Teksti suurus:

Sõitjateveo eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.1997
Avaldamismärge:RTL 1997, 126, 734

Sõitjateveo eeskirja kehtestamine

 
        Sõitjateveo eeskirja kehtestamine
 
  Teede- ja sideministri 4. augusti 1997. a. määrus nr. 31
 
   Lähtudes liiklusseaduse (RT 1992, 12, 193; RT I 1995, 2/3,
3; 1996, 16, 268) paragrahvist 18 ja kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340;
72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 26-28, 355;
59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942;
89, 1591; 1997, 13, 210; 29, 449 ja 450) paragrahvi 6 lõikest 1
ning võttes arvesse Vabariigi Valitsuse 4. aprilli 1996. a.
määruse nr. 99 "Volituste andmine liiklusseadusest tulenevate
õigusaktide kehtestamiseks" (RT I 1996, 26, 531) punkti 3
alapunkti 6, Vabariigi Valitsuse 4. mai 1992. a. määruse nr. 137
"Sõidusoodustuste kohta vabariigi ühistranspordis" (RT 1992, 19,
282; 1993, 8, 114; RT I 1993, 18, 317; 1997, 1, 9) punkti 1 ja
Euroopa Liidu Nõukogu 29. aprilli 1996. a. direktiivi 96/26/EC
määran:
 
   1. Kinnitada "Sõitjateveo eeskiri" ja kehtestada see 1.
septembrist 1997. a.
 
   2. Tunnistada kehtetuks alates 1. septembrist 1997. a.
teede- ja sideministri 21. juuli 1995. a. määrus nr. 16
"Sõitjateveo eeskirja kinnitamine" (RTL 1995, 53, lk. 1799).
 
   3. Tunnistada osaliselt kehtetuks teede- ja sideministri
30. märtsi 1995. a. määrus nr. 9 "Rahvusvaheliste ja
riigisiseste kaugbussiliinide lubade väljaandmise korra
kinnitamine" (RTL 1995, 28, lk. 955; 1996, 83, 476) 5. juuli
1996. a. määruse nr. 30 (RTL 1996, 83, 476) redaktsioonis
riigisiseste kaugbussiliinide lubade osas. Nimetatud määruse
lisa 1 kohaselt välja antud riigisiseste kaugbussiliinide load
kehtivad nende kehtivusaja lõpuni.
 
                     Minister Raivo VARE
                     Kantsler Ruth MARTIN
 
 
 
                        Kinnitatud
                     teede- ja sideministri 
                      4. augusti 1997. a. 
                       määrusega nr. 31
 
           Sõitjateveo eeskiri
 
   1. Sõitjatevedu Eesti teedel toimub rahvusvaheliste
konventsioonide, riikidevaheliste kokkulepete, Eesti seaduste ja
käesoleva sõitjateveo eeskirja (edaspidi eeskiri) nõuete
kohaselt.
 
   2. Eeskiri sätestab sõitjateveo korra riigisisestel (linna-
(valla-), maakonna-, kaug-) ja rahvusvahelistel vedudel, nõuded
veokorraldusele, vedajatele, sõitjateveo infrastruktuurile,
sõitjate pagasiveole, sõitjate ja vedajate vastutuse.
 
   3. Eeskiri on kohustuslik kõigile sõitjateveo
korraldajatele, vedajatele ja sõitjatele. Eeskirja nõuete
eirajad kannavad vastutust õigusaktidega ettenähtud korras.
 
             I. ÜLDSÄTTED
 
   4. Mõisteid tuleb käesolevas eeskirjas käsitleda
alljärgnevalt:
   jaam - ehitis(ed) sõitjate teenindamiseks koos
ühissõidukite peatumiseks vajaliku maa-alaga;
   riigisisene kaugliin (edaspidi kaugliin) - sõitjateveo
liin, mis ühendab eri maakondades paiknevaid asustatud punkte;
   kontrolör - kontrollimisõigusega ametiisik;
   käsipakk - sõitjaga kaasasolev kergekaaluline ese
(portfell, kandekott vm.), mida võib tasuta vedada ühissõiduki
salongis;
   linna(valla)liin - sõitjateveo liin, mis ei välju ühe linna
(valla) haldusterritooriumilt;
   liiniluba - kehtestatud korras väljaantud luba, mis annab
õiguse sõitjate veoks kindlaksmääratud marsruudil ja sõiduplaani
alusel;
   liinivedu - sõitjate vedu kindlaksmääratud marsruudil ja
sõiduplaani alusel;
   liinivedusid korraldav isik - ettevõtja ise või ettevõtja
juhtimistasandi töötaja, kes vahetult juhib transporditegevust
ja vastutab liinitöö korraldamise ning käesoleva eeskirja nõuete
täitmise eest;
   lubamatu pagas - radioaktiivsed, lõhke-, sööbe-, mürk-,
tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning vastava pakendita
teravad ja lõikavad esemed;
   maakonnaliin - sõitjateveo liin, mis ei välju ühe maakonna
haldusterritooriumilt;
   ootekoda - sõitjatele ühissõiduki ootamiseks rajatud
ehitis;
   pagas - sõitjaga kaasasolevad asjad ja esemed, mida
veetakse ühissõiduki või selle haagise pagasiruumis;
   peatus - liikluseeskirjakohaste osutusmärkidega nr. 541
"Bussi- ja/või trollipeatus" ja nr. 542 "Trammipeatus"
tähistatud koht sõitjate ühissõidukisse sisenemiseks ja
väljumiseks;
   rahvusvaheline liin - sõitjateveo liin, mis ületab
riigipiiri;
   sõitja - isik, kes lepingu (pileti) alusel kasutab vedaja
ühissõidukit sõiduks ja pagasiveoks, samuti muid sellega
kaasnevaid teenuseid;
   sõitjatevedu - sõitjate tasuline vedu ühissõidukis;
   takso - tasuliseks sõitjateveoks seadistatud mootorsõiduk,
milles sõitjakohtade arv koos juhi kohaga ei ole suurem kui 9;
   taksoluba - kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud korras
väljaantud dokument, mis tõendab mootorsõiduki vastavust taksole
esitatud nõuetele;
   taksopeatus - kohaliku omavalitsuse poolt kindlaksmääratud
ja tähistatud peatuskoht ainult taksoloaga mootorsõidukitele
sõitjate pealevõtmiseks;
   taksomeeter - nõuetekohaselt taadeldud ja adapteeritud
mõõtevahend tehtud töö hulga ja sõidutasu määramiseks;
   tegutsemisluba - kehtestatud korras väljaantud dokument,
mis annab selle omanikule õiguse teostada taksovedu;
   tellimisvedu - eelnevalt gruppideks koondatud sõitjate
vedu, mida vedaja teeb ühissõidukiga tellimuse alusel;
   vedaja - ettevõtja, kes teostab vedu;
   veopartner - pariteedi alusel töötav vedaja;
   väikebuss - M2-kategooria B-klassi buss, milles
sõitjakohtade arv peale juhi koha ei ole suurem kui 16;
   õpilasliin - sõitjateveo eriliin õpilaste veoks
õppeasutusse ja tagasi;
   ühissõiduk - käesoleva eeskirja mõistes sõitjaid tasu eest
vedav buss, troll, tramm või takso;
   üksikpilet - linna ühissõidukis kasutusel olev märgistatav
pilet.
 
