Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.09.2020
Avaldamismärge:RT III, 29.09.2020, 9

Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Vastu võetud 29.09.2020 nr 337

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 5 punkti 3 ja lõiget 8:

1. Täiendada Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ punkti 4 alapunkti 9 kolmandat lauset pärast sõnu „igapäevase treeningtegevusega“ sõnadega „või kes osaleb sportlasena või sportlase meeskonna liikmena rahvusvahelise tasemega tiitlivõistlusel või on otseselt seotud eelnimetatud spordivõistluse läbiviimisega“.

2. Korraldus jõustub allakirjutamisel.

3. Korraldus avaldada Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikest seni kehtestatud viiruse leviku tõkestamise nõuetest, meetmetest ja liikumisvabaduse piirangutest erand sportlastele ja nende meeskonna liikmetele, kes osalevad rahvusvahelise tasemega tiitlivõistlusel või on otseselt seotud eelnimetatud spordivõistluse läbiviimisega, kui vastavad isikud on kolmandate riikide kodanikud või nimetatud riikides seaduslikult viibivad isikud.

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku kiirenemine ning laienemine Eestis ja maailmas tervikuna on näidanud, et oht viiruse üleriigiliseks levikuks on kasvanud. Terviseameti andmete põhjal on 28. septembri 2020. a seisuga viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta 42,89. Korraldusega on üldise korra alusel kolmandast riigist saabuval töötajal keelatud asuda enne 14-päevase perioodi ja kahe testi läbimist tööle ning tööandjal on keelatud enne nimetatud nõuete täitmist töötajale töötamist võimaldada, välja arvatud juhul, kui tegemist on isikuga, kes saabub Eestisse seoses spordi või treeningtegevusega ning kes kuulub Eesti sportmängude meistriliiga klubide võistkonda või Eesti sportlase meeskonda.

Käesoleva korraldusega täiendatakse seni kehtestatud erandit isikutega, kes osalevad rahvusvahelise tasemega tiitlivõistlusel sportlasena, tema meeskonna liikmena või on otseselt seotud eelnimetatud spordivõistluse läbiviimisega. Tegemist on professionaalsete või poolprofessionaalsete sportlastega, kelle puhul loetakse võistlustel osalemist töökohustuste täitmiseks. Sõltumata töötamise liigist või vormist on tööülesannete täitmise eelduseks, et töötaja teeb vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi ning et selle testi tulemus on negatiivne.

Erandi tegemine on põhjendatud, kuna alaliidud ja rahvusvahelised organisatsioonid rakendavad riskide vähendamiseks erinevaid lisanduvaid haiguse leviku tõkestamise meetmeid, mh on nõutud, et nimetatud spordivõistlustel osalev isik on terve, samuti ei tohi isik olla vähemalt 14 kalendripäeva jooksul enne Eestisse sisenemist olnud lähikontaktis isikuga, kellel on tuvastatud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus SARS-CoV-2. Erandi kehtestamine on põhjendatud ka seetõttu, et sportlaste tervist jälgitakse, ja samuti neid testitakse võrreldes teiste valdkondade esindajatega keskmisest sagedamini. Enamik rahvusvahelisi spordialaliite on oma võistlussüsteemis kehtestanud COVID-19 leviku piiramiseks eraldiseisvad meetmed, mida tuleb täita lisaks riikide kehtestatud piirangutele.

Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõike  2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json