Teksti suurus:

Volituste andmine Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite taotlemiseks ja haldamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.12.2020
Avaldamismärge:RT III, 29.03.2016, 6

Volituste andmine Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite taotlemiseks ja haldamiseks

Vastu võetud 24.03.2016 nr 108

Vabariigi Valitsuse seaduse § 44 lõike 2 alusel ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 855–864), ja välissuhtlemisseaduse § 8 lõikega 4:

1. Volitada Sotsiaalministeeriumi kui Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi EGF) korraldusasutust:
  1) taotlema EGF vahendeid (edaspidi toetus);
  2) kehtestama toetuse kasutamise tingimused ja korra;
  3) koostama Euroopa Komisjonile esitatavaid toetuse kasutamise aruandeid;
  4) esitama Euroopa Komisjoni nõutud muu teabe;
  5) tegema korralduses nimetatud Sihtasutuse Innove ülesannete täitmise üle järelevalvet.

2. Volitada Rahandusministeeriumi kui EGF sertifitseerimisasutust edastama toetuse andmise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, artikli 59 lõike 5 punkti a kohast teavet Sotsiaalministeeriumile.

3. Volitada Rahandusministeeriumi kui EGF auditeerivat asutust auditeerima toetuse kasutamise sihipärasust ja vastavust taotluses ja õigusaktides sätestatud tingimustele ning edastama määruse nr 966/2012 artikli 59 lõike 5 punkti b kohast teavet Sotsiaalministeeriumile.

4. Volitada Sihtasutust Innove kui EGF rakendusüksust:
  1) kontrollima toetuse andmist ja kasutamist;
  2) menetlema maksetaotlusi ja ettemaksu kasutamise aruandeid;
  3) tegema finantskorrektsioone ja nõudma tagasi aluseta makstud toetuse;
  4) koguma toetusesaajate kohta andmeid määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 18 nimetatud ulatuses;
  5) edastama Sotsiaalministeeriumile ja Rahandusministeeriumile korralduses nimetatud ülesannete täitmiseks vajalikku teavet nõutud ajaks ja nõutud viisil.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister peaministri ülesannetes

Margus Sarapuu
Riigikantselei strateegiadirektor riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json