Teksti suurus:

Dmitri Trifonovi ja Valimisliidu Maardu Hääl - Golos Maardu kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.10.2021
Avaldamismärge:RT III, 29.10.2021, 2

Dmitri Trifonovi ja Valimisliidu Maardu Hääl - Golos Maardu kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 27.10.2021 nr 27

Kaebuse sisu

Dmitri Trifonov ja Valimisliit Maardu Hääl-Golos Maardu volitatud esindajad esitasid 20. oktoobril 2021 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebused. Kaebuseid käsitletakse kaebuse lahendamisel koos, kuna nende sisu on identne.

Kaebajate taotlused on:
1) vaadata läbi ja tühistada Maardu linna valimiskomisjoni otsus, millega kinnitati jaoskonnakomisjoni nr 3 hääletusprotokoll ja tunnistada kehtetuks hääletamistulemus Maardu linnas jaoskonnakomisjonis nr 3 seoses oluliste rikkumistega hääletusprotsessi läbiviimisel ning hääletamistulemuse kindlakstegemisel;
2) vaadata läbi ja tühistada Maardu linna valimiskomisjoni otsus, millega kinnitati hääletamistulemus Maardu linnas kandidaat nr 182 Inga Antonova osas ning lugeda kehtivaks temale antud hääl, mis loeti kehtetuks seetõttu, et jaoskonnakomisjon nr 3 rikkus hääletamissedeli ümbrikke lahti lõigates;
3) vaadata läbi ja tühistada Maardu linna valimiskomisjoni protokoll/otsus, millega kinnitati hääletamistulemus Maardu linnas kandidaat nr 184 Jekaterina Sadovskaja osas ning lugeda kehtivaks temale antud hääl, mis loeti kehtetuks seetõttu, et sedelile oli number kirjutatud tagurpidi;
4) korraldada täiendav häälte ja tühjade sedelite ülelugemine kõikides jaoskondades.

Kaebuses osundatakse järgmistele rikkumistele: jaoskonnakomisjon paigutas vaatlejad võimalikult kaugele (7–8 meetrit) istuma, et nad ei näeks komisjoni tegevust, välja andmata jäänud sedeleid üle ei loetud ning vaatlejatel polnud võimalik jälgida ega kindlaks teha, et sedelid on tõepoolest tühjad; esimees pillas osa valijate hääletussedelitest maha ja need läksid ilmselt segamini välja andmata, rikutud ja kehtetute sedelitega; valimiskastist eraldati kinnistes ümbrikes hääled (millest vähemalt 3 olid tegelikult avatud), mis anti 16. oktoobril 2021 valimiste infosüsteemi (VIS) rikke ajal, mil valija valimisõigust polnud võimalik kontrollida. Nendest osa olid tavalised valged ümbrikud, mis lõigati lahti kääridega. Sedelid võeti ümbrikest välja, tembeldati ja lisati kastist välja valatud häältele. Seejärel alustati häältelugemist; häältelugemise tulemusi vaatlejatele teatavaks ei tehtud ja vaatlejatele, kes soovisid vaadelda 2–3 meetri kaugusel lauast, millel hääli loeti, kutsuti lausa politsei; jaoskonnakomisjon nr 3 „luges” ühele kandidaadile juurde 10 häält, jättis üldse lugemata ja arvestamata Ilja Andrejevile (nr 195) antud 4 häält, mis „leiti” alles järgmisel päeval Maardu linna valimiskomisjoni poolt teiste sedelite seast ja kanti hääletamistulemuste protokolli; Maardu linna valimiskomisjon jättis lugemata Inga Antonovale (nr 182) antud hääle (foto lisatud), kuna sellel oli nurk ära lõigatud. Seejuures oli komisjonile tagastatud vastavalt 17. oktoobri 2021 õhtul protokollis fikseeritule ainult üks rikutud sedel. Tegelikult oli ülelugemisel lõigatud nurgaga sedeleid kaks, nr 103 ja nr 182. Kaebajad on seisukohal, et sedel nr 182 võis saada nurgast kahjustada, kui kääridega avati ümbrikke või ka siis, kui tühistati välja andmata jäänud sedeleid. Igal juhul ei ole tegemist kehtetu häälega, sest number on selgelt loetav ja valija tahe üheselt arusaadav. Rikutud sedeliga pole samuti tegemist, sest protokollis on kajastatud ainult üks rikutud sedel ja see on teise numbriga. Kaebajad on seetõttu seisukohal, et Inga Antonovale antud hääled on kokku loetud ebaõigesti (peaks olema 56 häält 55 hääle asemel) ning Maardu linna valimiskomisjon tunnistas kehtetuks Jekaterina Sadovskajale (nr 184) antud hääle, kuna sedel on olnud hääletajal numbri kirjutamise ajal tagurpidi ees.


