Teksti suurus:

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning eriarvestusele kuuluvate ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise, sellealase arvestuse ja aruandluse korra ning lähteainete nimekirjade kinnitamine Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning eriarvestusele kuuluvate ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.1997
Avaldamismärge:RTL 1997, 192, 1010

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning eriarvestusele kuuluvate ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise, sellealase arvestuse ja aruandluse korra ning lähteainete nimekirjade kinnitamine Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning eriarvestusele kuuluvate ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse kord

 
     Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning
    eriarvestusele kuuluvate ainete meditsiinilisel
    ja teaduslikul eesmärgil käitlemise, sellealase
       arvestuse ja aruandluse korra ning
       lähteainete nimekirjade kinnitamine
 
   Sotsiaalministri 4. novembri 1997. a. määrus nr. 39
 
   Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse (RT I 1997,
52, 834) paragrahvi 4 lõike 1, paragrahvi 5 lõike 1, paragrahvi
8 lõike 1 ning ravimiseaduse (RT I 1996, 3, 56; 49, 954)
paragrahvi 5 lõigete 3, 4 ja 5 ning paragrahvi 12 lõike 3
alusel:
 
   1. Kinnitada "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning
eriarvestusele kuuluvate ainete meditsiinilisel ja teaduslikul
eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse
kord" (lisatud), narkootiliste ja psühhotroopsete ainete
nimekirjad I, II, III ja IV (lisad 1, 2, 3 ja 4), eriarvestusele
kuuluvate ainete nimekiri (lisa 5), nimekiri ravimitest, mille
väljastamisele kehtivad koguselised piirangud (lisa 6) ning
lähteainete nimekirjad I ja II (lisa 7).
 
   2. Tunnistada kehtetuks Tervishoiuministeeriumi 27.
novembri 1992. a. määrusega nr. 30 kinnitatud "Narkootiliste ja
psühhotroopsete ravimite (ainete) kasutamise ja turustamise
kord" ning sotsiaalministri 15. augusti 1994. a. määrusega nr.
51 kinnitatud "Retseptide väljakirjutamise ja ravimite
apteekidest väljastamise korra" punkt 3.7 ning nimetatud määruse
lisad 3 ja 4.
 
   3. Kontroll käesoleva korra täitmise üle panna
Ravimiametile.
 
                   Minister  Tiiu ARO
                   Kantsler  Jaan RÜÜTMANN
 
 
                       Kinnitatud
                      sotsiaalministri 
                     4. novembri 1997. a. 
                      määrusega nr. 39
 
 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning eriarvestusele
  kuuluvate ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil
  käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse kord
 
          1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED
 
   1.1. Käesoleva korra kehtestamisel on lähtutud
narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seadusest,
ravimiseadusest, ÜRO 1961. a. narkootiliste ainete ühtsest
konventsioonist (parandatud 1972. a. protokolliga) ja ÜRO 1971.
a. psühhotroopsete ainete konventsioonist (RT II 1996, 19-22,
84).
 
   Lähteainete nimekirjade kehtestamisel on lähtutud ÜRO 
1988. a. konventsioonist narkootiliste ja psühhotroopsete ainete
ebaseaduslikust käitlemisest.
 
   1.2. Kord reguleerib narkootiliste ja psühhotroopsete
ainete ja ravimite ning eriarvestusele kuuluvate ainete ja
ravimite käitlemist, arvestust ja aruandlust ravimite tootmis-
ja hulgimüügiettevõttes, apteegis ja selle allasutuses,
haiglaapteegis, tervishoiu-, hoolekande-, teadus- ja
uurimisasutuses; samuti narkootiliste ja psühhotroopsete ainete
arvestust ja aruandlust nimetatud ainetega seotud kuritegude
ennetamise, avastamise ning tõkestamise asutustes.
 
   1.3. Narkootilised ja psühhotroopsed ained ning ravimid on
käesoleva korra I, II, III ja IV nimekirjas loetletud ained,
nendest valmistatud preparaadid (sh. kombinatsioonid teiste
toimeainetega), nende ainete soolad, stereoisomeerid, estrid ja
eetrid, sõltumata sellest, kas nad on looduslikud või
sünteetilised.
 
   Nimekirjade esimeses veerus on aine eestikeelne nimetus
ning teises veerus ingliskeelne rahvusvaheline nimetus.
 
   Nimekirjad vaadatakse üle ja viiakse sisse muudatused ning
täiendused vähemalt kord aastas.
 
   1.4. Erandina ei loeta narkootilisteks ja psühhotroopseteks
ravimiteks neid ravimpreparaate, mida kasutatakse ainult
meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil ning mis sisaldavad
käesolevas punktis esitatud tingimustel järgmisi II ja III
nimekirjas loetletud aineid:
   1.4.1. oopiumi ja morfiini preparaadid, mis sisaldavad alla
0,2 kaaluprotsendi morfiini (väljendatud morfiini alusena) ja
ühte või mitut mittenarkootilist toimeainet;
   1.4.2. preparaadid, mis sisaldavad lisaks amobarbitaalile,
buprenorfiinile, butaalbitaalile, glutetimiidile, katiinile,
meprobamaadile, pentasotsiinile, pentobarbitaalile või
tsüklobarbitaalile ühte või mitut mittenarkootilist toimeainet;
   1.4.3. suukaudsed preparaadid, mis sisaldavad
narkootilistest ainetest ainult dekstropropoksüfeeni, kui üks
ravimi annus ei sisalda seda ainet rohkem kui 135 milligrammi
või kui aine sisaldus ravimis ei ületa 2,5 protsenti ravimvormi
kogukaalust;
   1.4.4. preparaadid, mis sisaldavad lisaks
atsetüüldihüdrokodeiinile, dihüdrokodeiinile, etüülmorfiinile,
folkodiinile, kodeiinile, nikodikodiinile, nikokodiinile või
norkodeiinile ühte või mitut mittenarkootilist toimeainet; või
kui mainitud ainete sisaldus ühekordse ravimi annuse kohta on
maksimaalselt 100 milligrammi; või kui nende sisaldus ei ületa
2,5 protsenti ravimvormi kogukaalust;
   1.4.5. preparaadid, mis sisaldavad difenoksiini mitte
rohkem kui 0,5 milligrammi ühe ravimi annuse kohta ja
atropiinsulfaati koguses, mis on suurem kui viis protsenti
difenoksiini annusest;
   1.4.6. preparaadid, mis sisaldavad difenoksülaati mitte
rohkem kui 2,5 milligrammi ühe ravimi annuse kohta (väljendatud
puhta ainena) ja atropiinsulfaati koguses, mis on suurem kui üks
protsent difenoksülaadi annusest;
   1.4.7. preparaadid, mis sisaldavad propiraami mitte rohkem
kui 100 milligrammi ühe ravimi annuse kohta ja milles on
vähemalt sama kogus metüültselluloosi.
 
   1.5. Eriarvestusele kuuluvad lisas 5 loetletud ained ja
neid sisaldavad ravimid, v.a. erandid vastavalt punktile 1.4.
 
             2. KÄITLEMINE
 
   2.1. Üldnõuded
 
   2.1.1. Eestis on mis tahes eesmärkidel keelatud käidelda
käesoleva korra I nimekirjas loetletud aineid. Erijuhtudel võib
Ravimiamet lubada importida ja eksportida I nimekirjas loetletud
aineid narkomaaniaalase teadusliku uurimistöö või narkootiliste
ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamise,
avastamise ning tõkestamise eesmärgil.
 
   2.1.2. II ja III nimekirjas loetletud aineid ja neid
sisaldavaid ravimeid võib toota, importida, eksportida või
hulgimüügi korras turustada ainult ettevõte, kellel on
Sotsiaalministeeriumi poolt välja antud ravimite tootmise või
hulgimüügi tegevusluba, millele on eritingimusena märgitud õigus
narkootiliste ravimite käitlemiseks.
 
