Teksti suurus:

Rafael Amose kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT III, 30.04.2012, 10

Rafael Amose kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 26.04.2012 nr 79

Kaebuse asjaolud

Pärast 2009. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi kinnitas Saue Linnavolikogu 19. novembril 2009. a otsusega nr 7 Rafael Amose Saue Linnavalitsuse liikmeks. Saue Linna Valimiskomisjon peatas 20. novembri 2009. a otsusega nr 10 Rafael Amose volikogu liikme volitused. Ühtlasi oli Rafael Amos nimetatud abilinnapeaks Saue linnapea käskkirjaga 7. novembril 2005. a ning kaebaja jätkas teenistust abilinnapeana ka pärast 2009. a valimisi.

26. märtsil 2012. a vabastas Saue linnapea käskkirjaga nr 6 Rafael Amose abilinnapea ametikohalt ning Saue Linnavolikogu avaldas 27. märtsi 2012. a otsusega nr 123 talle kui linnavalitsuse liikmele umbusaldust. Seejärel esitas kaebaja 30. märtsil 2012. a Saue Linna Valimiskomisjonile avalduse tema volikogu liikme volituste taastamiseks.

Saue Linna Valimiskomisjoni 10. aprilli 2012. a otsuse nr 18 kohaselt keeldus linna valimiskomisjon Rafael Amose volikogu liikmete volituste taastamisest (eriarvamusele jäi valimiskomisjoni esimees Jekaterina Tikerpuu). Valimiskomisjon leidis, et kuna Rafael Amos on alates 7. novembrist 2005. a linnapea käskkirjaga vormistatud ametisse määramata tähtajaga abilinnapea ametikohale ning on ametnikuna tööl olnud kuni 26. märtsini 2012, on tema volitused volikogu liikmena lõppenud KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel.  Volikogu liikme volituste taastamine oleks võimalik juhul, kui linnavalitsuse liikme oleks nimetanud ametisse volikogu vastavalt KOKS § 22 lõike 1 punktile 17 ning määranud talle ka töötasu vastavalt Saue linna põhimääruse § 45 lõikele 4.

 

Menetluse senine käik

13. aprillil 2012. a esitas Rafael Amos kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile, milles palus tühistada Saue Linna Valimiskomisjoni 10. aprilli 2012. a otsus nr 18 ning kohustada linna valimiskomisjoni tegema otsuse tema volikogu liikme volituste taastamiseks. Kaebaja leidis, et Saue Linna Valimiskomisjoni vaidlustatud otsus on ebaseaduslik ning rikub tema õigusi, kuna selles jäetakse tähelepanuta  asjaolu, et teda oli 26. märtsil 2012. a, s.t enne umbusalduse avaldamist abilinnapea ametikohalt vabastatud. Samuti tuleneb Riigikohtu 20. märtsi 2012. a otsusest nr 3-4-1-5-12, et valla- või linnavalitsuse liikmeks kinnitatud volikogu liikme volitused peatuvad hoolimata ametinimetusest või ametiülesannetest. Seega ei oma asjas tähendust see, et kaebaja oli abilinnapea kohale teenistusse nimetatud linnapea käskkirjaga ning see asjaolu ei saanud kaasa tuua tema volikogu liikme volituste lõppemist.

Harju Maakonna Valimiskomisjon jättis Rafael Amose kaebuse 18. aprilli 2012. a otsusega nr 3 rahuldamata (eriarvamusele jäi valimiskomisjoni liige Kristjan Kenapea). Harju Maakonna Valimiskomisjon leidis, et Rafael Amos oli ajavahemikul 07.11.2005-26.03.2012 teenistuses Saue abilinnapeana ning oli seega Saue linnaametnik. ATS § 20 lõike 1 kohaselt saab ametiisiku ametisse nimetada vaid ametiasutuse juht, kelleks on Saue Linnavalitsuses linnapea. Riigikohtu lahendi nr 3-4-1-5-12 punktist 16 johtub, et KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 rakendumisel on määrava tähendusega asjaolu, kas abilinnapea ametikohale nimetatakse isik volikogu poolt või ametiasutuse juhi poolt. Kuivõrd Rafael Amos nimetati Saue linnaametnikuks (abilinnapeaks) linnapea käskkirjaga ning volikogu on ta alles seejärel (juba linnaametnikuna) nimetanud linnavalitsuse liikmeks, leiab maakonna valimiskomisjon, et Rafael Amose puhul kuulub kohaldamisele KOKS § 18 lõike 1 punkt 6, mitte § 19 lõike 2 punkt 1.