   5. Sõitjatevedu võib tasu eest või omal kulul teostada
sõidukiga, mis on valmistaja poolt ette nähtud sõitjate veoks ja
vastab kehtivale sõidukite tehnojärelevalve eeskirja nõuetele.
 
   6. Sõitjate tasulist vedu ühissõidukiga võivad teha
äriseadustiku paragrahvis 1 nimetatud ja äriregistrisse kantud
ettevõtjad.
 
   7. Tasulist sõitjatevedu teostatakse liiniveona,
tellimisveona või taksoveona.
 
   8. Käesoleva eeskirja punktis 7 toodud sõitjate:
   - liinivedu teostatakse linna- (valla-), maakonna-, kaug-
või rahvusvahelise liiniveo korras ja see peab vastama käesoleva
eeskirja peatükis II toodud nõuetele. Rahvusvahelise liiniveo
teostamiseks peab vedaja omama Teede- ja Sideministeeriumi poolt
väljaantud rahvusvahelise autoveo litsentsi;
   - tellimisvedu teostatakse riigisisese ja rahvusvahelise
veo korras ja see peab vastama käesoleva eeskirja peatükis III
toodud nõuetele;
   - taksovedu peab vastama käesoleva eeskirja peatükis IV
toodud nõuetele.
 
          II. SÕITJATE LIINIVEDU
 
   Üldsätted
 
   9. Sõitjate liinivedu peab toimuma vastavalt käesoleva
peatüki nõuetele. Kohalikud omavalitsused võivad oma
haldusterritooriumil linna(valla)liinide pidamiseks ja
sõitjateveo infrastruktuuri objektide kasutamiseks kehtestada
täiendavaid nõudeid, mis ei ole vastuolus käesoleva eeskirjaga.
 
   Sõitjate rahvusvaheline liinivedu peab toimuma vastavuses
rahvusvaheliste konventsioonide, riikidevaheliste kokkulepete ja
veopartnerite vaheliste lepingute ja kokkulepetega.
 
   10. Sõitjate liiniveol võib kasutada ainult busse, mis on
vastavalt projekteeritud ja ehitatud, sobivad vastavalt linna-
(valla-), maakonna- või kaugliini teenindamiseks ning kantud
Eesti riiklikku autoregistrisse ja on ettevõtja omandis või
valduses.
 
   11. Liiniluba võivad taotleda ettevõtjad, kellel
tegevusalaks on äriregistrisse kantud sõitjatevedu, autovedu või
transporditeenus.
 
   12. Sõitjate liiniveoks linna- (valla-), maakonna-, kaug-
ja rahvusvahelisel liinil peab vedaja omama kehtestatud korras
välja antud liiniluba.
 
   13. Sõitjate liiniveoks annab ettevõtjale liiniloa välja:
   - linna(valla)liinile - kohalik omavalitsus;
   - maakonnaliinile - maavalitsus;
   - kaug- ja rahvusvahelisele liinile - Teede- ja
Sideministeerium.
 
   14. Liiniloa väljaandmise korra linna(valla)liinile
kehtestab kohalik omavalitsus, lähtudes käesoleva eeskirja
nõuetest. Liiniloa väljaandmise korra maakonnaliinile, kaug- ja
rahvusvahelisele liinile kehtestab Teede- ja Sideministeerium.
 
   Liiniloa väljaandmise kord riigisisesele kaugliinile on
toodud käesoleva eeskirja lisas 1.
 
   15. Õpilasliine, samuti muid sõitjateveo eriliine
(invaliididele, vanuritele jt.) organiseerivad omavalitsused.
 
   16. Liinivedu teostav ettevõtja peab reputatsioonilt,
ametialaselt pädevuselt ja varaliselt seisult vastama
järgmistele nõuetele:
   1) olema hea reputatsiooniga. Ettevõtja liinivedusid
korraldav isik vastab hea reputatsiooni nõudele, kui:
   - teda ei ole kriminaalkorras karistatud või karistus on
kustunud;
   - tema suhtes ei ole kohaldatud halduskaristust korduvalt
liikluseeskirja, juhi töö- ja puhkeaja jt. eeskirjade rikkumise
eest. Liinivedusid korraldava isiku vastavust hea reputatsiooni
nõudele kontrollib loa väljaandja pädevate asutuste kaudu;
   2) olema ametialaselt pädev. Ettevõtja liinivedusid
korraldav isik on ametialaselt pädev, kui ta on saanud koolituse
ministeeriumi poolt kinnitatud programmide alusel ja ettenähtud
õppeasutuses. Liinivedusid korraldava isiku ametialast pädevust
tõendab tunnistus koolituse saamise kohta;
   3) olema kohase varalise seisuga. Ettevõtja on kohase
varalise seisuga, kui tema käsutuses olevad ressursid on
piisavad regulaarse liiniliikluse alustamiseks ja vedude
tegemiseks. Varalise seisu hindamise aluseks on:
   - ettevõtja aastaaruanded,
   - olemasolevad fondid, sularaha pangas, ülekulu ja laenu
võimalused,
   - mis tahes varad,
   - kulud, k.a. sõidukite, krundi jm. ostukulud või
sissemaksed,
   - käibekapital.
 
   Ettevõtja varalise seisu piisavuse üle otsustab loa
väljaandja (komisjon) ettevõtja poolt esitatud dokumentatsiooni
põhjal.
 
   17. Ühissõidukil peab olema teenindava firma nimetus või
logo, liinil töötamisel lisaks liini number ja küljesilt liini
nimetusega.
 
   18. Ühissõidukisse võivad sõitjad siseneda ja sellest
väljuda ainult sõiduplaaniga kindlaksmääratud peatustes. Linna
(valla) ja maakonna väikebussiliinidel kehtestab teel sõitjate
sisenemise ja väljumise korra vastavalt kohalik omavalitsus või
maavalitsus.
 
   19. Linna- (valla)- ja maakonnaliinidel peavad
ühissõidukites olema tähistatud istekohad lastele,
invaliididele, kõrges eas kodanikele ja teistele istekohta
vajavatele sõitjatele. Ülejäänud sõitjad peavad need istekohad
vajaduse korral vabastama.
 
