklubide delegatsiooni vaktsineerimata või COVID-19 haiguse mitteläbipõdenud liikmetel jätkata treeningtegevuse ja võistlusmängudes osalemisega ka olukorras, kus ühe või mitme sama delegatsiooni liikme COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtesti või SARS-CoV-2 RT-PCR testi tulemus on positiivne, aga nende enda testi tulemus peale lähikontaktseks tunnistamist on olnud negatiivne.

Kolmandaks võimaldab korraldusse lisatud erisus 2.09.–26.11.2021 toimuvatel Eesti jalgpalli rahvuskoondise mängudel osalevatel Belgia, Põhja-Iirimaa, Valgevene, Walesi, Tšehhi, Sloveenia ja Prantsusmaa delegatsiooni vaktsineerimata või COVID-19 haiguse mitteläbipõdenud liikmetel jätkata treeningtegevuse ja võistlusmängudes osalemisega ka olukorras, kus ühe või mitme sama delegatsiooni liikme COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtesti või SARS-CoV-2 RT-PCR testi tulemus on positiivne, aga nende enda testi tulemus peale lähikontaktseks tunnistamist on olnud negatiivne.

Muudatus võimaldab vaktsineerimata või COVID-19 haiguse mitteläbipõdenud delegatsiooni liikmetel jätkata treeningtegevuse ja võistlusmängudes osalemisega ka lähikontaktsena, kui nende enda testi tulemus on negatiivne, sealhulgas korduval testimisel, ning isikud viibivad võistlusisolatsioonis, mille kohaselt on neil lubatud lahkuda oma elukohast või viibimiskohast, milleks on hotell, ainult treeninguks, võistlemiseks, riiki saabumiseks või riigist lahkumiseks. Nimetatud tingimuste puhul juhindutakse Terviseameti juhistest ning muu hulgas sellest, et delegatsioonide transport peatumispaika, treening- ja võistluspaika ning riiki saabumisel ja riigist lahkumisel peab olema korraldatud nii, et kokkupuudet teiste delegatsioonide ja isikutega on välditud.

Kuigi Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. aasta korralduse nr 305 kohaselt ei ole kõigi Eestisse saabuvate isikute testimine kohustuslik, siis nimetatud kolme võistlustega seoses välisriikidest saabuvaid kõiki delegatsiooni liikmeid testitakse enne Eestisse saabumist kas SARS-CoV-2 RT-PCR testiga kuni 72 tundi või SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtestiga kuni 48 tundi enne Eestisse saabumist. Testi korraldamisel lähtutakse Eestisse sisenemiseks kehtestatud testimise nõuetest või kui kehtiva õiguse kohaselt testimine ei ole kohustuslik, siis lähtutakse rahvusvahelise spordialaliidu nõuetest. Välisriikidest saabuvaid delegatsiooni liikmeid testitakse samuti Eestisse saabumise järel vastavalt Terviseametiga kokku lepitud juhistele.

Lisaks tehakse turniiri jooksul Eestis kõigile võrkpalli meeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupiturniiril osalevatele delegatsioonidele SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtest iga 48 tunni järel. FIBA korvpalli meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri raames tehakse turniiri jooksul Eestisse saabunud delegatsiooni liikmetele, kes on vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul viiruse läbi põdenud, SARS-CoV-2 antigeen-RTD test iga 48 tunni järel. Delegatsiooni liikmetele, kes ei ole vaktsineeritud ega haigust läbipõdenud, tehakse SARS-CoV-2 RT-PCR test iga 48 tunni järel. Eesti jalgpalli rahvuskoondise mängude puhul tehakse SARS-CoV-2 RT-PCR test enne iga mängu. Eesti delegatsiooni liikmeid testitakse päev enne võistluse algust ja seejärel kuni võistluse lõpuni sarnaselt teiste delegatsioonide liikmetega.

Kui tehakse SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtest ja selle tulemus on positiivne, siis suunatakse isik kohe eneseisolatsiooni. Isikule tehakse SARS-CoV-2 RT-PCR test ja korraldatakse kohtumine arstiga, kes teeb otsuse, kas isik on nakkusohutu või mitte. Positiivse proovi andnud isiku isolatsiooniruumi saatmisel tagatakse, et isik teistega kokku ei puutu. Kui SARS-CoV-2 RT-PCR testi tulemus on positiivne, järgneb vajadusel Terviseameti uus ohuhinnang kogu delegatsiooni kohta. Juhul, kui peale esimest positiivset proovi antud SARS-CoV-2 RT-PCR test osutub negatiivseks, korraldatakse pärast 24 tunni möödumist kolmanda testi tegemine kooskõlas Terviseameti soovitustega.

Vaktsineerimata või COVID-19 haiguse mitteläbipõdenud lähikontaktsetele, kes on andnud negatiivse testi tulemuse, korraldatakse vajaduse korral uus test pärast mõne delegatsiooni liikme positiivse tulemuse selgumist kooskõlas Terviseameti soovitustega, et selgitada välja, kas on teisi isikuid, kellele viirus on võinud kanduda.

Võrkpalli meeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri korraldamisel järgitakse Euroopa Võrkpalli Konföderatsiooni 5. augustil 2021. a kinnitatud „CEV Eurovolley M 2021 hygiene guidelines” reegleid, mille kohaselt tuleb tagada lähikontaktide vähesus hajutamisega transpordil, toitlustamisel, koosolekutel ja ööbimisel, ning Eestis kehtestatud viiruse leviku piiranguid.

FIBA korvpalli meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri korraldamisel lähtutakse Eestis kehtivatest COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtivatest meetmetest ning Terviseametiga kokku lepitud viiruse leviku maandamise plaanist.

Eesti jalgpalli rahvuskoondise mängud korraldatakse UEFA Return to Play protokollis sätestatud tingimustes nii-öelda mullis ehk hotellist on lubatud delegatsioonidel lahkuda üksnes treeninguteks, võistlusteks, riiki saabumiseks või riigist lahkumiseks.

Erandi tegemisel on viiruse levikule minimaalne oht, sest delegatsioonid viibivad Eestis võistlusisolatsioonis – hotellist pääseb delegatsioon välja ainult treeninguteks ja mängudeks. Delegatsioonidel ei ole lubatud teha ühtegi lisasõitu ning selle tagamist valvab turvaettevõte. Teiste isikutega delegatsioonid Eestis olles kokku ei puutu.

Nimetatud säte jõustub 29. augustil 2021.a ja kehtib kuni 27. novembrini 2021. a.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json