Harju Maakonna Valimiskomisjon leidis, et 18. oktoobril 2009. a toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste järgselt oli Rafael Amosel kui Saue linnaametnikul õigus teha otsustus, kas jätkata teenistust abilinnapeana linnaametniku ametikohal või asuda volikogu liikmeks. Nähtub, et ta otsustas jätkata teenistust linnaametnikuna. Seega tulnuks Saue Linna Valimiskomisjonil tulenevalt Rafael Amose otsustusest teenistussuhet jätkata teha ka otsus tema volikogu liikme volituste lõppemise kohta KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel. Saue Linna Valimiskomisjon otsustas aga 20. novembri 2009. a otsusega nr 10 Rafael Amose volikogu liikme volitused peatada KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 alusel. Kui selgub, et kohaliku omavalitsuse ametnik valiti volikogu liikmeks, tuleb tal teha otsustus, kas jätkata ametnikuna või asuda volikogu liikme ülesandeid täitma. Saue Linna Valimiskomisjon on pärast valimisi jätnud Rafael Amose tahteavalduse teenistussuhte jätkamiseks välja selgitamata, vaid on peatanud tema volikogu liikme volitused seetõttu, et ta oli linnavalitsuse liige.

Lisaks tegi Harju Maakonna Valimiskomisjon Saue Linna Valimiskomisjonile ettekirjutuse vaadata üle kõik 18. oktoobril 2009. a toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise järgselt volikogu liikmete volituste peatamise või lõpetamisega seonduvalt tehtud otsustused ning viia need vajadusel kooskõlla kehtivate õigusaktidega.

 

Kaebuse sisu

20. aprillil 2012. a esitas Rafael Amos kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles taotles Harju Maakonna Valimiskomisjoni 18. aprilli 2012. a otsuse nr 3 tühistamist. Kaebaja leiab, et kuivõrd ta oli 2009. a oktoobris valitud volikogu liikmete registreerimise ajal nii linnaametnik kui ka linnavalitsuse liige, siis pidi KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 ja § 19 lõike 2 punkti 1 mõtte ning Riigikohtu seisukoha kohaselt tema kui volikogu liikme volituste üle otsustamisel prevaleerima linnavalitsuse liikme staatus, mistõttu tegi linna valimiskomisjon ka tema volikogu liikme volitusi peatades õiguspärase otsuse. Kaebaja leiab, et tema teenistussuhe linnaga lõppes enne linnavalitsuse liikme staatuse lõppemist, seega ei ole pärast tema ametisse nimetamist 7. novembril 2005. a olnud niisugust ajahetke, kus ta oleks olnud linna teenistuses, kuid samal ajal mitte linnavalitsuse liige.

 

Harju Maakonna Valimiskomisjoni selgitus

Harju Maakonna Valimiskomisjon jääb 23. aprilli 2012. a selgituses oma 18. aprilli 2012. a otsuses nr 3 toodud seisukohtade juurde.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Kaebaja on käesolevas asjas huvitatud isikuks, vaidlustatud otsustest sõltub tema volikogu liikme volituste olemasolu.

2. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub Harju Maakonna Valimiskomisjoni seisukohaga, mille kohaselt oli Rafael Amos 07.11.2005-26.03.2012 teenistuses Saue abilinnapeana ning oli Saue linnaametnik nii ATS kui KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 mõttes. Samuti pole vaidlust selles, et kaebaja oli volikogu otsusega 19. novembril 2009. a kinnitatud Saue linnavalitsuse liikmeks, misjärel linna valimiskomisjon 20. oktoobril 2009. a tema volikogu liikme volitused peatas. Vaidlus on selles, et kas tema töötamine abilinnapeana peaks kaasa tooma tema volikogu liikme volituste lõppemise.

3. Saue linna põhimääruse § 42 lõikest 1 nähtub, et abilinnapea asendab linnapead kõigi tema õiguste ja kohustustega (vt ka 2009. a kehtinud põhimääruse § 45 p 5 (KO 2009, 136, 1832), mille kohaselt linnapead tema äraolekul asendab abilinnapea või linnapea käskkirjaga määratud üks linnavalitsuse liikmetest). Linnapea on ametisse kinnitatud volikogu poolt ning linnapea ei saa nimetada tema linna põhimäärusega sätestatud ülesandeid täitma isikut, kes pole volikogu poolt linnavalitsuse liikmeks kinnitatud. Vastasel korral läheks see vastuollu KOKS § 22 lõike 1 punktis 17 sätestatuga, mille kohaselt linnavalitsuse liikmete kinnitamine on volikogu ainupädevuses. Seega on abilinnapea näol sisuliselt tegemist linnavalitsuse liikmega ning siinkohal on küsitav, kas abilinnapea nimetamine linnapea poolt on kooskõlas KOKS § 22 lõike 1 punktis 17 sätestatuga.

