Teksti suurus:

Paadenurme looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 12, 186

Paadenurme looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Vastu võetud 04.02.1997 nr 26

Paadenurme looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773) paragrahvi 5 lõike 4 ning paragrahvi 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:

1) Paadenurme looduskaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

2) Paadenurme looduskaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

2. Määrata Paadenurme looduskaitseala valitsejaks Ida-Viru ja Lääne-Viru maavanemad oma haldusterritooriumi piires.

 

Peaminister Tiit VÄHI
Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 1997. a.
määrusega nr. 26

Paadenurme looduskaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1. Paadenurme looduskaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Lääne-Viru Maavalitsuse 30. aprilli 1992. a. määrusega nr. 84 «Kaitstavate linnu- ja loomaliikide elupaikade kaitserežiimidest» liigikaitsealana.

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Paadenurme looduskaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kaheks vööndiks:

sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

4. Kaitseala kõigi vööndite ja alavööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

5. Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ning Eesti Metsakorralduskeskuse Venevere ja Avinurme metskonna 1995. aasta puistuplaanide alusel.

II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED

6. Inimestel on lubatud viibida ning marju ja seeni korjata kogu kaitsealal, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirjaga sätestatud juhtudel sihtkaitsevööndis.

7. Jalgratastega liiklemine väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsamajandustöödel.

8. Metsa kasutamise kord kaitsealal sätestatakse vöönditi. Keelatud on uute metsakultuuride rajamine, puhtpuistute kujundamine varem rajatud metsakultuuride alal, energiapuistute rajamine ning keemiline võsatõrje. Raieload tuleb kooskõlastada kaitseala valitsejaga, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu väljaveo ning puistu lõppkoosseisu ja täiuse osas.

9. Jahipidamine kaitsealal on keelatud. Ulukite arvukuse reguleerimine sätestatakse vöönditi keskkonnaministri 14. septembri 1994. a. määrusega nr. 40 «Rahvusparkides ja looduskaitsealadel ulukite arvu reguleerimise korra kehtestamine» (RTL 1994, 44, lk. 1523) kehtestatud korra kohaselt.

10. Kaitsealal on keelatud:

1) telkimine, laagrissejäämine ja lõkketegemine;

2) rahvaürituste (osalejate arvuga üle 30) korraldamine.

11. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:

1) maa sihtotstarbe muutmine;

2) maa- ja metsakorralduskavade kehtestamine;

3) valla üldplaneeringu kehtestamine;

4) ettevõtja tegutsemisloa väljaandmine, kui seadused ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud kord ei sätesta teisiti;

5) geoloogilised uuringud.

12. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajadusel omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loa andjale ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Sõltumatu (tellitava) ekspertiisi tegemise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab raieloa taotluse läbi ning annab oma nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

III. SIHTKAITSEVÖÖND

13. Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike koosluste säilitamiseks.

14. Kaitseala sihtkaitsevöönd jaguneb kolmeks alavööndiks:

1) Tõlgametsa sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Laekvere vallas Venevere metskonna kvartalid 140 (ainult eraldised 7–18) ja 145 (ainult eraldised 2–9 ja 11–13 täielikult ning eraldise 1 kraavist põhja poole jääv osa);

2) Punasoo sihtkaitsevöönd, kuhu kuuluvad Avinurme vallas Avinurme metskonna kvartalid 5 (ainult eraldised 1–4 ja 6 täielikult ning eraldiste 5, 7 ja 10 lõunapoolseimast kraavist põhja poole jäävad osad) ja 6 (ainult eraldised 1–6, 10–15 ja 17–20 täielikult ning eraldiste 8 ja 9 idapoolseimast kraavist lääne poole jäävad osad);

3) Kiissa sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub Avinurme vallas Avinurme metskonna kvartal 14 (ainult eraldised 8, 10, 11, 13 ja 14).

15. Inimeste viibimine on keelatud Tõlgametsa sihtkaitsevööndis 1. veebruarist kuni 31. augustini ja Punasoo sihtkaitsevööndis 1. veebruarist kuni 30. juunini, välja arvatud teaduslikel välitöödel ning järelevalve- ja päästetöödel Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

16. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktides 17, 18 ja 19 sätestatud tegevus.

Punasoo ja Kiissa sihtkaitsevööndites on kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul lubatud:

1) võõrpuuliikide raie;

2) teede ja radade hooldustööd;

3) ulukite arvukuse reguleerimine 1. augustist kuni 31. jaanuarini.

17. Tõlgametsa sihtkaitsevööndis on lubatud:

1) marjade ja seente korjamine 1. septembrist kuni 31. jaanuarini;

2) ulukite arvukuse reguleerimine 1. septembrist kuni 31. jaanuarini kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul.

18. Punasoo sihtkaitsevööndis on lisaks punktis 16 sätestatud tegevusele lubatud:

1) marjade ja seente korjamine 1. juulist kuni 31. jaanuarini;

2) olemasolevate kraavide hooldustööd kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul.

19. Kiissa sihtkaitsevööndis on lisaks punktis 16 sätestatud tegevusele lubatud marjade ja seente korjamine.

20. Sihtkaitsevööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse (juhtfunktsioon – looduskaitse ja metsaökosüsteemi areng üksnes loodusliku protsessina).

21. Sihtkaitsevööndi maa jäetakse kaitsealuse maana riigi omandisse Eesti Vabariigi maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; I 1996, 41, 796) paragrahvi 29 ja paragrahvi 31 lõike 1 punkti 2 alusel.

