Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2020
Avaldamismärge:RT III, 31.07.2020, 2

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Vastu võetud 30.07.2020 nr 267

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõike 5 punkte 2 ja 3 ning lõiget 8:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ järgmiselt:
1) jätta punkti 41 alapunktist 2 välja tekstiosa „, kuid mitte rohkem kui 100 inimest“;
2) jätta punkti 42 alapunktist 2 välja tekstiosa „, kuid mitte rohkem kui 100 inimest“;
3) täiendada korraldust punktiga 161 järgmises sõnastuses:
„161. Alates 1. augustist 2020. a toimub huvitegevuse ja huvihariduse andmine, välja arvatud punktides 20, 212 ja 23 nimetatud tegevuse korraldamisel, järgmiselt:
1) korraldaja tagab inimeste hajutamise;
2) korraldaja tagab teenuse osutamise koha kuni 50% täituvuse;
3) korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.“;
4) jätta punktist 20 välja tekstiosa „kui osalejaid on kuni 100 ja“.

2. Korraldus avaldada Vabariigi Valitsuse veebilehel ja Riigi Teatajas.

3. Korraldus jõustub 1. augustil 2020. a.


Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud viiruse leviku tõkestamise nõuded, meetmed ja piirangud, samuti tehakse leevendused. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.


Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.


Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json