Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2022
Avaldamismärge:RT III, 31.03.2022, 1

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine

Vastu võetud 31.03.2022 nr 106

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 punkti 3 ning lõigete 3, 5 ja 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõiget 8 ja riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 alusel:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korraldust nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ järgmiselt:

1) täiendada punkti 2 alapunktiga 41 järgmises sõnastuses:
„41) kellele tervishoiuteenuse osutaja on kuni 48 tundi enne Eestisse saabumist või vahetult Eestisse saabumise järel teinud SARS-CoV-2 testi, mille tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peab isik viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas. Juhul, kui käesoleva alapunkti kohaselt on tervishoiuteenuse osutaja teinud isikule SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi ja see osutub positiivseks, kuid isik on teinud viivitamata kordustesti SARS-CoV-2 RT-PCR testiga, mille tulemus osutub negatiivseks, võetakse arvesse SARS-CoV-2 RT-PCR testi tulemus;“;

2) tunnistada punkti 2 alapunktid 18 ja 19 kehtetuks;

3) sõnastada punkt 3 järgmiselt:
3. Isiku suhtes, kes ei vasta punktis 2 sätestatud tingimustele, ei kohaldata punktis 1 nimetatud nõuet:
1) kui isik saabub Eestisse Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist, Šveitsi Konföderatsioonist, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Andorra Vürstiriigist, Monaco Vürstiriigist, San Marino Vabariigist või Vatikani Linnriigist (Püha Tool);
2) kui isik on kuni 18-aastane (kaasa arvatud) või saab 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks ja võtab osa üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või huvikoolis läbiviidavast õppe- ja kasvatustegevusest või noorsootööasutuses toimuvast tegevusest või huvitegevusest.“;

4) tunnistada punkt 4 kehtetuks;

5) tunnistada punkti 6 alapunktid 3–5 ja 8 kehtetuks.

2. Korraldus jõustub 1. aprillil 2022. a.

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Käesoleva korraldusega muudetakse Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduses nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ senist riigipiiri ületamise järgse isolatsioonikohustuse korda.

Korraldusega täiendatakse punkti 2 alapunktiga 41, millega leevendatakse riigipiiri ületamise järgset liikumisvabaduse piirangut ehk isolatsioonikohustust. Käesoleva korralduse kohaselt ei rakendata riigipiiri ületamise järgset liikumisvabaduse piirangut lisaks sellele, kui isik on COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud või COVID-19 haiguse läbi põdenud, ka juhul, kui isik on teinud SARS-CoV-2 RT-PCR või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi enne või vahetult pärast piiri ületamist ja testi tulemus on negatiivne. Seega lisandub isolatsioonikohustusest vabanemise aluste hulka testi negatiivne tulemus.

Korraldusega tunnistatakse kehtetuks punkti 2 alapunkt 18, millega testi alusel ei rakendata isolatsiooninõuet isikutele, kelle elukoht on Eesti Vabariigis Valga või Läti Vabariigis Valka omavalitsusüksuse haldusterritooriumil ning kes ületavad Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelist riigipiiri. Samuti tunnistatakse kehtetuks punkti 3 regulatsioon osas, mille kohaselt on testi negatiivse tulemuse alusel riigipiiri ületamise järgsest isolatsioonist vabastatud isikud, kes ületavad Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelist riigipiiri vähemalt kaks korda nädalas vältimatu piiriülese töötamise või õppimise eesmärgil. Nimetatud sätted ei ole enam vajalikud tulenevalt käesoleva korraldusega kehtestatavast punkti 3 sõnastusest, mille järgi Euroopa Liidu liikmesriigist saabujatele ei kohaldata liikumisvabaduse piirangut.

Lisaks tunnistatakse kehtetuks punkti 3 regulatsioon ka osas, mille järgi teatud vanuses isikud, kes saabusid teatud nakatumisnäitajaga riikidest, ei pidanud testi tegemisel isolatsiooni jääma. Samuti tunnistatakse kehtetuks punkti 2 alapunkt 19, mille kohaselt ei rakendata isolatsioonikohustust isikute suhtes, kes saabuvad Eestisse Euroopa Liidu rohelisse nimekirja kantud riigist, mille viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on võrdne 75-ga või sellest väiksem ja kellel on sättes nimetatud kodaniku, elaniku, pikaajalise viisa omaniku või perekonnaliikme staatus.

Seega tunnistatakse kehtetuks ka regulatsioon, mille kohaselt sõltuvad riiki saabujale kehtivad piirangud lähteriigi haigestumise suhtarvudest. Muudatus on põhjendatud, kuna paljud riigid on oluliselt muutnud oma testimise strateegiaid, mille tulemusel raporteeritud haigestumise suhtarvud ei pruugi peegeldada lähteriigi tegelikku epidemioloogilist olukorda. Seetõttu ei ole alust inimeste liikumisvabaduse piiramisel senist lähenemist enam kasutada, vaid tuleks hinnata isiku immuunkaitse olemasolu vaktsineerimise või läbipõdemise näol või nakkusohutust SARS-CoV-2 viiruse suhtes testimisega.

Tulenevalt isolatsioonikohustusest vabanemise aluste hulka testi negatiivse tulemuse lisamisest tunnistatakse kehtetuks ka punkti 6 alapunktid 3–5 ja 8. Nimetatud sätetes on ette nähtud, et isik, kelle suhtes kohaldatakse elukohast või püsivast viibimiskohast lahkumise keeldu, võib lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast teatud eesmärgil (edasilükkamatute ja vältimatute töökohustuste täitmine, vältimatu perekondlik sündmus, hariduse omandamiseks või perekondliku sündmuse tõttu pöördumaks tagasi riiki, kust ta Eestisse saabus). Kuna käesoleva korraldusega võimaldatakse isikul igal juhul vabaneda liikumisvabaduse piirangu ehk isolatsiooni rakendamisest testi tegemisega, ei ole need sätted enam asjakohased.

Punktis 3 sätestatakse, et riigipiiri ületamise järgset liikumisvabaduse piirangut ehk isolatsioonikohustust ei rakendata ka juhul, kui isik saabub Eestisse Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist, Šveitsi Konföderatsioonist, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Andorra Vürstiriigist, Monaco Vürstiriigist, San Marino Vabariigist või Vatikani Linnriigist (Püha Tool).

Nimetatud riikidest saabumise korral ei pea olema täidetud isolatsioonikohustusest vabanemiseks punktis 2 nimetatud tingimused. Kirjeldatud leevendus on asjakohane, kuna nimetatud piirkondades on domineerivaks tüveks omikrontüvi, mis teadaolevalt põhjustab varasematest tüvedest kergema kuluga haigestumist. Leevendust on proportsionaalne rakendada esialgu vaid Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Schengeni alalt saabujatele, kuna nimetatud piirkondades hinnatakse epidemioloogilist olukorda ja raporteeritakse sellest sarnastel alustel, nagu on ette näinud Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json