   2.1.3. Tootmisettevõte peab II ja III nimekirjas loetletud
ainete ja neid sisaldavate ravimite tootmiseks saama
Ravimiametilt tähtajalise loa kindla koguse ravimi tootmiseks
teatud ajavahemikul.
 
   2.1.4. IV nimekirjas loetletud aineid ja neid sisaldavaid
ravimeid võib toota, importida, eksportida või hulgimüügi korras
turustada ainult ettevõte, kellel on Sotsiaalministeeriumi poolt
välja antud ravimite tootmise või hulgimüügi tegevusluba,
millele on eritingimusena märgitud õigus psühhotroopsete
ravimite käitlemiseks.
 
   2.1.5. Narkootiliste või psühhotroopsete ravimite
tegevusloaga ettevõtte sulgemisel või tegevuse lõpetamisel võib
ettevõttes olevaid narkootilisi või psühhotroopseid ravimeid mis
tahes viisil üle anda ainult ettevõtetele, kellel on
narkootiliste või psühhotroopsete ravimite tegevusluba. Ravimite
üleandmise kohta peab Ravimiametile esitama andmed ühe kuu
jooksul pärast ettevõtte sulgemist või tegevuse lõpetamist.
 
   2.1.6. Apteegi allasutusel ei ole II nimekirjas loetletud
ainete ja neid sisaldavate narkootiliste ravimite käitlemise
õigust. Erandina on II nimekirjas loetletud aineid sisaldavate
narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite käitlemise õigus Eesti
Onkoloogiakeskuses asuval haruapteegil, kui haruapteek vastab
nimetatud ravimite käitlemiseks esitatud tingimustele.
 
   Haruapteegil ja retseptiravimeid müüval müügipunktil on III
ja IV nimekirjas loetletud ainete ja neid sisaldavate
narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite käitlemise õigus, kui
ta asub tervishoiu- või hoolekandeasutuses või maapiirkonnas,
kus puudub apteek.
 
   2.1.7. Apteek võib II nimekirjas loetletud aineid ja neid
sisaldavaid narkootilisi ravimeid käidelda juhul, kui on
täidetud käesolevas määruses selleks kehtestatud tingimused.
Ravimiamet peab nimetatud apteekide nimekirja ning avaldab selle
vähemalt üks kord aastas Ravimiameti ringkirjas. Apteegi
nimekirja lülitamise või nimekirjast kustutamise otsuse teeb
Ravimiamet.
 
   2.1.8. Apteegis ja selle allasutuses on II-IV nimekirja
aineid sisaldavaid ravimeid lubatud valmistada vaid
ekstemporaalselt arstiretsepti või tervishoiuasutuse nõudelehe
alusel. Tootja originaalpakendi jaendamine on keelatud.
 
   2.1.9. Haiglaapteek peab kontrollima teda organiseerinud
tervishoiuasutuses eriarvestusele kuuluvate ning narkootiliste
ja psühhotroopsete ravimite säilitamist ning tegelikku jääki
vähemalt üks kord kvartalis. Tulemused peab dokumenteerima ning
kinnitama kuupäeva ja kontrolli läbi viinud töötaja allkirjaga.
 
   2.1.10. Igas eriarvestusele kuuluvaid ning narkootilisi ja
psühhotroopseid ravimeid käitlevas ettevõttes või asutuses peab
ettevõtte või asutuse juht kirjalikult määrama nende ravimite
käitlemise, arvestuse ja aruandluse eest vastutava isiku ning
teda äraolekul asendava isiku.
 
   Käitlemise, arvestuse ja aruandluse kohta peavad olema
ettevõtte või asutuse juhi või vastutava isiku poolt kinnitatud
asutuse- või ettevõttesisesed eeskirjad.
 
   2.2. Import ja eksport
 
   2.2.1. Narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid võib
importida ja eksportida Ravimiameti poolt ravimisaadetise kohta
välja antud narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite ühekordse
impordi- või ekspordisertifikaadi alusel.
 
   2.2.2. Laeva ja õhusõiduki ravimitagavaras olevad II-IV
nimekirjas loetletud aineid sisaldavad narkootilised või
psühhotroopsed ravimid on vabastatud käesolevas määruses
ettenähtud impordi ja ekspordi sertifikaadi vajadusest.
Ravimitagavarad peavad olema komplekteeritud vastavate
nimekirjade alusel Eestis registreeritud ravimitest. Ravimite
säilitamise, väljastamise ja perioodilise ümbervahetamise eest
peab olema määratud vastutav isik.
 
   2.2.3. Narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite
ekspordisertifikaadi taotlemisel Ravimiametilt peab lisaks
taotlusele esitama nimetatud ravimeid importiva maa asjaomase
riikliku kontrollorgani poolt väljastatud impordiloa
ravimisaadetise kohta.
 
   2.2.4. Kui I-IV nimekirjas loetletud ainetele või
ravimitele (k.a. punktis 1.4 nimetatud erandid) välja antud
sertifikaadi alusel importi või eksporti ei toimunud, peab
sertifikaadi tagastama Ravimiametile kohe pärast sertifikaadi
kehtivusaja lõppu.
 
   2.2.5. Tootmisettevõte peab iga aasta 31. märtsiks esitama
Ravimiametile järgmise aasta prognoosi tootmises kasutatavate II
ja III nimekirjas loetletud ainete ja neid sisaldavate ravimite
kohta Ravimiameti poolt kehtestatud vormis.
 
   2.3. Säilitamine
 
   2.3.1. Eriarvestusele kuuluvaid ning narkootilisi ja
psühhotroopseid aineid ja ravimeid peab säilitama nii, et oleks
välistatud nende sattumine kõrvaliste isikute kätte. Juurdepääs
nimetatud ainetele ja ravimitele võib olla ainult ettevõtte või
asutuse juhi poolt määratud isikul (isikutel).
 
   2.3.2. Säilitamine tootmis- ja hulgimüügiettevõttes
 
   2.3.2.1. Eriarvestusele kuuluvate ainete ja ravimite
säilitamiseks peab olema mitteläbikäidav, lukustatav ruum, mis
on varustatud valvekeskusesse ühendatud eraldi
signalisatsiooniga. Ruum peab olema kivist või betoonist
seintega, aknata, vähemalt 5 cm paksuse metalluksega. Ruumi sees
peab nimetatud aineid ja ravimeid säilitama seifis või
metallkapis.
 
   Ravimisaadetis komplekteeritakse, pakitakse ja suletakse
samas ruumis. Transpordipakendisse lisatakse saatedokumendid.
Transpordipakend pitseeritakse või suletakse muul väljastavale
ettevõttele iseloomulikul viisil, mis muudaks märgatavaks
pakendi avamise enne sihtkohta jõudmist.
 
   2.3.2.2. III ja IV nimekirjas loetletud ainete ja neid
sisaldavate narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite
säilitamiseks peab olema lukustatav ruum või kapp. Nimetatud
ravimeid võib hoida ka alapunktis 2.3.2.1 nimetatud ravimitega
samas ruumis kas eraldi kapis või lahtisel riiulil.
 
   2.3.2.3. Eriarvestusele kuuluvate ning narkootiliste ja
psühhotroopsete ravimite säilitamise kapp või seif võib olla
avatud ainult siis, kui sinna pannakse või sealt võetakse
ravimeid. Ruum võib olla avatud ainult siis, kui seal viibib
punktis 2.3.1 nimetatud isik.
 
   2.3.3. Säilitamine teistes ettevõtetes ja asutustes
 
   2.3.3.1. Eriarvestusele kuuluvate ainete ja ravimite ning I
nimekirjas loetletud ainete säilitamiseks peab olema punktis
2.3.2.1 esitatud nõuetele vastav ruum või seif.
 
