Teksti suurus:

Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT III, 29.01.2021, 1

Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad

Vastu võetud 27.01.2021 nr 8

Korraldus antakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõike 2 alusel.

1. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on kaubanduse, teenuste, tooteohutuse, tööstuse, ettevõtluse korraldamise ja arengu toetamise, ekspordiarengu korraldamise, kapitalile ligipääsu ja investeeringute kaasamise, tehnoloogilise arendustegevuse, innovatsiooni, turismi, metroloogia, standardimise, sertifitseerimise, akrediteerimise, tegevuslubade ja majandustegevusteadete, registrite, tarbijakaitse, informaatika, telekommunikatsiooni, postside ja riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine, meediateenuste osutamise riiklik korraldamine ja selle üle riikliku järelevalve teostamine, samuti majanduse arengukavade väljatöötamine ja elluviimine eelnimetatud valdkondades.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on väliskaubanduse valdkond ja Välisministeeriumi vastavate struktuuriüksuste tegevuse suunamine.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonda kuuluvad Riigi Infosüsteemi Amet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Mittetulundusühing Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus, Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus, Eesti Interneti Sihtasutus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, Sihtasutus KredEx, Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL, Sihtasutus Tartu Teaduspark, MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions, Aktsiaselts Metrosert, Aktsiaselts Eesti Post ja Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister esindab Eestit Euroopa Liidu välisasjade nõukogus väliskaubanduse küsimustes ja konkurentsivõime nõukogus ning transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogus infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni küsimustes.

2. Haridus- ja teadusminister juhib Haridus- ja Teadusministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

3. Justiitsminister juhib Justiitsministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

4. Kaitseminister juhib Kaitseministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

5. Keskkonnaminister juhib Keskkonnaministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

6. Kultuuriminister juhib Kultuuriministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

Kultuuriminister on Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimees ja tema pädevuses on Eesti Kultuurkapitali seaduse § 11 lõike 1 punkti 2 alusel Eesti Kultuurkapitali nõukogusse esindaja nimetamine ja Eesti Rahvusraamatukogu seaduse § 8 lõike 3 alusel Eesti Rahvusraamatukogu nõukogusse liikme nimetamine.

Kultuuriminister on Eesti Rahvusringhäälingu seaduses nimetatud valdkonna eest vastutav minister.

7. Maaeluminister juhib Maaeluministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

8. Majandus- ja taristuminister juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonnas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ning elluviimine energeetika, maapõueressursside, elamumajanduse, ehituse, transpordi (sealhulgas transpordi infrastruktuur, veondus, transiit, logistika ja ühistransport), liikluskorralduse (sealhulgas liiklus raudteel, maanteedel ja tänavatel, vee- ja õhuteedel), liiklusohutuse suurendamise ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamise, geoloogilise kaardistamise ja riikliku geoloogilise kompetentsi tagamise ja vedelkütuse miinimumvaru haldamise valdkonnas.

Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonda kuuluvad Transpordiamet, Eesti Geoloogiateenistus, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee, Aktsiaselts A. L. A. R. A., AS Eesti Liinirongid, Aktsiaselts Eesti Loots, aktsiaselts Eesti Raudtee, AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur, AS Operail, Aktsiaselts Nordic Aviation Group, aktsiaselts Saarte Liinid, Aktsiaselts Tallinna Lennujaam, aktsiaselts Tallinna Sadam, Aktsiaselts Teede Tehnokeskus, Elering AS, Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts, osaühing Rail Baltic Estonia ja Osaühing Transpordi Varahaldus.

Majandus- ja taristuminister esindab Eestit Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogus transpordi ja energeetika küsimustes.

9. Rahandusminister juhib Rahandusministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Rahandusministri vastutusvaldkonnas on riigi eelarve-, maksu-, tolli- ning finantspoliitika kavandamine ja elluviimine, majandusanalüüs ja -prognoos, raamatupidamise, sealhulgas riigiraamatupidamisega, audiitortegevuse ja riikliku statistikaga seotud tegevus, riigi rahavoo juhtimine, välisvahendite kasutamise korraldamine, riigi antavate laenude ja riigigarantiide korraldamine.

