Teksti suurus:

HIV valitsuskomisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 31.12.2021, 8

HIV valitsuskomisjoni moodustamine

Vastu võetud 30.12.2021 nr 476

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõike 1 alusel:

1. Moodustada HIV valitsuskomisjon (edaspidi komisjon) „Riikliku HIV tegevuskava aastateks 2017–2025“ (edaspidi tegevuskava) elluviimise koordineerimiseks järgmises koosseisus:
   Esimees
valdkonna eest vastutav minister

   Liikmed
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi esindaja
Eesti Haigekassa esindaja
Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi esindaja
Eesti LGBT Ühingu esindaja
Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja
Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja
Eesti Perearstide Seltsi esindaja
Eesti Seksuaaltervise Liidu esindaja
Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja
Justiitsministeeriumi esindaja
Kaitseministeeriumi esindaja
Mittetulundusühingu Convictus Eesti esindaja
Mittetulundusühingu Eesti HIV-positiivsete Võrgustik esindaja
Mittetulundusühingu Eesti HIV-positiivsete Ühendus ESPO esindaja
Riigikantselei esindaja
Riigikogu sotsiaalkomisjoni esindaja
Siseministeeriumi esindaja
Sotsiaalministeeriumi esindaja
Tervise Arengu Instituudi esindaja
Terviseameti esindaja

2. Komisjoni ülesandeks on:
  1) jälgida tegevuskavas seatud eesmärkide ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja meetmete edendamist;
  2) koordineerida tegevuskava tegevuste elluviimise eest vastutavate osaliste koostööd;
  3) teha järjepidevate ja ajakohaste HIV ennetus- ja ravitegevuste täiendamiseks ja soovitud arengu saavutamiseks ettepanekuid, tuginedes HIV epidemioloogilisele olukorrale.

3. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) avaldada arvamust ning esitada ettepanekuid Vabariigi Valitsusele ja asjassepuutuvatele ministeeriumidele, asutustele ja organisatsioonidele;
  2) kaasata küsimuste lahendamisse spetsialiste ja eksperte.

4. Komisjon teeb oma ülesandeid täites koostööd asjassepuutuvate sihtrühmadega ning lisab ettepanekutele sihtrühmade seisukohad.

5. Sotsiaalministeeriumil tagada komisjoni teenindamine.

6. Komisjoni esimehel esitada Vabariigi Valitsusele üks kord aastas 1. aprilliks informatsioon komisjoni töö kohta.

7. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 2005. a korraldus nr 771 „„Riikliku HIVi ja AIDSi strateegia aastateks 2006–2015“ kinnitamine ning HIVi ja AIDSi valitsuskomisjon“.

Jaak Aab
Riigihalduse minister peaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json