Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.12.2010
Avaldamismärge:RT III, 28.12.2010, 1

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” muutmine

Vastu võetud 16.12.2010 nr 486

„Looduskaitseseaduse” § 91 lõike 6 alusel teha Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduses nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” (RTL 2004, 111, 1758; 2010, 19, 351) järgmised muudatused:

1. Lisas 1 „Natura 2000 võrgustiku alade – linnualade ja loodusalade nimekiri”:

1) asendada punktis 1 lauseosa „Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta” lauseosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25)”;

 

2) asendada punkti 1 alapunktis 9 kood „(EE0080633)” koodiga „(EE0080671)”;

 

3) asendada punkti 1 alapunktis 10 kood „(EE0040417)” koodiga „(EE0040418)”;

 

4) asendada punkti 1 alapunktis 22 kood „(EE0080308)” koodiga „(EE0080371)”;

 

5) punkti 2 täiendada pärast lauseosa  „Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta” lauseosaga „(EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50)”;

 

6) asendada punktis 2 läbivalt elupaigatüübi kood „(9080)” koodiga „(*9080)” ja suur-mosaiikliblika ladinakeelne nimetus „(Euphydryas maturna)” nimetusega „(Hypodryas maturna)”;

 

7) sõnastada punkti 2 alapunkt 22 järgmiselt:

„22) Angasilla loodusala (EE0020303) Rapla maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);”;

 

8) sõnastada punkti 2 alapunkt 39 järgmiselt:

„39) Haanja loodusala (EE0080613) Võru maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), harivesilik (Triturus cristatus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), saarmas (Lutra lutra), karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kollane kivirik (Saxifraga hirculus) ja harilik kobarpea (Ligularia sibirica);”;

 

9) sõnastada punkti 2 alapunkt 42 järgmiselt:

„42) Haavassoo loodusala (EE0040404) Saare maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis);”;

 

10) sõnastada punkti 2 alapunkt 46 järgmiselt:

„46) Hino loodusala (EE0080602) Võru maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);”;

 

11) sõnastada punkti 2 alapunkt 64 järgmiselt:

„64) Kaarma loodusala (EE0040409) Saare maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530) ja puiskarjamaad (9070);”;

 

12) sõnastada punkti 2 alapunkt 90 järgmiselt:

„90) Karula loodusala (EE0080671) Võru ja Valga maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik hink, (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), laiujur (Dytiscus latissimus); karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii) ja palu-karukell (Pulsatilla patens);”;

 

13) asendada punkti 2 alapunktis 91 sõnad „II lisas” sõnadega „I lisas”;

 

14) sõnastada punkti 2 alapunkt 144 järgmiselt:

„144) Kurematsi loodusala (EE0080411) Valga maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus);”;

 

15) sõnastada punkti 2 alapunkt 170 järgmiselt:

„170) Laidunina loodusala (EE0040436) Saare maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), rannaniidud (*1630), karstijärved ja -järvikud (*3180), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), liigirikkad madalsood (7230) ning puiskarjamaad (9070);”;

 

16) sõnastada punkti 2 alapunkt 188 järgmiselt:

„188) Letipea loodusala (EE0060231) Lääne-Viru maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), laiad madalad lahed (1160), metsastunud luited (2180) ja luidetevahelised niisked nõod (2190), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);”;

 

17) sõnastada punkti 2 alapunkt 209 järgmiselt:

„209) Maalasti loodusala (EE0080578) Viljandi maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaestel muldadel (6270), lamminiidud (6450), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on suur-kuldtiib (Lycaena dispar) ja saarmas (Lutra lutra);”;

 

18) sõnastada punkti 2 alapunkt 226 järgmiselt:

„226) Mullutu-Loode loodusala (EE0040443) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior), luha-pisitigu (Vertigo geyeri) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);”;

 

19) sõnastada punkti 2 alapunkt 234 järgmiselt:

„234) Mustoja loodusala (EE0080234) Põlva maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivikud (2330), kuivad nõmmed (4030), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harivesilik (Triturus cristatus), nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius) ja palu-karukell (Pulsatilla patens);”;

 

20) sõnastada punkti 2 alapunkt 243 järgmiselt:

„243) Mäetaguse loodusala (EE0070111) Ida-Viru maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa) ja roheline kaksikhammas (Dicranum viride);”;

 

21) sõnastada punkti 2 alapunkt 253 järgmiselt:

„253) Nigula loodusala (EE0040370) Pärnu maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik lendorav (Pteromys volans*), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar) ja laialehine nestik (Cinna latifolia);”;

 

22) sõnastada punkti 2 alapunkt 260 järgmiselt:

„260) Nõva-Osmussaare loodusala (EE0040201) Lääne ja Harju maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), rusked luited kukemarjaga (*2140), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. Arenarius);”;

 

23) sõnastada punkti 2 alapunkt 261 järgmiselt:

„261) Nässumaa loodusala (EE0040445) Saare maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (*1630), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530) ja lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210);”;

 

24) asendada punkti 2 alapunktis 363 kood „(EE0080572)” koodiga „(EE0080501)”;

 

25) sõnastada punkti 2 alapunkt 395 järgmiselt:

„395) Sirtsi loodusala (EE0070104) Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik lendorav (Pteromys volans*), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), väike-punalamesklane (Cucujus cinnaberinus) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);”;