   Sõidu eest tasumine
 
   20. Sõidu eest tasumine toimub vastavalt kehtivatele
piletihindadele. Soodustatud tingimustel võivad sõitjad kasutada
ühissõidukeid Vabariigi Valitsuse või kohaliku omavalitsuse
poolt kehtestatud korras.
 
   Vedajad võivad teha täiendavaid sõidusoodustusi (v.a.
vedajad, kes saavad subsiidiumi) üksikutele elanikkonna
kategooriatele (lapsed, õpilased, üliõpilased jt.).
 
   21. Sõitjale annab ühissõidukis sõidu õiguse vormikohane
pilet, samas ühissõidukis märgistatud kehtiv üksikpilet, kuu-
või perioodipilet või muu kehtiva korra kohane sõidudokument.
 
   22. Kompostritega varustatud linnaühissõidukites peab
üksikpiletit kasutav sõitja selle märgistama kohe pärast
sõidukisse sisenemist.
 
   23. Maakonna- ja kaugliinidele müüakse pileteid kassadest
või bussides juhtide või selleks ettenähtud töötajate poolt
kassaaparaadi (kassaseadme) abil.
 
   24. Sõidutasu maksmisel ühissõiduki juhile või selleks
ettenähtud töötajale on too kohustatud andma sõitjale ja sõitja
peab nõudma vormikohast sõidupiletit.
 
   25. Maakonna- ja kaugliinidel peab sõitjale antud piletil
olema loetavalt märgitud pileti hind ja number, ühissõiduki
väljumisaeg ja kuupäev, vedaja nimetus või firmamärk ning
kassaaparaadi (kassaseadme) number. Piletil ei tohi olla
parandusi. Pilet kehtib ainult sellele sõidule ja sellel
kuupäeval, millele see on müüdud. Sõitja peab pileti saamisel
kohe kontrollima piletil olevate andmete õigsust ja pileti hinna
vastavust makstule ning hoidma pileti alal sõidu lõpuni. Pileti
näidud peavad võimaldama tulude arvestust ja kontrolli.
 
   26. Maakonna- või kaugliini ühissõidukile pileti ostnud ja
sellest mahajäänud sõitja kaotab õiguse sõita sama piletiga mis
tahes teises ühissõidukis. Piletit tagasi ei osteta ja raha ei
tagastata.
 
   27. Ärajäänud sõidu korral, samuti enne sõiduplaanijärgset
ühissõiduki väljumist kassasse tagastatud pilet ostetakse kassas
tagasi ja raha tagastatakse.
 
   28. Ühissõiduki rikke korral liinil kehtib sellele ostetud
pilet või selles märgistatud üksikpilet sama liini teistes
ühissõidukites või sama teed sõitvates ühissõidukites.
 
   29. Sõidu katkemisel (v.a. linnaliinidel) vedajast
mitteolenevatel põhjustel (tuisk, libe tee jne.) tagastatakse
sõidutasu sõitmata jäänud osa eest. Sama ühissõidukiga sõidu
alguspunkti tagasipöördumise korral sõitjalt täiendavat tasu ei
võeta.
 
   Pagasi vedu ja hoidmine
 
   30. Ühissõiduki salongis ei ole lubatud vedada lubamatut
pagasit, samuti kaassõitjate riideid ning ühissõidukit rikkuvaid
esemeid ja aineid, ümbriseta või pakendita tulirelvi, samuti
loomi ja linde ning esemeid, mille mõõtmed ja kaal ületavad
käesoleva korra punktides 33 ja 34 määratud suuruse.
 
   31. Käsipakid, suusad ja muud käesoleva korra punktides 33
ja 34 loetletud esemed ei tohi segada teisi sõitjaid ega rikkuda
nende riideid ja ühissõiduki sisemust.
 
   32. Ühissõiduki pagasiruumis ei ole lubatud vedada
lubamatut pagasit.
 
   33. Linna(valla)liinidel on sõitjal õigus tasuta vedada
käsipakke, mille ühiku mõõtmete summa ei ületa 200 cm ja
kogukaal 40 kg, samuti suuski, laste kelke, muusikariistu,
ümbrises tulirelvi, puurides või kastides väikeloomi ja linde
ning koeri. Tasuta on lubatud vedada lapsevankreid ja -kärusid,
takistamata seejuures sõitjate sisenemist, väljumist ja
liikumist ühissõiduki salongis. Vankris või kärus oleva lapse
ohutu sõidu tagab lapsega kaasasolev sõitja.
 
   34. Maakonna- ja kaugliinidel on sõitjal õigus tasuta
vedada ühissõiduki salongis käsipakke, mille ühiku mõõtmete
summa ei ületa 150 cm ja kogukaal 30 kg, samuti ümbrises
tulirelvi, puurides või kastides väikeloomi ja linde.
Maakonnaliinidel võib tasuta vedada suuski. Ühissõiduki
pagasiruumis võib vedada pagasit, mille ühiku mõõtmete summa ei
ületa 150 cm ja kogukaal 30 kg.
 
   35. Ühissõiduki salongis veetavate käsipakkide säilivuse
eest vastutab sõitja. Pagasiruumi paigutatud pagasi säilivuse
eest vastutab vedaja.
 
   36. Pagasi vastuvõtmisel veoks antakse sõitjale vastav
number või kviitung, mille alusel pagas sihtkohas väljastatakse.
 
   37. Väljavõtmata jäetud pagasit, samuti ühissõidukist
leitud esemeid (v.a. kiirestiriknevaid toiduaineid) hoiab ja
säilitab vedaja vastavalt asjaõigusseaduse sätetele.
 
   38. Maakonna- ja kaugliinidel võetakse koerte (v.a.
sülekoer) veo eest tasu täispiletihinna ulatuses.
Kaugbussiliinidel võetakse suuskade (pikkus üle 1,5 m) veo eest
tasu ühe pagasiühiku veohinna ulatuses.
 
   39. Ühissõiduki sõitjatesalongist eraldatud ruumis võib
vedada kaupa kaubasaatja ja vedaja vahelise lepingu alusel.
 
   40. Pagasiveo korralduse ning veo- ja hoiutariifid
kehtestab vedaja.
 
   Vedaja kohustused
 
   41. Vedaja on kohustatud:
   - korraldama sõitjaile kättesaadavalt teavet liinivedude ja
piletimüügi korralduse kohta, ühissõidukite liiklusintervallide
ja väljumisaegade, sõidutasu ja muu liiniveoga seonduva kohta;
   - tagama tasuta sõidu:
   1) kuni kuue aasta (kaasa arvatud) vanustele lastele,
   2) I grupi invaliididele ja lapsinvaliididele.
 
