Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2022
Avaldamismärge:RT III, 31.03.2022, 2

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ muutmine

Vastu võetud 31.03.2022 nr 107

Riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 punkti 3 ning lõigete 3 ja 6 alusel:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ järgmiselt:

1) sõnastada punkt 101 järgmiselt:
101. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna, Šveitsi Konföderatsiooni, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra Vürstiriigi, Monaco Vürstiriigi, San Marino Vabariigi või Vatikani Linnriigi (Püha Tool) kodanikul, elanikul ning pikaajalist viisat omaval isikul, kellel ei esine haigusnähte, ja tema perekonnaliikmel või isikul, kes saabub nimetatud riigist ja kellel ei esine haigusnähte.“;

2) tunnistada punktid 121–125 kehtetuks;

3) sõnastada punkt 126 järgmiselt:
126. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada isikul, kellel ei esine haigusnähte, kes saabub punktis 101 nimetamata riigist ja kes:
1) on alla 12-aastane;
2) on 12-aastane või vanem ja tervishoiuteenuse osutaja on talle teinud kuni 48 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR või Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne;
3) on kuni 18-aastane ja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta ja kolm kuud;
4) on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui 270 päeva;
5) on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud maksimaalse kaitse ja saanud pärast kuuri läbimist täiendava vaktsiinidoosi ning täiendavast vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
6) on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning tervishoiuteenuse osutaja tehtud diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 RT-PCR testi või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva.“;

4) tunnistada punkt 131 kehtetuks;

5) tunnistada punkt 171 kehtetuks.

2. Korraldus jõustub 1. aprillil 2022. a.

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Korraldust nr 169 muudetakse eesmärgiga lihtsustada ja leevendada senist riigipiiri ületamise regulatsiooni, pidades silmas muutuvat epidemioloogilist olukorda maailmas.

Korraldust täiendatakse lähtuvalt 22. veebruaril 2022. a vastu võetud Euroopa Liidu Nõukogu soovitusest (EL) 2022/290, millega muudetakse nõukogu soovitust (EL) 2020/912 Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja sellise piirangu võimaliku kaotamise kohta (edaspidi nõukogu soovitus) ja mis jõustus 1. märtsil 2022. a. Nõukogu soovitus lähtub eesmärgist täiendavalt lihtsustada kolmandatest riikidest Euroopa Liitu saabumist. Nõukogu soovitusest lähtuvalt lisatakse kolmandatest riikidest saabumisel riigipiiri ületamise alusena COVID-19 haiguse läbipõdemise tõendamine.

Lisaks on nõukogu soovituses ette nähtud, et üle 6-aastastel ja alla 18-aastastel lastel peaks olema võimalik reisida tingimusel, et nad on enne reisile asumist saanud RT-PCR testi negatiivse tulemuse. Korraldusega nähakse ette regulatsioon, mille kohaselt kohaldatakse testi negatiivset tulemust riigipiiri ületamise alusena kõigile isikutele alates 12. eluaastast. Alla 12-aastastele ei rakendu piiriületamisel lisanõuded sõltumata sellest, millisest riigist nad saabuvad või millise riigi kodakondsus neil on. Selliselt ühtib käesoleva korralduse regulatsioon 23. augusti 2021. a vastu võetud korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ regulatsiooniga, mille kohaselt ei kohaldata alla 12-aastastele riigipiiri ületamise järgset isolatsiooni. Ettenähtud regulatsiooniga on täidetud nõukogu soovituses sätestatud leevendus alaealiste reisimise tingimustele, kuid ühtlasi leevendatakse ja lihtsustatakse riigipiiri ületamist üldisemalt, sest RT-PCR või Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi negatiivse tulemuse alusel lubatakse riigipiiri ületada ka täiskasvanutel.

Korraldusega tunnistatakse kehtetuks punktid 121–125 ja 131, millega seni on kehtestatud eraldi kategooriad, mille korral on lubatud riigipiiri Eesti riiki sisenemise eesmärgil ületada. Punkt 121 tunnistatakse kehtetuks, sest punkti 121 regulatsioon hõlmatakse uuesti sõnastatud punkti 101 regulatsioonis. Uuesti sõnastatud punkti 101 kohaselt on riigipiiri lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna, Šveitsi Konföderatsiooni, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra Vürstiriigi, Monaco Vürstiriigi, San Marino Vabariigi või Vatikani Linnriigi (Püha Tool) kodanikul, elanikul ning pikaajalist viisat omaval isikul ja tema perekonnaliikmel tingimusel, et neil ei esine haigusnähte. Samuti on riigipiiri lubatud ületada isikutel, kes saabuvad eelnimetatud riikidest, sõltumata nende kodakondsusest, tingimusel, et neil ei esine haigusnähte. Varasema punkti 121 regulatsiooni kohaselt oli riigipiiri lubatud ületada isikutel, kes saabusid Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist. Seega laiendab uus regulatsioon lähteriikide hulka, kust saabudes võib Eesti riigipiiri ületada, Šveitsi Konföderatsiooni, Andorra Vürstiriigi, Monaco Vürstiriigi, San Marino Vabariigi ja Vatikani Linnriigi (Püha Tool) võrra. Muudatuse eesmärk on lihtsustada senist regulatsiooni ning ühtlustada nõudeid.