IV. PIIRANGUVÖÖND

22. Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada kaitstavate loodusobjektide seaduses (RT I 1994, 46, 773) ning selle alusel käesolevas kaitse-eeskirjas kehtestatud tingimustega.

23. Kaitseala piiranguvöönd jaguneb kaheks alavööndiks:

1) Tõlga piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Laekvere vallas Venevere metskonna kvartalid 141 (ainult eraldised 3 ja 6-10 täielikult ning eraldise 1 kraavist lõuna poole jääv osa), 145 (ainult eraldised 10 ja 18-22 täielikult ning eraldise 1 kraavist lõuna poole jääv osa ning eraldise 23 kruusateest loode poole jääv osa), 146 (ainult eraldised 1–5 ja 7–12) ja 185 (ainult eraldis 4 täielikult ning eraldiste 7 ja 8 kruusateest loode poole jäävad osad);

2) Paadenurme piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Avinurme vallas Avinurme metskonna kvartalid 5 (ainult eraldised 8 ja 9 täielikult ning eraldiste 5, 7 ja 10 lõunapoolseimast kraavist lõuna poole jäävad osad), 6 (ainult eraldised 7 ja 16 täielikult ning eraldiste 8 ja 9 idapoolseimast kraavist ida poole jäävad osad), 7 (ainult eraldised 9–23), 19, 25 (ainult eraldised 1–9), 26 (ainult eraldised 1–8) ja 27 (ainult eraldised 1, 2, 5–13 ja 15 täielikult ning eraldiste 3, 4, 14 ja 16 kraavist põhja poole jäävad osad).

24. Piiranguvööndis on lubatud looduskaitsenõuetega kooskõlas olev majandustegevus, välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja üldpõhimõtete alusel keelatud ning järgmised keelatud tegevused:

1) uute maaparandussüsteemide ja veekogude rajamine;

2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

3) teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine ning uute rajatiste püstitamine;

4) lõppraie, välja arvatud turberaie Paadenurme piiranguvööndis;

5) ulukite arvukuse reguleerimine 1. veebruarist kuni 31. juulini;

6) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine;

7) prügi ja heitmete ladustamine;

8) metsamajandus- ja maaparandustööd 1. veebruarist kuni 31. juulini;

9) olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd, valikkuivendus ja kultuurtehnilised tööd kaitseala valitseja igakordse nõusolekuta.

25. Piiranguvööndi metsad kuuluvad hoiumetsa kategooriasse (juhtfunktsioon – looduskaitse ning bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine).

V. LÕPPSÄTTED

26. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust seadusega ettenähtud korras.

27. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid pooled võivad vaidluse lahendamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

 

Keskkonnaminister Villu REILJAN

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 1997. a.
määrusega nr. 26

Paadenurme looduskaitseala välispiiri kirjeldus

Paadenurme looduskaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Avinurme vallas Avinurme metskonna kvartali 5 läänenurgast mööda nimetatud kvartali edelapiiri kagu ja kagupiiri kirde suunas kuni kvartali 25 läänenurgani ning edasi mööda kvartali 25 edelapiiri kagu suunas kuni nimetatud kvartali eraldise 6 kagupiiril kulgeva kraavini. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud kraavi kirde suunas läbi kvartalite 25, 26 ja 27 kuni kvartali 27 kirdepiirini, seejärel mööda kvartalite 27, 19 ja 7 kirdepiiri loode suunas kuni kvartali 7 eraldise 13 põhjapiiril kulgeva kraavini, mööda seda lääne suunas läbi kvartali 7 kuni Avinurme ja Tudulinna valla vahelise piirini ning edasi mööda nimetatud piiri edela suunas kuni kvartali 5 läänenurgani.

Lahustükina kuulub kaitseala juurde maa-ala, mille piir kulgeb Avinurme vallas Avinurme metskonna kvartalis 14 eraldise 14 idanurgast mööda eraldiste 14 ja 13 kagupiiri edela suunas, edasi mööda eraldiste 13 ja 8 edelapiiri loode, eraldiste 8, 10 ja 11 loodepiiri kirde ning eraldiste 11 ja 14 kirdepiiri kagu suunas kuni eraldise 14 idanurgani.

Teise lahustükina kuulub kaitseala juurde maa-ala, mille piir kulgeb Laekvere vallas Venevere metskonna kvartali 140 eraldise 10 loodenurgast mööda kraavi allavoolu ida suunas läbi kvartalite 140 ja 141 kuni kvartali 141 idapiiril kulgeva kruusateeni. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud tee lääneserva kagu ja põhja suunas ning mööda loodeserva edela suunas läbi kvartalite 141, 146, 145 ja 185 kuni teeristini kvartali 185 eraldise 4 lõunapiiril ning seejärel mööda nimetatud eraldise lõunapiiril kulgevat pinnasteed lääne suunas kuni teeristini nimetatud eraldise edelanurgas. Edasi kulgeb piir mööda loodesse suunduvat pinnasteed kuni kvartali 145 läänepiirini ja seejärel mööda kvartalite 145 ja 140 läänepiiri põhja suunas kuni kvartali 140 eraldise 10 loodenurgani.

Paadenurme looduskaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Eesti Metsakorralduskeskuse Venevere ja Avinurme metskonna 1995. aasta puistuplaanide alusel.

 

Keskkonnaminister Villu REILJAN

 

/otsingu_soovitused.json