Teksti suurus:

Kaitseliidu kaasamine turvalisuse tagamisse Saaremaa valla ja Muhu valla territooriumil

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 29.03.2020, 2

Kaitseliidu kaasamine turvalisuse tagamisse Saaremaa valla ja Muhu valla territooriumil

Vastu võetud 29.03.2020 nr 97

Hädaolukorra seaduse § 34 lõike 3 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast:

1. Kaasata kuni 40 Kaitseliidu tegevliiget ja Kaitseliidus sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohal olevat tegevväelast (edaspidi Kaitseliidu liige) ööpäevas Vabariigi Valitsuse ja eriolukorra juhi kehtestatud viibimiskeeldude ja muude liikumisvabaduse piirangute jõustamisse Saaremaa valla ja Muhu valla territooriumil.

2. Punktis 1 nimetatud ülesannete täitmisel võib Kaitseliidu liige kohaldada vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud alustel ja korras.

3. Kasutada punktis 1 nimetatud ülesande täitmisele kaasatud Kaitseliidu liikmeid Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri tööpiirkonnas.

4. Kaasatud Kaitseliidu liikmete ülem allutatakse punktis 1 nimetatud ülesannete täitmisel Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri prefektile.

5. Kaitseliidu koosseisus kaasatud Kaitseliidu tegevliikmele võib Kaitseliit punktis 1 nimetatud ülesande täitmise eest maksta isiku kirjaliku taotluse alusel ja struktuuriüksuse juhi nõusolekul tööandja antud tasustamata puhkuse päevade eest hüvitist kuni viie kalendripäeva ulatuses Kaitseliidu seaduse § 57 lõigetes 4 ja 5 sätestatud suuruses ja korras.

6. Korraldus jõustub 30. märtsil 2020. a.

7. Korraldus kehtib kuni Kaitseliidu kaasamise vajaduse äralangemiseni, kuid mitte kauem kui eriolukorra lõppemiseni.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json