Teksti suurus:

Maa munitsipaalomandisse andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.08.2015, 12

Maa munitsipaalomandisse andmine

Vastu võetud 27.08.2015 nr 359

Korraldus kehtestatakse vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 6 ja § 28 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määrusega nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord”.


1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Tallinna Linnavolikogu 30. aprilli 2015. a otsuse nr 74 alusel on Tallinna Linnavaraamet esitanud 1. juuni 2015. a kirjadega nr 2.2-1/2894-2895 ja 2. juuni 2015. a kirjaga nr 2.2-1/2937 keskkonnaministrile taotlused Harju maakonnas Tallinnas asuvate Paldiski maantee T13 maaüksuse (pindala 3006 m², sihtotstarve – transpordimaa), Järveotsa tee T11 maaüksuse (pindala 24 819 m², sihtotstarve – transpordimaa), Järveotsa tee T13 maaüksuse (pindala 1430 m², sihtotstarve – transpordimaa), Järveotsa tee T15 maaüksuse (pindala 3117 m², sihtotstarve – transpordimaa) ja Endla tänav T6 maaüksuse (pindala 765 m², sihtotstarve – transpordimaa) Tallinna munitsipaalomandisse andmiseks vastavalt maa asendiplaanidele¹. Tuginedes Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001. a määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringule taotleb Tallinn Paldiski maantee T13 maaüksust munitsipaalomandisse Paldiski maantee ja Tähetorni tänava ristmiku rekonstrueerimiseks, Järveotsa tee T11, Järveotsa tee T13 ja Järveotsa tee T15 maaüksuseid kergliiklustee rajamiseks ja Endla tänav T6 maaüksust juurdepääsutee rajamiseks.


2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

Vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 1 antakse tasuta munitsipaalomandisse sama seaduse §-s 28 nimetatud maa. Maareformi seaduse § 28 lõike 2 alusel võib munitsipaalomandisse anda kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajalikku maad, mida ei ole nimetatud sama paragrahvi lõikes 1.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla ja linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punktist 1 tulenevalt otsustab ja korraldab omavalitsusüksus lisaks sama paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud ülesannetele neid kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud teiste seadustega.

Ehitusseadustiku § 92 lõike 1 kohaselt on tee rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite või loomade liikumiseks või liiklemiseks. Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt on avalikult kasutatav tee riigitee, kohalik tee ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks õigusaktides sätestatud piiranguid järgides. Paragrahvi 92 lõike 7 kohaselt on kohalik tee tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv tee või kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse kohaselt kohaliku omavalitsuse hallatav kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee. Seega on teede rajamine ning nende korrashoiu korraldamine omavalitsusüksuse ülesanne.

Eeltoodust lähtuvalt on Paldiski maantee T13, Järveotsa tee T11, Järveotsa tee T13, Järveotsa tee T15 ja Endla tänav T6 maaüksuste vajalikkus Tallinnale omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana põhjendatud.


3. OTSUS

Lähtudes eeltoodust ja vastavalt maareformi seaduse § 25 lõikele 6 ja § 28 lõikele 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. a määrusega nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord” anda kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana Tallinna munitsipaalomandisse Harju maakonnas Tallinnas Haabersti linnaosas asuvad Paldiski maantee T13 maaüksus (pindala 3006 m², sihtotstarve – transpordimaa), Järveotsa tee T11 maaüksus (pindala 24 819 m², sihtotstarve – transpordimaa), Järveotsa tee T13 maaüksus (pindala 1430 m², sihtotstarve – transpordimaa), Järveotsa tee T15 maaüksus (pindala 3117 m², sihtotstarve – transpordimaa) ja Kesklinna linnaosas asuv Endla tänav T6 maaüksus (pindala 765 m², sihtotstarve – transpordimaa) vastavalt maa asendiplaanidele¹. Paldiski maantee T13 maaüksus antakse munitsipaalomandisse ristmiku rekonstrueerimiseks, Järveotsa tee T11, Järveotsa tee T13, Järveotsa tee T15 maaüksused kergliiklustee rajamiseks ja Endla tänav T6 maaüksus juurdepääsutee rajamiseks.


4. VAIDLUSTAMISVIIDE

Korralduse peale võib halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemise päevast arvates.


5. KORRALDUSE TEATAVAKS TEGEMINE

Keskkonnaministeeriumil teha korraldus Tallinna Linnavalitsusele teatavaks.


¹ Asendiplaanidega saab tutvuda Maa-ametis.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär