Teksti suurus:

Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 28.12.2016, 12

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist

Vastu võetud 18.12.2014 nr 572
RT III, 23.12.2014, 13
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2016RT III, 28.12.2016, 922.12.2016

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 7 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 kinnitatud „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ punkti 3 alapunkti 7 ning punktide 22 ja 25 alusel:

1. Eraldada Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist Rahandusministeeriumile tagastamatu toetusena 1 496 000 eurot kohaliku omavalitsuse üksustele ja 78 800 eurot Maa-ametile maa- ja omandireformi elluviimisega seotud registrites aadressiandmete korrastamiseks tehtud tööde kulude katmiseks.

11. Eraldada Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist tagastamatu toetusena Maa-ametile 65 000 eurot maa- ja omandireformi elluviimisega seotud registrites aadressiandmete korrastamiseks tehtud tööde kulude katmiseks.
[RT III, 28.12.2016, 9 - jõust. 22.12.2016]

2. Kohaliku omavalitsuse üksusele makstakse toetust lisas toodud aadressiandmete korrastamise tööde tariifide alusel tööde eest, mis on tehtud ajavahemikus 1. jaanuarist 2015. a kuni 10. novembrini 2018. a. Toetust makstakse tingimusel, et kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ühes kvartalis tehtud tööde kulude katteks taotletav summa on vähemalt 100 eurot. Erandina võib oktoobris ja novembris tehtud tööde kulude katteks taotletav summa olla väiksem kui 100 eurot.
[RT III, 28.12.2016, 9 - jõust. 22.12.2016]

3. Toetuse saamiseks esitab kohaliku omavalitsuse üksus kord kvartalis Rahandusministeeriumile väljamaksetaotluse hiljemalt kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks. 2018. aasta oktoobris ja novembris tehtud tööde kulude katteks toetuse saamiseks esitatakse väljamaksetaotlus hiljemalt 18. novembriks 2018. a. Väljamaksetaotlus koosneb taotlusest ja tööaruandest. Tööaruanne sisaldab korrastatud objektide arvu ning ülevaadet tehtud töödest lisas toodud tariifide kaupa.
[RT III, 28.12.2016, 9 - jõust. 22.12.2016]

4. Maa-amet kontrollib Rahandusministeeriumile esitatud kohaliku omavalitsuse üksuse väljamaksetaotluses märgitud tööde vastavust lisas toodud tariifidele ja kulu põhjendatust.

5. Kui väljamaksetaotluses märgitud tööd ei vasta lisas nimetatule või kulu pole Maa-ameti hinnangul põhjendatud, jätab Maa-amet väljamaksetaotluse kinnitamata ja teavitab sellest väljamaksetaotluse esitanud kohaliku omavalitsuse üksust.

6. Maa-amet esitab kinnitatud väljamaksetaotluse Rahandusministeeriumile väljamakse tegemiseks hiljemalt kvartalile järgneva kuu lõpuks koos nimekirjaga toetuse saajatest ja neile tasutavatest summadest. 2018. aasta oktoobri ja novembri kinnitatud väljamaksetaotlused ja nimekirja esitab Maa-amet Rahandusministeeriumile 1. detsembriks 2018. a.
[RT III, 28.12.2016, 9 - jõust. 22.12.2016]

7. Rahandusministeerium teeb kohaliku omavalitsuse üksusele väljamakse 20 tööpäeva jooksul Maa-ametilt punktis 6 nimetatud dokumentide laekumisest arvates.

8. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Lisa Aadressiandmete korrastamise tariifid tööde kaupa
[RT III, 28.12.2016, 9 - jõust. 22.12.2016]