   42. Ühissõiduki juht on kohustatud:
   - toimetama sõitja ohutult sihtkohta sõiduplaanis
ettenähtud ajal, tagama teeninduse kvaliteedi sõidul ja
kindlustama sõitja pagasi säilivuse;
   - hoidma liinil töötamisel kaasas liiniluba või selle
koopiat ja esitama selle kontrollimise õigust omavatele
ametiisikutele;
   - pileti müümisel andma sõitjale sõidutasu vastu
vormikohase pileti kassaaparaadi (kassaseadme) kaudu vastavuses
kehtivale sõiduhinnale või kinnitatud sõiduhinna tabelile;
   - sõidu ajal mitte suitsetama;
   - sõidu ajal mitte kasutama valjuhäälselt raadiot;
   - mitte takistama kontrollimise õigust omavatel
ametiisikutel ühissõidukisse sisenemist liinil ning nende poolt
kontrolli läbiviimisega seotud tegevust.
 
   Sõitja kohustused
 
   43. Sõitja on kohustatud:
   - ühissõidukisse esiuksest sisenemisel esitama ühissõiduki
juhile eelnevalt omandatud sõiduõigust tõendava dokumendi;
   - esitama sõiduõigust tõendava dokumendi kontrolörile
kontrollimiseks tema esimesel nõudmisel.
 
   44. Sõitjal on keelatud:
   - sõita ilma sõiduõigust tõendava dokumendita;
   - sõita ühissõidukis määrdunud riietes, suitsetada ja
häirida kaassõitjaid;
   - avada uksi, avada või sulgeda aknaid ja luuke ilma
ühissõiduki juhi loata;
   - takistada uste avanemist ja sulgumist;
   - häirida ühissõiduki juhti ning takistada kontrolöride
tööd;
   - vigastada, risustada ja määrida ühissõidukit ning selle
sisustust;
   - seada ohtu kaassõitjaid (sh. viibida sõidukis
rulluiskudel, rulal vms.);
   - rikkuda käesoleva korraga kehtestatud nõudeid.
 
   45. Punktis 44 toodud rikkumiste korral on ühissõiduki
juhil, kontrolöril ja asjaomastel ametiisikutel õigus kõrvaldada
sõitja ühissõidukist.
 
   Jaamad, ootekojad ja peatused
 
   46. Sõitjate teenindamiseks linna- (valla-), maakonna- ja
kaugliinidel peavad sõitjate liinil, olenevalt vedude mahust ja
iseloomust, olema jaamad, ootekojad või peatused.
 
   47. Jaama asukoht peab olema sõitjatele ühissõidukeid
kasutades kergesti kättesaadav.
 
   48. Piletite müüki jaamast väljuvatele ühissõidukitele
korraldavad vedajad selleks ettenähtud kassadest ja bussides
juhtide või selleks ettenähtud töötajate kaudu.
 
   49. Jaamad on kasutatavad kõikidele vedajatele võrdsetel
tingimustel jaama valdaja ja vedaja vahelise lepingu alusel.
 
   50. Sõitjatele vajaliku teabe olemasolu eest jaamas ja
ootekojas, samuti nende korrashoiu eest vastutab nende valdaja.
Vajaliku teabega varustab valdajat vedaja.
 
   51. Peatusesse, kus puudub jaam või ootekoda, paigaldab
sõitjatele vajaliku teabe veo tellija või vedaja vastastikusel
kokkuleppel.
 
            III. TELLIMISVEDU
 
   52. Tellimisvedusid teostavad vedajad eelnevalt gruppideks
koondatud sõitjatele tellimuse või tellija ning vedaja vahelise
lepingu alusel.
 
   53. Rahvusvaheliste tellimisvedude teostamiseks peab
vedajal olema Teede- ja Sideministeeriumi poolt väljaantud
rahvusvahelise autoveo litsents.
 
   54. Rahvusvahelisi tellimisvedusid teostatakse Teede- ja
Sideministeeriumi poolt kehtestatud sellekohastele
rahvusvahelistele konventsioonidele ja lepingutele vastavas
korras ning nendes ettenähtud dokumentatsiooni alusel.
 
   55. Tellimisveo eest tasumine toimub vedaja poolt
kehtestatud korras ja veotariifide alusel.
 
             IV. TAKSOVEDU
 
   56. Taksoveo teenuseid võib osutada taksojuht, kellel on
kehtiv tegutsemisluba ja taksoluba.
 
   57. Tegutsemisluba antakse välja kehtiva korra alusel
kohaliku omavalitsuse poolt. Tegutsemisluba antakse välja
sõitjate teenindamiseks loa väljaandva omavalitsuse
haldusterritooriumil (teeninduspiirkonnas). Luba annab õiguse ka
sõiduks teeninduspiirkonnast väljaspool asuvasse, sõitja poolt
soovitud punkti.
 
   Pärast sõitja teenindamise lõpetamist väljaspool oma
teeninduspiirkonda peab takso pöörduma oma teeninduspiirkonda
tagasi. Sõitjaid võib teenindada ainult tagasisuunal ja ainult
kohaliku omavalitsuse poolt kindlaksmääratud peatuskohtadest,
kui need on organiseeritud.
 
   58. Taksoloa väljaandmise tingimused ja korra kehtestab
kohalik omavalitsus.
 
   59. Kohalik omavalitsus määrab kindlaks oma
haldusterritooriumil töötavate taksode arvu vastavalt
elanikkonna nõudlusele.
 
   Takso tunnused
 
   60. Taksona kasutataval sõidukil peab olema:
   - katusel valgustatud plafoon, mille esiküljel on sõna
TAKSO;
   - nähtaval kohal taksojuhile välja antud kehtiv taksoluba
koos hinnakirjaga;
   - taksomeeter;
   - takso esiustel taksoteenust osutava ettevõtja nimi või
taksoteenindust korraldava firma tunnus või kaubamärk.
 
   Sõitja teenindamine
 
   61. Sõitja võib taksot saada:
   - ettetellimisega;
   - taksopeatusest;
   - väljaspool taksopeatust käega märku andes (v.a. punkt
57).
 
   62. Taksopeatusest on õigus saada taksot väljaspool
järjekorda:
   - alla nelja-aastase lapsega isikutel;
   - nähtavate puuetega invaliididel või invaliidsust tõendava
dokumendi alusel.
 
   63. Sõitja võib taksopeatusest valida endale sobiva takso.
Peatuses seisvad teised taksod peavad võimaldama sellele
väljasõidu peatusest.
 