Maardu Linna Valimiskomisjoni seisukoht

Maardu Linna Valimiskomisjon on seisukohal, et esitatud kaebus on põhjendamatu ja palub jätta kaebuse rahuldamata. 18. oktoobril 2021 alustas linna valimiskomisjon hääletamissedelite teistkordset lugemist, sh jaoskonna nr 3 hääletamissedelite ülelugemist. Ülelugemise juures viibisid vaatlejad, sh Valimiliidu Maardu Hääl – Golos Maardu kandidaat Inga Antonova. Ülelugemisel ilmnes, et ühe valija sedel on jäetud arvestamata, kuna valijal puudub hääletamisõigus. Antud sedel on märgitud KOV hääletamissedelite arvestuslehel rikutud sedelina. Jaoskonnakomisjoni nr 3 esimehe selgituste kohaselt 16. oktoobri 2021 keskpäeval, kui VIS ei töötanud, siis valijad hääletasid ümbrikusse. Veendunud, et VIS jääb tööle ja tõrked puuduvad, siis komisjon jaoskonnakomisjoni töö ajal tegi VIS-is selleks puhuks ettenähtud toimingud, avas välimised ümbrikud ja pani sisemised ümbrikud (38 tükki) hääletamiskasti. Kuna üks valimas käinud isik oli hääletamisõiguseta, siis lähtudes valimiste käsiraamatu punktidest 2.12 ja 3.1.2 alapunktist 2, luges jaoskonnakomisjon sisemises ümbrikus oleva kasutatud sedeli kasutamata sedeliks, mis tuli kustutada. Ühtegi välimist ümbrikku, mida oleks vaja olnud kääridega avada, 16. oktoobril 2021 hääletamiskasti ei sisestatud ega olnud. Tegemist on sedeliga, mille number võib olla, kuid võib ka mitte olla 182. Kuna isik ei olnud hääletamisõiguslik, siis ei oma sellel olev või tuletatav number õiguslikku tähendust. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus (KOVVS) § 543 kohaselt otsustab hääletamissedeli kehtetuse üle linna valimiskomisjon. KOVVS § 54 lõike 7 punkti 5 kohaselt tunnistatakse kehtetuks hääletamissedel, millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber ei ole loetav. Valimiskomisjon tunnistas kaebuse punktis 3 mainitud sedeli kehtetuks, kuna sedelil ei ole loetavad viimased numbrid: kas lõpus on 11, 4, 9 või mingi teine number. Seoses sellega, et ülalnimetatud sedelile kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber ei ole loetav, oli linna valimiskomisjon sunnitud tunnistama sedeli kehtetuks. Kaebaja väited, et jaoskonnakomisjon nr 3 ei lugenud kasutamata sedeleid üle, ei ole tegelikkusega kooskõlas. Samuti luges kasutamata sedelid üle linna valimiskomisjon. KOVVS § 40 lg 3 kohaselt peab hääletamisruumis korda jaoskonnakomisjon. Seoses sellega, et vaatlejad ei allunud jaoskonnakomisjoni esimehe seaduslikele korraldustele, oli jaoskonnakomisjoni esimees sunnitud kutsuma politsei, kes kutsus vaatlejaid korrale. Hääletamistulemused kohalikus omavalitsuses teeb kindlaks valla või linna valimiskomisjon hääletamissedelite ülelugemise teel. Tavapärane ja arusaadav on, et jaoskonnakomisjon, töötades terve nädal ilma puhkepäevadeta, teeb hääletamistulemuste kindlakstegemisel ebaolulisi vigu, mis parandatakse linna valimiskomisjoni poolt häälte ülelugemisel.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. KOVVS § 64 kohaselt saab kaebuse esitada isik, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava otsuse või toiminguga rikutud. Kaebaja Dmitri Trifonov osales kandidaadina (kandidaat nr 181) kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Maardu linnas. Kuivõrd igale kandidaadile antud häälte arv mõjutab kõikide kandidaatide valimistulemust, siis on tal kaebajana kaebeõigus. Kaebuses on märgitud, et Dmitri Trifonov oli jaoskonnakomisjonis nr 3 vaatleja ning viibis 17.10.2018 jaoskonna nr 3 sulgemise ning häältelugemise juures. Vaatleja õiguste riivet saab jaatada olukorras, kui jaoskonnakomisjonis nr 3 seati vaatlemisele piiranguid. Seega Dmitri Trifonovil on kaebeõigus ka vaatlejana. Kaebaja Valimisliit Maardu Hääl – Golos Maardu esitab kaebuse oma valimisliidu kandidaatide nimel, kelle hääled on tema hinnangul kokku loetud ebaõigesti ja sellega on tema arvates ka valimisliidu häälte arv ja valimistulemus ebaõiged. Valimisliidul Maardu Hääl – Golos Maardu on kaebeõigus. Kaebus on esitatud subjektiivsete õiguste kaitseks, esitatud tähtaegselt ning vastab kaebusele esitatavatele nõuetele.

