Teksti suurus:

Kairi Uuki kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.05.2014
Avaldamismärge:RT III, 30.05.2014, 1

Kairi Uuki kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 28.05.2014 nr 50

Kaebuse asjaolud ja menetluse käik

Viimsi Valla Valimiskomisjon kogunes 06. mail 2014, et peatada volikogu liikme Haldo Oravase volitused ning määrata tema asemele asendusliige. Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit nimekirjas kandideerinud ja Viimsi Valla Valimiskomisjoni 01. novembri 2013 otsusega nr 16 volikogu asendusliikmeks registreeritud isikutest teatas Kairi Uuk, et ta soovib jätkata ametnikuna. Sellest lähtudes tegi valla valimiskomisjon 06. mail 2014 otsuse nr 28, millega peatas Haldo Oravase volitused ning määras volikogu liikmeks asendusliikmete nimekirjas järgmisel kohal oleva Urmas Arumäe. Urmas Arumäe esitas samal päeval avalduse oma volikogu liikme volituste peatamiseks ning Viimsi Valla Valimiskomisjon peatas oma 07. mai 2014 otsusega nr 29 Urmas Arumäe volitused ning määras volikogu liikmeks Ardi Pauli.

08. mail 2014 teavitas Kairi Uuk Viimsi Valla Valimiskomisjoni oma soovist siiski volikogu töös osaleda ning 09. mail 2014 esitas ta Harju Maakonna Valimiskomisjonile kaebuse, milles taotles Viimsi Valla Valimiskomisjoni otsuste nr 28 ja 29 tühistamist ning valla valimiskomisjonile ettekirjutuse tegemist tema volikogu liikmeks määramise kohta.

13. mail 2014 tegi Harju Maakonna Valimiskomisjon otsuse nr 2, millega tühistas Viimsi Valla Valimiskomisjoni otsused nr 28 ja 29 ning tegi valla valimiskomisjonile ettekirjutuse teha otsus, millega nimetada Kairi Uuk Viimsi Vallavolikogu asendusliikmeks.

Maakonna valimiskomisjoni otsuse alusel tegi Viimsi Valla Valimiskomisjon 13. mail 2014 otsused nr 30 ja 31, millest esimesega taastas Kairi Uuki volitused asendusliikmete nimekirjas ning teisega peatas Haldo Oravase volikogu liikme volitused ning määras volikogu liikmeks asendusliikme Kairi Uuki (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit).

Hiljem samal kuupäeval toimus Viimsi vallavolikogu istung, kus osales ka Kairi Uuk. Istungil avaldati umbusaldust mitmetele isikutele, sealhulgas volikogu aseesimehele Märt Vooglaiule. Uueks vallavanemaks valiti Jan Trei.

13. mail 2014, pärast volikogu istungit tegi Viimsi Valla Valimiskomisjon otsuse nr 32, millega määras seoses Jan Trei valimisega vallavanemaks volikogu liikmeks asendusliikmete nimekirjas olnud Urmas Arumäe.

16. mail 2014 esitas Urmas Arumäe kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile, milles taotles Viimsi Valla Valimiskomisjoni 13. mai otsuse nr 31 tühistamist ning palus teha Viimsi Valla Valimiskomisjonile ettekirjutuse otsuse tegemiseks, millega määratakse Haldo Oravase volituste peatamise tõttu volikogu liikmeks Urmas Arumäe. Kaebaja leidis, et vaidlustatav otsus rikub tema õigusi, sest kui Kairi Uuki asemel oleks volikogu liikmeks nimetatud teda, oleks ta saanud osaleda juba volikogu 13. mai 2014 istungil ning Haldo Oravase volituste peatamise tõttu volikokku määratuna oleks tema positsioon asendusliikmena parem kui Jan Trei asemel viimati määratuna. Kaebaja leidis, et Kairi Uuk oli 13. mail 2014 vallaametnik, teda ei olnud teenistusest vabastatud ning see ei oleks ka võimalik olnud, kuna ATS § 89 lõike 5 kohaselt oleks tema teenistussuhe saanud kõige varem lõppeda 14. mail 2014. Kuna Kairi Uuk oli 13. mail 2014 veel ametnik, ei olnud tal võimalik 13. mai 2014 volikogu istungist osa võtta ning kui esimene asendusliige ei saa volikogu töös osaleda, saab volikogu liikmeks järgmine asendusliige. Seega oleks volikogu liikmeks pidanud määrama Urmas Arumäe ning Viimsi Valla Valimiskomisjoni otsus nr 31 kuulub tühistamisele. Samuti peaks Kairi Uuk kaotama oma koha asendusliikmete nimekirjas, kuna tal ei ole võimalik volikogu töös osaleda KOKS § 18 lõike 1 punktis 6 toodud põhjusel.

