Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ja Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2022
Avaldamismärge:RT III, 28.01.2022, 1

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ja Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ muutmine

Vastu võetud 27.01.2022 nr 24

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 punktide 3 ja 5, lõike 3, lõike 5 punktide 2 ja 3 ning lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõiget 8 ja riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 alusel:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korraldust nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ järgmiselt:

1) täiendada punkti 5 alapunktiga 32 järgmises sõnastuses:
„32) on kuni 18-aastane ja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta ja kolm kuud;“;

2) sõnastada punkti 14 alapunktid 1 ja 2 järgmiselt:
„1) isik on kuni 12 aasta vanune;
2) ta on 12- kuni 18-aastane (kaasa arvatud), kes õpib üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, tal puuduvad haiguse tunnused ja ta võtab osa üksnes punkti 10 alapunktis 1 loetletud tegevustest või spordivõistlusest. Samuti kohaldatakse käesolevas alapunktis sätestatut isikule, kes saab 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks. Käesolevas alapunktis sätestatud tingimusi kohaldatakse ka punkti 10 alapunkti 6 tegevuste suhtes, kui õppija võtab osa õppekavajärgsest tegevusest, milles osalevad sama klassi või rühma õpilased;“;

3) sõnastada punkti 151 sissejuhatav lauseosa järgmiselt:
„Lisaks punktis 14 sätestatud alustele võib 12- kuni 18-aastane isik tegevuses osaleda, kui ta esitab tõendi COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi tegemise kohta, mille tulemus peab olema negatiivne ja mille peab olema teinud tervishoiuteenuse osutaja järgmistel tingimustel:“.

2. Täiendada Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ punkti 126 alapunktiga 3 järgmises sõnastuses:
„3) on kuni 18-aastane ja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta ja kolm kuud.“.

3. Korraldus jõustub 1. veebruaril 2022. a.

4. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise meetmed ja piirangud.

Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi põhiseadus) § 28 lõige 1 sätestab igaühe õiguse tervise kaitsele. Praegusel juhul on põhiõiguse kaitsealas erinevad väärtused. Esiteks on kaitsealas inimeste õigus nende tervise kaitsele seeläbi, et riik teeb kõik võimaliku, et takistada viiruse levikut. Samuti on kaitsealas avalik huvi, et viiruse levik ja inimeste massiline haigestumine ning tervishoiusüsteemi ülekoormus ei suureneks. Olukorras, kus teiste inimestega kokkupuutel on suur oht viiruse levikuks, lasub riigil kohustus viia nakkusoht miinimumini, sealhulgas võib selle eesmärgi saavutamiseks sobival viisil piirata isikute kokkupuutumise võimalusi.

1. veebruaril 2022. a jõustuvate korralduste alusel saab isik kontrollitud tegevustes osaleda või riigipiiri ületada, kui tema vaktsineerimisest ei ole möödas rohkem kui 270 päeva. See muudatus tulenes Euroopa Komisjoni ELi digitõendi määruse nr 2021/9531 alusel 21. detsembril 2021. a vastu võetud delegeeritud aktist, millega kehtestatakse ühtne periood vaktsineerimise tõendite aktsepteerimiseks (270 päeva), mis rakendub esmase vaktsineerimiskuuri läbimisest. Vaktsineerimiskuur on läbitud, kui on manustatud kaks doosi Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty või kaks doosi AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria või kaks doosi Moderna COVID-19 vaktsiini Spikevax või üks doos Jansseni COVID-19 vaktsiini.

Täiskasvanud isikutel on võimalus teha enne 270 päeva möödumist täiendav vaktsiinidoos ja saada seeläbi uus tõend. Ettenähtud kehtivusaeg lähtub Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (European Centre for Disease Prevention and Control) suunistest1, milles soovitatakse teha vaktsiini täiendav doos hiljemalt kuus kuud pärast esimese vaktsineerimiskuuri lõppu.

24. jaanuari 2022. a seisuga ei ole Euroopa Ravimiamet (European Medicines Agency), Euroopa Terviseohutuse Komitee (Health Security Committee) ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus alaealistele täiendavate tõhustusdooside tegemise kohta otsuseid teinud. Seega on korralduse muudatuse eesmärk pikendada alaealiste vaktsineerimistõendi kehtivust 270 päevalt 15 kuuni (455 päeva). Uute otsuste ja soovituste saabumisel vaadatakse käesoleva korraldusega muudetav tõendi kehtivusaeg üle.

Korralduses kehtestatud nõuete üle teeb nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 44 lõike 1 alusel järelevalvet Terviseamet. Kui viiruse leviku tõkestamise meedet nõuetekohaselt ei täideta, rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

1 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Implications-emergence-spread-SARS-CoV-2%20B.1.1.529-variant-concern-Omicron-for-the-EU-EEA-Nov2021.pdf

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json