Teksti suurus:

Enn Siska kaebuse läbivaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.09.2017
Avaldamismärge:RT III, 30.09.2017, 2

Enn Siska kaebuse läbivaatamata jätmine

Vastu võetud 28.09.2017 nr 33

Kaebuse asjaolud

25.09.2017 esitas Enn Siska Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, mille kohaselt ei vasta Väike-Maarja vallasekretär seaduses sätestatud nõuetele, mistõttu puudub tal õigus selles ametis töötada. Seetõttu vaidlustab kaebaja ka Lääne-Viru maavanema 13.07.2017 korraldust nr 1-1/17-434 Rakke valla liitumisel Väike-Maarja vallaga tekkiva uue haldusüksuse Väike-Maarja valla valimiskomisjoni moodustamise kohta. Kaebaja taotleb nimetatud korralduse viivitamatut tühiseks tunnistamist ning hinnangu andmist vallasekretäri kui valla valimiskomisjoni esimehe valimiste läbiviimise pädevuse kohta ning vastavate menetlustoimingute läbiviimist. Lisaks esitas Enn Siska oma kaebuses selgitustaotlusena mõistetavaid küsimusi.

31.08.2017 esitas Enn Siska Vabariigi Valimiskomisjonile samadel asjaoludel ning samade taotlustega kaebuse. Vabariigi Valimiskomisjon jättis selle oma 06.09.2017 otsusega nr 30 läbi vaatamata.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. KOVVS § 661 kohaselt saab huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras kaebuse Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates.

2. Vabariigi Valimiskomisjon tegi 06.09.2017 otsuse Enn Siska kaebuse osas, mis oli esitatud Väike-Maarja vallasekretäri ametisse nimetamise ja Väike-Maarja Valla Valimiskomisjoni moodustamise peale. Otsus edastati Enn Siskale 06.09.2017 ning see avaldati Riigi Teatajas 08.09.2017 (RT III, 08.09.2017, 1). Seega on nimetatud otsuse vaidlustamise tähtaeg möödunud.

3. Enn Siska ei ole oma 25.09.2017 Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebuses näidanud ära uusi asjaolusid, mis võiksid tingida samas küsimuses esitatud kaebuse teistkordset läbivaatamist. KOVVS mõttega ei ole kooskõlas samadel asjaoludel esitatud kaebuse teistkordne läbivaatamine, kuna see muudaks sisutuks seaduses Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse peale kaebuse esitamiseks ette nähtud kolmepäevase tähtaja. Samuti ei ole see kooskõlas menetlusökonoomia põhimõttega. Eeltoodust tulenevalt ei ole kaebuse läbivaatamine põhjendatud.


Lähtudes KOVVS § 65 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Jätta Enn Siska kaebus läbi vaatamata.

2. Riigi valimisteenistusel vastata kaebaja täiendavatele küsimustele MSVS-s ette nähtud korras.

Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json