Samasisulise kaebuse esitas 16. mail 2014 Harju Maakonna Valimiskomisjonile Märt Vooglaid. Oma kaebeõigust põhjendas ta sellega, et Kairi Uuki mitteõiguspärase volikogu liikmeks nimetamise tõttu avaldati talle umbusaldust, kuna Kairi Uuki hääl mõjutas otsustavalt volikogu istungil vastu võetud otsust.

Harju Maakonna Valimiskomisjon tegi 20. mail 2014 otsused nr 3 ja 4. Mõlema otsusega tühistas Harju Maakonna Valimiskomisjon Viimsi Valla Valimiskomisjoni otsuse nr 31. Maakonna valimiskomisjon leidis, et kuna kõige varem oleks Kairi Uuki saanud volikogu liikmeks määrata 14. mail 2014, oleks pidanud tema asemel määrama volikogu liikmeks asendusliikmete nimekirjast järgmise isiku, samuti kaotas Kairi Uuk oma koha asendusliikmete nimekirjas, kuna ta ei saanud osaleda volikogu töös KOKS § 18 lõike 1 punktis 6 toodud põhjusel.


Kaebuse sisu

Kairi Uuk esitas 23. mail 2014 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, milles taotleb Harju Maakonna Valimiskomisjoni otsuste nr 3 ja 4 kehtetuks tunnistamist. Oma kaebuses leiab Kairi Uuk, et Harju Maakonna Valimiskomisjoni otsus on õigusvastane, kuna Urmas Arumäel puudus kaebeõigus, otsus nr 3 on vastuolus kehtiva õigusega ning Harju Maakonna Valimiskomisjoni käitumine on vastuoluline ning seetõttu vastuolus halduse hea tavaga.

Urmas Arumäe on kaebust esitades esitanud valeandmeid, tegelikult ei olnud ta sel ajahetkel volikogu liige. Urmas Arumäel ei oleks nii või teisiti olnud võimalik olla määratud volikogusse, kuna ta oli 06. mail 2014 esitanud avalduse volikogu liikme volituste peatamiseks, mida ta ei ole tagasi võtnud ega esitanud ka avaldust oma volituste taastamiseks.

Maakonna valimiskomisjon on ebaõigesti kohaldanud KOKS § 18 lg 1 punkti 6. Ametnikuks olemine ei võta asendusliikmelt õigust olla asendusliikmete nimekirjas. Kohaliku omavalitsuse ametnikul on õigus otsustada, kas minna volikokku või mitte. Kairi Uuk on väljendanud soovi minna volikokku. ATS § 89 lõige 5 ei kohaldu asendusliikme määramise korral. Kohaldada tuleb KOKS § 20 lõiget 2, mis ütleb, et asendusliikme volitused algavad valla või linna valimiskomisjoni otsuse jõustumise hetkest. Seega algasid Kairi Uuki volitused alates 13. maist 2014. Tema teenistussuhe vallaga lõppes valimiskomisjoni otsuse tegemisest automaatselt. Volikogu liikme volituste ja õiguste realiseerimine ei saa sõltuda kohaliku omavalitsuse üksuse juhi tegevusest või tegevusetusest. Kairi Uuki teenistussuhet ei lõpetatud, sest vallavanem varjas end ning abivallavanemad keeldusid teenistusest vabastamise käskkirjale alla kirjutamast. Vabariigi Valimiskomisjoni koosolekul täpsustas Kairi Uuk oma seisukohta ning leidis, et antud juhul oleks pidanud lähtuma ATS § 89 lõikes 3 toodud põhimõttest ning tema teenistussuhte viimane päev oleks pidanud olema volikogu liikmeks nimetamisele eelnev päev.

Märt Vooglaiul puudus kaebeõigus KOVVS § 64 lõike 1 alusel. Kuna Harju Maakonna Valimiskomisjon tugines 20. mai 2014 otsuse nr 4 tegemisel samadele põhjendustele, mis otsuse nr 3 puhul, tuleb ka otsus nr 4 tühistada.


