Teksti suurus:

Maa munitsipaalomandisse andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.08.2015, 11

Maa munitsipaalomandisse andmine

Vastu võetud 27.08.2015 nr 358

Korraldus kehtestatakse vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 6 ja § 28 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määrusega nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord”.


1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Saue Vallavolikogu 30. oktoobri 2014. a otsuse nr 59 alusel on Saue Vallavalitsus esitanud 30. juuli 2015. a kirjaga nr 8-1/3462 Keskkonnaministeeriumile taotluse Harju maakonnas Saue vallas Laagri alevikus asuva Jaama tänav L2 maaüksuse (pindala 5515 m², sihtotstarve – transpordimaa) Saue valla munitsipaalomandisse andmiseks vastavalt maa asendiplaanile¹. Tuginedes Saue Vallavolikogu 29. novembri 2012. a otsusega nr 89 kehtestatud Saue valla üldplaneeringule, taotleb Saue vald Jaama tänav L2 maaüksust munitsipaalomandisse juurdepääsutee rajamiseks.


2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

Vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 1 antakse tasuta munitsipaalomandisse sama seaduse §-s 28 nimetatud maa. Maareformi seaduse § 28 lõike 2 alusel võib munitsipaalomandisse anda kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajalikku maad, mida ei ole nimetatud sama paragrahvi lõikes 1.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla ja linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 1 tulenevalt otsustab ja korraldab omavalitsusüksus lisaks sama paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud ülesannetele neid kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud teiste seadustega.

Ehitusseadustiku § 92 lõike 1 kohaselt on tee rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite või loomade liikumiseks või liiklemiseks. Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt on avalikult kasutatav tee riigitee, kohalik tee ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks õigusaktides sätestatud piiranguid järgides. Paragrahvi 92 lõike 7 kohaselt on kohalik tee tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv tee või kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse kohaselt kohaliku omavalitsuse hallatav kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee. Seega on juurdepääsutee rajamine ja selle korrashoiu korraldamine omavalitsusüksuse ülesanne.

Eeltoodust lähtuvalt on Jaama tänav L2 maaüksuse vajalikkus Saue vallale omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana põhjendatud.


3. OTSUS

Lähtudes eeltoodust ja vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 6 ja § 28 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määrusega nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord” anda kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana Saue valla munitsipaalomandisse Harju maakonnas Saue vallas Laagri alevikus asuv Jaama tänav L2 maaüksus (pindala 5515 m², sihtotstarve – transpordimaa) vastavalt maa asendiplaanile¹. Maaüksus antakse munitsipaalomandisse juurdepääsutee rajamiseks.


4. VAIDLUSTAMISVIIDE

Korralduse peale võib halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemise päevast arvates.


5. KORRALDUSE TEATAVAKS TEGEMINE

Keskkonnaministeeriumil teha korraldus Saue Vallavalitsusele teatavaks.


¹ Asendiplaaniga saab tutvuda Maa-ametis.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json