   Taksojuhi kohustused
 
   64. Taksojuht on kohustatud:
   - panema takso näitlaua paremale poole nähtavale kohale
taksojuhile väljastatud tegutsemisloa;
   - paigaldama parempoolse tagaukse aknale teenuste
hinnakirja;
   - vedama sõitjaid ainult sõiduki valmistaja poolt
ettenähtud kohtadel;
   - teenindamise algul lülitama sisse taksomeetri;
   - olema korrektselt riietatud ja käituma viisakalt;
   - abistama sõitjaid pagasi paigutamisel;
   - sõitma sihtkohta lühimat või sõitja poolt soovitud teed
mööda;
   - omama piisavalt vahetusraha ja sõitja soovil väljastama
sõiduarve kohta vormikohase kviitungi.
 
   Erinõuded taksojuhi riietusele kehtestavad kohalikud
omavalitsused.
 
   65. Taksojuhil on keelatud:
   - mõjuva põhjuseta keelduda sõitja teenindamisest;
   - ilma sõitja nõusolekuta lubada sõidu ajal olla taksos
kõrvalistel isikutel;
   - hoida taksos sõitja teenindamiseks mittevajalikke ja
sõitjat segavaid esemeid;
   - nõuda sõitjalt taksomeetri näidust kõrgemat sõidutasu.
 
   66. Taksojuht võib sõitja teenindamisest keelduda, kui;
   - sõitja on ilmsete joobetunnustega;
   - sõitja on taksot määrivates riietes;
   - sõitja keeldub ettemaksust sõiduks väljapoole linna
piiri;
   - sõitja käitumise tõttu või muudel asjaoludel võib
oletada, et taksojuhi turvalisus ei ole tagatud;
   - sõitja soovib vedada lubamatut pagasit.
 
   67. Sõitja teenindamise ajal on taksos suitsetamine
keelatud. Akende avamine ja raadio sisselülitamine võib toimuda
ainult taksojuhi ja sõitja vastastikusel kokkuleppel.
 
   68. Takso pakiruumis võib sõitja pagasit vedada tasuta.
Pagas ei tohi takistada pakiruumi luugi sulgemist ega taksot üle
koormata.
 
   69. Sõitjal on keelatud sõidu ajal segada taksojuhti ja
tõmmata tema tähelepanu kõrvale takso juhtimiselt.
 
   Sõidu eest tasumine
 
   70. Taksosõidu eest tasub sõitja taksomeetri näidu järgi.
 
   71. Taksojuhil on õigus sõidul väljapoole linna piiri nõuda
sõitjalt osalist või täielikku ettemaksu, arvestades oletatavat
sõidu pikkust. Ettemaksu kohta peab taksojuht andma sõitjale
vormikohase kviitungi.
 
   72. Lõplik arvlemine takso kasutamise eest toimub sõidu
lõpul. Sõitja nõudmisel peab taksojuht andma sõitjale arve
tasumise kohta vastava kviitungi.
 
   73. Sõitja loobumisel ettetellitud takso kasutamisest peab
sõitja tasuma ettetellimistasu ja arve vastavalt taksomeetri
näidule.
 
   74. Sõitja poolt õigusrikkumise toimepanekul (avaliku korra
rikkumine, sõidutasu maksmisest keeldumine vm.) on taksojuhil
õigus toimetada ta sõitja kulul lähimasse politseiasutusse.
Taksojuhil on õigus panna hädaolukorras plafoon ohumärgiks
vilkuma ja signalisatsioon tööle.
 
 
                       Lisa 1
                  Sõitjateveo eeskirja juurde
 
   Riigisisese kaugbussiliini avamise ja pidamise loa
            väljaandmise kord
 
             I. ÜLDSÄTTED
 
   1. Käesoleva riigisisese kaugbussiliini avamise ja pidamise
loa (edaspidi kaugbussiliini luba) väljaandmise kord lähtub
teede- ja sideministri 4. augusti 1997. a. määrusega nr. 31.
kinnitatud "Sõitjateveo eeskirja" II peatüki punktist 14 ja
määrab riigisisese kaugbussiliini loa taotlemise, väljaandmise,
kasutamise, kehtivuse, pikendamise ja lõpetamise tingimused ning
korra.
 
   2. Riigisisese kaugbussiliini pidamiseks peab ettevõtja
taotlema ja saama Teede- ja Sideministeeriumi (edaspidi
ministeeriumi) poolt väljastatava kaugbussiliini loa (näidis 1).
 
   3. Kaugbussiliini luba ei ole edasi antav teisele
ettevõtjale.
 
   4. Mõisteid tuleb käesolevas korras käsitleda
alljärgnevalt:
   - liinivedusid korraldav isik - ettevõtja ise või ettevõtja
juhtimistasandi töötaja, kes vahetult juhib veotegevust ja
vastutab liinitöö korraldamise ning käesoleva korra nõuete
täitmise eest. Isik peab vastama sõitjateveo eeskirjaga
kehtestatud tingimustele;
   - liinilubade komisjon (edaspidi komisjon) - ministeeriumi
poolt määratud komisjon liinilubade taotluste läbivaatamiseks ja
otsuste andmiseks, kes oma tegevuses lähtub käesolevast korrast
ja ausa konkurentsi põhimõtetest;
   - riigisisene kaugbussiliin (edaspidi kaugbussiliin) -
sõitjateveo kaugbussiliin, mis ei ületa riigipiiri;
   - ekspresskaugbussiliin - lähte- ja sihtpunkte ühendav ilma
vahepeatusteta bussiliin; erandina võib ekspresskaugbussiliinil
olla vahepeatusi bussiliini lähte- ja sihtpunkti asulate või
linnade haldusterritooriumil;
   - kiirkaugbussiliin - lähte- ja sihtpunkte ühendav üksikute
vahepeatustega bussiliin;
   - harilik kaugbussiliin - lähte- ja sihtpunkte ühendav,
väljaspool asulate või linnade haldusterritooriumi asuvate,
reeglina kõigi vahepeatustega bussiliin;
   - taotleja - käesoleva korra kohaselt kaugbussiliini luba
mitteomav äriregistrisse kantud ettevõtja;
   - vedaja - käesoleva korra kohaselt kaugbussiliini luba
omav äriregistrisse kantud ettevõtja;
   - väikebussi kaugliin - bussiliin, mida teenindatakse
väikebussiga.
 
   5. Liinilubade taotlused võtab vastu, vaatab läbi ja esitab
komisjonile Autoettevõtete Liit (edaspidi Liit).
 
            II. PÕHIALUSED
 
   6. Kaugbussiliini avamisel lähtutakse sõitjatepoolsest
nõudlusest ja olemasolevast veoteenindusest.
 
          III. LIINILOA TAOTLEMINE
 
   7. Liiniloa taotlemisel esitab ettevõtja Liidule järgmised
dokumendid:
   1) vabas vormis avaldus, milles on:
   - ettevõtja ärinimi ja rekvisiidid,
   - põhjendus liini avamiseks,
   - liinivedusid korraldava isiku ees- ja perekonnanimi,
ametinimetus, telefoni ja faksi numbrid,
   - ettepanek liinil rakendatava sõidutariifi kohta
(senti/km),
   - ettepanek liiniloa kehtivuse aja kohta;
   2) fotokoopia äriregistrikaardist;
   3) fotokoopia äriregistri poolt tõendatud põhikirjast (v.a.
füüsilisest isikust ettevõtja);
   4) kohaliku maksuameti tõend riigimaksude tasumise kohta;
   5) fotokoopia liinivedusid korraldava isiku poolt koolituse
läbimise kohta (sõitjateveo eeskirja II peatükk punkt 16
alapunkt 2);
   6) dokumentatsioon varalise seisu kohta (sõitjateveo
eeskirja II peatükk punkt 16 alapunkt 3);
   7) fotokoopia ettevõtja valduses oleva bussi rendi- või
liisinglepingust;
   8) Autoregistrikeskuse poolt tõendatud andmed
kaugbussiliinidel kasutatavate busside kohta (näidis 2);
   9) asjaomaste maa- ja linnavalitsustega kooskõlastatud
sõiduplaani projekt (näidis 3);
   10) liini skeem.
 
   8. Kehtiva liiniloa olemasolu korral vedaja uute liinide
avamiseks punkti 7 alapunktides 2, 3 ja 5 toodud dokumente ei
esita.
 
   9. Punktis 7 nimetatud dokumentides sisalduvate andmete
muutumisel informeerib vedaja sellest Liitu 10 päeva jooksul
kirjalikult.
 
       IV. LIINILOA TAOTLUSE LÄBIVAATAMINE
 
   10. Liit koondab taotlejalt või vedajalt saadud
dokumentatsiooni (punkt 7) ning esitab sellest komisjonile 20
päeva jooksul pärast läbivaatamist koopia koos veondusalase
turusituatsiooni hinnangu ja omapoolse ettepanekuga.
 
   11. Kuni menetluses oleva taotluse lõpliku lahendamiseni
Liit uusi taotlusi vastu ei võta juhul, kui:
   - uus taotletav liin katab täies ulatuses menetluses oleva
liini liikumistee ja peatused kattuvad kas osaliselt või
täielikult;
   - uus taotletav liin jääb täies ulatuses või osaliselt
menetluses oleva liini liikumisteele ja peatused kattuvad kas
osaliselt või täielikult. Liikumistee osalise kattumise korral
otsustab taotluse vastuvõtmise Liit.
 
   12. Komisjon teeb otsuse taotluse kohta hiljemalt 20 päeva
jooksul ja teatab sellest kirjalikult Liidule viie tööpäeva
jooksul. Liit teatab komisjoni otsusest taotlejale või vedajale
kirjalikult viie tööpäeva jooksul.
 
   13. Taotleja või vedaja esitab Liidule kinnitamiseks
sõiduplaani (kaks originaaleksemplari) viie tööpäeva jooksul.
 
   14. Kui komisjon teeb ettepaneku sõiduplaani projekti
muutmiseks, siis taotleja või vedaja esitab Liidule asjaomaste
maa- ja linnavalitsuste uued kooskõlastused ja sõiduplaani (kaks
signaaleksemplari) 20 päeva jooksul.
 
   15. Pärast sõiduplaani kinnitamist teeb Liit viie tööpäeva
jooksul ministeeriumile taotluse liiniloa väljastamiseks.
Taotlusele lisatakse sõiduplaani koopia.
 
   16. Kui taotleja või vedaja ei ole punktides 13 ja 14
ettenähtud materjale esitanud tähtaegselt, lõpetab Liit
menetluse taotluse suhtes. Liit informeerib sellest taotlejat
või vedajat ja komisjoni kirjalikult.
 
   17. Maa- ja linnavalitsustega kooskõlastatud sõiduplaani
muudatuste (täiendavad reisid, väljumisajad, peatused jne.)
taotlused esitab vedaja Liidule 30 päeva enne muudatuste
rakendamise kuupäeva. Taotlused vaatab läbi ja lahendab Liit 15
päeva jooksul.
 
          V. KONKURSI KORRALDAMINE
 
   18. Konkurss vedaja leidmiseks liinile korraldatakse Liidu
poolt, kui:
   1) uue liini avamiseks on tekkinud nõudlus;
   2) uue liini avamiseks on taotluse esitanud üheaegselt,
s.t. ühel ja samal kuupäeval kaks või enam taotlejat või
vedajat;
   3) vedaja liiniluba on tunnistatud kehtetuks;
   4) vedaja ei taotle liiniloa pikendamist aga nõudlus on
olemas;
   5) vedaja on pankrotistunud;
   6) vedaja omand võõrandatakse (müük, pärandamine, kinkimine
jne.), v.a. punkti 19 korral.
 
   19. Vedaja omandi võõrandamisel konkurssi ei korraldata,
kui uus omanik võtab kohustuse teenindada kogu liinide paketti
eelmisele omanikule väljaantud liinilubade tähtaja lõppemiseni.
Uus omanik esitab sellekohase taotluse Liidule hiljemalt 30
päeva jooksul pärast vastava lepingu sõlmimist. Liit esitab
sellekohase taotluse ministeeriumile viie tööpäeva jooksul.
 
   20. Konkurss korraldatakse vedajate vahel, v.a. punkti 18
alapunktis 2 toodud juhtudel, mille puhul konkurss korraldatakse
nii taotlejate kui vedajate vahel.
 
   21. Konkursi korraldamisest (punkt 18) teatab Liit
taotlejatele ja vedajatele pärast sellekohase otsuse tegemist
kirjalikult 20 päeva jooksul.
 
   22. Konkursil osalemiseks esitavad taotlejad ja vedajad
Liidule punktis 7 ettenähtud dokumendid.
 
   23. Konkursile esitatud materjalid suunab Liit pärast nende
esitamise tähtaja lõppemist komisjonile üldises korras.
 
   24. Komisjon lähtub oma otsuse tegemisel järgnevast:
   1) taotleja või vedaja kogemus (liinide arv, töömahud jne.)
ja senise tegevuse kulg ning kvaliteet;
   2) kasutatavate busside sõidumugavuse klass;
   3) kilomeetritariif;
   4) kaasnevad teenused.
 
   25. Punkti 18 alapunktide 3, 4, 5 ja 6 juhtudel, kui
konkursil on rohkem kui üks liin, eelistatakse vedajat, kes
võtab teenindada rohkem liine või liinigruppe. Liinigrupid
moodustab Liit.
 
          VI. LIINILOA VÄLJAANDMINE
 
   26. Liiniluba antakse taotlejale või vedajale välja
ministeeriumi poolt Liidu kaudu sellekohasele taotlusele
järgneva 10 päeva jooksul ning pärast Liidule dokumendi
esitamist riigilõivu tasumise kohta.
 