   2.3.3.2. III ja IV nimekirjas loetletud ainete ja neid
sisaldavate narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite
säilitamiseks peab olema lukustatav ruum või kapp.
 
   Apteegi ofitsiinis võib hoida nimetatud ravimeid päevaseks
müügiks vajalikus koguses.
 
   2.3.3.3. Eriarvestusele kuuluvate ning narkootiliste ja
psühhotroopsete ravimite säilitamise kapp või seif võib olla
avatud ainult siis, kui sinna pannakse või sealt võetakse
ravimeid. Ruum võib olla avatud ainult siis, kui seal viibib
punktis 2.3.1 nimetatud isik.
 
   2.3.4. Tervishoiu- ja hoolekandeasutuses peab kokku koguma
II nimekirjas loetletud aineid sisaldavate narkootiliste
kasutatud süsteravimite esmased pakendid ning hävitama komisjoni
juuresolekul. Hävitamise korra ning komisjoni koosseisu kinnitab
asutuse juht või peaarst. Hävitamise kohta koostatakse akt,
milles peavad olema järgmised andmed:
   - pakendite liik ja kogus;
   - hävitamise viis, kuupäev ja koht;
   - komisjoni liikmete allkirjad.
 
   2.4. Vastuvõtt ja väljastamine
 
   2.4.1. II nimekirjas loetletud aineid sisaldavaid
narkootilisi ravimeid võib jaemüügi korras apteekidest elanikele
väljastada ainult narkootilise ravimi retsepti alusel ning III
ja IV nimekirjas loetletud aineid sisaldavaid narkootilisi ja
psühhotroopseid ravimeid ainult retsepti alusel.
 
   2.4.2. Eriarvestusele kuuluvaid aineid ja ravimeid võib
väljastada ja vastu võtta ainult ettevõtte või asutuse juhi
poolt määratud isik(ud).
 
   2.4.3. Tootmis- ja hulgimüügiettevõttest eriarvestusele
kuuluvate ainete ja ravimite väljastamisel koostatakse eraldi
saateleht.
 
   2.4.4. Apteegist või haiglaapteegist eriarvestusele
kuuluvate ainete ja ravimite väljastamisel tervishoiuasutusele
koostatakse eraldi saateleht või märgitakse väljastatud kogused
eraldi koostatud nõudelehele.
 
   Väljastatud ning vastuvõetud kogused peavad olema märgitud
sõnadega.
 
   Asutus või ettevõte saab käesolevas punktis nimetatud
ravimid apteegist või haiglaapteegist kätte volituse alusel.
Volituse teeb ravimeid saava asutuse või ettevõtte juht või
peaarst. Volitus on tähtajaline; sellel peavad olema volitatud
isiku nimi, ametikoht ning allkirja näidis.
 
   2.4.5. III ja IV nimekirjas loetletud ainete ja neid
sisaldavate narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite
väljastamisel hulgimüügiettevõttest või tootmisettevõttest
koostatakse saateleht. Nimetatud ainete ja ravimite
väljastamisel apteegist ja haiglaapteegist koostatakse saateleht
või märgitakse väljastatud kogused nõudelehele.
 
   2.4.6. Saatelehed ja nõudelehed koostatakse kahes
eksemplaris. Väljastatud ja vastuvõetud koguseid kinnitavad
väljastaja ja vastuvõtja allkirja ja väljastamise/vastuvõtmise
kuupäevaga mõlemal eksemplaril. Üks eksemplar jääb väljastajale,
teine vastuvõtjale.
 
   2.4.7. Eriarvestusele kuuluvate ravimite apteegist retsepti
alusel väljastamisel peab väljastaja apteeki jääva retsepti
eksemplarile kirjutama väljastatud ravimi nimetuse ja koguse
ning kinnitama seda allkirjaga.
 
   2.4.8. Lisas 6 loetletud ravimitele on kehtestatud
koguselised piirangud apteegist retsepti alusel väljastamise
osas.
 
          3. ARVESTUS JA ARUANDLUS
 
   3.1. Üldnõuded
 
   3.1.1. Eriarvestusele kuuluvate ainete ja ravimite arvestus
(eriarvestus)
 
   3.1.1.1. Tootmis- ja hulgimüügiettevõttes ning apteegis
peab eriarvestust ainete ja ravimite üle pidama
eriarvestusraamatus. Dubleeriv arvestus võib olla
elektroonilisel andmekandjal.
 
   3.1.1.2. Eriarvestusraamat on Ravimiameti esindaja allkirja
ning Ravimiameti pitseriga varustatud nööritud ja nummerdatud
lehtedega raamat.
 
   Erinevate ainete ning erineva toimeaine sisalduse,
ravimvormi ja pakendi suurusega ravimite üle peab arvestust
pidama eraldi lehekülgedel.
 
   3.1.1.3. Iga kuu lõpus peab kontrollima ravimite tegelikku
varu ettevõttes või asutuses (laoseisu). Laoseisu järgmise kuu
esimeseks kuupäevaks kinnitab vastutav isik allkirjaga.
Lahknevused eriarvestusraamatuga võrreldes peab dokumenteerima.
Lahknevustest peab kolme tööpäeva jooksul teatama telefoni teel
ja kirjalikult Ravimiametile, kelle esindaja juuresolekul
viiakse läbi uus inventuur.
 
   3.1.1.4. Eriarvestusraamatut ning selle aluseks olnud
dokumente peab säilitama vähemalt viis aastat viimase sissekande
kuupäevast arvates.
 
   3.1.1.5. Eriarvestusele kuuluvate ainete ja ravimite
liikumise aluseks olnud dokumente (saatelehti, retsepte,
nõudelehti, käibelt kõrvaldatud ravimite kohta koostatud akte,
kontrollanalüüsiks võtmise akte jm.) peab hoidma teiste ravimite
dokumentidest eraldi, kronoloogilises järjekorras.
 
   3.1.2. Eriarvestusele mittekuuluvate III ja IV nimekirjas
loetletud ainete ja neid sisaldavate narkootiliste ja
psühhotroopsete ravimite arvestus võib tootmis- ja
hulgimüügiettevõttes ning apteegis olla elektroonilisel
andmekandjal (arvutiprogramm). Kui paberkandjalt minnakse üle
elektroonilisele andmekandjale, peab vähemalt pool aastat pidama
paralleelset arvestust.
 
   3.1.3. Ettevõttes või asutuses peavad olema eeskirjad
programmi/andmebaasi kasutamise (andmete sisestamine, koopiate
tegemise sagedus ja viis, koodide vahetus jne.) kohta. Programmi
ja/või andmebaasi administraatori kood peab olema teada
ettevõttes või asutuses selleks määratud töötajal.
 
   Andmebaasi võivad andmeid sisestada ja sisestatud andmeid
parandada ainult ettevõttes või asutuses selleks määratud isikud
(tagatakse personaalsete koodidega vm. viisil). Andme
sisestamise kuupäev ja kannet sisestanud töötaja peab olema
identifitseeritav. Paranduse tegemise toiming ning kuupäev,
paranduse teinud isik ning paranduse põhjus peavad olema
identifitseeritavad.
 
   Andmebaasi kasutajate õiguste muutumine, personaalsete
koodide vahetus jms. peavad olema dokumenteeritud.
 
   Andmebaasi andmetest peab iga tööpäeva lõpus tegema koopia
elektroonilisele andmekandjale või paberkandjale. Koopiate
õigsust, kasutamisvõimalust ning elektroonilise andmekandja
andmete kättesaadavust paberkandjal tuleb kontrollida.
 
   Kui programmi/andmebaasi hooldab teine ettevõte, peab
viimasega olema sõlmitud leping.
 
   Programmi/andmebaasi muutmised peavad olema dokumenteeritud
(muudatuse olemus, millal tehtud, kelle poolt).
 
