Teksti suurus:

Virgo Kruve kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.05.2019
Avaldamismärge:RT III, 28.05.2019, 7

Virgo Kruve kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 26.05.2019 nr 105

Kaebuse asjaolud

Virgo Kruve esitas 26.05.2019. a Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse valimiste lõpetamisega hilinemise kohta.

V. Kruve on seisukohal, et hääletamise lõpetamise aja suhtes rikuti seadust, sest elektrooniliste häälte vastuvõtmine ei lõppenud 22.05.2019 kell 18.00. Kui hääl anti kell 18.01, siis seda ei saa lugeda kehtivaks hääleks. Kaebaja viitab  EPVS § 37 lõike 2 punktile 3, mis sätestab, et elektrooniline hääletamine toimub kümnendast kuni neljanda päevani enne valimispäeva. Hääletamine algab kümnendal päeval enne valimispäeva kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni neljandal päeval enne valimispäeva kell 18.00. Kaebaja on lisanud pildid valimiste veebilehelt, kus on informatsioon e-hääletamise alguse ja lõpu kuupäeva ja kellaaja kohta ning on selgitatud, et lõplik e-hääletajate arv selgub umbes 18.30. Valijad, kes on enne kella 18.00 e-hääletamist alustanud, peavad jõudma oma otsuse langetada.

V. Kruve taotleb esitatud kaebuses elektrooniliste häälte tühistamist.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kaebaja vaidlustatav toiming on riigi valimisteenistuse poolt korraldatud elektrooniline hääletamine, mis toimus vastavalt EPVS § 37 lõike 2 punktile 3 ajavahemikus 16.05-22.05.2019.

2. EPVS § 70 lõige 1 sätestab, et kaebus esitatakse Vabariigi Valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates vaidlustatava toimingu tegemisest. EPVS sätestab tähtajad kaebuste esitamisel päevades ja tähtajad kaebuse läbivaatamiseks tööpäevades. Seega hakkas kaebuse esitamise tähtaeg kulgema 23.05.2019 ja lõppes 25.05.2019 kell 24.00. Euroopa Parlamendi valimistel ei kohaldu TsÜS § 136 lõige 8, mille kohaselt juhul kui tähtpäev satub puhkepäevale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval. V. Kruve esitas kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile elektrooniliselt  26.05.2019 kell 00.04, st neljandal päeval pärast elektroonilise hääletamise lõppu. Seega on kaebus esitatud kaebetähtaega mööda lastes.  Lähtudes EPVS § 70 lõikest 1 on määrav mitte kaebuse allkirjastamise aeg (25.05.2019 kell 23.58), vaid kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile esitamise aeg. Kaebaja ei ole välja toonud ühtegi põhjust, miks kaebetähtaeg on mööda lastud, ega taotlenud tähtaja ennistamist vastavalt EPVS § 69 lg 1 p-le 7.

3. EPVS-i § 68 kohaselt saab kaebuse esitada isik, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud. Kaebusest ei nähtu kaebaja subjektiivsete õiguste rikkumist, kaebuses ei ole ka täpsustatud, milles võimalik õiguste rikkumine seisnes, kuna e-hääletamise lõppemise aeg ei mõjutanud V. Kruve õigust hääletada. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid kohtuasjades nr 3-4-1-35-05 p 10, 3-4-1-6-13 p 20, ja 3-4-1-31-14, p 16).

4. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab täiendavalt, et elektroonilise hääletamise viimasel päeval said pärast kella 18.00 valijarakenduses elektrooniliselt hääletada vaid need valijad, kes olid hääletamist alustanud enne kella 18.00. Vabariigi Valimiskomisjon käsitleb seda kui tähtaegselt alustatud toimingu lõpule viimist.

5. Seega on kaebus esitatud EPVS § 68 ja § 70 lõikes 1 ettenähtud korda rikkudes ning Vabariigi Valimiskomisjonil on EPVS-i § 69 lõike 3 kohaselt õigus jätta see läbi vaatamata.


Arvestades ülaltoodut ja tulenevalt EPVS-i § 69 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Virgo Kruve kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt EPVS §-le 701 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json