Teksti suurus:

Inge Teslikova kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.06.2018
Avaldamismärge:RT III, 28.06.2018, 1

Inge Teslikova kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 26.06.2018 nr 54

Kaebuse asjaolud

Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjon kinnitas 21.11.2017 otsusega nr 11-7/17 Nõva osavallakogu koosseisu. Otsuse tegi valimiskomisjon lähtudes Lääne-Nigula valla Nõva osavalla põhimääruse § 4 lõikest 5, mis sätestab, et osavallakogu koosseisu kinnitab ja selles teeb muudatusi valla valimiskomisjon. Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni 6.04.2018 otsusega nr 11-7/18-24 määrati osavallakogu liikmeks Peeter Kallas ning arvati Nõva osavallakogust välja Inge Teslikova. Inge Teslikova esitas 10.04.2018 Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjonile vaide, milles taotles 6.04.2018 tehtud otsuse tühistamist ja tema osavallakogu liikmelisuse taastamist.

Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjon jättis 17.05.2018 otsusega nr 11-7/18-26 vaide rahuldamata. Valla valimiskomisjon märkis seejuures otsuses, et muutmist vajaksid Lääne-Nigula Vallavolikogu 13.11.2017 määrusega nr 1 kinnitatud osavaldade põhimääruste sätted, et osavallakogu koosseisu kinnitab ja selles teeb muudatusi valla valimiskomisjon (Nõva osavalla põhimääruse § 4 lg 5). KOVVS § 13 lõike 1 alusel ei tohiks valimiskomisjonile õiguslikult anda ülesandeid, mida seaduses ei sisaldu. Osavallakogu koosseisu kinnitamine ei ole otseselt valimistega seotud toiming. Valimiskomisjon otsustas edastada otsuse Lääne-Nigula Vallavolikogu esimehele juhtimaks tähelepanu asjaolule, et Lääne-Nigula valla osavallakogude põhimäärused vajaksid korrigeerimist (resolutiivosa p 4). Otsuse vaidlustusviite kohaselt on vaide esitajal õigus pöörduda kaebusega halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul vaideotsuse teatavaks tegemisest arvates.

Inge Teslikova esitas 4.06.2018 kaebuse Tallinna Halduskohtule. Tallinna Halduskohus tagastas kaebuse 15.06.2018 kohtumäärusega nr 3-18-1110 põhjendusega, et vaidluse lahendamine ei ole halduskohtu pädevuses. Halduskohus leidis, et seadus (KOVVS § 661 lõige 1) on näinud valla või linna valimiskomisjoni otsuste vaidlustamiseks ette eraldi menetluskorra, mistõttu ei ole tegemist halduskohtu pädevusse kuuluva vaidlusega. Kuna Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni 17.05.2018 vaideotsus nr 11-7/18-26 tehti halduskohtu pädevusse mittekuuluva haldusakti tulemusel, ei kuulu ka selle lahendamine halduskohtu pädevusse. Lisaks ei ole vaideotsuse eraldi vaidlustamine ilma vaide esemeks oleva haldusakti vaidlustamiseta HKMS § 45 lõike 4 järgi lubatud. Eeltoodust tulenevalt tagastas kohus kaebuse HKMS § 121 lõike 1 punkti 1 alusel.


Kaebuse sisu

18.06.2018 esitas Inge Teslikova kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebaja taotleb Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni 6.04.2018 otsuse nr 11-7/18-24 ja 17.05.2018 otsuse nr 11-7/18-26 tühistamist ning Inge Teslikova liikmelisuse taastamist Nõva osavallakogus. Muuhulgas leiab kaebaja, et valla valimiskomisjoni mõlemad vaidlustatud otsused on tühised seoses haldusorgani pädevuse rikkumisega. Tulenevalt KOVVS § 13 lõikest 1 ei tohi valimiskomisjonile anda ülesandeid, mida seaduses ei sisaldu. Kuna osavallakogu koosseisu määramine pole valimistega seotud, siis ei saa seda ka valimiskomisjoni pädevusse anda. Seega tuleb lugeda Nõva osavalla põhimääruse § 4 lõige 5 seadusega vastuolus olevaks. 6.04.2018 otsuse puhul on tegemist ka formaalse õigusvastasusega, sest otsusest ei tulene, kuidas ja mil viisil saab konkreetset otsust vaidlustada. Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni 17.05.2018 otsuses on edasikaebamise võimaluseks ekslikult märgitud halduskohus ja tähtajaks 30 päeva. 15.06.2018 tagastas Tallinna Halduskohus kaebuse põhjendusega, et vaidluse lahendamine ei ole halduskohtu pädevuses. Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni vigase vaideotsuse tõttu jäi kaebus tähtaegselt esitamata Vabariigi Valimiskomisjonile.


Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni seisukoht

Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjon esitas oma seisukoha 21.06.2018 ning jäi oma otsuste juurde otsustes toodud põhjendustel. Valimiskomisjon teavitas et Lääne-Nigula Vallavolikogu 19.06.2018 istungil oli osavaldade põhimääruste § 4 muutmise teema päevakorras. Volikogu võttis vastu seisukoha, et järgmisel istungil viiakse osavaldade põhimäärustesse vastavad muudatused sisse ja osavallakogude koosseisude küsimused antakse kas selleks moodustatud eraldi komisjoni või siis volikogu pädevusse. Valimiskomisjon on lähtunud tõdemusest, et kuna hetkel ei ole osavallakogude koosseisu kinnitamiseks või muutmiseks muud alust kui kehtivad osavaldade põhimäärused, siis on valla valimiskomisjon olnud kohustatud ka neid küsimusi lahendama, kui vastavad avaldused laekuvad või volikogu liikmete muudatustes tinginud olukord seda nõuab.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Esmalt käsitleb Vabariigi Valimiskomisjon kaebetähtaja võimalikku ületamist. KOVVS § 66 lg 1 p 1 kohaselt esitatakse kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile kolme päeva jooksul vaidlustatava otsuse või toimingu tegemisest. Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjon tegi esitatud vaide kohta otsuse 17.05.2018. Sama otsusega teavitas valimiskomisjon kaebajat, et kaebust saab vaidlustada halduskohtus. Halduskohtule esitatud kaebuse tagastas halduskohus 15.06.2018, misjärel kaebaja esitas 18.06.2018 kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. KOVVS § 65 lõige 3 sätestab, et kui kaebuse esitaja on kaebuse esitamise tähtaja lasknud mööda mõjuval põhjusel, ennistab Vabariigi Valimiskomisjon tema põhistatud taotluse alusel tähtaja. Antud juhul on kaebaja selgitanud, et Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni otsuses kirjeldatud edasikaebamise korra tõttu ei esitanud kaebaja tähtaegselt Vabariigi Valimiskomisjonile kaebust. Kaebaja esitas kaebuse 18.06.2018, s.t kolme päeva jooksul kohtumääruse tegemisest. Eeltoodust tulenevalt ennistab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse esitamise tähtaja, kuna tulenevalt valla valimiskomisjoni otsuse vaidlustamisviitest ei olnud kaebajale arusaadav valla valimiskomisjoni otsuse vaidlustamise kord.

2. Järgnevalt käsitleb Vabariigi Valimiskomisjon Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni otsuste seadusele vastavust. KOVVS § 63 sätestab, et kaebuse saab esitada valla või linna valimiskomisjoni otsuse tühistamiseks või toimingu seadusevastaseks tunnistamiseks. KOVVS § 13 lõige 1 sätestab valla ja linna valimiskomisjoni pädevuse. Selle kohaselt on valla ja linna valimiskomisjoni ülesanne registreerida seaduse nõuete kohaselt esitatud kandidaadid, teha kindlaks valla või linna hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid. Valla või linna valimiskomisjoni pädevus ei piirdu ainult kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatuga, nii on valimiskomisjoni ülesanded sätestatud ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses. Vastavalt on kehtestatud valimiskomisjonide otsuste vaidlustamiseks kohustuslik kord ning valimiskomisjoni otsuste vaidlustamise võimalus otse Riigikohtus (vt ka RKPJKo 3.03.2004 otsus nr 3-4-1-5-04, p 20-25). KOVVS § 13 lõige 1 ei näe ette, et valla või linna valimiskomisjonil saaks olla muid, seadustest mittetulenevaid ülesandeid. Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni ülesanne kinnitada osavallakogu koosseis ja teha selles muudatusi ei tulene seadusest, vaid on kehtestatud volikogu poolt osavalla põhimäärusega.

