Teksti suurus:

Pakendiaktsiisi seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 5, 31

Pakendiaktsiisi seadus

Vastu võetud 19.12.1996

 

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 6. jaanuari 1997. a. otsusega nr. 70

§ 1. Maksuobjekt

Pakendiaktsiisiga (edaspidi aktsiis) maksustatakse Eestis täidetud ja Eestisse imporditud pakend.

§ 2. Mõisted

Käesoleva seaduse mõistes on:

1) pakend – täidetud müügipakend pakendiseaduse (RT I 1995, 47, 739) mõistes;

2) import – pakendi sissevedu Eesti tolliterritooriumile tolliseaduses (RT I 1993, 62, 891; 76, 1129; 1994, 30, 466; 1995, 20, 297; 1996, 83, 1487) sätestatud tolliprotseduuriga «import vabaks ringluseks»;

3) taaskasutatav pakend – pakend, mida taaskasutatakse pakendiseaduse § 11 lõikes 2 sätestatud viisil;

4) ettevõtlus – ettevõtlus tulumaksuseaduse (RT I 1993, 79, 1184; 1996, 9, 171; 18, 292; 26, 527; 71, 1240; 87, 1542) mõistes;

5) pakendi kasutaja – ettevõtlusega tegelev füüsiline või juriidiline isik või välismaa äriühingu filiaal Eestis, kes täidab pakendi kaubaga;

6) alkohol – alkohol alkoholiaktsiisi seaduse (RT I 1995, 87, 1539; 1996, 45, 852; 87, 1544) mõistes;

7) karastusjook – karastusjook Eesti kaupade nomenklatuuri (edaspidi EKN) järgi. Rahandusminister määrab EKN rubriigid, millesse kuuluvad karastusjoogid.

§ 3. Aktsiisi laekumine

(1) Käesoleva seadusega kehtestatud aktsiis laekub 50 protsendi ulatuses riigieelarvesse ja 50 protsendi ulatuses Keskkonnafondi. Keskkonnafondi laekunud raha kasutatakse pakendi ja pakendijäätmete käitlemise täiendavaks finantseerimiseks.

(2) Aktsiis makstakse täiskroonides.

§ 4. Aktsiisimäärad

(1) Pakend maksustatakse aktsiisiga käesoleva seaduse lisas toodud määrade järgi.

(2) Pakendi materjali määramise korra kehtestab keskkonnaminister.

§ 5. Aktsiisimaksja

(1) Imporditud pakendilt maksab aktsiisi pakendi importija.

(2) Eestis täidetud pakendilt maksab aktsiisi pakendi kasutaja.

§ 6. Aktsiisiga maksustamine

(1) Imporditud pakend maksustatakse aktsiisiga kauba deklareerimisel impordiks vahetult selle toimetamisel Eesti tolliterritooriumile või pärast eelneva tolliprotseduuri kohaldamist.

(2) Eestis täidetud pakend maksustatakse aktsiisiga pakendi müümisel, vahetamisel, tasuta võõrandamisel või omatarbeks kasutusse võtmisel.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tegevuste toimumise ajaks on varaseim hetk, mil sooritati üks alljärgnevaist toiminguist:

1) pakendi lähetamine;

2) saajale pakendi kättesaadavaks tegemine;

3) pakendi omatarbeks kasutusse võtmine.

(4) Eestis täidetud pakendi omatarbeks kasutusse võtmine on selle tarbimine aktsiisimaksja enda vajaduseks või andmine töötajale aktsiisimaksjast tööandja poolt.

§ 7. Maksustamisperiood ja aruandlus

(1) Imporditud pakendilt makstakse aktsiis tolliseadusega impordimaksude tasumiseks kehtestatud korras.

(2) Eestis täidetud pakendi aktsiisiga maksustamisperiood on kvartal.

3) Eestis täidetud pakendilt makstakse aktsiis Maksuameti kohaliku asutuse pangakontole ja aktsiisideklaratsioon esitatakse Maksuameti kohalikule asutusele maksustamisperioodile järgneva kuu 15. päevaks. Aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestab rahandusminister.

(4) Aktsiisimaksja, kellele on väljastatud pakendi taaskasutamise tõend, on kohustatud esitama pakendi taaskasutamise kohta aruande. Aruanne esitatakse Keskkonnaministeeriumile tõendi kehtivuse tähtaja lõppemise kuule ülejärgneva kuu 15. päevaks. Aruande vormi kehtestab keskkonnaminister.

§ 8. Aktsiisivabastus

Aktsiisiga ei maksustata:

1) kuni 1998. aasta 31. detsembrini pakendit, millest vähemalt 40% taaskasutatakse; alates 1999. aasta 1. jaanuarist pakendit, millest vähemalt 60% taaskasutatakse. Pakendi taaskasutamise määr arvutatakse, arvestamata eksporti, käesoleva seaduse §-s 9 nimetatud tõendi kehtivusaja kohta;

2) pakendit, milles on kaup, mida füüsilised isikud toovad Eestisse tollieeskirjadega lubatud alkoholi piirkoguse või karastusjookide maksuvaba koguse ulatuses;

3) eksporditud pakendit, kui selle väljavedu on tõestatud ekspordi kaubadeklaratsiooniga;

4) ekspordiks ettenähtud pakendit selle paigutamisel tollilattu, kui kauba tolliladustamine on tõestatud impordi kaubadeklaratsiooniga;

5) pakendit, mis toimetatakse välisreise tegevale vee- või õhusõidukile ning pärast tolli- ja piirikontrolli asuvasse müügipunkti tarbe- ja kaasavõetavateks varudeks, kui see on tõestatud ekspordi kaubadeklaratsiooniga;

6) pakendit, mis müüakse välisreise tegeva vee- või õhusõiduki varudeks ning pärast tolli- ja piirikontrolli asuva müügipunkti varustamisega tegelevale privaattolliladu omavale ettevõtjale, kui kauba paigutamine tollilattu on tõestatud impordi kaubadeklaratsiooniga.