   Kõrvalekalded programmi/andmebaasi töös peavad olema
dokumenteeritud.
 
   3.1.4. Kui arvestust peetakse paberkandjal, peavad kanded
olema tehtud loetavas ning kustutamatus kirjas. Parandused
peavad olema varustatud parandaja allkirja ja kuupäevaga;
esialgne kanne peab olema nähtav. Paranduste tegemisel ei ole
lubatud kasutada kustutuskummi, korrektuurpliiatsit, -vedelikku
vms.
 
   3.1.5. Käesoleva korra kehtima hakkamise kuupäeval peab
asutustes ja ettevõtetes tegema eriarvestusele kuuluvate ning
narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite osas koguselise
inventuuri ning kinnitama tulemused läbiviijate allkirjade ja
kuupäevaga.
 
   3.1.6. Aruandluse vormid tootmis- ja hulgimüügiettevõtetele
ning apteekidele kehtestab Ravimiamet.
 
   3.1.7. Ravimiametil on õigus nõuda lisaandmete esitamist ka
muul ajal kui allpool sätestatud aruannete esitamise aegadel.
 
   3.2. Arvestus ja aruandlus apteegis, apteegi allasutuses ja
haiglaapteegis
 
   3.2.1. Eriarvestus ning sellekohane aruandlus
 
   3.2.1.1. Eriarvestusraamatusse kantakse aine või ravimi
kohta:
   - iga vastuvõtt (kuupäev, viide sissetuleku dokumendile,
kogus);
   - väljastamine päevade kaupa (sh. eraldada
kontrollanalüüsiks antud, käibelt kõrvaldatud ja tagastatud
kogused). Apteegis peab eraldi märkima retsepti alusel
väljastatud koguse ja asutustele väljastatud koguse.
Haiglaapteegis peab eraldi märkima haiglaapteeki organiseerinud
tervishoiuasutusele väljastatud koguse ja teistele asutusetele
väljastatud kogused;
   - vastuvõetud summaarne kogus kuu jooksul;
   - väljastatud summaarne kogus kuu jooksul. Apteegis peab
eraldi märkima retsepti alusel väljastatud koguse, asutustele ja
ettevõtetele väljastatud kogused ning üldkoguse. Haiglaapteegis
peab eraldi märkima haiglaapteeki organiseerinud
tervishoiuasutusele väljastatud koguse, teistele asutustele
väljastatud kogused ja üldkoguse;
   - käibelt kõrvaldatud ja tagastatud summaarne kogus kuu
jooksul;
   - kontrollanalüüsiks antud ravimi summaarne kogus kuu
jooksul;
   - jääk järgneva kuu esimeseks kuupäevaks eriarvestusraamatu
sissekannete järgi. Jäägi kinnitab vastutav isik allkirjaga;
   - laoseis järgneva kuu esimeseks kuupäevaks.
 
   3.2.1.2. Eriarvestusele kuuluvate ainete ja ravimite kohta
peab apteek iga kvartali esimese kuu kahekümnendaks kuupäevaks
esitama Ravimiametile eriarvestusraamatu alusel eelmise kvartali
aruande ning lahknevused tegelikust laoseisust. Aruandes peavad
olema järgmised andmed:
   - apteegi nimi ja aadress;
   - vastutava isiku nimi;
   - aine või ravimi nimetus, ravimvorm, toimeaine sisaldus,
aine või ravimi kogus pakendis;
   - laoseis kvartali esimese kuupäeva seisuga;
   - vastuvõetud summaarne kogus kvartali jooksul tarnijate
kaupa, märkides vastuvõetud partiide numbrid;
   - väljastatud summaarne kogus kvartali jooksul. Apteegis
peab eraldi märkima retsepti alusel väljastatud koguse,
asutustele väljastatud kogused asutuste kaupa ja üldkoguse.
Haiglaapteegis peab eraldi märkima haiglaapteeki organiseerinud
tervishoiuasutusele väljastatud koguse, teistele asutustele
väljastatud kogused asutuste kaupa ja üldkoguse;
   - käibelt kõrvaldatud ja tagastatud summaarne kogus
kvartali jooksul;
   - kontrollanalüüsiks antud summaarne kogus kvartali
jooksul;
   - jääk järgneva kvartali esimeseks kuupäevaks
eriarvestusraamatu sissekannete järgi;
   - laoseis järgneva kvartali esimeseks kuupäevaks;
   - aruande koostamise kuupäev, koostaja nimi ja allkiri.
 
   3.2.2.Arvestus III ja IV nimekirjas loetletud ainete ja
neid sisaldavate narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite,
kodeiini ainsa toimeainena sisaldavate ja dihüdrokodeiini puhta
ainena või ainsa toimeainena sisaldavate ravimite osas
 
   3.2.2.1. Arvestust peab pidama eraldi erinevate ainete ning
erineva toimeaine sisalduse, ravimvormi ja pakendi suurusega
ravimite kohta. Arvestuses peavad olema järgmised andmed:
   - aine või ravimi nimetus, ravimvorm, toimeaine(d) ja selle
(nende) sisaldus;
   - kogus pakendis;
   - vastuvõtu kuupäev ja vastuvõetud kogus;
   - väljastatud summaarne kogus kuu jooksul;
   - käibelt kõrvaldatud ja tagastatud summaarne kogus kuu
jooksul;
   - kontrollanalüüsiks antud summaarne kogus kuu jooksul.
 
   3.2.2.2. Nimetatud ravimite liikumise aluseks olnud
dokumente või nende koopiaid (saatelehti, retsepte,
tellimislehti/nõudelehti) peab hoidma eraldi teiste ravimite
dokumentidest, kronoloogilises järjekorras või peab arvestusse
märkima viite asjakohasele dokumendile.
 
   3.2.2.3. Iga kuu lõpul arvestatakse vastuvõtu ja
väljastamise dokumentide alusel välja jääk järgmise kuu
esimeseks kuupäevaks. Jääk dokumenteeritakse. Selle alusel peab
kontrollima laoseisu. Lahknevused peavad olema dokumenteeritud.
 
   3.2.2.4. Arvestusdokumente ning arvestuse andmeid
elektroonilisel andmekandjal peab säilitama vähemalt kaks aastat
ravimi realiseerimise kuupäevast arvates.
 
   3.3. Arvestus ja aruandlus tootmis- ja hulgimüügiettevõttes
 
   3.3.1. Eriarvestus ning sellekohane hulgimüügi aruandlus
 
   3.3.1.1. Eriarvestusraamatusse kantakse ravimi kohta:
   - iga vastuvõtt (kuupäev, viide sissetuleku dokumendile,
kogus);
   - väljastamine päevade kaupa (sh. eraldada
kontrollanalüüsiks antud, käibelt kõrvaldatud ja tagastatud
kogused);
   - vastuvõetud summaarne kogus kuu jooksul;
   - väljastatud summaarne kogus kuu jooksul;
   - käibelt kõrvaldatud ja tagastatud summaarne kogus kuu
jooksul;
   - kontrollanalüüsiks antud summaarne kogus kuu jooksul;
   - jääk järgneva kuu esimeseks kuupäevaks raamatu
sissekannete järgi. Jäägi kinnitab vastutav isik allkirjaga;
   - laoseis järgneva kuu esimeseks kuupäevaks.
 