   27. Üks koopia liiniloast säilitatakse ministeeriumi
maanteeliikluse osakonnas, teine Liidus.
 
   28. Sõiduplaanide andmepanka peab ja selle säilivuse eest
vastutab Liit.
 
      VII. LIINILOA VÄLJAANDMISEST KEELDUMINE
 
   29. Komisjon võib liiniloa taotluse arutamisest ja/või
rahuldamisest keelduda, kui:
   1) taotlusega kaasnev dokumentatsioon ei ole nõuetekohane;
   2) taotlus ei vasta peatükis II toodud põhialustele (sh.
kui taotletava liiniga soovitakse ilma olemasolevat teenindust
oluliselt parandamata üle võtta teenindamine, mis vedajate poolt
juba toimub);
   3) taotletava teenindamise on vedaja(d) valmis ise
teostama;
   4) arvesse võttes punktis 24 toodud asjaolusid.
 
        VIII. SÕIDUPLAANI VORMISTAMISE JA
           KINNITAMISE NÕUDED
 
   30. Sõiduplaani koostamisel peab tagama järgmiste nõuete
täitmise:
   1) kaugliinibuss alustab ja lõpetab töö lähte- ja
sihtpunkti bussijaamas, selle puudumisel ettenähtud ning
tähistatud peatuskohas. Sõitjate huve ja liikluse otstarbekama
korralduse vajadust arvestades võivad lähte- ja sihtpunktid olla
suuremates transpordisõlmedes (sadamad, lennu- ja raudteejaamad
jt.) või mujal, kooskõlastades need eelnevalt kohaliku
omavalitsusega;
   2) kaugliinibuss läbib vahepeatustes bussijaamad, nende
puudumisel ettenähtud ning tähistatud peatuskohad. Sõitjate huve
ja liikluse otstarbekama korralduse vajadust arvestades võib
bussijaama läbimist mitte ette näha, kooskõlastades selle
eelnevalt kohaliku omavalitsusega.
 
   31. Sõiduplaanis peab olema:
   1) liini kategooria (ekspress, kiir);
   2) liini number (kooskõlastatakse Liiduga);
   3) liini nimetus (võimalikult lühike ja ülevaatlik);
   4) sõiduplaani kehtimahakkamise kuupäev;
   5) nädalapäevad, millistel liiklus toimub ja periood, kui
liin ei ole aastaringne;
   6) vedaja nimi;
   7) peatustest väljumiste ja peatustesse saabumiste
kellaajad;
   8) seisuajad vahepeatustes (juhul, kui need on viis minutit
või rohkem);
   9) liini pikkus kilomeetrites kasvavas reas algpeatusest;
   10) peatustevaheline kaugus kilomeetrites ainult ühel
suunal;
   11) peatuste nimed;
   12) märkused:
   - peatused sõitjatele ainult väljumiseks,
   - teave reiside kohta, millised erinevad nädala- või
kuupäevade lõikes,
   - muud.
 
   32. Sõiduplaanile kirjutab alla liinivedusid korraldav
isik. Lisatud peab olema tema nimi, ametinimetus ja
allkirjastamise kuupäev. Sõiduplaanil peab olema vedaja pitsati
jäljend.
 
   33. Sõiduplaani kinnitab Liidu pädev ametiisik. Allkirjale
peab olema lisatud tema nimi, ametinimetus, kinnitamise kuupäev
ja Liidu pitsati jäljend.
 
          IX. LIINI TEENINDUSNÕUDED
 
   34. Liiniluba või selle koopia peab bussijuhil liinil
töötamisel kaasas olema ja ta peab selle esitama kontrolliks
pädevate ametiisikute nõudmisel.
 
   35. Avataval kaugbussiliinil peab vedaja liiklust alustama
või olemasoleval liinil sõiduplaani muudatuste korral need
rakendama kinnitatud sõiduplaanis ettenähtud kuupäeval.
 
   36. Kaugbussiliinil peab liiklus toimuma vastavalt liini
skeemile ja kinnitatud sõiduplaanile. Sõiduplaan või selle
koopia peab liinil töötamisel bussijuhil kaasas olema.
 
   37. Regulaarse liikluse tagamiseks peab vedaja omandis või
valduses olev busside arv olema järgmine: 
 
   Liinidel üheaegselt      Minimaalne
   töötavate busside arv     reservbusside arv
     1-4              1
     5-10             2
     11 ja rohkem         3 
 
   38. Piletite müük bussides peab toimuma kassaaparaadiga
(kassaseadmega) ja vastavalt sõidul kaasasolevale vedaja poolt
kinnitatud sõiduhinnatabelile.
 
   39. Liiniloa esmakordne valdaja peab kinni pidama oma
taotluses näidatud sõidutariifi ülemmäärast kuni liiniloa
tähtaja lõppemiseni.
 
   Konkursil võitjaks tulnud vedaja peab kinni pidama oma
taotluses näidatud sõidutariifi ülemmäärast vähemalt kuus kuud.
 
       X. LIINILOA KEHTIVUS, PIKENDAMINE JA
            ÜMBERVORMISTAMINE
 
   40. Liiniluba on tähtajaline. Liiniloa tähtaja määrab
komisjon Liidu ettepanekul.
 
   41. Taotlejale antakse liiniluba välja kuni kuueks kuuks,
vedajale kuni kaheksaks aastaks.
 
   42. Liiniloa pikendamiseks esitab vedaja Liidule
sellekohase taotluse koos punkti 7 alapunktides 4, 7 ja 8
ettenähtud dokumentidega mitte vähem kui 45 päeva enne liiniloa
tähtaja lõppemist. Liit esitab pikendamise taotluse
ministeeriumile 10 päeva jooksul.
 
   43. Kui vedaja loobub liiniloa pikendamisest, teatab ta
sellest Liidule 45 päeva enne liiniloa tähtaja lõppemist.
 
   44. Kui vedaja või tema poolt liini teenindamine ei vasta
enam käesolevas korras ja sõitjateveo eeskirjas esitatud
nõuetele, võib Liit teha komisjonile taotluse liiniloa kehtivuse
pikendamisest keeldumiseks. Taotluse läbivaatamine toimub
üldises korras.
 
   45. Ministeerium väljastab pikendatud liiniloa Liidule 10
päeva jooksul pärast Liidu taotluse või komisjoni otsuse
saamist.
 
   46. Nõudluse muutumisel võib vedaja esitada Liidule
taotluse liiniloa ümbervormistamiseks väikebussiliini loaks või
vastupidi. Taotlus kooskõlastatakse eelnevalt vedaja poolt
asjaomaste maa- ja linnavalitsustega. Liit esitab taotluse
omapoolse ettepanekuga komisjonile 10 päeva jooksul. Taotlus
vaadatakse läbi üldises korras.
 