Harju Maakonna Valimiskomisjoni selgitus

Harju Maakonna Valimiskomisjon jääb oma seisukohtade juurde.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Esmalt piiritleb Vabariigi Valimiskomisjon vaadeldavad küsimused. Kuna ükski isik ei ole tähtaegselt vaidlustanud samas asjas varasemalt tehtud Harju Maakonna Valimiskomisjoni 13. mai 2014 otsust nr 2, millega tühistati Viimsi Valla Valimiskomisjoni otsused nr 28 ja 29, lähtub Vabariigi Valimiskomisjon sellest, et Harju Maakonna valimiskomisjoni otsus nr 2 on kehtiv. Seetõttu jätab Vabariigi Valimiskomisjon Kairi Uuki kaebuse lahendamisel kõrvale küsimuse Harju Maakonna Valimiskomisjoni otsuse nr 2 võimalikust õigusvastasusest kui praeguses vaidluses asjasse mittepuutuva.

2. Teiseks märgib Vabariigi Valimiskomisjon, et ehkki Harju Maakonna Valimiskomisjoni 20. mai 2014 otsuste nr 3 ja 4 resolutsioonides viidatakse Viimsi Valla Valimiskomisjoni 20. mai 2014 otsusele nr 31, on hoolimata valest kuupäevast üheselt arusaadav, et Harju Maakonna Valimiskomisjon tühistab Viimsi Valla Valimiskomisjoni 13. mai 2014 otsuse nr 31.

3. Komisjon nõustub kaebajaga selles osas, et Märt Vooglaiul puudus kaebeõigus Viimsi Valla Valimiskomisjoni 13. mai 2014 otsuse nr  31 vaidlustamiseks KOVVS § 64 lõike 1 alusel. Tema õigus olla volikogu liige ei sõltu Kairi Uuki määramisest volikokku. Riigikohus on mitmel korral öelnud, et kellegi volikogu liikmeks nimetamine ei puuduta sama volikogu teiste liikmete õigusi (vt nt Riigikohtu lahendeid nr 3-4-1-35-05, 3-4-1-5-06). Volikogu liikmel ei ole võimalik talle umbusalduse avaldamist vaidlustada valimiskaebemenetluse korras. Sellest tulenevalt leiab Vabariigi Valimiskomisjon, et kuna Märt Vooglaiul puudus kaebeõigus, oleks Harju Maakonna Valimiskomisjon pidanud tema kaebuse jätma läbi vaatamata.

4. Urmas Arumäe kaebeõiguse osas leiab Vabariigi Valimiskomisjon, et hoolimata sellest, et ta oli oma 16. mai 2014 kaebuse esitamise hetkeks Viimsi Valla Valimiskomisjoni 13. mai 2014 otsusega nr 32 juba volikogu liikmeks määratud, oli kaebeõigus tal siiski olemas. Kui Kairi Uuki volikogu liikmeks määramise otsus oleks olnud õigusvastane, oleks Haldo Oravase volituste peatamisel asendusliikmete nimekirjast järgmisena määratud volikogu liikmeks Urmas Arumäe. Seeläbi oleks paranenud tema positsioon volikogu liikmena, kuna tema ei oleks olnud viimasena määratud asendusliige (pärast Haldo Oravase asemel määratud asendusliiget määrati Jan Trei asendusliige). Kuna KOKS § 201 lõike 2 kohaselt lõpevad volikogu liikme volituste taastumisel viimasena määratud samas erakonnas või valimisliidus kandideerinud asendusliikme volitused, mõjutab Viimsi Valla Valimiskomisjoni 13. mai 2014 otsus nr 31 Urmas Arumäe õigusi.

5. Urmas Arumäe 06. mai 2014 avaldus volituste peatamiseks on kaotanud oma õigusliku tähenduse seoses Viimsi Valla Valimiskomisjoni otsuste nr 28 ja 29 tühistamisega. Volitusi saab peatada vaid volikogu liige. Kuna Urmas Arumäe 06. mai 2014 volikogu liikmeks määramise otsus nr 28 tühistati, ei olnud ta 06. mail 2014 volikogu liige ega saanud oma volitusi peatada. Seega tuleb jätta Urmas Arumäe 06. mai 2014 avaldus volituste peatamiseks tähelepanuta ning see ei mõjutanud tema kaebeõigust Viimsi Valla Valimiskomisjoni otsuse nr 31 osas.

6. Eeltoodust tulenevalt käib käesolev vaidlus selle üle, kas Kairi Uuki kui asendusliikmete nimekirjas olnud kohaliku omavalitsuse ametniku määramine Haldo Oravase asendusliikmeks Viimsi Valla Valimiskomisjoni 13. mai 2014 otsusega nr 31 oli õiguspärane.