Punkti 122 kohaselt on riigipiiri lubatud ületada isikutel, kes saabuvad kolmandast riigist või on kolmanda riigi kodanikud, mille andmed on avaldatud kriis.ee veebilehel, ja kes on selle riigi õiguse kohaselt selle riigi elanikud. Nimetatud sätte all on silmas peetud Euroopa Liidu Nõukogu soovituse (EL) 2020/912 Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja sellise piirangu võimaliku kaotamise kohta (ELT L 208I, 1.7.2020, lk 1–7) lisa 1 nimekirja. Lisa 1 nimekirja riikidest saabujatel peaksid nõukogu soovituse kohaselt võimaldama Euroopa Liidu liikmesriigid riigipiiri ületada ilma piiranguteta. Kuna kolmandatest riikidest saabujatele nähakse ette võimalus riigipiiri ületada RT-PCR või Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi negatiivse tulemuse alusel, mis on efektiivsem meede viiruse leviku tõkestamiseks kui lähteriigipõhine eristamine, ei ole lisa 1 nimekirja riikidest saabujatele erandit kehtestav säte enam põhjendatud. Sellega kaasnevalt tunnistatakse kehtetuks ka punkt 124, mis sätestab, et punktis 122 sätestatut kohaldatakse vaid riikide puhul, mis võimaldavad vastastikust isikute liikumist Eesti Vabariigiga.

Kehtiva korralduse punktid 123 ja 131 tunnistatakse samuti kehtetuks. Nimetatud punktide kohaselt on isikul õigus riigipiiri ületada, kui tal ei esine haigusnähte ja ta saabub kolmandast riigist töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil ning tervishoiuteenuse osutaja on talle teinud 72 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR testi või kuni 48 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne. Kuna punkti 126 muudatusega sätestatakse, et kolmandast riigist saabumisel võib riigipiiri ületada muu hulgas juhul, kui 48 tundi enne Eestisse saabumist on tehtud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR või Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud SARS-CoV-2 antigeen-RTD test ja selle tulemus on negatiivne, ei ole enam vajalik eraldi sättes kehtestada õppimise ja töötamise jaoks erandit, mille tingimused on samad kui muul eesmärgil riigipiiri ületamisel. Kirjeldatud muudatusega kaasnevalt tunnistatakse ka kehtetuks punkt 125, millega nähti ette õigus riigipiiri ületada, sõltumata saabumise või kodakondsusjärgsest riigist, punkti 123 alusel Eestisse iduettevõttes, tippspetsialistina või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasel ametikohal tööle asuva isiku perekonnaliikmetele. Ka neil isikutel on edaspidi võimalik muu hulgas SARS-CoV-2 RT-PCR või Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi negatiivse tulemuse alusel riigipiiri ületada.

Muudatuste jõustumisel on riigipiiri seega õigus ületada ilma täiendavate piiranguteta lisaks Eesti kodanikele, isikutele, kellel on Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis, ning isikutele, kellele kohalduvad korralduse punktides 2–10 toodud reisi eesmärgist tulenevad erandid, ka isikul, kes on Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna, Šveitsi Konföderatsiooni, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra Vürstiriigi, Monaco Vürstiriigi, San Marino Vabariigi või Vatikani Linnriigi (Püha Tool) kodanik, elanik ning pikaajalise viisa omanik, ja tema perekonnaliikmetel ning isikutel, kes saabuvad nendest riikidest.

Isikutel, kes saabuvad eespool nimetamata riikidest (n-ö kolmandad riigid) ja ei ole eespool nimetatud riikide kodanikud, elanikud või pikaajalist viisat omavad isikud, on õigus riigipiiri Eestisse sisenemise eesmärgil ületada, kui nad tõendavad, et on COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või tervishoiuteenuse osutaja on neile teinud 48 tundi enne piiri ületamist RT-PCR või Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi ja selle tulemus on negatiivne.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json