   3.3.1.2. Eriarvestusele kuuluvate ainete ja ravimite kohta
peab tootmis- ja hulgimüügiettevõte iga kvartali esimese kuu
kahekümnendaks kuupäevaks esitama Ravimiametile
eriarvestusraamatu alusel eelmise kvartali hulgimüügi aruande
ning lahknevused tegelikust laoseisust. Aruandes peavad olema
järgmised andmed:
   - ettevõtte nimi ja aadress;
   - vastutava isiku nimi;
   - aine või ravimi nimetus, ravimvorm, toimeaine sisaldus,
aine või ravimi kogus pakendis;
   - laoseis kvartali esimese kuupäeva seisuga;
   - vastuvõetud summaarne kogus kvartali jooksul tarnijate
kaupa, märkides vastuvõetud partiide numbrid;
   - väljastatud summaarne kogus kvartali jooksul saajate
kaupa, märkides iga saaja kohta väljastatud partiide numbrid ja
väljastamise kuupäevad;
   - väljastatud üldkogus kvartali jooksul;
   - käibelt kõrvaldatud ja tagastatud summaarne kogus
kvartali jooksul;
   - kontrollanalüüsiks antud summaarne kogus kvartali
jooksul;
   - jääk järgneva kvartali esimeseks kuupäevaks
eriarvestusraamatu sissekannete järgi;
   - laoseis järgneva kvartali esimeseks kuupäevaks;
   - aruande koostamise kuupäev, koostaja nimi ja allkiri.
 
   3.3.1.3. Tootmisettevõte peab eriarvestusele kuuluvate
ainete ja ravimite kohta esitama iga kvartali esimese kuu
kahekümnendaks kuupäevaks Ravimiametile andmed tootmisse antud
koguste ning toodetud koguste kohta eelmise kvartali jooksul.
 
   3.3.2.Arvestus III ja IV nimekirjas loetletud ainete ja
neid sisaldavate narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite,
kodeiini ainsa toimeainena sisaldavate ja dihüdrokodeiini puhta
ainena või ainsa toimeainena sisaldavate ravimite osas
 
   3.3.2.1. Arvestusele kehtivad üldised nõuded ravimite
hulgimüüki ja tootmist reguleerivates õigusaktides ("Ravimite
hulgimüügi kord", "Ravimite tootmise kord", RTL 1996, 56, 350 ja
349).
 
   Eraldi peab arvestuses märkima käibelt kõrvaldatud,
tagastatud ja kontrollanalüüsiks antud koguse.
 
   3.3.2.2. Iga kvartali lõpul arvestatakse sissetuleku ja
väljamineku dokumentide alusel välja jääk. Jääk
dokumenteeritakse. Selle alusel peab kontrollima tegelikku
laoseisu. Lahknevused peavad olema dokumenteeritud.
 
   3.3.2.3. Arvestusdokumente ning arvestuse andmeid
elektroonilisel andmekandjal peab säilitama vähemalt kaks aastat
ravimi realiseerimise kuupäevast arvates.
 
   3.3.3. Impordi- ja ekspordialane aruandlus
 
   I-IV nimekirjas loetletud ainete ja neid sisaldavate
ravimite kohta peab iga kvartali esimese kuu kahekümnendaks
kuupäevaks esitama Ravimiametile eelmise kvartali
impordi/ekspordi aruande.
 
   Impordi/ekspordi aruandes peavad olema järgmised andmed:
   - ettevõtte nimi ja aadress;
   - vastutava isiku nimi;
   - ravimi nimetus;
   - ravimvorm;
   - toimeaine(d) ja selle (nende) sisaldus;
   - importija/eksportija teisel maal;
   - impordi/ekspordisertifikaadi number;
   - impordi/ekspordi kuupäev;
   - tollideklaratsiooni number;
   - ravimi kogus pakendis;
   - imporditud/eksporditud pakendite koguarv;
   - aruande koostamise kuupäev, koostaja nimi ja allkiri.
 
   3.4. Arvestus apteegita tervishoiu- ja hoolekandeasutustes
 
   3.4.1. Eriarvestus
 
   3.4.1.1. Arvestust peetakse nööritud ja nummerdatud
lehtedega raamatus, mille kinnitab asutuse juht või peaarst
allkirja ja kuupäevaga. Dubleeriv arvestus võib olla
elektroonilisel andmekandjal.
 
   3.4.1.2. Arvestust peab pidama eraldi erinevate ainete,
erineva toimeaine sisalduse, ravimvormi ja pakendi suurusega
ravimite kohta. Arvestus peab sisaldama ravimi kohta järgmisi
andmeid:
   - iga vastuvõtt (kuupäev, viide sissetuleku dokumendile,
kogus);
   - kasutamine päevade kaupa (sh. käibelt kõrvaldatud,
tagastatud ja kontrollanalüüsiks antud);
   - summaarne vastuvõetud kogus kuu jooksul tarnijate kaupa;
   - summaarne kasutatud kogus kuu jooksul;
   - summaarsed käibelt kõrvaldatud ja tagastatud kogused;
   - summaarne kontrollanalüüsiks antud ravimi kogus;
   - jääk järgneva kuu esimeseks kuupäevaks raamatu
sissekannete järgi. Jäägi kinnitab vastutav isik allkirjaga;
   - laoseis järgneva kuu esimeseks kuupäevaks; laoseisu
kinnitab vastutav isik allkirjaga.
 
   3.4.1.3. Arvestusraamatut ning selle aluseks olnud
dokumente peab säilitama vähemalt viis aastat ravimi
realiseerimise kuupäevast arvates.
 
   3.4.2.Arvestus III ja IV nimekirjas loetletud ainete ja
neid sisaldavate narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite,
kodeiini ainsa toimeainena sisaldavate ja dihüdrokodeiini puhta
ainena või ainsa toimeainena sisaldavate ravimite osas
 
   3.4.2.1. Arvestust peab pidama eraldi erinevate ainete ning
erineva toimeaine sisalduse, ravimvormi ja pakendi suurusega
ravimite kohta. Arvestus peab sisaldama iga ravimi kohta
järgmisi andmeid:
   - vastuvõtu kuupäev ja kogus;
   - kasutatud summaarne kogus kuu jooksul;
   - käibelt kõrvaldatud ja tagastatud summaarne kogus;
   - kontrollanalüüsiks antud summaarne kogus.
 
   3.4.2.2. Iga kvartali lõpul arvestatakse vastuvõtu ja
kasutamise alusel välja jääk järgmise kvartali esimeseks
kuupäevaks. Jääk dokumenteeritakse. Selle alusel peab
kontrollima laoseisu asutuses. Lahknevused peavad olema
dokumenteeritud.
 
   3.4.2.3. Arvestusdokumente, arvestuse aluseks olnud
dokumente (saatelehed, käibelt kõrvaldatud ravimite kohta
koostatud akte jm.) ning arvestuse andmeid elektroonilisel
andmekandjal peab säilitama vähemalt kaks aastat ravimi
realiseerimise kuupäevast arvates.
 
   3.5. Arvestus ja aruandlus teistes ettevõtetes ja asutustes
 
   3.5.1.Eriarvestusele kuuluvate ning narkootiliste ja
psühhotroopsete ainete ja neid sisaldavate ravimite arvestus
 
   3.5.1.1. Arvestus peab olema paberkandjal. Dubleeriv
arvestus võib olla elektroonilisel andmekandjal.
 
   3.5.1.2. Arvestust peab pidama allüksuste kaupa, eraldi
erinevate ainete ning erineva toimeaine sisalduse, ravimvormi ja
pakendi suurusega ravimite kohta. Arvestuses peavad olema
järgmised andmed:
   - vastuvõtu kuupäev ja kogus;
   - kasutamine eriarvestusele kuuluvate ja I nimekirjas
loetletud ainete korral (kasutamise kuupäev, eesmärk, kogus);
   - mahakandmine, hävitamine, tagastamine, üleandmine
(kuupäev, kogus, põhjus).
 
   3.5.1.3. Iga kvartali lõpul arvestatakse vastuvõtu ja
kasutamise dokumentide alusel välja jääk järgmise kvartali
esimeseks kuupäevaks. Jääk dokumenteeritakse. Selle alusel peab
kontrollima aine tegelikku varu allüksuses. Lahknevused peavad
olema dokumenteeritud.
 
   3.5.1.4. Arvestusdokumente ning nende aluseks olnud
dokumente (saatelehed, mahakandmise aktid jm.) peab säilitama
vähemalt viis aastat aine või ravimi realiseerimise kuupäevast
arvates.
 
   3.5.2.Eriarvestusele kuuluvate ning narkootiliste ja
psühhotroopsete ainete ja neid sisaldavate ravimite aruandlus
 
   Iga aasta 1. veebruariks peab Ravimiametile esitama eelmise
aasta aruande. Aruanne peab olema koostatud allüksuste kaupa.
Aruandes peavad olema järgmised andmed:
   - asutuse nimi ja aadress;
   - vastutava isiku nimi;
   - andmed aine või ravimi identifitseerimiseks;
   - laoseis eelmise aasta 1. jaanuari seisuga;
   - vastuvõetud summaarne kogus aasta jooksul tarnijate
kaupa;
   - kasutatud kogus aasta jooksul kasutamise eesmärkide
kaupa;
   - mahakantud, hävitatud, tagastatud ja üleantud summaarne
kogus aasta jooksul;
   - arvestuslik jääk järgmise aasta 1. jaanuariks dokumentide
alusel;
   - ravimi tegelik varu järgmise aasta 1. jaanuariks;
   - kvartalite kaupa lahknevused arvestuslike jääkide ning
tegelike varude vahel;
   - aruande koostamise kuupäev, koostaja nimi ja allkiri.
 
 
                        Lisa 1
                      sotsiaalministri      
   
                     4. novembri 1997. a.
                      määrusele nr. 39
 
             I nimekiri
 
     Ained, mille käitlemine Eestis on keelatud,
            v.a. erijuhtudel
 
Alfametüülamiinoetüül-      
fenüülketoon           alfa-methylaminoethyl-
                 phenylketon
Amfetamiin            Amfetamine; (+-)-alfa
                 -methylphenethylamine
Broolamfetamiin (DOB)       Brolamfetamine; (+-)-4-bromo
                 -2,5-dimethoxy-alfa
                 -methylphenethylamine
Dekstroamfetamiin         Dexamfetamine; (+)-alfa
                 -methylphenethylamine
Dietüültrüptamiin (DET)      3-[2-(diethylamino)
                 ethyl]indole
Dimetoksüamfetamiin (DMA)     (+-)-2,5-dimethoxy-alfa
                 -methylphenethylamine
1-(3,4-dimetoksüfenüül)
-2-propaanamiin          1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2
                 -propanamine
Dimetoksüetüülamfetamiin (DOET)  (+-)-4-ethyl-2,5-dimethoxy
                 -alfa-phenethylamine
Dimetüültrüptamiin (DMT)     3-[2-(dimethylamino)
                 ethyl]indole
DMHP               3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,
                 10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl
                 -6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
Efedroon             DL-ephedrine
Etitsüklidiin (PCE)        Eticyclidine; N-ethyl-1
                 -phenylcyclohexylamine
Etrüptamiin            Etryptamine
Fenetülliin            Fenetylline; 7-[2-[(alfa-
                 methylphenethyl)
                 -amino]ethyl]theophylline
Fenmetrasiin           Phenmetrazine; 3-methyl-2
                 -phenylmorpholine
Fentsüklidiin (PCP)        Phencyclidine; 
                 1-(1-phenylcyclohexyl)
                 piperidine
Heroiin (diatsetüülmorfiin)    Heroin (diacetylmorphine)
 
Kanep ja selle töötlemisproduktid 
(ha¿is, marihuaana, vaik,
ekstraktid, tinktuurid jne.), mis 
sisaldavad tetrahüdrokannabinooli 
Cannabis, Cannabis resin
Katinoon             Cathinone; (-)-S-2
                 -aminopropiophenone
Kokapõõsa lehed          Coca leaf
Levoamfetamiin          Levamfetamine; (-)-(R)-alfa
                 -methylphenethylamine
Levometamfetamiin         (-)-N,alfa
                 -dimethylphenethylamine
Lüsergiinhappe dietüülamiid (LSD) Lysergide; 9,10-didehydro-N,
                 N-diethyl-6-methylergoline-88
                 -carboxamide
Meklokvaloon           Mecloqualone; 
                 3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4
                 (3H)-quinazolinone
Meskaliin             3,4,5-trimethoxyphenethylamine
Metamfetamiin           Metamfetamine; (+)-(S)-N,alfa
                 -dimethylphenethylamine
Metamfetamiini ratsemaat     Metamfetamine racemate;
                 (+-)-N,alfa
                 -dimethylphenethylamine
Metakvaloon            Methaqualone; 2-methyl-3-o
                 -tolyl-4(3H)-quinazolinone
Metkatinoon            Methcathinone
Metoksümetüleendioksüamfetamiin 
(MMDA)              2-methoxy-alfa-methyl-4,5
                 -(methylenedioxy)
                 phenethylamine
1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-
2-butaanamiin (MDP-2-B)      1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2
                 -butanamine (MDP-2-B)
1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-
3-butaanamiin (MDP-3-B)      1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-3
                 -butanamine (MDP-3-B)
Metüleendioksümetamfetamiin 
(MDMA)              (+-)-N,alfa-dimethyl-3,4-
                 (methylenedioxy)phenethylamine
4-metüülaminoreks         (+-)-cis-2-amino-4-methyl-5
                 -phenyl-2-oxazoline
Metüülfenidaat          Methylphenidate; methyl-alfa
                 -phenyl-2-piperidineacetate
N-etüül-MDA            (+-)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4
                 -(methylenedioxy)phenethylamine
N-etüül-1-(3,4-dimetoksüfenüül)
-2-propaanamiin          N-ethyl-1-(3,4-dimethoxyphenyl)   
  
                 -2-propanamine
N-etüül-1-(3,4-
metüleendioksüfenüül)-2-
butaanamiin (MDP-2-EB)      N-ethyl-1-(3,4-
                 methylenedioxyphenyl)-2-
                 butanamine (MDP-2-EB)
N-etüül-1-(3,4-
metüleendioksüfenüül)-3-
butaanamiin (MDP-3-EB)      N-ethyl-1-(3,4-
                 methylenedioxyphenyl)-3-
                 butanamine (MDP-3-EB)
N-hüdroksü-MDA          (+-)-N-[alfa-methyl-3,4-
                 (methylenedioxy)-
                 phenethyl]hydroxylamine
N-hüdroksüül-1-(3,4-
metüleendioksüfenüül)-2-
butaanamiin (MDP-2-OHB)      N-hydroxy-1-(3,4-
                 methylenedioxyphenyl)-2-
                 butanamine (MDP-2-OHB)
N-hüdroksüül-1-(3,4-
metüleendioksüfenüül)-3-
butaanamiin (MDP-3-OHB)      N-hydroxy-1-(3,4-
                 methylenedioxyphenyl)-3-
                 butanamine (MDP-3-OHB)
N-metüül-1-(3,4-dimetoksüfenüül)
-2-propaanamiin          N-methyl-1-(3,4-
                 dimethoxyphenyl)-2-propanamine
N-metüül-1-(3,4-
metüleendioksüfenüül)-2-
butaanamiin (MDP-2-MB,MBDB)    N-methyl-1-(3,4-
                 methylenedioxyphenyl)-2-
                 butanamine (MDP-2-MB,MBDB)
N-metüül-1-(3,4-
metüleendioksüfenüül)-3-
butaanamiin (MDP-2-MB,MBDB)    N-methyl-1-(3,4-
                 methylenedioxyphenyl)-3-
                 butanamine (MDP-2-MB,MBDB)
N,N-dimetüül-1-(3,4-
dimetoksüfenüül)-2-propaanamiin  N,N-dimethyl-1-(3,4-
                 dimethoxyohenyl)-2-
                 propanamine
N,N-dimetüül-1-(3,4-
metüleendioksüfenüül)-2-
butaanamiin (MDP-2-MMB)      N,N-dimethyl-1-(3,4-
                 methylenedioxy-phenyl)-2-
                 butanamine (MDP-2-MMB)
N,N-dimetüül-1-(3,4-
metüleendioksü-fenüül)-3-
butaanamiin (MDP-3-MMB)      N,N-dimethyl-1-(3,4-
                 methylenedioxy-phenyl)-3-
                 butanamine (MDP-3-MMB)
Paraheksüül            3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,
                 6,9-trimethyl-6H-dibenzo
                 [b,d]pyran-1-ol
Parametoksüamfetamiin (PMA)    p-methoxy-alfa-
                 methylphenethylamine
Psilotsiin            3-[2-(dimethylamino)
                 ethyl]indol-4-ol
Psilotsübiin           Psilocybine; 
                 3-[2-(dimethylamino)-
                 ethyl]indol-4-yl
                 dihydrogen phosphate
Rolitsükliin (PHP, PCPY)     Rolicyclidine;
                 1-(1-phenylcyclohexyl)-
                 pyrrolidine
Sekobarbitaal           Secobarbital; 5-allyl-5-
                 (1-methylbutyl)-barbituric
                 acid
STP (DOM)             2,5-dimethoxy-alfa,4-
                 dimethylphenethylamine
Tenamfetamiin (MDA)        Tenamfetamine;
                 alfa-methyl-3,4-
                 (methylenedioxy)phenethylamine
Tenotsüklidiin (TCP)       Tenocyclidine;
                 1-[1-(2-thienyl)-
                 cyclohexyl]piperidine
Tetrahüdrokannabinoolid koos 
vastavate isomeeride ja
derivaatidega (ha¿isi ja 
marihuaana psühhoaktiivsed 
ained)              Tetrahydrocannabinoles 
                 together with isomers and 
                 derivatives
Trimetoksüamfetamiin (TMA)    (+-)-3,4,5-trimethoxy-alfa-
                 methylphenethylamine
Tsipeprool            Zipeprol
Unimaguna ürt, kuprad ja sellest 
kodusel teel valmistatud
produktid             Poppy straw and clandestine
                 products
 