3. Osavalla- või linnaosakogu moodustamise kord sätestatakse KOKS § 57 lõike 2 punkti 11 kohaselt osavalla või linnaosa põhimääruses. Osavallakogu moodustamine kuulub kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse reguleerimisalasse. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ega mõni teine seadus ei näe ette valimiskomisjonide pädevust osavallakogu koosseisu määramisel.

4. Valimiskaebemenetluse käigus saab Vabariigi Valimiskomisjon lahendada kaebusi, mis on esitatud valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale. Vabariigi Valimiskomisjoni vastavat pädevust märgib ka Tallinna Halduskohtu 15.06.2018 kohtumäärus, millega sedastatakse, et valla valimiskomisjoni otsuste vaidlustamiseks on ette nähtud KOVVS § 661 lõikes 1 sätestatud kord. Antud asjas on valla valimiskomisjon võtnud vastu otsuseid, mis ei ole KOVVSi ega ühegi teise seaduse kohaselt valimiskomisjoni pädevuses. Sellest tulenevalt on Vabariigi Valimiskomisjoni ülesandeks tühistada valla valimiskomisjoni otsused, mis ei tulene seadusest (vt ka RKPJKo 9.05.2006 otsus nr 3-4-1-7-06, p 10). Eeltoodust lähtuvalt tühistab Vabariigi Valimiskomisjon Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni 6.04.2018 otsuse ning 17.05.2018 otsuse, kuna nende otsuste vastuvõtmiseks puudus valimiskomisjonil seadusest tulenev alus.

5. Täiendavalt hindab Vabariigi Valimiskomisjon järelevalve algatamise vajalikkust Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni otsuste üle, mis käsitlevad Lääne-Nigula osavaldade osavallakogude kooseisude kinnitamist ja nendes muudatuste tegemist. Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.11.2017 määrusele nr 1 „Lääne-Nigula valla osavaldade põhimääruste kinnitamine“ lisatud nelja osavalla põhimäärustes on valla valimiskomisjonile antud osavallakogude koosseisude kinnitamise ja nendes muudatuste tegemise ülesanne. Kuna ühegi seadusega sellist ülesannet valimiskomisjonidele antud ei ole, algatab Vabariigi Valimiskomisjon järelevalve Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni nende otsuste ja toimingute seadusele vastavuse kontrollimiseks, mis käsitlevad osavallakogude koosseisude kinnitamist ja neis muudatuste tegemist.

6. Lisaks teavitab Vabariigi Valimiskomisjon Lääne-Nigula Vallavolikogu, õiguskantslerit ning riigihalduse ministrit Lääne-Nigula valla Kullamaa osavalla, Martna osavalla, Noarootsi osavalla ja Nõva osavalla põhimääruste § 4 lõigete 5 võimalikust vastuolust seadusega osas, millega on valla valimiskomisjonile antud ülesanne, mida seadused ette ei näe.


Lähtudes KOVVS § 12 lõikest 1, § 65 lõikest 3 ja § 66 lõike 3 punktist 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Ennistada Inge Teslikova kaebuse esitamise tähtaeg ning lugeda kaebus tähtaegselt esitatuks.

2. Rahuldada Inge Teslikova kaebus osaliselt ja tühistada Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni 6.04.2018 otsus nr 11-7/18-24 ja 17.05.2018 otsus nr 11-7/18-26.

3. Algatada järelevalve Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni tegevuse seadusele vastavuse kontrollimiseks osavallakogude koosseisude kinnitamisel ning neis muudatuste tegemisel.

4. Riigi valimisteenistusel selgitada välja järelevalve seisukohast olulised asjaolud ning korraldada asjakohaste dokumentide esitamine Vabariigi Valimiskomisjonile hiljemalt 31.08.2018.


Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Airi Mikli
Vabariigi Valimiskomisjoni aseesimees

/otsingu_soovitused.json