Teksti suurus:

Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.10.2019, 2

Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks

Vastu võetud 22.10.2019

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 154 lõike 1 alusel Riigikogu otsustab:
Teha Vabariigi Valitsusele ettepanek töötada välja eesti keele valdkondlik arengukava aastateks 2021–2035, lähtudes järgmistest põhimõtetest:

1. Tagada, säilitada ja tugevdada eesti keele elujõudu, mainet ja toimimist avalikus suhtluses, hariduses, elukestvas õppes, huvitegevuses, meedias, poliitikas, ettevõtluses, majanduses, kultuuri- ja loometegevuses, avalikus ruumis ning igapäevaelus.

2. Töötada välja eestikeelse hariduse arendamise plaan, alustades alusharidusest, mis annab piisava keeleoskuse, et jätkata õpinguid eesti keeles järgmistel haridustasemetel ja elukestvas õppes. Tagada igakülgsed võimalused eesti keelt õppida ja kasutada formaalses ja mitteformaalses hariduses.

3. Suurendada investeeringuid eesti keele digiarengusse, et kindlustada eesti keele elujõud digimaailmas ning toetada eesti keeletehnoloogia arengut ja kasutuselevõttu nii avalikus kui ka erasektoris. Toetada eesti keele tänapäevast teaduslikku uurimist ja süsteemset hoolet ning luua nüüdisajastatud, kättesaadavaid ja mugavalt kasutatavaid sõnastikke, andmebaase ja digitaalseid keelekorpusi.

4. Toetada eestikeelse oskussõnavara loomist ja kasutamist kõikides teadus- ja eluvaldkondades ning eestikeelsete kõrghariduse õppekavade säilitamist ja arendamist, et eesti keel oleks jätkuvalt kasutatav kõrgharidus- ja teaduskeelena.

5. Koostada nüüdisaegseid ja paindlikke eesti keele ja muude ainete eestikeelseid õppematerjale ja e-õppematerjale kõikide haridustasemete ja elukestva õppe jaoks, toetada eesti keele õpetajate ja eesti keeles õpetavate õpetajate koolitamist ning väärtustada nende tööd.

6. Pöörata erilist tähelepanu eesti keele olukorrale Ida-Virumaal ja tagada tõhusad meetmed eesti keele kasutamise suurendamiseks selles piirkonnas.

7. Laiendada eesti keele õppimise võimalusi välismaal, et säilitada välismaal elavate ja Eestisse naasta kavatsevate eestlaste, sealhulgas noorte eesti keele oskus ning toetada eesti keele õppimist ja õpetamist välisülikoolides ning välisüliõpilastele Eestis.

8. Jätkata eesti keele populariseerimist ja väärtustamist, korraldades sõnaloome- ja muid keelevõistlusi ning kasutades muu hulgas meedia ja sotsiaalmeedia pakutavaid võimalusi. Väärtustada selge keele liikumist, et ametlik suhtlemine kodanikega toimuks selges eesti keeles.

9. Toetada eesti keele piirkondlike erikujude kasutamist, uurimist ja säilitamist, sest need rikastavad Eesti kultuuripärandit ning teenivad oma piirkonna identiteedi, ühtekuuluvuse ja parema elukorralduse huve.

10. Arendada eesti viipekeelt, viibeldud eesti keelt ja punktkirja ning nende õpet, et tagada keeleliste erivajadustega inimestele täisväärtuslik keeleline osalemine ühiskonnaelus ning haridus kõikidel haridustasemetel.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json