 
                        Lisa 2
                      sotsiaalministri 
                     4. novembri 1997. a. 
                      määrusele nr. 39
 
             II nimekiri
 
   Ained, mida sisaldavaid narkootilisi ravimeid võib
    jaemüügi korras apteekidest elanikele väljastada
     ainult narkootilise ravimi retsepti alusel
 
Alfameprodiin           Alphameprodine
Alfametadool           Alphamethadol
Alfametüülfentanüül        Alpha-methylfentanyl
Alfametüültiofentanüül      Alpha-methylthiofentanyl
Alfaprodiin            Alphaprodine
Alfatsetüülmetadool        Alphacetylmethadol
Alfentanüül            Alfentanil
Allüülprodiin           Allylprodine
Anileridiin            Anileridine
Atsetorfiin            Acetorphine
Atsetüülalfametüülfentanüül    Acetyl-alpha-methylfentanyl
Atsetüülmetadool         Acetylmethadol
Beetaatsetüülmetadool       Betacetylmethadol
Beetahüdroksüfentanüül      Beta-hydroxyfentanyl
Beetahüdroksümetüülfentanüül   Beta-hydroxy-3-methylfentanyl
Beetameprodiin          Betameprodine
Beetametadool           Betamethadol
Beetaprodiin           Betaprodine
Bensetidiin            Benzethidine
Bensüülmorfiin          Benzylmorphine
Besitramiid            Bezitramide
Dekstromoramiid          Dextromoramide
Desomorfiin            Desomorphine
Diampromiid            Diampromide
Dietüültiambuteen         Diethylthiambutene
Difenoksiin            Difenoxin
Difenoksülaat           Diphenoxylate
Dihüdromorfiin          Dihydromorphine
Dimefeptanool           Dimepheptanol
Dimenoksadool           Dimenoxadol
Dimetüültiambuteen        Dimethylthiambutene
Dioksafetüülbutüraat       Dioxaphetyl butyrate
Dipipanoon            Dipipanone
Drotebanool            Drotebanol
Ekoniin ja ekoniini estrid 
ning derivaadid, mida saab 
muuta ekoniiniks ja kokaiiniks  Ecgonine, its esters and 
                 derivatives, which are 
                 convertible to ecgonine and
                 cocaine 
Etokseridiin           Etoxeridine
Etonitaseen            Etonitazene
Etorfiin             Etorphine
Etüülmetüültiambuteen       Ethylmethylthiambutene
Fenadoksoon            Phenadoxone
Fenampromiid           Phenampromide
Fenasotsiin            Phenazocine
Fenomorfaan            Phenomorphan
Fenoperidiin           Phenoperidine
Fentanüül             Fentanyl
Furetidiin            Furethidine
Hüdrokodoon            Hydrocodone
Hüdroksüpetidiin         Hydroxypethidine
Hüdromorfinool          Hydromorphinol
Hüdromorfoon           Hydromorphone
Isometadoon            Isomethadone
Ketobemidoon           Ketobemidone
Klonitaseen            Clonitazene
Kodoksiim             Codoxime
Kokaiin              Cocaine
Levofenatsüülmorfaan       Levophenacylmorphan
Levometorfaan           Levomethorphan
Levomoramiid           Levomoramide
Levorfanool            Levorphanol
Metadoon             Methadone
Metadooni vaheprodukt       Methadone-Intermediate
Metasotsiin            Metazocine
Metopoon             Metopon
Metüüldesorfiin          Methyldesorphine
Metüüldihüdromorfiin       Methyldihydromorphine
Metüülfentanüül          3-methylfentanyl
Metüültiofentanüül        3-methylthiofentanyl
Moramiidi vaheprodukt       Moramide-Intermediate
Morferidiin            Morpheridine
Morfiin              Morphine
Morfiinmetobromiid ja teised 
morfiini viievalentsed
lämmastikuderivaadid       Morphine Methobromide and 
                 other pentavalent nitrogen 
                 morphine derivatives
Morfiin-N-oksiid         Morphine-N-oxide 
MPPP               1-methyl-4-phenyl-4-
                 piperidinol proprionate(ester)
Mürofiin             Myrophine
Nikomorfiin            Nicomorphine
Noratsümetadool          Noracymethadol
Norlevorfanool          Norlevorphanol
Normetadoon            Normethadone
Normorfiin            Normorphine
Norpipanoon            Norpipanone
Oopium              Opium
Oksükodoon            Oxycodone
Oksümorfoon            Oxymorphone
Parafluorfentanüül        Para-fluorofentanyl
PEPAP               1-phenethyl-4-phenyl-4-
                 piperidinol acetate(ester)
Petidiin             Pethidine 
Petidiini vaheprodukt A      Pethidine-Intermediate A
Petidiini vaheprodukt B      Pethidine-Intermediate B
Petidiini vaheprodukt C      Pethidine-Intermediate C
Piminodiin            Piminodine
Piritramiid            Piritramide
Proheptasiin           Proheptazine
Properidiin            Properidine
Ratsemetorfaan          Racemethorphan
Ratsemoramiid           Racemoramide
Ratsemorfaan           Racemorphan
Remifentanüül           Remifentanil
Sufentanüül            Sufentanil
Tebaiin              Thebaine
Tebakoon             Thebacon
Tilidiin             Tilidine
Trimeperidiin           Trimeperidine
 
 
                        Lisa 3
                      sotsiaalministri 
                     4. novembri 1997. a. 
                      määrusele nr. 39
 
             III nimekiri
 
  Ained, mida sisaldavaid narkootilisi ja psühhotroopseid
   ravimeid võib jaemüügi korras apteekidest elanikele
        väljastada ainult retsepti alusel
 
