Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitise täiendavate vahendite jaotus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 28.12.2016, 7

Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitise täiendavate vahendite jaotus

Vastu võetud 22.12.2016 nr 425

Riigieelarve seaduse § 48 lõike 6 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” § 2 lõikega 2 ja § 3 lõikega 2 kinnitada 2016. aasta riigieelarve seaduses toetusfondi hulgas ette nähtud toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitise täiendavate vahendite jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt lisale.


Korralduse peale võib halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemise päevast arvates.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitise täiendavate vahendite jaotus