4. Vabariigi Valimiskomisjon ei nõustu Harju Maakonna Valimiskomisjoni seisukohaga, mille kohaselt oleks Rafael Amos pärast 18. oktoobri 2009. a valimisi pidanud võtma ametnikuna vastu otsustuse oma volikogu liikmeks asumise kohta või ametnikuna jätkamise kohta.

5. Kui isik osutub valituks volikokku ning on samaaegselt kohaliku omavalitsuse ametnik, peab ta tõepoolest enne volikogu esimest istungit võtma vastu otsustuse selle kohta, kas ta soovib volikogu töös osaleda või soovib jätkata ametnikuna, mis toob kaasa tema volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 kohaselt. Kui aga volikokku valitud isik on ka ametnik, ent samaaegselt ka volikogu eelmise koosseisu poolt kinnitatud valla- või linnavalitsuse liige, rakendub KOKS § 19 lõikes 3 sätestatud erikord, mille kohaselt tema volikogu liikme volitused ei peatu ning tal on õigus volikogu töös osaleda kuni linnavalitsuse uue koosseisu kinnitamiseni.

6. Nii enne kui pärast valimisi oli Rafael Amos nii abilinnapea kui ka Saue Linnavalitsuse liige. KOKS § 19 lõike 3 kohaselt oli Rafael Amosel õigus volikogu eelmise koosseisu poolt ametisse nimetatud linnavalitsuse liikmena osaleda volikogu istungitel kuni tema nimetamiseni volikogu uue koosseisu poolt linnavalitsuse liikmeks, misjärel tema volitused KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 kohaselt Saue Linna Valimiskomisjoni 20. novembri 2009. a otsusega nr 10 peatati. Seetõttu ei saanud tema eelnev ametnikuna tegutsemine mõjutada tema volikogu liikme volituste lõppemist. Siinkohal on ka Riigikohus leidnud 21. novembri 2002. a otsuses nr 3-4-1-18-02, et linnavolikokku valitud isiku liikmestaatust ei saa lõpetada ennetähtaegselt KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel, kui  isik on linnaametnik ja ühtlasi ka linnavalitsuse liige.

7. Seega oli Rafael Amose puhul tegemist linnavalitsuse liikmega, kelle puhul tuleb kohaldada § KOKS 19 lõike 2 punkti 1 ja asjaolu, et ta oli samaaegselt linnaametnik, ei too kaasa tema volikogu liikme volituste lõppemist.

8. Ülaltoodust tulenevalt tuleb Harju Maakonna Valimiskomisjoni 18. aprilli 2012. a otsus nr 3 tühistada. Harju Maakonna Valimiskomisjon on kaebuse läbivaatamisega samaaegselt teostanud järelevalvet Saue Linna Valimiskomisjoni otsuste üle ning teinud Saue Linna Valimiskomisjonile ettekirjutuse (Harju Maakonna Valimiskomisjoni otsuse resolutsiooni p 2). Kuna järelevalve põhistus on sisult sama, mis Rafael Amose kaebuse rahuldamata jätmise põhistus, puudub ettekirjutuse tegemiseks vajadus ning maakonna valimiskomisjoni otsus tuleb ka selles osas tühistada.

9. Kaebaja on taotlenud ainult Harju Maakonna Valimiskomisjoni 18. aprilli 2012. a otsuse nr 3 tühistamist. Kuna Saue Linna Valimiskomisjon oleks pidanud Rafael Amose volikogu liikme volitused pärast seda, kui volikogu oli talle kui linnavalitsuse liikmele umbusaldust avaldanud, taastama, tuleb Saue Linna Valimiskomisjoni 10. aprilli 2012. a otsus nr 18 tühistada ning Saue Linna Valimiskomisjonil tuleb teha uus otsus.

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 17 lõike 2 punktist 3, § 65 lõike 5 punktist 2 ja § 65 lõike 6 punktist 2 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Rafael Amose kaebus rahuldada.

2. Tühistada Harju Maakonna Valimiskomisjoni 18. aprilli 2012. a otsus nr 3 „Rafael Amose kaebuse läbivaatamine ja järelevalve teostamine“.

3. Tühistada Saue Linna Valimiskomisjoni 10. aprilli 2012. a otsus nr 18 „Volikogu liikmete volituste taastamisest keeldumine“ ning teha Saue Linna Valimiskomisjonile ettekirjutus teha uus otsus.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.Heiki Sibul
Esimees

/otsingu_soovitused.json