 

26) sõnastada punkti 2 alapunkt 397 järgmiselt:

„397) Sonni loodusala (EE0020331) Rapla maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530) ning puiskarjamaad (9070);”;

 

27) sõnastada punkti 2 alapunkt 398 järgmiselt:

„398) Sookuninga loodusala (EE0040369) Pärnu maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra) ja tiigilendlane (Myotis dasycneme);”;

 

28) sõnastada punkti 2 alapunkt 399 järgmiselt:

„399) Soomaa loodusala (EE0080574) Viljandi ja Pärnu maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0), lammi-lodumetsad (*91E0) ning laialehised lammimetsad (91F0);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik lendorav (Pteromys volans*), laialehine nestik (Cinna latifolia), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), laiujur (Dytiscus latissimus), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);”;

 

29) sõnastada punkti 2 alapunkt 404 järgmiselt:

„404) Suigu loodusala (EE0060216) Lääne-Viru maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik lendorav (Pteromys volans*) ja laialehine nestik (Cinna latifolia);”;

 

30) sõnastada punkti 2 alapunkt 405 järgmiselt:

„405) Sulu loodusala (EE0020332) Rapla maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), roheline kaksikhammas (Dicranum viride) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum);”;

 

31) sõnastada punkti 2 alapunkt 433 järgmiselt:

„433) Tihu loodusala (EE0040120) Hiiu maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on euroopa naarits (Mustela lutreola*), saarmas (Lutra lutra), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja tõmmuujur (Graphoderus bilineatus);”;

 

32) sõnastada punkti 2 alapunkt 440 järgmiselt:

„440) Toolse loodusala (EE0060271) Lääne-Viru maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), laiad madalad lahed (1160), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), eelluited (2110), vanad loodusmetsad (*9010) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior) ja jõesilm (Lampetra fluviatilis);”;

 

33) sõnastada punkti 2 alapunkt 450 järgmiselt:

„450) Tõstamaa loodusala (EE0040363) Pärnu maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (*1150), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210) ning liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270);

II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris);”;

 

34) sõnastada punkti 2 alapunkt 468 järgmiselt:

„468) Vaiste loodusala (EE0040366) Pärnu maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);”;

 

35) sõnastada punkti 2 alapunkt 469 järgmiselt:

„469) Valgejõe loodusala (EE0010156) Harju maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), saarmas (Lutra lutra) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);”;

 

36) sõnastada punkti 2 alapunkt 488 järgmiselt:

„488) Vesitükimaa loodusala (EE0040490) Saare maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus) ja emaputk (Angelica palustris);”;

 

37) sõnastada punkti 2 alapunkt 511 järgmiselt:

„511) Võrtsjärve loodusala (EE0080524) Viljandi, Tartu ja Valga maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), looduslikult rohketoitelised järved (3150), jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), saarmas (Lutra lutra), harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), luha-pisitigu (Vertigo geyeri) ja laiujur (Dytiscus latissimus);”;

 

38) sõnastada punkti 2 alapunkt 515 järgmiselt:

„515) Väikese väina loodusala (EE0040486) Saare maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), esmased rannavallid (1210), merele avatud pankrannad (1230), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ja puiskarjamaad (9070);

II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), madal unilook (Sisymbrium supinum) ja viigerhüljes (Phoca hispida bottnica);”;

 

39) täiendada punkti 2 alapunktidega 532–542 järgmises sõnastuses:

„532) Gretagrundi loodusala (EE0040500) Saare maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110) ja karid (1170);

533) Hüti loodusala (EE0040136) Hiiu maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

534) Keisripalu loodusala (EE0080476) Valga maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

535) Kirikuraba loodusala (EE0080179) Jõgeva maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

536) Koimla loodusala (EE0040495) Saare maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

537) Laasi loodusala (EE0040498) Saare maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lood (*6280) ja puiskarjamaad (9070);

538) Noonu loodusala (EE0060232) Lääne-Viru maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – kood 6210) ja lood (alvarid – 6280);

539) Riidaja loodusala (EE0080477) Valga maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad laialehised salumetsad (*9020) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

540) Suure-Aru loodusala (EE0010192) Harju maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

541) Uhaku loodusala (EE0070132) Ida-Viru maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lood (alvarid – *6280), lamminiidud (6450) ja nõrglubja-allikad (*7220);

542) Uustalu loodusala (EE0040475) Saare maakonnas:

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210) ja puiskarjamaad (9070).” .

 2. Lisas 2 „Natura 2000 võrgustiku alade – linnualade ja loodusalade ülevaatekaardid¹”:

1) asendada punktis 1 Hiiumaa, Pärnumaa ja Saaremaa Natura 2000 linnualade kaardid käesoleva korralduse lisas esitatud kaartidega (lisatud);

 

2) asendada punktis 2 Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa, Pärnumaa, Saaremaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa Natura 2000 loodusalade kaardid käesoleva korralduse lisas esitatud kaartidega (lisatud).

 

¹ Alade detailsete kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).Tõnis Lukas
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Ülevaatekaardid (linnualad)

Lisa Ülevaatekaardid (loodusalad 1)

Lisa Ülevaatekaardid (loodusalad 2)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json