Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 28.05.2020, 2

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Vastu võetud 28.05.2020 nr 190

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 5 punkte 2 ja 3 ning lõikeid 8 ja 9:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ järgmiselt:

1) tunnistada punkti 3 teine lause kehtetuks;

2) asendada punkti 41 alapunktis 2 tekstiosa „50 inimest“ tekstiosaga „100 inimest“;

3) asendada punkti 6 alapunktis 2 tekstiosa „50 inimest“ tekstiosaga „100 inimest“ ;

4) asendada punkti 111 alapunktis 2 tekstiosa „50 inimest“ tekstiosaga „100 inimest“;

5) täiendada korraldust punktidega 141 ja 142 järgmises sõnastuses:
141. Alates 1. juunist 2020. a kohaldatakse põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides, välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel, samuti täienduskoolitusasutuste ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamisel punkti 111 alapunktides 1−4 sätestatud nõudeid.

142. Alates 1. juulist 2020. a kohaldatakse põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides, välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel, samuti täienduskoolitusasutuste, huvikoolide, huvitegevuse pakkujate ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamisel punkti 12 alapunktides 1−4 sätestatud nõudeid.“;

6) sõnastada punkt 21 järgmiselt:
21. Kuni 30. juunini 2020. a on lubatud spordivõistlused, kui nende korraldaja tagab järgmiste tingimuste täitmise:
  1) ürituse korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõuete järgimise;
  2) spordivõistlused siseruumides toimuvad pealtvaatajateta ja osalejaid on mitte rohkem kui 100 inimest;
  3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate, sealhulgas pealtvaatajate arvu kuni 100 inimest;
  4) ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.“.

2. Korraldus avaldada massiteabevahendite valdajatel, Vabariigi Valitsuse veebilehel ja Riigi Teatajas.

3. Korraldus jõustub allakirjutamisel.


Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud viiruse leviku tõkestamise nõuded, meetmed ja piirangud, samuti tehakse leevendused. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json