Teksti suurus:

Virgo Kruve kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.05.2019
Avaldamismärge:RT III, 28.05.2019, 8

Virgo Kruve kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 26.05.2019 nr 106

Kaebuse asjaolud

Virgo Kruve esitas 26.05.2019. a Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, mille kohaselt Euroopa Parlamendi valimistel elektrooniliseks hääletamiseks kasutatav valijarakendus ei vasta vaba valimise nõuetele.

V. Kruve on seisukohal, et jaoskonnas paberil ja arvutis hääletamine ei ole samaväärsete võimalustega. Jaoskonnas on sedelil kast, kuhu valija kirjutab kandidaadi numbri, kelle poolt ta hääletab või jätab selle tühjaks. Elektroonilisel hääletamisel ei ole võimalik sedelit tühjaks jätta.

V. Kruve märgib, et Eesti põhiseaduses, Riigikogu valimise seaduse sätetes elektroonilise hääletamise kohta ega Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ei ole kehtiva sedeli andmise nõuet. Kaebaja toetub Riigikohtu lahendi nr 5-17-32 punktile 21 ja RKVS § 601 lõikele 6 ning leiab, et valimise vabadus sisaldab võimalust valida kehtiva ja kehtetu sedeli vahel. Kaebaja väitel on ta ilma jäetud valimise vabadusest põhiseaduse § 60 alusel. Lisaks on V. Kruve arvates elektroonilise hääletamise salajasuse tagamisel krüpteerimise kasutamine vaieldav.

Virgo Kruve taotleb esitatud kaebuses elektroonilise hääletuse tulemuste tühistamist ja kordushääletamise korraldamist viisil, mis võimaldab vaba hääletamist ehk valikut kehtiva ja kehtetu hääle vahel.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kaebaja näeb oma subjektiivsete õiguste rikkumist selles, et elektroonilisel hääletamisel ei olnud tal võimalik anda kehtetut häält. Sellest tulenevalt on vaidlustatav toiming riigi valimisteenistuse poolt korraldatud elektrooniline hääletamine, mis toimus vastavalt EPVS § 37 lõike 2 punktile 3 ajavahemikus 16.05.-22.05.2019.

2. EPVS § 70 lõige 1 sätestab, et kaebus esitatakse Vabariigi Valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates vaidlustatava toimingu tegemisest. EPVS sätestab tähtajad kaebuste esitamisel päevades ja tähtajad kaebuse läbivaatamiseks tööpäevades. Seega hakkas kaebuse esitamise tähtaeg kulgema 23.05.2019 ja lõppes 25.05.2019 kell 24.00. Euroopa Parlamendi valimistel ei kohaldu TsÜS § 136 lõige 8, mille kohaselt juhul kui tähtpäev satub puhkepäevale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval. V. Kruve esitas kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile elektrooniliselt  26.05.2019 kell 00.04, st neljandal päeval pärast elektroonilise hääletamise lõppu. Seega on kaebus esitatud kaebetähtaega mööda lastes.  Lähtudes EPVS § 70 lõikest 1 on määrav mitte kaebuse allkirjastamise aeg (25.05.2019 kell 23.58), vaid kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile esitamise aeg.

3. Kaebaja ei ole välja toonud ühtegi põhjust, miks kaebetähtaeg on mööda lastud ega taotlenud tähtaja ennistamist vastavalt EPVS § 69 lõike 1 punktile 7.

4. EPVS § 69 lõige 3 sätestab, et kui kaebus on esitatud EPVS § 70 lõikes 1 ettenähtud korda rikkudes, võib Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebuse läbi vaatamata.

5. Täiendavalt märgib Vabariigi Valimiskomisjon, et V. Kruve esitas samasisulise kaebuse kehtetu hääle andmise võimatuse kohta elektroonilisel hääletamisel 03.03.2019, mille Vabariigi Valimiskomisjon jättis 03.03.2019 otsusega nr 77 rahuldamata. Samasisulised otsused tegi  Vabariigi Valimiskomisjon V. Kruve eelmiste samasisuliste kaebuste kohta 27.02.2019. a (nr 74) ja 11.10.2017. a (nr 34). Viimati nimetatud otsuses Vabariigi Valimiskomisjon märkis, et kehtetu (sh tühja) sedeli andmine ei ole valijale eraldi antud õigus, mida valijale elektroonilisel hääletamisel tuleks tagada.  Kehtetu sedeli tekkimine on pabersedeli täitmisega paratamatult kaasnev võimalik tagajärg.  Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis oma 24.10.2017. a otsusega kohtuasjas nr 5-17-32 V. Kruve kaebuse Vabariigi Valimiskomisjoni 11.10.2017. a otsuse nr 34 peale rahuldamata.


Arvestades ülaltoodut ja tulenevalt EPVS-i § 69 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Virgo Kruve kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt EPVS §-le 701 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json