§ 9. Pakendi taaskasutamise tõend

(1) Taaskasutatava pakendi aktsiisivabastuse aluseks on Keskkonnaministeeriumi väljastatud pakendi taaskasutamise tõend edaspidi tõend). Tõend väljastatakse ja selles ettenähtud aktsiisivabastus kehtib tingimusel, et aktsiisimaksja korraldab pakendi taaskasutamise vähemalt käesoleva seadusega kehtestatud määra ulatuses. Kui tõendi kehtivusperioodil pakendi taaskasutamine ei vastanud kehtestatud määrale, tuleb aktsiis selle perioodi eest tasuda.

(2) Tõendi saamiseks esitab aktsiisimaksja Keskkonnaministeeriumile kirjaliku taotluse, millele on lisatud pakendi taaskasutamist tõendavad dokumendid vastavalt keskkonnaministri kehtestatud loetelule. Keskkonnaministeerium on kohustatud taotluse läbi vaatama ja tulemusest taotlejale teatama ühe kuu jooksul taotluse saamise päevast arvates.

(3) Keskkonnaministri volitatud ametnikul on õigus enne tõendi väljastamist ja selle kehtimise jooksul kontrollida pakendi kasutaja ja pakendi taaskasutamisega seotud kolmandate isikute tegutsemiskohti.

(4) Tõend väljastatakse taotlejale iga pakendiliigi kohta üheks aastaks. Tõendi vormi kehtestab keskkonnaminister.

(5) Kui tõendi kehtivusperioodi jooksul pakendi taaskasutamise määr suureneb, rakendatakse tõendi kehtima hakkamisel kehtinud pakendi taaskasutamise määra.

§ 10. Tõendi esitamine

Aktsiisimaksja esitab tõendi pakendi importimisel Tolliametile, Eestis täidetud pakendi kohta Maksuametile.

§ 11. Arvestuse pidamine

Pakendi kasutaja on kohustatud pidama taaskasutatava pakendi ostu, müügi, vahetamise, tasuta võõrandamise ja omatarbeks kasutusse võtmise arvestust pakendiliikide kaupa.

Pakendi, mille kohta on kasutajale väljastatud tõend, müüki, vahetamist, tasuta võõrandamist ja omatarbeks kasutusse võtmist kinnitavale raamatupidamise algdokumendile märgitakse tõendi väljastamise aasta ja number. Uue pakendi, see on pakendi, mida pole varem kaubaga täidetud, ostmist või muul viisil soetamist kinnitavale dokumendile tehakse märge pakendi uudsuse kohta.

§ 12. Kontroll ja vastutus

(1) Aktsiisi arvutamise õigsust ja maksmise tähtajalisust kontrollivad Maksuamet ja Tolliamet ning nende kohalikud asutused.

(2) Aktsiisi vale arvutamise, maksmisest kõrvalehoidumise või hilinenud maksmise puhul kohaldavad riiklike maksude maksuhaldurid maksukorralduse seaduses ettenähtud intressi ja sanktsioone.

(3) Kui pakendi taaskasutamine tõendi kehtivusperioodil ei vasta tõendi kehtima hakkamisel kehtinud määrale, tekib aktsiisi maksuvõlg tõendi kehtima hakkamise päevast alates.

(4) Aktsiisimaksja maksuvõlalt, mis on tekkinud pakendilt, mille kohta on väljastatud tõend, ei arvestata maksukorralduse seaduses (RT I 1994, 1, 5; 1996, 35, 714; 49, 953; 78, 1379; 81, 1447) ettenähtud intressi kuni käesoleva seaduse § 7 lõikes 4 sätestatud aruande esitamise kuu 15. päevani.

§ 13. Ekspordi ja impordi tõendamine

(1) Maksuameti või Tolliameti vaidluses maksukohustuslasega kauba impordi toimumise üle loetakse kauba impordi toimumise tõendiks kauba väljaveo registreerimist tõendav dokument, mille on väljastanud selle välisriigi tolliasutus, kust kaup Maksuameti või Tolliameti andmetel Eestisse vahetult saabus.

(2) Maksuameti või Tolliameti vaidluses maksukohustuslasega kauba ekspordi või taasväljaveo toimumise üle loetakse kauba ekspordi või taasväljaveo toimumise tõendiks kauba sisseveo registreerimist tõendav dokument, mille on väljastanud selle välisriigi tolliasutus, kuhu kaup maksukohustuslase andmetel Eestist vahetult saadeti.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentide hankimiseks pöördub välisriigi tolliasutuse poole Tolliamet.

§ 14. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 1997. aasta 1. märtsil, välja arvatud seaduse lisa punkt 2, mis jõustub 1998. aasta 1. detsembril.

 

Riigikogu esimees Toomas SAVI

 

Lisa
pakendiaktsiisi seaduse juurde

Pakendiaktsiisi määrad

Maksustatav pakend
Aktsiisimäär kroonides*
   
pakendi kohta
liitri kohta
1. Alkoholipakend sõltuvalt materjalist:
  1) klaas ja keraamika
0,50
2,00
  2) plastik
1,00
2,00
  3) metall
0,75
2,00
  4) muu
0,25
1,00
2. Karastusjoogi pakend sõltuvalt materjalist:
  1) klaas ja keraamika
0,50
2,00
  2) plastik
1,00
2,00
  3) metall
0,75
2,00
  4) muu
0,25
1,00


* Aktsiis arvutatakse mõlema määra järgi ja summeeritakse 
 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json