Rahandusministri pädevuses on riigi äriühingute ja selliste äriühingute, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt riigieelarvesse makstavate dividendide summade kinnitamise ettepaneku tegemine, Rahandusministeeriumi esindaja määramine Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu koosseisu ja ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Riigimetsa Majandamise Keskuse puhaskasumist riigieelarvesse kantava summa kinnitamiseks.

Rahandusminister on Finantsinspektsiooni nõukogu esimees, Eesti Haigekassa nõukogu liige ja riigivaraseaduses nimetatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise valdkonna eest vastutav minister. Rahandusministri pädevuses on Eesti Kultuurkapitali seaduse § 11 lõike 1 punkti 2 alusel Eesti Kultuurkapitali nõukogusse esindaja nimetamine ning ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti Töötukassa nõukogu liikme nimetamiseks ja Finantsinspektsiooni seaduse § 8 lõike 3 alusel Finantsinspektsiooni nõukogu poolte liikmete nimetamiseks. Rahandusminister on Eesti Panga seaduse § 9 lõikes 5 nimetatud valdkonna eest vastutav minister, kellel on õigus osaleda Eesti Panga Nõukogu istungitel.

Rahandusministri vastutusvaldkonda kuuluvad Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet, Rahapesu Andmebüroo, Audiitorkogu, Tagatisfond, Eesti Energia Aktsiaselts, Aktsiaselts Eesti Loto ja AS Levira.

10. Riigihalduse minister juhib Rahandusministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Riigihalduse ministri vastutusvaldkonnas on kohalike omavalitsuste ja nende korralduse arendamine, kohalike omavalitsuste finantsjuhtimine, regionaalprogrammide vahendite kasutamise korraldamine, regionaalarengu, riigi- ja regionaalhalduse kavandamine ja koordineerimine, sealhulgas riigireformi elluviimise koordineerimine, ruumilise planeerimise alase tegevuse korraldamine ja järelevalve, avaliku teenistuse ja riigi personalipoliitika koordineerimine, riigivara ja riigihangetega seotud tegevus ning riigiabialane nõustamine ja koordineerimine.

Riigihalduse ministri vastutusvaldkonda kuuluvad Riigi Tugiteenuste Keskus, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts.

11. Siseminister juhib Siseministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

12. Sotsiaalkaitseminister juhib Sotsiaalministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Sotsiaalkaitseministri vastutusvaldkonnas on sotsiaalse turvalisuse, sotsiaalhoolekande, pensionisüsteemi (sealhulgas eri-, soodus- ja väljateenitud aastate pensionid), pere- ja rahvastikupoliitika kavandamine ja korraldamine, võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamine, laste õiguste tagamine ja heaolu edendamine ning puudega inimeste elukvaliteedi edendamine ja sellealase tegevuse koordineerimine.

Sotsiaalkaitseministri vastutusvaldkonda kuuluvad Sotsiaalkindlustusamet, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond, AS Hoolekandeteenused ja Sihtasutus Koeru Hooldekeskus.

13. Tervise- ja tööminister juhib Sotsiaalministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonnas on rahva tervise kaitse, tervishoid ja tervisesüsteemi arendamine, ravikindlustus, ravimid ja meditsiiniseadmed, tööhõive, tööturu ja töökeskkonna korraldamine.

Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonda kuuluvad Ravimiamet, Terviseamet, Tööinspektsioon, Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, riigi asutatud ja riigi osalusel asutatud haiglad.

Tervise- ja tööminister on Eesti Haigekassa nõukogu esimees ja Eesti Töötukassa nõukogu liige.

14. Välisminister juhib Välisministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala, välja arvatud väliskaubanduse valdkond.

15. Kui ministeeriumi juhivad kaks ministrit, otsustavad mõlema ministri vastutusvaldkonda langevad küsimused ministrid ühiselt.

 

Kaja Kallas

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json