   47. Vedajad võivad vastastikusel kokkuleppel esitada
taotluse Liidule liiniloa omavaheliseks ümbervormistamiseks.
Liit esitab taotluse omapoolse ettepanekuga komisjonile 10 päeva
jooksul. Taotluse läbivaatamine toimub üldises korras.
 
    XI. LIINILOA KEHTIVUSE ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE
 
   48. Vedaja taotlusel lõpetatakse liiniloa kehtivus
ennetähtaegselt Liidu ettepanekul ministeeriumi poolt, kui:
   1) liini teenindamine ei ole majanduslikult otstarbekas;
   2) vedaja on sattunud raskesse majanduslikku olukorda, mis
ei võimalda liini(de) teenindamist jätkata;
   3) bussiliini lähte- või sihtpunkti muutumisel, millisel
juhul vormistatakse uus liiniluba;
   4) toimub liiniloa ümbervormistamine (punktid 46 ja 47);
 
   49. Vedaja teatab liiniloa ennetähtaegse lõpetamise
vajadusest Liidule hiljemalt 45 päeva varem. Alapunkti 1 korral
teatab vedaja liini sulgemisest eelnevalt kirjalikult
asjaomastele maa- ja linnavalitsustele.
 
       XII. LIINILOA KEHTETUKS TUNNISTAMINE
 
   50. Liiniluba tunnistatakse kehtetuks, kui:
   1) vedaja ei täida temale käesoleva korraga ja sõitjateveo
eeskirjaga esitatud nõudeid;
   2) liiniloa taotlemisel on esitatud tegelikkusele
mittevastavaid andmeid;
   3) vedaja ei ole kindlustanud regulaarset liiklust;
   4) teenindamine ei toimu vastavalt käesoleva korra punktis
39 ettenähtud tariifidele;
   5) ettevõtja tegevus lõpeb või lõpetatakse.
 
   51. Kui vedaja ei täida temale esitatud nõudeid, juhib Liit
sellele vedaja tähelepanu ja nõuab puuduste kõrvaldamist.
Puuduste kõrvaldamata jätmisel selleks antud aja jooksul või
nende kordumisel esitab Liit taotluse liiniloa kehtetuks
tunnistamiseks komisjonile 10 päeva jooksul, millest teatab ka
vedajale. Taotluse läbivaatamine toimub üldises korras.
 
         XIII. ELANIKKONNA TEAVITAMINE
 
   52. Liini avamisel või muudatuste tegemisel sõiduplaanis
väljastab vedaja kehtima hakkava sõiduplaani koopia kõigile
asjaomastele maa- ja linnavalitsustele 10 päeva enne
rakendumist.
 
   53. Uue liini avamisest, muudatuste tegemisest sõiduplaanis
ja liini sulgemisest teavitab vedaja elanikkonda meediakanalite
kaudu mitte hiljem kui viis päeva enne nende rakendumist.
 
          XIV. KONTROLL JA VASTUTUS
 
   54. Kontrolli käesoleva korra täitmise kohta vedajate poolt
teostab Liit. Regulaarsel kaugbussiliinil töötamine ilma
kaugbussiliini loata on karistatav haldusõiguserikkumiste
seadustiku paragrahvi 120 alusel.
 
 
                            NÄIDIS 1
                            Esikülg
 
            EESTI VABARIIGI
         TEEDE- JA SIDEMINISTEERIUM
          EE0100 Tallinn, Viru 9
           KAUGBUSSILIINI LUBA
 
   Loa number            Kehtiv alates
                    Kehtiv kuni
   Ettevõtja ärinimi
   Aadress
   Liini number           Kust
                    Kuhu 
 
   Alus: Eesti Vabariigi teede- ja sideministri ........... a.
määrus nr. .......
 
   Luba kehtib koos Autoettevõtete Liidu poolt kinnitatud
sõiduplaaniga 
 
Teede- ja Sideministeerium       allkiri
                    Nimi ja ametinimetus
                    pitsati jäljend 
 
   Märkus: väikebussiliini korral tehakse täiendav märge
"väikebuss"
 
 
                           NÄIDIS 1
                           Tagakülg
 
      KAUGBUSSILIINI LOAGA KEHTESTATUD NÕUDED
 
   1. Teenindamise käigus tuleb täita kõiki eeskirju, määrusi
ja juhiseid, mis kehtivad liikluses ja bussivedudel.
 
   2. Teenindamine peab toimuma kinnitatud sõiduplaani järgi.
 
   3. Liiniluba peab igal sõidul kaasas olema.
 
 
                           NÄIDIS 2
 
   Andmed kaugbussiliinidel kasutatavate busside kohta
             (punkt 46)
 
                     Seisuga .............. 
                     
Jrk.  Bussi mark Riiklik Väljalaske Omanik Viimase tehnilise 
nr.        number  aasta       ülevaatuse kuupäev
 
1.   Volvo B  602 AAL  1985   Hansa-  10.04.1997
    58 Ajokki            liising
2.   ......... .......  ....   .......  ..........
   
                     Tõendan:
 
allkiri ...........          allkiri ..........
Liinivedusid korraldava        Nimi ja ametinimetus
isiku nimi ja ametinimetus 
 
Vedaja pitsati jäljend         Autoregistrikeskuse 
                    pitsati jäljend
 
 
                           NÄIDIS 3
 
                    KINNITAN
                    "...".......... 199... a.
                    ................. allkiri
         Pitsati jäljend   .........................
                    Nimi ja ametinimetus
                    Autoettevõtete Liit
 
     Kiirkaugbussiliini nr. 630 Tallinn-Tartu-Võru
 
             SÕIDUPLAAN
 
            Kehtib alates 1. juunist 1997. a.
            Liiklus toimub iga päev
            Liini teenindab aktsiaselts Transport
 
15.00     0  -  Tallinn  259    10.00   22.00
17.40 s.                 v. 7.20   19.20
      187 187  Tartu   72
17.50 v.                 s. 7.10   19.10
19.00    259  72  Võru    0    6.00   18.00* 
 
Märkused: 1. Peatused sõitjate väljumiseks:
   - Tallinnast Tartusse saabumisel Tähtvere pargis
   - Tallinnast Võrru saabumisel Tartu maanteel peatus
    "Hoiukassa"
   - Tallinnasse saabumisel peatus "Lennujaam"
     2. * Liiklus toimub pühapäeval
 
........................     allkiri .................
   
Liinivedusid korraldava isiku   Vedaja pitsati jäljend
nimi ja ametinimetus 
 
kuupäev

/otsingu_soovitused.json