Teksti suurus:

Maa munitsipaalomandisse andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.08.2015, 10

Maa munitsipaalomandisse andmine

Vastu võetud 27.08.2015 nr 357

Korraldus kehtestatakse vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 6 ja § 28 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määrusega nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord”.


1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Viimsi Vallavolikogu 16. juuni 2015. a otsuse nr 48 alusel on Viimsi Vallavalitsus esitanud 26. juuni 2015. a kirjaga nr 11-10/3638 keskkonnaministrile taotluse anda Viimsi valla munitsipaalomandisse Harju maakonnas Viimsi vallas Pringi külas asuv Kingu tee L1 maaüksus (pindala 150 m², sihtotstarve – transpordimaa) vastavalt maa asendiplaanile¹. Tuginedes Viimsi Vallavolikogu 14. märtsi 2000. a otsusega nr 51 kehtestatud Tallinna lahe ja Rohuneeme mnt vahelise ala detailplaneeringule, taotleb Viimsi vald Kingu tee L1 maaüksust munitsipaalomandisse juurdepääsutee rajamiseks.


2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

Vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 1 antakse tasuta munitsipaalomandisse sama seaduse §-s 28 nimetatud maa. Maareformi seaduse § 28 lõike 2 alusel võib munitsipaalomandisse anda kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajalikku maad, mida ei ole nimetatud sama paragrahvi lõikes 1.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla ja linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 1 tulenevalt otsustab ja korraldab omavalitsusüksus lisaks sama paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud ülesannetele neid kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud teiste seadustega.

Ehitusseadustiku § 92 lõike 1 kohaselt on tee rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite või loomade liikumiseks või liiklemiseks. Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt on avalikult kasutatav tee riigitee, kohalik tee ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks õigusaktides sätestatud piiranguid järgides. Paragrahvi 92 lõike 7 kohaselt on kohalik tee tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv tee või kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse kohaselt kohaliku omavalitsuse hallatav kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee. Seega on juurdepääsutee rajamine ning selle korrashoiu korraldamine omavalitsusüksuse ülesanne.

Eeltoodust lähtuvalt on Kingu tee L1 maaüksuse vajalikkus Viimsi vallale omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana põhjendatud.


3. OTSUS

Lähtudes eeltoodust ja vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 6 ja § 28 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määrusega nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord” anda kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana Viimsi valla munitsipaalomandisse Harju maakonnas Viimsi vallas Pringi külas asuv Kingu tee L1 maaüksus (pindala 150 m², sihtotstarve – transpordimaa) vastavalt maa asendiplaanile¹. Maaüksus antakse munitsipaalomandisse juurdepääsutee rajamiseks.


4. VAIDLUSTAMISVIIDE

Korralduse peale võib halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemise päevast arvates.


5. KORRALDUSE TEATAVAKS TEGEMINE

Keskkonnaministeeriumil teha korraldus Viimsi Vallavalitsusele teatavaks.


¹ Asendiplaaniga saab tutvuda Maa-ametis.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär