Teksti suurus:

Turismiameti põhimääruse kinnitamine Turismiameti põhimäärus

Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.11.1997
Avaldamismärge:RTL 1997, 127, 963

Turismiameti põhimääruse kinnitamine Turismiameti põhimäärus

 
       Turismiameti põhimääruse kinnitamine
 
   Majandusministri 16. oktoobri 1997. a. määrus nr. 39
 
   Vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628;
1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73,
1200) paragrahvi 42 lõikele 1 määran:
 
   Kinnitada Turismiameti põhimäärus (juurde lisatud).
 
                   Minister  Jaak LEIMANN
                   Kantsler  Margus LEIVO
 
 
 
 
                       Kinnitatud
                     majandusministri 
                    16. oktoobri 1997. a. 
                     määrusega nr. 39
 
          Turismiameti põhimäärus
 
             I. ÜLDSÄTTED
 
   1. Turismiamet (edaspidi amet, rahvusvahelises kontekstis
Eesti Turismiamet, inglise keeles Estonian Tourist Board) on
Majandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus,
kellel on turismipoliitika valdkonnas juhtimisfunktsioon ja kes
teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi
seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.
 
   2. Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.
 
   3. Ametil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega
pitsat, oma eelarve ja pangaarved ning kehtestatud korras
registreeritud sümboolika. Ameti kulud kaetakse riigieelarvest.
 
   4. Amet on aruandekohustuslik majandusministri ees, kes
suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle
seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.
 
   5. Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Mündi 2,
EE0001 Tallinn. Ameti struktuuriüksuste, mis ei paikne ameti
asukohas, asukohad tuuakse ära nende põhimäärustes.
 
           II. AMETI ÜLESANDED
 
   6. Ameti tegevusvaldkonda kuulub Vabariigi Valitsuse
majanduspoliitika teostamise korraldamine turismi valdkonnas.
 
   7. Amet täidab järgmisi ülesandeid:
   1) osaleb Eesti Vabariigi turismipoliitika ja
-sihtprogrammide väljatöötamises ning korraldab koostöös teiste
valitsusasutustega nende elluviimist, taotleb nende
elluviimiseks vajalikke vahendeid läbi Majandusministeeriumi;
   2) turismi sihipärase planeerimise ja arendamise kaudu
toetab riigi majanduse säästvat arengut, kultuuri ja keskkonna
rikkuse säilitamist;
   3) koordineerib turismiuuringute läbiviimist ja
turismistatistika kogumist Eestis, analüüsib turismimajanduse
olukorda, prognoosib selle arengut, esitab
Majandusministeeriumile ettepanekuid turismi arenguks vajalike
majanduspoliitiliste meetmete osas ja esitab ettepanekuid
riikliku statistika täiustamise ja väljaarendamise osas;
   4) osaleb õigusaktide eelnõude koostamises turismi
valdkonnas, rakendab neid ja teostab järelevalvet nende
õigusaktide täitmise üle oma pädevuse piires;
   5) annab ettenähtud korras ja ulatuses turismialase
ettevõtlusega seotud tegevuslubasid ja teenindab
Majandusministeeriumi turismialast litsentsikomisjoni;
   6) teostab riigi turismialast turundust rahvusvahelistel
sihtturgudel;
   7) korraldab ja kavandab vastavalt eraldatud
eelarvevahenditele Eesti turismi tutvustavaid näitusi ja
infobokse;
   8) soodustab siseturismi arengut;
   9) arendab ja juhib riigi turismiinfosüsteemi;
   10) koordineerib turismialast koolitust ja toote kvaliteeti
tagavate standardite väljatöötamist;
   11) suhtleb rahvusvaheliste organisatsioonidega ja osaleb
nende töös ning suhtleb välisriikide turismiinstitutsioonide ja
-ettevõtetega oma pädevuse piires;
   12) koordineerib turismialast koostööd ja sõlmib lepinguid
oma pädevuse piires valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste,
organisatsioonide ja ettevõtlusega;
   13) osaleb koostöös teiste valitsusasutustega turismialaste
välislepingute väljatöötamisel, nende läbirääkimistel ja
täitmise jälgimisel;
   14) Vabariigi Valitsuse tegevuskava Eesti Euroopa Liitu
integreerimiseks alusel valmistab ette vajalikud dokumendid
turismi osas;
   15) informeerib avalikkust turismimajanduse olukorrast.
 
        III. AMETI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 
   8. Ametil on oma ülesannete täitmise tagamiseks järgmised
õigused ja kohustused:
   1) vallata, kasutada ja käsutada tema valdusesse antud
riigivara vastavalt seadusele;
   2) otsustada ameti ülesannete täitmiseks vaja minevate
varade hankimiseks ja teenuste tellimiseks riigihangete
pakkumiste läbiviimine;
   3) sõlmida lepinguid oma ülesannete täitmiseks;
   4) teha majandusministrile ettepanekuid ameti
tegevusvaldkonna korraldamiseks;
   5) osaleda õigusaktide eelnõude väljatöötamisel turismi
valdkonnas, esitada neid kehtestatud korras läbivaatamiseks ja
kinnitamiseks;
   6) saada riigiasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt,
ettevõtetelt, asutustelt ja organisatsioonidelt oma ülesannete
täitmiseks vajalikku teavet;
   7) teha majandusministrile ettepanekuid ameti regionaalsete
büroode, turismiinfokeskuste ja -punktide ning välisesinduste
moodustamiseks, ümberkorraldamiseks või tegevuse lõpetamiseks;
   8) moodustada oma tegevusvaldkonnas komisjone ja töörühmi,
kaasates nende töösse kokkuleppel teiste organisatsioonide
töötajaid ning lepingu alusel konsultante ja eksperte;
   9) teha koostööd oma tegevusvaldkonnas teiste
valitsusasutuste ja kohalike omavalitsustega;
   10) teha lepingute ja kokkulepete alusel koostööd
välisriikide vastavate asutuste ja rahvusvaheliste
organisatsioonidega;
   11) koordineerida erinevate riiklike institutsioonide tööd
turismi valdkonnas;
   12) koordineerida turismimajanduse eri sektorite vahelist
koostööd;
   13) kirjastada oma tegevusvaldkonnas trükiseid ja
perioodilisi väljaandeid;
   14) esindada riiki oma põhimäärusest ja muudest
õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmisel.
 
   9. Ametnike volitused ja nende kasutamise kord riikliku
järelevalve teostamisel sätestatakse seadusega või seaduse
alusel Vabariigi Valitsuse määrusega.
 
         IV. JUHTIMINE JA STRUKTUUR
 
   10. Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja
vabastab ametist majandusminister.
 
   11. Ameti struktuuri, teenistujate koosseisu ja eelarve
kinnitab majandusminister.
 
   12. Ameti peadirektor:
   1) juhib ametit ja korraldab ameti pädevusse kuuluvate
ülesannete täitmist;
   2) vastutab ameti ülesannete täitmise eest ning annab
sellest aru majandusministrile;
   3) nimetab ametisse ja vabastab ametist kehtestatud korras
ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ja teised teenistujad;
sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti abiteenistujatega;
   4) kinnitab vastavalt osakondade põhimäärustele ja
osakonnajuhatajate ettepanekutele ametnike ametijuhendid ja
vajadusel abiteenistujate tööjuhendid, kohaldab neile ergutusi
ja määrab distsiplinaarkaristusi, saadab ametnikud ja teised
teenistujad teenistuslähetusse;
   5) kinnitab ameti sisekorraeeskirjad, asjaajamiskorra ja
raamatupidamise sise-eeskirjad, ametnike ning teiste
teenistujate palgad vastavuses õigusaktidega;
   6) esitab majandusministrile ettepanekuid ameti ja tema
struktuuriüksuste eelarvete kohta ning valvab eelarvete täpse ja
otstarbeka täitmise üle;
   7) teeb majandusministrile ettepanekuid ameti
struktuuriüksuste moodustamiseks;
   8) tegutseb Turismiameti nimel, esindab teda suhetes teiste
valitsusasutuste, ametiasutuste ja kohalike omavalitsustega,
samuti suhetes teiste juriidiliste isikute ja üksikisikutega;
   9) esitab ameti tegevusest ülevaateid majandusministrile ja
annab talle nõudmisel aru;
   10) koostab ameti aastaeelarve ning vajaduse korral esitab
ettepanekuid selle muutmiseks, kontrollib eelarvevahendite
sihipärast kasutamist ja käsutab kooskõlas õigusaktidega
Turismiameti vara ja vahendeid;
   11) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse,
Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning ministri
määruse ja käskkirjaga.
 
   13. Ameti peadirektor annab käskkirju seaduse, Vabariigi
Valitsuse määruse või korralduse või majandusministri määruse
või käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes.
 
   14. Ameti peadirektori äraolekul asendab teda asetäitja või
peadirektori määratud osakonnajuhataja.
 
   15. Ameti koosseisus on kaks peadirektori asetäitjat, kes
teostavad osakondade vahetut juhtimist.
 
   16. Ameti struktuuris on osakonnad, regionaalsed bürood
(edaspidi büroo), turismiinfokeskused ja -punktid (edaspidi
turismiinfokeskus) ning välisesindused (edaspidi esindus).
 
   17. Ameti osakonnad on:
   1) turismiuuringute osakond;
   2) arendusosakond;
   3) turundusosakond;
   4) infotehnoloogia osakond;
   5) üldosakond.
 
   18. Ameti osakondade põhiülesanded:
   1) turismiuuringute osakond - koordineerib turismiuuringute
läbiviimist ja turismistatistika kogumist, analüüsib
turismimajanduse olukorda, prognoosib selle arengut, koostab
majandusülevaateid ja esitab ettepanekuid turismi arenguks
vajalike majanduspoliitiliste meetmete osas, esitab ettepanekuid
riikliku statistika arendamiseks, koordineerib
turismiressursside inventeerimist ja toetab vajaliku infoga
turismi strateegilist planeerimist ja toote planeerimist, osaleb
turismisihtprogrammide väljatöötamises;
   2) arendusosakond - osaleb õigusaktide ja riiklike
standardite väljatöötamises ning nende rakendamiseks ja täitmise
kontrollimiseks moodustatud komisjonide töös ning teenindab neid
tehniliselt, koostab ja haldab registrit litsentseeritud
reisikorraldajate ja -büroode ning atesteeritud
majutusettevõtete kohta, osaleb turismisihtprogrammide
väljatöötamises ning koordineerib regionaalsete ja riiklike
arendusprojektide teostamist, osaleb riiklike turismialaste
koolitusprogrammide väljatöötamises ja korraldab
täienduskoolitust, Vabariigi Valituse tegevuskava Eesti Euroopa
Liitu integreerimiseks alusel valmistab ette vajalikud
dokumendid turismi osas;
   3) turundusosakond - töötab välja Eesti kui reisisihi
turunduse strateegia ja taktika, koordineerib avaliku ja
erasektori turundustegevust turismi strateegiliste ja
taktikaliste eesmärkide saavutamiseks, osaleb riigi positiivse
rahvusvahelise imago kujundamises, korraldab rahvusvahelistel
sihtturgudel reklaami ja avalike suhete kampaaniaid, esindatust
turismimessidel, turundusalaseid sihtüritusi, tööd
ajakirjandusega, valmistab riigi turismipotentsiaali
tutvustavaid trükiseid, filmi- ja videomaterjali, levitab
turismialast informatsiooni Eesti kohta kõikide kaasaegsete
infokanalite kaudu; suurendab sihipärast nõudlust Eesti
turismitoodete järele rahvusvaheliselt ning koordineerib ja
korraldab üritusi siseturismi arendamiseks;
   4) infotehnoloogia osakond - korraldab Turismiameti ja
turismiinfopunktide infotehnoloogia haldamist ja
finantseerimist, juhib riigi turismiinfosüsteemi
rahvusvahelistele standarditele vastava andmebaasi loomist ja
täiendamist, tegeleb infovõrkude projekteerimise ja
väljaarendamisega ning vastutab andmeturbe eest, kavandab
Turismiameti ja turismiinfopunktide töötajate infotehnoloogia
alast koolitust;
   5) üldosakond - koostab ameti ja tema struktuuriüksuste ja
esinduste eelarve, korraldab eelarve täitmist ja raamatupidamist,
korraldab ameti dokumentide säilitamist ja ettevalmistamist
arhiivi üleandmiseks, korraldab ja kontrollib ameti valduses
oleva riigivara haldamist vastavalt seadusele, korraldab ameti
personalitööd ja ameti teenistujate koolitust.
 