2. Vaatleja Dmitri Trifonovi õigusi riivasid kaebuse kohaselt jaoskonnakomisjonis nr 3 seatud piirangud vaatlemisele. Kaebuse kohaselt paigutati Maardu linna jaoskonnakomisjonis nr 3 vaatlejad võimalikult kaugele (7–8 meetrit) istuma, et nad ei näeks komisjoni tegevust. Häältelugemise tulemusi vaatlejatele teatavaks ei tehtud ja vaatlejatele, kes soovisid vaadelda 2–3 meetri kaugusel lauast, millel hääli loeti, kutsuti politsei. Maardu Linna Valimiskomisjoni selgituse kohaselt ei allunud vaatlejad jaoskonnakomisjoni seaduslikele korraldusele ning seetõttu kutsus jaoskonnakomisjon korra tagamiseks appi politsei. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et vaatleja ei tohi KOVVS § 234 lõike 4 kohaselt segada valija hääletamist ega valimiskomisjoni või valimiste korraldaja tööd ega osaleda valimiskomisjoni või valimiste korraldaja pädevuses olevates toimingutes. Maardu linna jaoskonnakomisjoni nr 3 esimehe selgituste kohaselt vaatlejate ümberpaigutamist ei toimunud. KOVVS § 234 lõike 6 alusel on jaoskonnakomisjonil õigus anda vaatlejatele korraldusi, et tagada kõigile vaatlejatele võrdsed tingimused. Jaoskonnakomisjoni pädevuses on KOVVS § 40 lõike 3 alusel pidada hääletamisruumis korda, sh olukorras, kui vaatajad segavad valijaid või jaoskonnakomisjoni tööd. Ka kaebusest nähtub, et vaatlejad segasid jaoskonnakomisjoni tööd, sh jagasid jaoskonnakomisjonile korraldusi, mis on vastuolus vaatlemise kui passiivse tegevusega. Maardu Linna Valimiskomisjoni selgitusele tuginedes ei ole alust pidada Maardu linna jaoskonnakomisjoni nr 3 korraldusi vaatlejatele seadusevastasteks. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et jaoskonnakomisjon peab jaoskonnas tagama töö selliselt, et ka vaatlejatel on võimalus vaadelda nii valimiskasti plommidele kui ka sedelitele kirjutatud numbreid. Vaatlejate liiga kaugele paigutamine ei pruugi vaatelajatele tagada võimalust vaadelda. Ka vaatlejate küsimustele vastamine on demokraatlikele ja ausatele valimistele kohane. Kuivõrd vaatlejatele piirangute seadmine ei mõjutanud jaoskonnakomisjoni nr 3 hääletamistulemust, siis Vabariigi Valimiskomisjon ei näe alust eeltoodud põhjustel hääletamistulemust kehtetuks tunnistada.

3. Valimisliit Maardu Hääl – Golos Maardu on vaidlustanud Maardu linna jaoskonnakomisjoni nr 3 hääletamistulemuste kindlakstegemist ja Maardu Linna Valimiskomisjoni poolt hääletamistulemuse kindlakstegemist. Maardu linna jaoskonnakomisjoni nr 3 tegevus ei mõjutanud valimistulemust, kuna Maardu Linna Valimiskomisjonis loeti hääled teistkordselt üle jaoskondade kaupa ning kandidaatidele antud hääled sisestati uuesti VISi. Jaoskonnakomisjoni nr 3 võimalikud rikkumised ei too kaasa Maardu Linna Valimiskomisjoni teistkordse häältelugemise seadusevastasust. Maardu Linna Valimiskomisjoni vastusest ning Maardu linna valimisringkonna nr 1 hääletustulemuste protokollist nähtub, et hääled loeti teistkordselt üle. Kaebajad ei ole vaidlustanud Maardu Linna Valimiskomisjoni toimingut – häälte teistkordset lugemist. Seega jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebaja taotluse – tühistada Maardu linna valimiskomisjoni otsus, millega kinnitati jaoskonnakomisjoni nr 3 hääletusprotokoll ja tunnistada kehtetuks hääletamistulemus Maardu linnas jaoskonnakomisjonis nr 3 seoses oluliste rikkumistega hääletusprotsessi läbiviimisel ning hääletamistulemuse kindlakstegemisel – rahuldamata.