Amobarbitaal           Amobarbital
Atsetüüldihüdrokodeiin      Acetyldihydrocodeine
Buprenorfiin           Buprenorphine
Butaalbitaal           Butalbital
Dekstropropoksüfeen        Dextropropoxyphene
Dihüdrokodeiin          Dihydrocodeine
Etüülmorfiin           Ethylmorphine
Flunitrasepaam          Flunitrazepam
Folkodiin             Pholcodine
Glutetimiid            Glutethimide 
Katiin              Cathine
Kodeiin              Codeine
Nikodikodiin           Nicodicodine
Nikokodiin            Nicocodine
Norkodeiin            Norcodeine
Pentasotsiin           Pentazocine
Pentobarbitaal          Pentobarbital
Propiraam             Propiram
Tramadool             Tramadol
Tsüklobarbitaal          Cyclobarbital
 
 
                       Lisa 4
                     sotsiaalministri 
                     4. novembri 1997. a. 
                      määrusele nr. 39
 
             IV nimekiri
 
    Ained, mida sisaldavaid psühhotroopseid ravimeid
     võib jaemüügi korras apteekidest elanikele
        väljastada ainult retsepti alusel
 
Allobarbitaal           Allobarbital
Alprasolaam            Alprazolam
Amfepramoon            Amfepramone
Aminoreks             Aminorex
Aprobarbitaal           Aprobarbital
Barbitaal             Barbital
Bensfetamiin           Benzfetamine
Bromasepaam            Bromazepam
Butobarbitaal           Butobarbital
Brotisolaam            Brotizolam
Delorasepaam           Delorazepam
Diasepaam             Diazepam
Dikaaliumklorasepaat       Clorazepate dipotassium
Estasolaam            Estazolam
Etakloorvinüül          Ethchlorvynol
Etinamaat             Ethinamate
Etüülamfetamiin          Etilamfetamine
Etüül-loflasepaat         Ethyl loflazepate
Fenasepaam            Phenazepam
Fendimetrasiin          Phendimetrazine
Fenfluramiin           Fenfluramine
Fenkamfamiin           Fencamfamin
Fenobarbitaal           Phenobarbital
Fenproporeks           Fenproporex
Fentermiin            Phentermine
Fludiasepaam           Fludiazepam
Flurasepaam            Flurazepam
Halasepaam            Halazepam
Haloksasolaam           Haloxazolam
Heksapropümaat          Hexapropymate
Heksobarbitaal          Hexobarbital
Heptabarbitaal          Heptabarbital
Kamasepaam            Camazepam
Ketamiin             Ketamine
Ketasolaam            Ketazolam
Klobasaam             Clobazam
Kloksasolaam           Cloxazolam
Klometiasool           Clomethiazole
Klonasepaam            Clonazepam
Kloordiasepoksiid         Chlordiazepoxide
Klorasepaat            Clorazepate
Klotiasepaam           Clotiazepam
Lefetamiin (SPA)         Lefetamine
Loprasolaam            Loprazolam 
Lorasepaam            Lorazepam
Lormetasepaam           Lormetazepam
Masindool             Mazindol
Medasepaam            Medazepam
Mefenoreks            Mefenorex
Meprobamaat            Meprobamate
Mesokarb             Mesocarb
Metoheksitaal           Methohexital
Metüülfenobarbitaal        Methylphenobarbital
Metüülprüloon           Methylprylon
Midasolaam            Midazolam
Naatriumoksübutüraat       Sodium oxybate
Nimetasepaam           Nimetazepam
Nitrasepaam            Nitrazepam
Nordasepaam            Nordazepam
Oksasepaam            Oxazepam
Oksasolaam            Oxazolam
Pemoliin             Pemoline
Pinasepaam            Pinazepam
Pipradrool            Pipradrol
Prasepaam             Prazepam
Propüülheksedriin         Propylhexedrine
Pürovaleroon           Pyrovalerone
Sekbutabarbitaal         Secbutabarbital
TAREN ravimpreparaat, mis
sisaldab aprofeeni, tsüklodooli,
klorosiili, karbakoliini
Temasepaam            Temazepam
Tetrasepaam            Tetrazepam
Tiopentaal            Thiopentaal
Triasolaam            Triazolam
Vinbarbitaal           Vinbarbital
Vinüülbitaal           Vinylbital
 
 
                       Lisa 5
                     sotsiaalministri 
                    4. novembri 1997. a. 
                     määrusele nr. 39
 
      Eriarvestusele kuuluvad ained ja ravimid
 
   1. II nimekirjas loetletud ained ja neid sisaldavad
narkootilised ravimid.
 
   2. Järgmised III nimekirjas loetletud ained ja neid
sisaldavad narkootilised ravimid:
   - etüülmorfiin ja selle soolad puhta ainena;
   - kodeiin ja selle soolad puhta ainena.
 
   3. Puhta ainena:
   - arseenishappe anhüdriid;
   - elavhõbedijodiid, elavhõbedikloriid,
elavhõbeoksütsüaniid, elavhõbetsüaniid;
   - strühniin.
 
 
                       Lisa 6
                     sotsiaalministri 
                    4. novembri 1997. a.
                     määrusele nr. 39
 
      Ravimid, mille väljastamisele kehtivad
           koguselised piirangud
 
   Järgnevaid ravimeid ei või apteegist ühe retsepti alusel
väljastada rohkem kui kehtestatud piirkoguse ulatuses:
 
Adrenomimeetilised psühhostimulaatorid      50 tabletti
Amobarbitaal                   10 tabletti
Fenobarbitaal*                  50 tabletti
                         10 ampulli
Teised barbituraate sisaldavad retseptiravimid  50 tabletti
Bensodiasepiinid                 50 tabletti
                         20 ampulli
                         10 suposiiti
Dihüdrokodeiin                  4 g
Efedriin                     1 g
Etüülmorfiin (dioniin)              1 g
Ketobemidoon                   3 g
Kodeiin ainsa toimeainena             1,0 g
Kokaiin                      0,1 g
Metadoon                     1,0 g
Morfiin               tabletid   3,0 g
                  süstid    1 g
                  suposiidid  1 g
Omnopoon                     2,0 g
Pentasotsiin                   2,0 g
Petidiin                     4,0 g
Piritramiid                    1,0 g
Tramadool                     3,0 g
Trimeperidiin (Promedool)             2,0 g 
 
   * Erandina võib fenobarbitaali epilepsiahaigetele välja
kirjutada ja väljastada kuni kahekuulise ravi jaoks.
 
 
 
                       Lisa 7
                     sotsiaalministri
                     4. novembri 1997. a.
                      määrusele nr. 39
 
          Lähteainete nimekirjad
 
             I nimekiri
 
 Ained, millest lähtutakse narkootiliste ja psühhotroopsete
            ainete sünteesil
 
N-atsetüülantraniilhape      N-Acetylanthranilic acid
Efedriin             Ephedrine
Ergometriin            Ergometrine
Ergotamiin            Ergotamine
Isosafrool            Isosafrole
Lüsergiinhape           Lysergic acid
3,4-metüleendioksüfenüül
-2-propanoon           3,4-methylenedioxyphenyl
                 -2-propanone
1-fenüül-2-propanoon       1-Phenyl-2-propanone
Piperonaal            Piperonal
Pseudoefedriin          Pseudoephedrine
Safrool              Safrole
 
             II nimekiri
 
  Reaktiivid, mis võivad leida kasutust narkootiliste ja
       psühhotroopsete ainete valmistamisel
 
Äädikhappe anhüdriid       Acetic anhydride
Atsetoon             Acetone
Antraniilhape           Anthranilic acid
Etüüleeter            Ethyl ether
Soolhape             Hydrochloric acid
Metüületüülketoon         Methyl ethyl ketone
Fenüüläädikhape          Phenylacetic acid
Piperidiin            Piperidine
Kaaliumpermanganaat        Potassium permanganate
Väävelhape            Sulphuric acid
Tolueen              Toluene