   19. Osakonda juhib osakonnajuhataja, kes vastutab
osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse
täitmise eest. Osakonnajuhataja teenistuskohustused määratakse
kindlaks osakonna põhimääruses, mille kinnitab peadirektor oma
käskkirjaga.
 
   20. Ameti büroo põhiülesanne on majanduspoliitika
teostamine turismi valdkonnas regioonis; riigi
turismiinfosüsteemi arendamise juhtimine, turismiuuringute
läbiviimise ja turismistatistika kogumise korraldamine, avaliku
ja erasektori koostöö koordineerimine tootearenduse ja turunduse
valdkonnas regioonis. Büroo ülesanded sätestatakse büroo
põhimäärusega, mille kinnitab ameti peadirektor kooskõlastatult
regiooni maavanematega.
 
   21. Ameti turismiinfokeskuse põhiülesanne on riikliku
turismiinfosüsteemi andmebaasi loomine, täiendamine ja
haldamine, turismistatistika kogumine, avaliku ja erasektori
koostöö korraldamine tootearenduse ja turunduse valdkonnas
maakonnas. Turismiinfokeskuse ülesanded sätestatakse
turismiinfokeskuse põhimäärusega, mille kinnitab ameti
peadirektor. Turismiinfokeskust juhib turismiinfokeskuse
juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti
peadirektor kooskõlastatult maavanemaga.
 
   22. Ameti esinduse põhiülesanne on teostada Eesti kui reisi
sihtmaa turundusstrateegiat ja taktikat, kujundada riigi
positiivset imagot turismi osas. Esinduse ülesanded sätestatakse
esinduse põhimäärusega, mille kinnitab ameti peadirektor.
Esindust juhib esinduse juhataja, kelle nimetab ametisse ja
vabastab ametist ameti peadirektor.
 
   23. Ameti reorganiseerimine või tema tegevuse lõpetamine
toimub seadusega sätestatud korras.
 
            V. AMETI SÜMBOLID
 
   24. Ametil on sõõrikujuline 50 mm läbimõõduga pitsat, mille
keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on
sõna "Turismiamet".
 
   25. Ameti kirjaplangil, üldplangil, peadirektori käskkirja
plangil kasutatakse riigivapi kujutist. Ameti haldusdokumendid
vormistatakse seaduse ja valitsusasutuste asjaajamiskorraga
ettenähtud korras. Ameti kirjaplanke kasutab oma pädevuse piires
peadirektor või peadirektori asetäitja. Üldplangi kasutamine
sätestatakse ameti asjaajamiskorras.
 
   26. Ametil on oma embleem, mis registreeritakse Vabariigi
Valitsuse poolt kehtestatud korras.
 
   27. Ameti embleemi kujutise kasutamine sätestatakse ameti
asjaajamiskorras.