4. Kaebajate taotlus oli ka tühistada Maardu linna valimiskomisjoni otsus, millega kinnitati hääletamistulemus Maardu linnas, kandidaat nr 182 Inga Antonova osas ning lugeda kehtivaks temale antud hääl, mis loeti kehtetuks seetõttu, et jaoskonnakomisjon nr 3 hääletamissedeli ümbrikke lahti lõigates rikkus. Maardu Linna Valimiskomisjoni vastusest selgus, et tegemist oli arvestamata jäetud ümbrikuga. Seega ei tohtinud Maardu Linna Valimiskomisjon nimetatud sedelit arvesse võtta, kuna see oli antud valija poolt, kellel puudus hääletamisõigus ning kes hääletas ajal, mil elektroonilisele valijate nimekirjale ei olnud juurdepääsu ning toimus ümbrikkuse hääletamine. Seega ei ole Vabariigi Valimiskomisjonil alust rahuldada kaebaja taotlust tühistada hääletamistulemus kandidaadile 182 Inga Antonova antud häälte arv ning lugeda kehtivaks temale antud hääl, mis loeti kehtetuks seetõttu, et jaoskonnakomisjon nr 3 rikkus hääletamissedeli ümbrikke lahti lõigates. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et jaoskonnakomisjon nr 3 eksis selles, kui avas hääletamisõigust mitteomava valija hääletamissedeli ümbriku ja tuvastas valija tahte. Hääletamise salajasuse põhimõtte rikkumine ei ole lubatav. Sellises olukorras tulnuks jaoskonnakomisjonil jätta ümbrik avamata, koostada olukorra fikseerimiseks akt, arvestada selles olev sedel kasutamata sedelite hulgas ning edastada avamata ümbrik koos teiste hääletamissedelitega linnasekretärile (Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise käsiraamat 2021, lk-d 59, 63, 68).

5. Kaebaja esitas ka taotluse vaadata läbi ja tühistada Maardu linna valimiskomisjoni toiming, millega kinnitati hääletamistulemus Maardu linnas kandidaat nr 184 Jekaterina Sadovskaja osas ning lugeda kehtivaks temale antud hääl, mis loeti kehtetuks seetõttu, et sedelile oli number kirjutatud tagurpidi. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub Maardu Linna Valimiskomisjoniga, et vaidlusalune hääletussedel on kehtetu, kuna sedelil ei ole loetavad viimased numbrid ja numbrit annab tõlgendada mitmeti, seega on sedel kehtetu KOVVS § 54 lõige 7 punkt 5 alusel, sest sedelile kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber ei ole loetav. Eelnevast tulenevalt ei rahulda Vabariigi Valimiskomisjon kaebaja taotlust tühistada Maardu linna valimiskomisjoni toiming, millega kinnitati hääletamistulemus Maardu linnas kandidaat nr 184 Jekaterina Sadovskaja osas ning lugeda kehtivaks temale antud hääl, mis loeti kehtetuks seetõttu, et sedelile oli number kirjutatud tagurpidi.

6. Kaebaja taotles ka täiendava häälte ja tühjade sedelite ülelugemise korraldamist kõikides jaoskondades. Kaebuses ei ole nimetatud ühtegi õigusnormi, mille vastu Maardu Linna Valimiskomisjon häälte teistkordsel lugemisel eksis ja millest tulenevalt tuleb Maardu linnas kõik hääletussedelid pärast teistkordset häälte üle lugemist veelkord üle lugeda. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et häälte kolmandat korda lugemine saab toimuda vaid erandjuhul ning Vabariigi Valimiskomisjoni ettekirjutusel, kui on alust eeldada, et kolmandat korda lugemine võib muuta hääletamistulemust (näiteks sõltub üksikutest häältest mandaat) ja jaoskonna ning valla või linna valimiskomisjonide kindlaks tehtud hääletamistulemused konkreetsel juhul on erinevad. Kaebuses sellist olukorda ei ole kirjeldatud ning pelgalt hüpoteetiline kahtlus ei ole piisav, et Vabariigi Valimiskomisjon teeks ettekirjutuse hääli kolmandat korda lugeda. Seega jätab Vabariigi Valimiskomisjon ka selle taotluse rahuldamata.


Lähtudes KOVVS § 66 lõike 3 punktist 1, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Dmitri Trifonovi ja Valimisliidu Maardu Hääl – Golos Maardu kaebused rahuldamata.

Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json