7. Vabariigi Valimiskomisjon ei nõustu Harju Maakonna Valimiskomisjoni otsuse sisuliste põhjendustega. KOKS (§ 18 lõige 1 punkt 6) välistab samal volikokku kuulumise ning töötamise sama valla või linna kohaliku omavalitsuse ametnikuna. Samas ei tulene KOKS-st, et ametnikul oleks keelatud olla asendusliikmete nimekirjas või otsustada võimaluse avanemisel volikokku minna.

8. Kui asendusliikmete nimekirjas olev sama valla või linna kohaliku omavalitsuse ametnik avaldab võimaluse avanemisel soovi minna volikokku, tuleb valla või linna valimiskomisjonil teha otsus tema volikogu liikmeks määramise kohta. Valimiskomisjonil on õigus KOKS § 20 lõikes 4 nimetatud asendusliikme määramise otsus teha viie tööpäeva jooksul otsuse aluseks oleva dokumendi kättesaamisest. Kui asendusliikmete nimekirjas oleva isiku tahe volikokku minna on välja selgitatud, on igal ajal selle ajaperioodi jooksul tehtud asendusliikme volikogu liikmeks määramise otsus õiguspärane. Vastavalt KOVVS § 20 lõikele 2 jõustub valla ja linna valimiskomisjoni otsus allakirjutamisega ning tulenevalt KOKS § 20 lõikest 3 algavad asendusliikme volitused volikogu liikmena valla või linna valimiskomisjoni jõustumise hetkest.

9. Kehtivaid seadusi vaadates ei ole üheselt selge, kuidas toimub ametnikust asendusliikme teenistussuhte lõpetamine. Vabariigi Valimiskomisjon leiab, et siinkohal tuleb laiendavalt tõlgendada ATS § 89 lõiget 5. Ehkki sõnastusest lähtudes puudutab see säte valimistejärgset perioodi, tuleb teistsuguse regulatsiooni puudumisel seda kohaldada ka juhtudele, kus asendusliikmete nimekirjas olev kohaliku omavalitsuse ametnik avaldab soovi osaleda volikogu töös. Vabariigi Valimiskomisjon leiab, et pärast volikogu töös osalemise soovist teavitamist lõpeb ametniku teenistussuhe automaatselt. Selline käsitlus välistab lisaks ka olukorra, kus isiku võimalus oma mandaati realiseerima asuda on seatud sõltuvusse sellest, kas ja kuidas nõustutakse tema teenistussuhet lõpetama.

10. Vabariigi Valimiskomisjon möönab, et sel juhul ei ole välistatud olukord, kus lühiajaliselt kuulub isik nii volikokku kui ka on nimetatud valla või linna kohaliku omavalitsuse ametnikuks. Kaaludes erinevaid väärtusi, leiab Vabariigi Valimiskomisjon, et isiku õigus asuda täitma volikogu liikme ülesandeid, volikogu töövõime ja volikogu koosseisu terviklikkus kaaluvad üles funktsioonide lahususe (volikogu mandaat ning ametnikuks olemine) põhimõttest lühiajalise kõrvalekaldumise. Sellist lähenemist toetab ka kehtiva õiguse analüüs, mis näitab, et seadusandja on lubanud teatavatel juhtudel funktsioonide lahususe põhimõttest kõrvale kalduda. Näiteks on selline olukord võimalik pärast valimisi, kuna KOVVS § 68 kohaselt volikogu liikmed esmalt registreeritakse ning sellele järgnevast päevast loetakse nii valimistulemused väljakuulutatuks kui ka algavad volikogu liikmete volitused, kuid volikogu liikme ametiga ühitamatus ametis olevatel isikutel on seejärel veel viis päeva aega otsustada, kas jätkata senises ametis ja loobuda mandaadist. Samuti kehtib sellest põhimõttest erand volikogu uude koosseisu valitud vallavanema, linnapea ja kinnitatud või ametisse nimetatud valitsuse liikme suhtes (KOKS § 19 lg 3), kes jätkavad oma tegevust kuni volikogu poolt uue valitsuse kinnitamiseni. Seetõttu leiab Vabariigi Valimiskomisjon, et on aktsepteeritav funktsioonide lahususe põhimõttest lühiajaline kõrvalekaldumine ka asendusliikme määramise korral.

11. Ülaltoodust tulenevalt tuleb Kairi Uuki kaebus rahuldada.


Lähtudes KOVVS § 65 lõike 5 punktist 2 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Rahuldada Kairi Uuki kaebus ja tühistada Harju Maakonna Valimiskomisjoni 20. mai 2014 otsused nr 3 ja 4.


Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json